تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 100
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332542

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه: برند آدیداس)


شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه: برند آدیداس)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند به عنوان یکی از مهمترین متغیرها در قلمرو ارتباطات مصرف‌کننده-برند است. در حوزه برندینگ، ارتباطات مصرف‌کننده-برند بیان می‌کند که برندها می‌توانند به عنوان یک شریک فعال در رابطه با مصرف‌کنندگان‌ خود تعریف شوند و بر این اساس واجد خصوصیاتی باشند که افراد در روابط میان‌ فردی‌شان تجربه می‌کنند. شیفتگی به برندبه عنوان یکی از جدیدترین مفاهیم در حوزه بازاریابی، در برگیرنده نوعی اشتیاق و وابستگی عاطفی است که یک مصرف‌کننده راضی می‌تواند نسبت به برند مورد علاقه‌اش احساس ‌کند. این شیفتگی می‌تواند متغیرهای بازاریابی بااهمیتی چون وفاداری واقعی به برند، دفاع از برند و تبلیغات توصیه‌ای مثبت را تحت‌تاثیر قرار دهد. توجه به این متغیرها برای شرکت فروش و سود بیشتر و مشتریان وفادارتر را به دنبال خواهد داشت و این خود نشان‌دهنده ماهیت پویای شیفتگی به برند برای توسعه چشم‌انداز استراتژیک شرکت از مرحله معرفی برند به بازار تا رشد و بلوغ آن است. در پژوهش حاضر با استفاده از یکی از جامع‌ترین مدل‌های مفهومی موجود که براساس رویکرد نظریه‌ای پایه‌ای استخراج شده به بررسی عوامل موثر بر شیفتگی به برند با تمرکز بر برند آدیداس که یکی از شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین برندهای موجود در صنعت پوشاک و لوازم ورزشی است پرداخته‌ایم. از نظر کاربرد هدف این تحقیق کمک به تولید‌کننده پوشاک ایرانی برای شیفته‌کردن هر چه بیشتر مصرف‌کنندگان به برند خود در بازار بسیار رقابتی امروز است.ادبیات علمی و مطالعه‌ای این تحقیق و نیز نتایج حاصل از آن برای تولیدکننده ایرانی راهکارهای بااهمیتی را از نظر مدیریت و ارتقاء برند و نیز چگونگی درک احساسات مشتریان فراهم می‌کند و با توجه به وجود ظرفیت‌های مساعد داخلی زمینه مناسبی را برای بهبود کیفیت و رقابت با بازار برندهای خارجی ایجاد می‌نماید.

این تحقیق از لحاظ نحوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع پیمایشی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق را مصرف‌کنندگان برند آدیداس در شهر تهران تشکیل می‌دهند و نمونه‌گیری آن به صورت خوشه‌ای در دسترس و با انتخاب تصادفی چند نمایندگی از کل نمایندگی‌های این برند و توزیع پرسشنامه میان 384 نفر از خریداران این فروشگا‌ه‌ها انجام شده است. برای تجزیه‌و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و مدل تحقیق از نرم‌افزارهای لیزرل و PLS با به‌کارگیری آزمو‌‌ن‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تائیدی (CFA)استفاده شده است.

نتایج تحقیق حاکی از تاثیر‌گذار بودن متغیرهای "رفتارهای مبتنی بر اشتیاق"، "یکپارچگی خود-برند"، "پیوند عاطفی مثبت"، "رابطه درازمدت"، "اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند"،"نگرش کلی"، "اعتماد به برند" بر شیفتگی به برند است. لازم به ذکر است که متغیر "حس تعلق به جامعه برند" اثر معنی‌داری بر روی شیفتگی به برند نداشته است.

واژگان کلیدی : برند، شیفتگی به برند، ارتباطات مصرف‌کننده-برند، آدیداس، مدل معادلات ساختاری

 

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

بخش اول

1-1- مقدمه................................................................................................................................. 1

2-1- بيان مسئله......................................................................................................................... 2

3-1- اهداف تحقيق.................................................................................................................... 3

1-3-1- هدف نظري................................................................................................................... 3

2-3-1- هدف كاربردي............................................................................................................... 3

4-1- اهميت و ضرورت تحقيق................................................................................................. 4

5-1- سؤالات تحقيق.................................................................................................................. 5

1-5-1- سؤال اصلي.................................................................................................................... 5

2-5-1- سؤالات فرعي................................................................................................................ 5

6-1- مدل مفهومي تحقيق........................................................................................................ 6

7-1- فرضيات تحقيق................................................................................................................. 7

8-1- متغيرهاي تحقيق.............................................................................................................. 8

9-1- روش شناسي تحقيق ...................................................................................................... 8

1-9-1- روش انجام تحقيق....................................................................................................... 8

2-9-1- روش‌هاي گردآوري اطلاعات و ايزار مورد استفاده ................................................. 8

3-9-1- جامعه آماري تحقيق.................................................................................................... 9

4-9-1- روش نمونه‌گيري.......................................................................................................... 9

5-9-1- حجم نمونه................................................................................................................... 9

6-9-1- مقياس مورد استفاده .................................................................................................. 9

7-9-1- روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها................................................................................ 10

10-1- قلمرو تحقيق................................................................................................................... 10

1-10-1- قلمرو موضوعي تحقيق............................................................................................. 10

2-10-1- قلمرو مكاني تحقيق.................................................................................................. 10

3-10-1- قلمرو زماني تحقيق................................................................................................... 10

11-1- شرح واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق................................................................. 11

بخش دوم

12-1- معرفي آديداس............................................................................................................... 13

فصل دوم: پيشينه و مباني نظري تحقيق

1-2- مقدمه................................................................................................................................. 15

2-2- مباني نظري....................................................................................................................... 15

1-2-2- برند................................................................................................................................ 15

1-1-2-2- تاريخچه و نحوه شكل‌گيري برند.......................................................................... 15

2-1-2-2- تعريف برند............................................................................................................... 17

4-1-2-2- مديريت برند............................................................................................................ 21

5-1-2-2- برندينگ (برندسازي).............................................................................................. 21

6-1-2-2- چرخه عمر برند....................................................................................................... 22

2-2-2- ارتباطات مصرف كننده-برند....................................................................................... 24

1-2-2-2- شيفتگي به برند....................................................................................................... 26

2-2-2-2- يكپارچگي خود-‌برند............................................................................................... 33

3-2-2-2- رفتارهاي مبتني بر اشتياق.................................................................................... 42

1-3-2-2-2- اشتياق................................................................................................................. 42

2-3-2-2-2- درگيري با برند................................................................................................... 43

3-3-2-2-2- تمايل به سرمايه‌گذاري منابع............................................................................ 46

4-2-2-2- پيوند احساسي مثبت.............................................................................................. 48

5-2-2-2- رابطه طولاني مدت با برند..................................................................................... 54

6-2-2-2- نگرش كلي............................................................................................................... 63

7-2-2-2- اعتماد/اطمينان به برند........................................................................................... 67

8-2-2-2- اندوه ناشي از احتمال جدايي از برند.................................................................... 73

9-2-2-2- حس تعلق به جامعه برند....................................................................................... 80

3-2- پيشينه تحقيق.................................................................................................................. 87

1-3-2- مدل تامسون و همكاران (2005).............................................................................. 87

2-3-2- مدل لارس بركويست و بچ لارسن (2010)............................................................. 89

3-3-2- مدل گريساف و نوگين (2011)................................................................................. 90

4-3-2- مدل لانگ – تولبرت و گاموه (2012) .................................................................... 91

5-3-2- مدل آلبرت و همكاران (2012)................................................................................. 93

6-3-2- مدل راجه اسمعيل و اسپيتلي (2012)..................................................................... 94

7-3-2- مدل باترا و همكاران (2012).................................................................................... 95

8-3-2- نتيجه‌گيري ................................................................................................................. 97

فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق

1-3- مقدمه ............................................................................................................................... 98

2-3- روش پژوهش ................................................................................................................... 98

1-2-3- هدف تحقيق................................................................................................................. 99

1-1-2-3- تحقيقات بنيادي .................................................................................................... 99

2-1-2-3- تحقيقات كاربردي................................................................................................... 99

2-2-3- نحوه گردآوري داده‌ها.................................................................................................. 99

1-2-2-3- تحقيق توصيفي (غير آزمايشي)............................................................................ 99

2-2-2-3- تحقيق آزمايشي...................................................................................................... 100

3-2-3- محيط پژوهش.............................................................................................................. 100

3-3- جامعه و نمونه آماري........................................................................................................ 100

1-3-3- جامعه آماري................................................................................................................. 100

2-3-3- نمونه آماري................................................................................................................... 101

3-3-3- روش نمونه‌گيري.......................................................................................................... 101

4-3-3- حجم نمونه................................................................................................................... 102

4-3- منابع جمع‌آوري داده‌ها.................................................................................................... 103

5-3- پرسشنامه........................................................................................................................... 103

1-5-3- روايي پرسشنامه........................................................................................................... 104

2-5-3- تعيين پايايي................................................................................................................. 105

3-5-3- متغيرهاي تحقيق......................................................................................................... 107

1-3-5-3- تعريف متغيرها......................................................................................................... 108

2-3-5-3- تعريف عملياتي متغيرها.......................................................................................... 108

6-3- روش‌هاي تحليل داده‌ها و آزمون فرضيات..................................................................... 109

فصل چهارم تحليل داده‌هاي تحقيق

1-4- مقدمه................................................................................................................................. 110

2-4- بررسي ويژگي‌هاي دموگرافيك پاسخ‌دهندگان.............................................................. 110

3-4- تحليل استنباطي يافته‌ها................................................................................................. 115

4-4- مدل معادلات ساختاري................................................................................................... 116

5-4- آزمون نرمال بودن مؤلفه‌هاي الگو................................................................................... 116

6-4- اعتبار سنجي مدل تحقيق با استفاده از تحليل عاملي تاييدي و معادلات ساختاري 117

7-4- بررسي ضرايب روايي و ماتريس همبستگي................................................................... 121

8-4- تفسير و تعبير مدل........................................................................................................... 123

9-4- تحليل فرضيه‌هاي تحقيق................................................................................................ 124

فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5- مقدمه................................................................................................................................. 130

2-5- بررسي اجمالي نتايج تحقيق............................................................................................ 130

3-5- مدل نهايي مبتني بر يافته‌هاي تحقيق.......................................................................... 132

4-5- پيشنهادات تحقيق............................................................................................................ 135

1-4-5- پيشنهادات به مدیران بازاریابی برمبناي نتايج تحقيق............................................. 135

5-5- محدوديت‌هاي تحقيق...................................................................................................... 145

6-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی....................................................................................... 145

منابع و مأخذ................................................................................................................................ 147

پيوست‌ها

 

فهرست جداول، نمودارها و شكلها

جداول

جدول 1-2- نحوه عملكرد و اهداف كلي استفاده از برندها................................................... 20

جدول 2-2- مدل چرخه عمر برند گودير................................................................................. 23

جدول 3-2- تعريف ابعاد روانشناسانه و پيشايندهاي درون فردي شيفتگي به برند....................... 32

جدول 4-2- ابعاد برداشت از خود يك مصرف‌كننده............................................................... 38

جدول 5-3- جريان‌هاي تحقيقاتي اصلي بررسي‌كننده پديده وابستگي انساني................................ 50

جدول 6-2- تطابق ميان انگيزه‌هاي افراد از پيوستن به جامعه برند و نوع ارتباطات............................. 85

جدول 2-3- انواع روايي.............................................................................................................. 105

جدول 3-3- تعيين آلفاي كرونباخ............................................................................................ 107

جدول 4-3- تعريف عملياتي متغيرها....................................................................................... 108

جدول 1-4- نتايج توصيفي ويژگي‌هاي دموگرافيك................................................................ 111

جدول 2-4- نتايج آزمون كلموگروف اسميرنوف براي متغيرهاي پژوهش 116

جدول 3-4- نتايج تحليل عاملي تأييدي.................................................................................. 119

جدول 4-4- ضرايب همبستگي پيرسون، شاخص توصيفي................................................... 121

جدول 5-4- ضرايب پايايي و روايي متغيرهاي پنهان............................................................. 122

جدول 6-4- شاخص‌هاي برازش مدل....................................................................................... 124

جدول 7-4- ضرايب مسير، آماره t و نتيجه فرضيه تحقيق................................................... 125

 

نمودارها

نمودار 1-4- وضعيت گرافيكي جنسيت پاسخ‌دهندگان.......................................................... 112

نمودار 2-4- وضعيت گرافيكي سن پاسخ‌دهندگان................................................................. 112

نمودار 3-4- وضعيت گرافيكي تحصيلات پاسخ‌دهندگان....................................................... 113

نمودار 4-4- وضعيت گرافيكي درآمد پاسخ‌دهندگان.............................................................. 113

نمودار 5-4- وضعيت گرافيكي مدت زمان استفاده از اين برند............................................. 114

نمودار 6-4- وضعيت گرافيكي دفعات استفاده از برند پاسخ‌دهندگان 114

نمودار 7-4- مدل اصلي تحقيق درحالت تخمين ضرايب استاندارد....................................... 117

نمودار 8-4- مدل اصلي معادلات ساختاري در حالت معناداري(t-value) 118

 

شكل‌ها

شكل 1-1- مدل مفهومي تحقيق.............................................................................................. 7

شكل 2-2- برداشت از خود فرد و تأثير آن برتصوير برند...................................................... 40

شكل 3-2- تأثير انگيزه‌هاي آشكار و نهفته بر خريد.............................................................. 41

شكل 4-2- مثلث شيفتگي........................................................................................................ 60

شكل 5-2- توسعه تئوريك صميميت، اشتياق و تعهد در طول زمان يك رابطه 62

شكل 6-2- اجزاي تشكيل‌دهنده نگرش و عناصر ابراز آن...................................................... 65

شكل 7-2- پاسخ‌هاي پس از فسخ رابطه به عنوان بخشي از دوره عمر ارتباطات

مصرف‌‌كننده- برند....................................................................................................................... 79

شكل 8-2- مدل ابعاد و اجزاي احساس شيفتگي به برند...................................................... 88

شكل 9-2- مدل پيشايندها و خروجي‌هاي شيفتگي به برند................................................. 90

شكل 10-2- مدل عوامل مؤثر بر وابستگي احساسي به برند................................................ 91

 

فهرست جداول، نمودارها و شكلها

شكل 11-2- مدل عوامل مؤثر بر شيفتگي به برند خدماتي در سطوح مختلف تحويل خدمت...................................... 92

شكل 12-2- مدل پيشايندها و خروجي‌هاي اشتياق به برند................................................. 93

شكل 13-2- مدل تأثيرات شيفتگي، شخصيت و تصوير برند بر تبليغات توصيه‌اي........................... 94

شكل 14-2- مدل شيفتگي به برند.............................................................................................. 95

شكل 15-2- مدل مفهومي پژوهش.............................................................................................. 97

شكل 1-5- مدل نهايي مبتني بر يافته‌هاي تحقيق...................................................................... 133


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 218

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.