تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 269
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332833

شناسايي موانع صادرات سنگ هاي ساختماني در شهرستان هاي .... و...........


شناسايي موانع صادرات سنگ هاي ساختماني در شهرستان هاي  .... و...........

چكيده:

اين مقاله موانع صادرات سنگ هاي ساختماني در منطقه .... و نيمور را بر اساس عوامل درون سازماني و عوامل برون سازماني شناسايي نموده ، سپس بر اساس درجه اهميت رتبه بندي مي نمايد. براي افزايش اطلاعات از كتاب ها ، اينترنت ، روزنامه ها ، پرسش ها و مصاحبه ها استفاده كرده ايم. اين تحقيق علمي بنا به نياز منطقه و محتواي جمعيت شناختي براي تمامي صادر كنندگان سنگ هاي ساختماني در شهرستان هاي .... و نيمور انجام شده است . اين تحقيق شامل دو سوال مي باشد كه سوال اول مهمترين عوامل درون سازماني كه به عنوان موانع صادرات مطرح مي شود را شناسايي مي كند و سوال دوم مهمترين عوامل برون سازماني موثر بر صادرات را بررسي مي نمايد. جهت انجام اين تحقيق از دو پرسشنامه كه يكي عوامل درون سازماني ديگري عوامل برون سازماني را بررسي مي كند استفاده شده است . جامعه آماري كليه كارخانجات توليد و فرآوري سنگ هاي ساختماني در منطقه .... و نيمور مي باشد. در اين تحقيق از آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي تحقيق استفاده شده است . همچنين براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش تحليل عاملي و روش شباهت به گزينه ايده آل يا TOPSIS استفاده شده است .

واژگان كليدي : 1- صادرات 2- سنگ های ساختمانی 4- موانع صادرات 5- عوامل درون سازماني6- عوامل برون سازماني

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده......................................................................................................... ....................................1

فصل اول كليات تحقيق ............................................................................... ...................................3

مقدمه.............................................................................................. ................................................3

1-1: شرح و بيان مسئله پژوهشي ................................................. .....................................................4

2-1:اهميت و ارزش پژوهش.................................................... .......................................................6

3-1: اهداف پژوهش.......................................................................................................................7

1-3-1:هدف اصلي ...................................................................................................................7

2-3-1:اهداف فرعي......... .........................................................................................................7

4-1:سوالات پژوهش................................................................................................... ..................8

1-4-1: سوال اصلی. ..................................................................................................................8

2-4-1: سوالات فرعي ...................................................................... ....................................8

5-1 : تعریف واژه های عملیاتی ............... 8

فصل دوم : ادبيات پژوهش .................... 12

مقدمه ..................................... 12

1-2 : نقش سازمان های دست اندر کار در توسعه بازرگانی خارجی........................................... 12

2-2 : بخش اول :صادرات ، بازاریابی بین المللی 14

1-2-2 : اهمیت صادرات در توسعه اقتصادی کشورها 14

2-2-2: علل اصلی توجه شرکت ها به صادرات..... 16

3-2-2: تصمیم درباره ورود به بازارهای بین المللی 18

4-2-2 : بررسی و تحلیل ترکیب صادرات غیر نفتی ایران 23

5-2-2 : بررسی اهمیت صادرات و واردات و عوامل موثر بر آن 24

6-2-2: مزیت نسبی صادرات در بازرگانی خارجی . 25

7-2-2 : جایگاه ایران در صادرات جهانی....... 27

8-2-2 : تحولات صادرات غیر نفتی و واردات طی سالهای 1356 تا 1382....................................... 51

9-2-2: اقدامات دولت ، مجلس و دستگاه های اجرایی برای توسعه صادرات .................................... 56

10-2-2 : خط مشی های آتی صادرات ............ 58

3-2: بخش دوم :وضعیت اقتصادی صنعت سنگ های ساختمانی در جهان 59

1-3-2: وضعیت جهانی تولید سنگ های ساختمانی . 61

2-3-2 : مبادلات بین المللی سنگ های ساختمانی 66

3-3-2 : موقعیت صنعت سنگ ، در ایران......... 69

4-3-2 :شرایط اقتصادی صنعت سنگ در ایران .... 71

4-2 : بخش سوم :انتخاب بازارهای بین المللی ، جهت صادرات 77

1-4-2: محیط فرهنگی و تاثیر آن در انتخاب بازار هدف 79

2-4-2 : بازار سنگ های ساختمانی ایران ، در خارج از کشور 81

5-2: بخش چهارم : مروری بر تحقیقات انجام شده. 84

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی بین الملل و صادرات 84

1-5-2: مطالعات خارجی ...................... 85

2-5-2: مطالعات داخلی....................... 87

3-5-2: تحقیقات انجام شده در زمینه سنگ های ساختمانی 88

خلاصه ........................................ 92

فصل سوم : روش تحقيق ......................... 97

مقدمه : .................................. 97

1- 3 : روش تحقیق............................. 98

2-3 : قلمرو مکانی .......................... 100

3-3 : قلمرو زماني ......................... 100

4-3 : قلمروموضوعي .......................... 100

5-3 : سوالات تحقيق........................... 101

1-5-3 : سوال اصلی ....................... 101

2-5-3 : سوال‌های فرعی .................... 101

6-3 : جامعه آماری........................... 101

7-3 : تعیین حجم نمونه ...................... 101

8-3 : روش گردآوری اطلاعات................... 103

9-3 : تعیین روایی پرسشنامه ................. 103

10-3 : تعیین پایایی پرسشنامه............... 104

11-3 : روش تجزیه و تحلیل داده‌ها............ 105

12-3 : روش تحلیل عاملی...................... 106

13-3 : روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس (TOPSIS) 109

14-3 : مراحل روش شباهت به گزینه ایده‌‎آل یا تاپسیس 109

خلاصه ....................................... 112

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها ......... 114

مقدمه....................................... 114

1-4 : بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 114

2-4 : بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 119

3-4 : تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق............ 131

1-3-4 : سوال‌های فرعی...................... 131

2-3-4 : سوال‌ اصلی......................... 148

خلاصه ....................................... 154

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها ......... 156

مقدمه....................................... 156

1-5 : نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 156

2-5 : نتایج حاصل از بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه.................................... 157

3-5 : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق 162

1-3-5 :سوال‌های فرعی......................... 162

2-3-5 : سوال‌ اصلی........................... 164

4-5 :کاربرد نتایج پژوهش..................... 166

5-5 : محدوديت هاي پژوهش .................... 166

6-5 : پیشنهادها............................. 167

7-5 : پيشنهادات به محققين آينده............ 168

ضمائم و پيوست ها ...................... 190- 169

منابع و ماخذ........................... 195- 191

Abstract....................................... 196

 

فهرست جداول

جدول 2-1: جایگاه صادراتی ایران در تجارت جهانی ...................... 29

جدول 2-2: موانع و راهکار های توسعه صادرات غیر نفتی در یک نگاه........................................... 52

جدول2-3 : تولیدات جهانی سنگ بر حسب تقسیمات قاره ای....................................................... 63

جدول 2-4 : تولیدات جهانی سنگ، در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا ..............................................65

جدول 2-5 : آمار صادرات سنگ های تزئینی کار شده سال 1387.................................................................................74

جدول 2-6 : آمار صادرات سنگ های تزئینی خام سال 1387 ....................................................... 76

جدول 2-7 : موانع درون سازماني و برون سازماني موثر بر صادرات سنگ هاي ساختماني............. 94-92

جدول 3-1 : شاخص‌های موجود در چارچوب ارائه شده........................................................... 103

جدول 3-2 : ضریب پایایی پرسشنامه ..................................................................................... 105

جدول 4-1 : جدول فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان................................................................... 114

جدول 4-2 : جدول فراوانی سن پاسخ دهندگان ..................................................................... 116

جدول 4-3 : جدول فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان ........................................................ 117

جدول 4-4 : جدول فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان.............................................................. 118

جدول 4-5 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 1 و 2 پرسشنامه................................ 120

جدول 4-6 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 3 و 4 پرسشنامه............................... 121

جدول 4-7 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 5 و 6 پرسشنامه............................... 122

جدول 4-8 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 7 و 8 پرسشنامه................................ 123

جدول 4-9 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 9 و 10 پرسشنامه............................. 124

جدول 4-10 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 11 و 12 پرسشنامه ......................... 125

جدول 4-11 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 13 و 14 پرسشنامه......................... 127

جدول 4-12 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 15 و 16 پرسشنامه.......................... 128

جدول 4-13 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 17 و 18 پرسشنامه.......................... 129

جدول 4-14 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 19 و 20 پرسشنامه.......................... 130

جدول 4-15 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 21 پرسشنامه................................. 131

جدول 4-16 : نتایج آمار توصیفی برای عوامل درون سازمانی...................................................... 135

جدول 4-17 : ماتریس همبستگی برای عوامل درون سازمانی....................................................... 136

جدول 4-18 : نتایج آزمون بارتلت و شاخص KMO.................................................................. 136

جدول 4-19 : نتایج اشتراک اولیه و استخراجی برای عوامل درون سازمانی................................... 136

جدول 4-20 : نتایج توضیح دهنده واریانس کل ........................................................................ 137

جدول 4-21 : ماتریس مولفه‌ها.............................................................................................. 137

جدول 4-22 : ماتریس چرخیده شده مولفه‌ها............................................................................. 138

جدول 4-23 : نتایج آمار توصیفی برای عوامل برون سازمانی....................................................... 143

جدول 4-24 : ماتریس همبستگی برای عوامل برون سازماني........................................................ 143

جدول 4-25 : نتایج آزمون بارتلت و شاخص KMO.................................................................. 144

جدول 4-26 : نتایج اشتراک اولیه و استخراجی برای عوامل برون سازمانی.................................... 144

جدول 4-27 : نتایج توضیح دهنده واریانس کل......................................................................... 145

جدول 4-28 : ماتریس مولفه‌ها............................................................................................... 146

جدول 4-29 : ماتریس چرخیده شده مولفه‌ها............................................................................. 146

جدول 4-30 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل....................................................... 151

جدول 4-31 : مقادیر شاخص شباهت برای گزینه‌ها.................................................................... 152

جدول 4-32 : رتبه‌بندی عوامل موثر بر صادرات سنگهای ساختمانی.............................................. 153

جدول 5-1 : رتبه‌بندی عوامل موثر بر صادرات سنگهای ساختمانی............................................... 165


فهرست نمودار ها

نمودار 4-1 : نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان................................................................... 115

نمودار 4-2 : نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان....................................................................... 116

نمودار 4-3 : نمودار فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان........................................................... 118

نمودار 4-4 : نمودار فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان............................................................... 119

 

فهرست شكل ها

شکل 2-1 : خط و مشی های ورود به بازارهای بین المللی............................................................ 19

شكل 2-2 : تجزیه و تحلیل صادرات غیر نفتی با استفاده از ماتریس SWOT ................................... 30

شكل 2-3 : چارچوب مفهومي تحقيق .................................................................................. 95


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 183

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.