تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 354
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332918

شناسايي عوامل مؤثر بر ملي گرايي مصرفي از ديدگاه مصرف كنندگان (مطالعه موردی : مصرف کنندگان خودرو در استان ....)


شناسايي عوامل مؤثر بر ملي گرايي مصرفي از ديدگاه مصرف كنندگان  (مطالعه موردی : مصرف کنندگان خودرو در استان ....)

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان شناسايي عوامل مؤثر بر ملي گرايي مصرفي از ديدگاه مصرف كنندگان خودرو در استان ....انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل اجتماعی روانشناختی ملي گرايي مصرفي و مشخص کردن رابطه این عوامل با ملي گرايي مصرفي از ديدگاه مصرف كنندگان خودرو می باشد. به منظور سنجش ملي گرايي مصرفي ازمقیاس CETSCALE (شيمپ و شارما،1987) و همچنین پرسشنامه حسين زاده سادياني (1386) استفاده گردید. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد. بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های « وطن پرستي»، « پذيرش فرهنگي »، « جهان گرايي »، « تجمل گرايي »و « تهديد ادراك شده اقتصادي » بر «ملی گرایی مصرفی » تاثير دارند .از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی بین عوامل اجتماعی روانشناختی ملي گرايي مصرفي با ملي گرايي مصرفي بود. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اصلی و هر 5 فرضیه ، تأیید شدند.مؤلفه وطن پرستي، جهان گرايي و تهديد ادراك شده اقتصادي دارای همبستگی مثبت و مولفه پذيرش فرهنگي و تجمل گرايي دارای همبستگی منفی هستند.

واژگان کلیدی :ملي گرايي مصرفي ،وطن پرستي، جهان گرايي ،تهديد ادراك شده اقتصادي ، پذيرش فرهنگي، تجمل گرايي ، مصرف كنندگان خودرو استان ....

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه ................................................................................................................................................ 3

1-2- بيان مسأله .......................................................................................................................................... 3

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق ................................................................................................................ 4

1-5- اهداف تحقیق.................................................................................................................................... 5

1-4- سئوال های تحقیق...............................................................................................................................5

1-6- فرضیه تحقیق...................................................................................................................................... 6

1-7- متغیرهای تحقیق..................................................................................................................................6

1-8- مدل تحليلي تحقيق..............................................................................................................................7

1-9- قلمرو تحقیق...................................................................................................................................... 7

1-9-1- قلمروموضوعي...............................................................................................................................7

1-9-2 - قلمرو مكاني.................................................................................................................................7

1-9-3 - قلمرو زماني...................................................................................................................................7

1-10- تعريف مفهومی و عملياتي واژگان کليدي تحقيق ..............................................................................8

فصل دوم : مبانی نظری

2-1- مقدمه ........................................................................................................................................... 10

2-2- ملي گرايي مصرفي......................................................................................................................... 11

2-2- 1- مفهوم ملي گرايي (ناسيوناليسم)....................................................................................................11

2-2- 2- سابقه ملي گرايي......................................................................................................................... 13

2-2- 3- ملي گرايي در ايران..................................................................................................................... 14

2-2- 4- ملي گرايي اقتصادي.................................................................................................................... 16

2-2- 5- ارتباط بين ملي گرايي و بازاريابي: مفهوم ملي گرايي مصرفي.........................................................18

2-2- 6- اثرات كشور مبدأ (COO)............................................................................................................21

2-2- 7- اثر كشور مبدأ در كشور هاي درحال توسعه..................................................................................23

2-2- 8- رابطه اثر كشور مبدأ و ملي گرايي مصرفي.................................................................................... 24

2-2- 9- نام تجاري و تأثير آن بر ملي گرايي مصرفي..................................................................................25

2-2- 10- سطح آسيب پذيري نام هاي تجاري خارجي از ملي گرايي مصرفي.............................................27

2-2- 11- الگوي پردازش اطلاعات مصرف كنندگان ملي گرا...................................................................31

2-2- 12- جهاني شدن و تاثير آن بر ملي گرايي.........................................................................................33

2-2- 13- انگيزه هاي ملي گرايي مصرفي در عصر جهاني شدن..................................................................36

2-2- 14- خصومت گرايي مصرفي............................................................................................................37

2-3- عوامل تأثير گذار بر ملي گرايي مصرفي.............................................................................................41

2-3-1- محيط اقتصادي.............................................................................................................................42

2-3-2- محيط سياسي...............................................................................................................................43

2-3-3- متغيرهاي جمعيت شناختي............................................................................................................45

2-3-3- 1- سن.........................................................................................................................................46

2-3-3- 2-جنسيت....................................................................................................................................46

2-3-3- 3- سطح تحصيلات.....................................................................................................................47

2-3-3- 4- درآمد................................................................................................................................... 47

2-3-3- 5- قوميت و نژاد......................................................................................................................... 47

2-3-3- 6- طبقه اجتماعي........................................................................................................................48

2-3-4- عوامل اجتماعي - روانشناختی.................................................................................................... 49

2-3-4- 1- پذيرش فرهنگي.....................................................................................................................50

2-3-4-2-جهان گرايي(جهان انديشي).....................................................................................................51

2-3-4- 3- وطن پرستي............................................................................................................................52

2-3-4- 4- تهديد اقتصادي ادارك شده....................................................................................................53

2-3-4- 5- سنت گرايي (محافظه كاري )..................................................................................................54

2-3-4- 6- جمع گرايي فردگرايي........................................................................................................... 55

2-3-4- 7- مادي گرايي............................................................................................................................56

2-3-4-8- جزميت انديشي........................................................................................................................56

2-3-4- 9- تجمل گرايي مصرفي..............................................................................................................57

2-3-4-10- ارزش ها................................................................................................................................59

2-3-4-11- سبك زندگي.........................................................................................................................60

2-4-پيامدهاي ملي گرايي مصرفي.............................................................................................................62

2-4- 1- پيامد هاي نهايي...........................................................................................................................62

2- پيامد هاي میانجی..................................................................................................................................63

-5- عوامل تعديل كننده شدت ملي گرايي مصرفي.....................................................................................65

2-5- 1- ضرورت ادارك شده محصول.....................................................................................................66

2-5- 2- تشابه با كشور مبدأ محصول..........................................................................................................66

2-5- 3- ويژگي هاي طبقه محصول............................................................................................................68

2-6 - استراتژي هاي بازاريابي در ارتباط با ملي گرايي مصرفي....................................................................69

2-7- مقياس اندازه گيري ملي گرايي مصرفي(CETSCALE ).....................................................................71

2-8- پیشینه تحقیق.....................................................................................................................................75

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ............................................................................................................................................. 80

3-2- روش تحقیق ................................................................................................................ ..................80

3-3- جامعه آماری.....................................................................................................................................80

3-4- نمونه آماری......................................................................................................................................81

3-5 - متغيرهاي تحقيق...............................................................................................................................82

3-6- روشهاي جمع آوري داده ها..............................................................................................................82

3-7- ابزار سنجش تحقیق...........................................................................................................................83

3- 8 -نحوه امتیاز بندی پرسشنامه...............................................................................................................84

3- 9 - روایی پرسشنامه..............................................................................................................................85

3-10- تعيين پايايي پرسشنامه......................................................................................................................85

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها...........................................................................................................86

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه ............................................................................................................................................ 89

4-2- آمار توصيفي ...................................................................................................................................90

4-2-1- جنسيت .......................................................................................................................................90

4-2-2- تحصیلات ..................................................................................................................................91

4-2-3- سن..............................................................................................................................................92

4-2-4- وضعیت تأهل و تجرد....................................................................................................................93

4-2-5- درآمد ماهیانه................................................................................................................................94

4-2-6- متغيرهاي تحقیق............................................................................................................................95

4-3- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها................................................................................................95

4-3-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف....................................................................................................95

4-3-2- آزمون رگرسیون...........................................................................................................................96

4-3-3- آزمون همیستگی فرضیه های تحقیق............................................................................................102

4-3-2-1- فرضیه اول...............................................................................................................................102

4-3-2-2- فرضیه دوم............................................................................................................................. 103

4-3-2-3- فرضیه سوم..............................................................................................................................104

4-3-2-4- فرضیه چهارم...........................................................................................................................105

4-3-2-5- فرضیه پنجم.............................................................................................................................106

4-3-2-6- فرضیه اصلی............................................................................................................................107

4-4- ساير يافته هاي تحقيق.......................................................................................................................109

4-4-1-آزمون T دو جامعه مستقل و U من- ويتني................................................................................109

4-4-2- آزمون فریدمن............................................................................................................................119

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتایج حاصل از یافته های تحقیق.......................................................................................................122

5-1-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی...................................................................................... 122

5-1-2- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف....................................................123

5-1-3- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ............................................................. 123

5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اول...................................................................................................... 123

5-1-3-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم...................................................................................................... 124

5-1-3-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم..................................................................................................... 124

5-1-3-4- نتایج حاصل از فرضیه چهارم..................................................................................................125

5-1-3-5- نتایج حاصل از فرضیه پنجم....................................................................................................126

5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی...................................................................................................127

5-1-4- نتايج آزمون رگرسيون ..............................................................................................................128

5-1-4- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمونهای T دو جامعه مستقل و Uمن- ويتني.............................129

5-1-5- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فریدمن........................................................................... 130

5-2- پيشنهادات.......................................................................................................................................130

5-2-1- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتايج به دست آمده از تحقيق.........................................................131

5-2-1-1- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اول........................................................................131

5-2-1-2- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه دوم....................................................................... 131

5-2-1-3- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه سوم.......................................................................131

5-2-1-4- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه چهارم....................................................................131

5-2-1-5- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه پنجم......................................................................132

5-2-1-6- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اصلی.................................................................... 132

5-3- ارائه پيشنهادهايی برای تحقیقات آتی................................................................................................133

5-4- محدودیت های تحقیق................................................................................................................ ....133

منابع.................................................................................................................................................... .135

پیوست: پرسشنامه ها.............................................................................................................................. ...153

 

فهرست جداول

جدول 1-1: متغیرهای تحقیق.........................................................................................................................6

جدول 2-1: نتايج تحقيقات انجام شده در مورد رابطه بين متغيرهاي اقتصادي و ملي گرايي مصرفي............. 44

جدول 2- 2: شاخص فرد گرايي- جمع گرايي هافستد و نمرات مربوط به برخي كشورها.............................55

جدول 2-3: رابطه بين ابعاد سبك زندگي و ملي گرايي مصرفي.................................................................. 61

جدول 2-4:نسخهاصليCETSCALE........................................................................................................73

جدول 2- 5: نتايج تحقيقات در مورد رابطه بين متغيرهاي اجتماعي_ روانشناختي و ملي گرايي مصرفي........77

جدول 3-1 : متغیرهای تحقیق................................................................................................................... 82

جدول 3-2 : شاخص هاي مورد بررسي در پرسشنامه تحقيق....................................................................... 83

جدول 3- 3 : نحوه نمره دهی به سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق.............................................................85

جدول4-1: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت..................................................................90

جدول4-2 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات.............................................................91

جدول4-3 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن ................................................... ..................92

جدول4-4 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل.................................................................... 93

جدول4-5 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب درآمد ماهیانه .................................................... 94

جدول4-6: توزیع فراوانی متغيرهای تحقیق.................................................................................................. 95

جدول4-7 : نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقیق................................................................... 96

جدول4-8 : نتايج آزمون ANOVA............................................................................................................... ..97

جدول4-9 :آزمون دوربین – واتسون.............................................................................................................. ....98

جدول4-10:نتايج آزمون رگرسيون .....................................................................................................................99

جدول4-11 :نتايج آزمون رگرسيون.................................................................................................................... 99

جدول4-12:نتايج آزمون رگرسيون ............................................................................................................. .....100

جدول4-13:نتايج آزمون رگرسيون ................................................................................................................. .101

جدول4-14:نتايج آزمون رگرسيون ....................................................................................................................102

جدول4-15 : مقادیر ضریب همبستگی ....................................................................................................... 103

جدول4-16 : مقادیر ضریب همبستگی ........................................................................................................ 104

جدول4-17: مقادیر ضریب همبستگی ........................................................................................................ 105

جدول4-18 : مقادیر ضریب همبستگی ............................................................................................................. .106

جدول4-19 : مقادیر ضریب همبستگی .............................................................................................................. 107

جدول4-20 : مقادیر ضریب همبستگی ...................................................................... .................................108

جدول4-21: نتايج اجمالي آزمون فرضيه­ها......................................................................................................... 108

جدول4-22: آماره­هاي توصيفي متغير جنسيت براي وطن پرستي..................................................................... 109

جدول4-23: بررسي فرض برابري واريانس­ها توسط آزمون............................................................................ 110

جدول4-24: بررسي آزمونT مستقل ........................................................................................................................... 110

جدول4-25: آماره ­هاي توصيفي متغير جنسيت براي پذيرش فرهنگي.................................................................111

جدول4-26: بررسي فرض برابري واريانس­ها توسط آزمون لون........................................................................112

جدول4- 27: بررسي آزمون Tمستقل .......................................................................................................................... 112

جدول4-28: آماره ­هاي توصيفي متغير جنسيت براي جهان گرايي....................................................................113

جدول4-29: بررسي فرض برابري واريانس­ها توسط آزمون لون......................................... ............................114

جدول4-30: بررسي آزمونT مستقل .............................................................................................................................114

جدول4-31: آماره­هاي توصيفي متغير جنسيت براي تجمل گرايي.................................................................. 115

جدول4-32: بررسي فرض برابري واريانس­ها توسط آزمون لون..................................................................... 115

جدول4-33: بررسي آزمونT مستقل ............................................................................................................... 116

جدول4-34: آماره­هاي توصيفي متغير جنسيت براي ملي گرايي مصرفي........................................................ ....117

جدول4-35: بررسي فرض برابري واريانس­ها توسط آزمون لون...........................................................................117

جدول4-36: بررسي آزمونT مستقل .................................................................................................... ........118

جدول4-37: نتایج آزمون من- ويتني............................................................................................. ............118

جدول شماره 4-38: نتایج آزمون فریدمن............................................................................................. .........120

جدول شماره 4-39: نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن................................................................................ ........120

جدول 5-1 : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی................................ 122

جدول 5-2 : نتایج آزمون اول............................................................................................. ...........123

جدول 5-3 : نتایج آزمون دوم............................................................................................ ............124

جدول 5-4 : نتایج آزمون سوم.........................................................................................................125

جدول 5-5 : نتایج آزمون چهارم......................................................................................................125

جدول 5-6 : نتیجه فرضیه پنجم.........................................................................................................126

جدول 5-7 : نتیجه فرضیه اصلی........................................................................................................127

جدول 5-8 نتايج آزمون رگرسيون ..........................................................................................................129

جدول 5-9 : خلاصه نتایج آزمونهای تی دو جامعه مستقل و من- ويتني برای جنسیت.......................129

جدول 5-10 : خلاصه نتایج آزمون فریدمن.......................................................................................130

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1: مدل تحليلي تحقيق....................................................................................................................7

شکل2- 1: رابطه بين ملي گرايي، ملي گرايي اقتصادي، ملي گرايي مصرفي و بازاريابي...............................19

شکل 2-2: ملي گرايي مصرفي و فرايند پردازش اطلاعات در باره مارك هاي خارجي...............................32

شکل 2- 3 :مقايسه تأثير ملي گرايي مصرفي و خصومت گرايي در كاهش تمايل به خريد محصولات خارجي............... 38

شکل 2- 4: مقايسه نقش خصومت گرايي مصرفي و ملي گرايي مصرفي مصرف كنندگان آمريكايي....... 40

شکل2- 5 : عوامل تأثير گذار بر ملي گرايي مصرفي..................................................................................42

شکل2- 6 : مدل تحليلي تحقيق.................................................................................................................49

شکل2- 7 : پيامد هاي مستقيم و نهايي ملي گرايي مصرفي و عوامل تعديل كننده آن................................ 62

شکل 5-1 : مدل نهايي تحقیق ............................................................................................................ 128

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت ..........................................................90

نمودار4-2: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات.......................................................91

نمودار4-3: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن.................................................................92

نمودار4-4 : نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل و تجرد..................................................93

نمودار4-5: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب درآمد ماهیانه..................................................94


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 189

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.