تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3685
  • بازدید دیروز : 292
  • بازدید کل : 306479

رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان


رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازسوزان نجف­آباد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را 1200 نفر از کارکنان شهرک صنعتی نجف­ آباد در سال 1392 تشکیل می­داد. از میان این تعداد نمونه­ ای به حجم 300 نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان و به روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه­ ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1993)، پرسشنامه تعارض کار-خانواده نت مه­یر (1996) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) بود. تجزیه و تحلیل داده ­های این پژوهش با استفاده از نرم­افزار spss-21 در دو سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل داده ­ها پرداخته و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده­ ها و مفروضات آماری از روش ضریب همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و t تک نمونه ­ای استفاده به عمل آمده است. نتایج تحلیل یافته­ های پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه­ ی مثبت معناداری وجود دارد. بین تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین تعهد سازمانی و مؤلفه ­های کیفیت زندگی کاری همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که مقیاس­های تعارض خانواد کار و کیفیت زندگی کاری به گونه­ی معنی­داری توان پیش­بینی تعهد سازمانی را به میزان 16 درصد دارا هستند و مقیاس­های تعارض خانواده-کار و کار-خانواده به طرز معنی­ داری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان 10 درصد داراست و زیرمقیاس­های مؤلفه­ ی کیفیت زندگی کاری به گونه­ ی معنی ­داری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان 37 درصد دارا هستند.

كليدواژه­ ها: تعارض کار-خانواده، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- کلیات پژوهش 

1-کلیات پژوهش..................................... 2

1-1-مقدمه و بیان مسأله.................................. 2

1-2-ضرورت و اهمیت مسأله.............................. 4

1-3-اهداف پژوهش................................................. 6

1-4-سوالات اصلی پژوهش..................................... 6

1-5-فرضیات پژوهش.......................................... 7

1-6-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.....................................7

2-.. مبانی نظری پژوهش و پیشینه

2-1-مقدمه........................................ 11

2-2-تعاریف تعهد سازمانی........................................ 11

2-3-دیدگاههای مربوط به ابعاد تعهد سازمانی................................... 13

2-3-1- دیدگاه پورتر، کامپتون و اسمیت............................................................. 13

2-3-2- دیدگاه اتزیونی...................................... 13

2-3-3- دیدگاه آرجریس.......................................... 14

2-3-4- دیدگاه استاو و سالانسیک (1977).................................. 14

2-3-5- -الگوی آنجل و پری...................................... 15

2-3-6- الگوی مایر و شورمن.................................... 15

2-3-7- -دیدگاه هارتمن و بمیکز.................................... 15

2-3-8- دیدگاه بالفور و وکسلر................................................ 16

2-3-9- الگوی مودی و همکاران................................................... 21

2-3-10- الگوی سه جزئی آلن و مایر....................................... 21

2-4-فرآیند ایجاد تعهد سازمانی:.....................................................22

2-4-1- اریلی و چاتمن............................................. 22

2-4-2- مارتین و نیکولز........................................... 23

2-5-نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی:........................................................23

2-6-عوامل مؤثر بر تعهدسازمانی:......................................24

2-6-1- دیدگاه استرون........................................ 24

2-6-2-دیدگاه استیرز، پورتر و مودی......................................... 25

2-6-3-مودی و همکاران.................................................... 25

2-7-تعاریف کیفیت زندگی کاری..................................... 27

2-7-1- تعریف ولش.............................................. 27

2-7-2- دیدگاه وک چیو.......................................... 27

2-7-3- تعاریف فارکوهر....................................... 30

2-8-ضرورت و اهداف کیفیت زندگی کاری................................................... 30

2-9-الگوهای کیفیت زندگی کاری:.....................................31

2-9-1- الگوی توماس................................................. 31

2-9-2-الگوی والتون............................................. 31

2-9-3- الگوی کاسیو... .....................................32

2-9-4-الگوی هریکو مک بوی........................................ 32

2-9-5- الگوی مورتون....................................... 33

2-10- راههای بهبود کیفیت زندگی کاری.................................... 33

2-11- عوامل موثر در کاهش کیفیت زندگی کاری....................................... 35

2-12- مدلهای تعارض کار-خانواده:...........................................................37

2-12-1- مدل اول: چهار دسته نظریه مدلهای عمومی...................................... 38

2-12-2- مدلهای مبتنی بر حمایت اجتماعی........................................ 43

2-12-3- مدل های مبتنی بر تقاضاها و انتظارات نقش کاری و خانوادگی................................................ 44

2-13- پیشینه پژوهش:.................................................45

2-13-1- پژوهشهای داخلی:. .......................................45

2-13-2- پژوهشهای خارجی:....................................... 49

2-14- خلاصه فصل................................................................................. 52

3-. مواد و روش پژوهش

3-1-مقدمه ........................................................................................................................54

3-2-روش پژوهش.................................................... 54

3-3-جامعه آماری و روش نمونهگیری و روش اجرا......................................54

3-4-ابزارهای جمع آوری اطلاعات....................................................... 54

3-4-1- پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر (1991).................................... 54

3-4-2- پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996)........................................... 55

3-4-3- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری:................................... 56

3-5-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................. 56

4-. نتایج و یافته های پژوهش

4-1-مقدمه......................................................58

4-2-اطلاعات توصیفی...................................... 58

4-3-یافته های استنباطی........................................ 62

5-. نتیجه گیری و بحث

5-1-مقدمه............................................... 70

5-2-بحث در مورد یافته های پژوهش..................................... 70

5-2-1- سؤالات پژوهش............................................. 70

5-2-2- فرضیه های پژوهش...................................................... 72

5-3-محدودیتها..............................................73

5-4-پیشنهادها....................................73

5-4-1-پیشنهادهای پژوهشی..................................................... 73

5-4-2- پیشنهادهای کاربردی...................................... 73

 

فهرست جداول

2-2-ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آرجریس..........................................................................................................................................132

-1-جدول تعاریف تعهدسازمانی..............................................................................................................................................................11

2-3-نتایج مطلوب و نامطلوب تعهد سازمانی در سطح فرد، گروه و سازمان...................................................................................24

3-1-مقدار پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی............................................................................................................................................53

3-2-پایایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده............................................................................................................................................ 54

3-3-پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون..............................................................................................................................54

4-1-فراوانی و درصد فراوانی سن آزمودنی­ها.........................................................................................................................................56

4-2-فراوانی و درصد فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی­ها...................................................................................................................57

4-3-فراوانی و درصد فراوانی سابقه آزمودنی­ها......................................................................................................................................57

4-4-میزان تحصیلات بر اساس سابقه­ی آزمودنی ها............................................................................................................................58

4-5-میزان سن بر اساس سابقه­ی آزمودنی­ها........................................................................................................................................58

4-6-میزان سن بر اساس تحصیلات آزمودنی ها...................................................................................................................................59

4-7-آزمون t تک نمونه ای تعهد سازمانی و مولفه­های آن.................................................................................................................59

4-8-آزمون t تک نمونه ای تعارض کار-خانواده و خانواده-کار..........................................................................................................60

4-9-آزمون t تک نمونه ای کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن............................................................................................................. 60

4-10همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی.............................................................................................................. 61

4-11-همبستگی تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی.......................................................................................................................61

4-12-همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی................................................................................................... 62

4-13همبستگی کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی.............................................................................. 63

4-14-همبستگی بین مولفه ­های تعارض کار-خانواده و خانواده کار و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی.........................63

4-15-همبستگی بین مولفه­ های تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی............................................................................................64

4-16-همبستگی بین زیرمقیاس­های مولفه­ی کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی................................................................. 65

 

فهرست شکل­ها

2-2-الگوی پیشایندهای تعهد سازمانی بالفور و کسلر..........................................................................................................................

192-1- الگوی پیشایندهای تعهد سازمانی.................................................................................................................................................. 16

2-3- پیش شرط­های عاطفی..................................................................................................................................................................... 25

2-4- اجزای کیفیت زندگی کاری..............................................................................................................................................................28

 


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 165

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.