تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 590
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331445

رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر ....


رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر ....

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر .... که تعداد آنها در سال 1393 برابر با 1800 بوده و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران (1389) و سلامت روان(GHQ-28)گلدنبرگ (1972) و برای سنجش عملکرد تحصیلی از نمره معدل سه ماهه اول سال تحصیلی دانش آموزان استفاده شد و هر دو پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار هستند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معنادار و بین هوش معنوی با عملکرد تحصیلی رابطه مستیقم و معناداری وجود دارد. بین مولفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و افسردگی با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و بین مولفه های تفکر کلي و بعد اعتقادي، و پرداختن به سجاياي اخلاقي با عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم و معناداری وجود داردمتغیر افسردگی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. متغیر تفکر کلي و بعد اعتقادي نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. متغیر هوش معنوی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد.

کلید واژه ها: هوش معنوی،سلامت روان،عملکرد تحصیلی.

 

فهرست مطالب

عنوان......................................................................................................................................... صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده.............................................................................................................................................. 1

مقدمه................................................................................................................................................. 3

بیان مساله........................................................................................................................................... 4

اهمیت وضرورت................................................................................................................................ 6

اهداف پژوهش.................................................................................................................................... 9

فرضیه های پژوهش............................................................................................................................. 9

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها........................................................................................................ 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه............................................................................................................................................... 13

عملکرد تحصیلی............................................................................................................................... 13

انگیزه............................................................................................................................................... 13

انگیزه پیشرفت................................................................................................................................. 14

انگیزه تحصیلی.................................................................................................................................. 15

پیشرفت تحصیلی.............................................................................................................................. 15

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی......................................................................................................... 19

روش تدریس.................................................................................................................................... 21

عوامل موثر بر تدریس........................................................................................................................ 21

روش تدریس سنتی........................................................................................................................... 22

روش تدریس فعال............................................................................................................................ 22

مقایسه روش سنتی و فعال.................................................................................................................. 23

دیدگاه ساخت گرا............................................................................................................................. 25

ساخت گرایی چیست؟....................................................................................................................... 26

اصول روش تدریس ساخت گرایی...................................................................................................... 26

هدف روش تدریس ساخت گرایی...................................................................................................... 28

مفاهیم اساسی روش تدریس ساخت گرایی.......................................................................................... 28

مفهوم ساخت.................................................................................................................................... 29

مفهوم دانش سازی یا ساخت دانش..................................................................................................... 29

مفهوم واقعیت................................................................................................................................... 29

مراحل اجرایی روش تدریس ساخت گرایی.......................................................................................... 29

نکات اساسی الگوی تدریس 5E......................................................................................................... 30

محاسن ومحدودیت های استفاده از روش ساخت گرا............................................................................ 31

مبانی نظری هوش معنوی................................................................................................................... 33

تعریف هوش.................................................................................................................................... 33

تعریف معنویت................................................................................................................................. 34

همپوشی بین معنویت و مذهب........................................................................................................... 34

دیدگاه های روانشناسانه به معنویت..................................................................................................... 35

فاکتورهای هوش از نظر گاردنر........................................................................................................... 36

چهارچوب نظری هوش معنوی........................................................................................................... 37

هوش معنوی از دیدگاه نسبی.............................................................................................................. 37

مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر.............................................................................................. 38

مولفه های هوش معنوی..................................................................................................................... 39

سلامت روان..................................................................................................................................... 38

دیدگاه های مربوط به سلامت روان..................................................................................................... 41

سلامت روان و بیماری روانی.............................................................................................................. 43

خلاصه اي از تعريف بهداشت رواني بر اساس مكاتب مختلف روانشناسي............................................... 44

نظريه هاي مربوط به سلامت روان....................................................................................................... 44

سطح نيازهاي بدني............................................................................................................................ 47

نيازهاي اجتماعي............................................................................................................................... 48

نيازهاي فردي................................................................................................................................... 48

شخصيت سالم از ديدگاه فرانكل......................................................................................................... 49

خصوصيات اشخاص سالم از ديدگاه فرانكل......................................................................................... 49

شخصيت سالم از ديدگاه پرلز.............................................................................................................. 50

خصوصيات انسان سالم از ديدگاه پرلز................................................................................................. 50

شخصيت سالم از ديدگاه يونگ........................................................................................................... 51

انسان سالم از ديدگاه يونگ................................................................................................................. 51

رابطه بين مثبت انديشي و سلامت رواني از ديدگاه اسلام....................................................................... 52

كارآمدي و سلامت روان.................................................................................................................... 52

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور................................................................................................ 55

تحقیقات انجام شده در داخل کشور..................................................................................................... 56

جمع بندی........................................................................................................................................ 58

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه............................................................................................................................................... 61

روش پژوهش................................................................................................................................... 61

جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری.................................................................................... 61

ابزار گرداوری اطلاعات...................................................................................................................... 61

روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................. 64

ملاحظات اخلاقی.............................................................................................................................. 65

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های توصیفی............................................................................................................................. 67

یافته های استنباطی............................................................................................................................ 68

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش................................................................................................................................. 74

بحث و نتیجه گیری........................................................................................................................... 74

محدودیت های پژوهشی.................................................................................................................... 78

پیشنهاد های تحقیق........................................................................................................................... 79

پیشنهادهای کاربردی.......................................................................................................................... 79

پیشنهادهای پژوهشی.......................................................................................................................... 79

منابع و ماخذ..................................................................................................................................... 80

منابع لاتین(References)................................................................................................................ 87

 

پیوست

پرسشنامه هوش معنوی...................................................................................................................... 95

پرسشنامه سلامت روان...................................................................................................................... 98

بروندادهای SPSS........................................................................................................................... 101

چکیده لاتین(Abstract)................................................................................................................ 108

 

فهرست جداول

3-1- پایایی پرسشنامه هوش معنوی و ابعاد آن توسط اسفندیاری.......................................................... 87

4-1- بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش معنوی و ابعاد آن......................................................... 94

4-2- بررسی میانگین و انحراف استاندارد سلامت روان و ابعاد آن.......................................................... 95

4-3- بررسی میانگین و انحراف استاندارد عملکرد تحصیلی................................................................... 95

4-4- ضریب همبستگی بین سلامت روان و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی......................................... 96

4-5- ضریب همبستگی بین ابعاد سلامت روان با عملکرد تحصیلی........................................................ 97

4-6- ضریب همبستگی بین ابعاد هوش معنوی با عملکرد تحصیلی........................................................ 98

4-7- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد سلامت روان و عملکرد تحصیلی............................ 99

4-8- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش معنوی و عملکرد تحصیلی.......................... 100

4-9- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی........... 101


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 145

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.