تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 62
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333333

شناسايي موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني در شركتهاي ايراني (مطالعه موردی: گروه صنعتي انرژي سبز)


شناسايي موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني در شركتهاي ايراني (مطالعه موردی: گروه صنعتي انرژي سبز)

چکیده

حسابداری منابع انسانی، رویکرد جدیدی در حسابداری است که عمر نسبتا کوتاهی دارد. حسابداری منابع انسانی را میتوان تلفیقی از دو حوزه مدیریت منابع انسانی و حسابداری دانست. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجبات ارتقاء‌ کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزشیابی خط مشی پرسنلی را فراهم آورده است.بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسايي موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني در شركتهاي ايراني (مطالعه گروه صنعتي انرژي سبز) صورت گرفته است.جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران ارشد کلیه شرکتها، مدیران میانی و کارشناسان مالی و منابع انسانی گروه صنعتی انرژی سبز به تعداد 74 نفر تشکیل میدهند که جهت بالا بردن اعتبار تحقیق کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل اطلاعات بدست آمده از نرم افزار spss استفاده شد و نتایج حاکی از آن است که بین آگاهي و شناخت كافي از سيستم حسابداري منابع انساني، نیروی انسانی متخصص، حمایت دولت، وجود نرم افزارهای مناسب، توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی و حمایت مدیران ارشد به عنوان متغیرهای مستقل و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی به عنوان متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد.

کلید واژه ها: حسابداري، منابع انساني، حمایت دولت

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق

1–1- مقدمه. 2

1–2- بیان مسأله. 4

1–3- ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-5- سوالات تحقیق. 7

1–5- قلمرو تحقیق. 8

1-5-1-قلمرو موضوعی.. 8

1-5-2-قلمرو مکانی 8

1-5-3-قلمرو زمانی 8

1-6- مدل مفهومی تحقیق. 8

1-7- واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه. 12

2-1-بخش اول: مدیریت منابع انسانی.. 14

2-1-1- تعریف و مفهوم مدیریت منابع انسانی.. 15

2-1-2 - ظهور مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 16

2-1-3 -اهداف مدیریت منابع انسانی 18

2-1-3-1 -اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با سازمان 19

2-1-3-2-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با سهامداران و سرمایه گذاران 19

2-1-3-3-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با مشتریان 20

2-1-3-4-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با کارکنان 20

2-1-4 -ارتباط مدیریت منابع انسانی و حسابداری منابع انسانی 20

2-1-5 - مدل‌ها و چارچوب‌های مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی 21

2-2- بخش دوم : حسابداری منابع انسانی.. 33

2-2-1 تاریخچه حسابداری منابع انسانی.. 33

2-2-2- مفهوم حسابداری منابع انسانی.. 39

2-2-3- حسابداری منابع انسانی و هزینه‌های نیروی انسانی.. 42

2-2-3-1- هزینه‌های اوليه 42

2-2-3-2 -هزینه‌های جايگزيني.. 43

2-2-4- اهداف حسابداری منابع انسانی 45

2-2-5 - ویژگی‌های حسابداری منابع انسانی 47

2-2-6 - نقش حسابداری منابع انسانی در سازمان‌ها 48

2-2-7 - مدل‌های اندازه گیری حسابداری منابع انسانی 51

2-2-8-کاربردهای حسابداری منابع انسانی.. 56

2-2-8-1 -کاربرد حسابداری منابع انسانی در فرایند مدیریت منابع انسانی.. 56

2-2-9 - دلایل توسعه حسابداری منابع انسانی 66

2-2-9-1 - سطح كلان. 66

2-2-9-2 – سطح خرد. 66

2-2-10- مزایای حسابداری منابع انسانی.. 67

2-2-11- نظریات محققان در زمینه حسابداری منابع انسانی 71

2-2-12- نیروی انسانی به عنوان دارایی 74

2-2-13- ساختار اقتصادی ایران. 77

2-2-14 - موانع استقرار حسابداری منابع انسانی.. 79

2-3- بخش سوم: پیشینه تحقیق. 82

2-3-1 - تحقیقات داخلی.. 82

2-3-2- تحقیقات خارج از ایران. 83

2-4- آشنایی با سازمان مورد مطالعه. 86

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه 91

3-2- روش تحقیق. 92

3-3- جامعه آماری.. 92

3-4- نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 92

3-5- روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌های تحقیق. 93

3-6- روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری.. 94

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 97

4-2- آمار توصیفی.. 99

4-2-1- جنسیت.. 100

4-2- سابقه کار 101

4-2-3- تحصیلات.. 102

4-3- آمار استنباطی.. 103

4-3-1-آزمون فرضیه اول. 103

4-3-3-آزمون فرضیه دوم. 104

4-3-4- آزمون فرضیه سوم. 105

4-3-5- آزمون فرضیه چهارم. 106

4-3-6- آزمون فرضیه پنجم. 107

4-3-7- آزمون فرضیه ششم. 108

4-4- نتایج حاصل از رگرسیون متغیرهای تحقیق. 109

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1 مقدمه. 112

5-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی.. 113

5-2-2- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 113

5-2-3- نتایج حاصل از رگرسیون. 116

5-3- پیشنهادات.. 117

5-4- مشکلات و محدودیت های پژوهش 120

5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 121

منابع و مآخذ 122

الف) منابع فارسي.. 122

ب) منابع انگليسي.. 125

پیوست‌ها129

چكيده انگليسي.. 137

 

فهرست جداول

جدول (3-1) پایایی پرسشنامه عوامل موثر بر استقرارسیستم حسابداری منابع انسانی.. 96

جدول (3-2) پایایی پرسشنامه پرسشنامه حسابداری منابع انسانی.. 96

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 100

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 101

جدول(4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تحصیلات.. 102

جدول( 4-4) ماتريس همبستگي بين آگاهي و شناخت كافي از سيستم حسابداري منابع انساني و استقرار سیستم 103

جدول (4-5) ماتريس همبستگي بين نیروی انسانی متخصص و استقرار حسابداری منابع انسانی.. 104

جدول (4-6) ماتريس همبستگي بين حمایت دولت و استقرار حسابداری منابع انسانی.. 105

جدول (4-7) ماتريس همبستگي بین نرم افزارهای مناسب و استقرار حسابداری منابع انسانی.. 106

جدول (4-8) ماتريس همبستگي بين توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی 107

جدول (4-9) ماتريس همبستگي بين حمایت مدیران ارشد و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.. 108

جدول(4-10) خلاصه رگرسیون. 110

جدول( 4-11) آنالیز واریانس رگرسیون. 110

جدول(4-12) ضرايب متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون. 111

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 100

نمودار (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 101

نمودار(4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تحصیلات.. 102

 

فهرست شكل‌ها

شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق. 8

شکل 2-1 سیستم منابع انسانی و مدل نقشه قلمرو مدیریت منابع انسانی هاروارد. 22

شکل 2-2- مدل مدیریت منابع انسانی میشیگان. 24

شکل 2-3 مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی دیوید گاست (مدل مقایسه‌ای)25

شکل 2-4- مدل منتخب مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 28

شکل 2-5- چارچوب مدل مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی وانگدهین.. 29

شکل 2-6- مدل عوامل مؤثر بر استراتژي‌ها و خط مشي‌هاي مدیریت منابع انسانی.. 31

شکل 2-7- چرخه منابع انساني ويلسون. 32

شکل 2-8- مدل عمومی سیستم حسابداری منابع انسانی.............................................................. 46

شکل 2-9-نقش حسابداری منابع انسانی.. 51

شکل 2-10 الگوی داده – ستاده سیستم مدیریت منابع انسانی.. 57


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 517

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.