تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3642
  • بازدید دیروز : 292
  • بازدید کل : 306436

تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه :شرکت نفت فلات قاره ایران


تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه :شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده

مديريت مهمترين عامل در حيات، رشد و بالندگي و يا مرگ سازمان هاست و بي شك اين وظيفه مديران است كه با توجه به اهداف سازماني روند حركت از وضع موجود به وضع مطلوب را هدايت كنند . در مديريت مطلوب است كه كاركنان احساس كنند مورد پذيرش بيشتر سازمان هستند و در كارهاي آن در گيرند و ازاين راه احساس احترام به خود،رضايت شغلي و همكاري كاركنان با مديريت بهبودمي يابد.درچنین فضایی تلفیق اندیشه ها شکل می گیرد و تولید وپشرفت دانش سازمان شکل می گیرد.عدم آفرینش چنین فضایی رکود و فتور رابدنبال داشته،اندیشه ها درفضای ذهن مدفون شده وهرگز بروز خارجی نمی یابند و این پیدایش وتشدید سکوت سازمانی است.زیرا اگر زبانها به گردش درنیایند و افکار بیان نشود تولید دانش نیزاتفاق نمی افتد.درباره مقوله سکوت سازمانی پژوهش هایی اندک انجام گرفته است اما تاکنون درباره تاثیر ارتباطات درون سازمانی برسکوت سازمانی تحقیقی انجام نشده است.پژوهش صورت گرفته مربوط به شرکت نفت فلات قاره ایران است ونتایج آن حاکی از تاثیر ارتباطات درون سازمانی برسکوت سازمانی دراین سازمان می باشد.

کلید واژه ها: سکوت سازمانی، مدیریت،ارتباطات درون سازمانی،شرکت نفت فلات قاره ایران

 

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

1- فصل اول- کلیات تحقیق............................................................................................ 1

مقدمه................................................................................................................ 2

1-1- بیان مسأله.................................................................................................... 3

1-2- ضرورت موضوع تحقیق................................................................................... 5

1-3- سؤال تحقیق.................................................................................................. 5 ........................................................................................................................

1-4- فرضیه ها ی تحقیق.......................................................................................... 5

1-4-1-فرضیه اصلی.............................................................................................. 5

1-4-2-فرضیه فرعی.............................................................................................. 6

1-5- اهداف تحقیق................................................................................................. 6

1-6-روش شناسی تحقیق.......................................................................................... 6

1-6-1-روش تحقیق................................................................................................ 6

1-6-2-جامعه آماری............................................................................................... 6

1-6-3-روش نمونه گیری و حجم نمونه.......................................................................... 7

1-6-4-روشهای گرد آوری داده ها وابزار مورد استفاده برای آن.............................................. 7

1-6-5-مقیاس مورد استفاده........................................................................................ 7

1-6-6-روشهای تحلیل داده ها..................................................................................... 7

1-7- قلمرو تحقیق.................................................................................................. 7

1-7-1-قلمرو موضوعی تحقیق.................................................................................... 7

1-7-2-قلمرو مکانی تحقیق........................................................................................ 8

1-7-3-قلمرو زمانی تحقیق........................................................................................ 8

1-8-شرح واژه های تحقیق....................................................................................... 8...

1-9-نقشه راه تحقیق.............................................................................................. 10

1-10-پیشینه تحقیق............................................................................................... 11

1-11-جمع بندی فصل اول...................................................................................... 12

2- فصل دوم- ادبیات تحقیق................................................................................................................. 13

مقدمه.............................................................................................................. 14

2-1-ارتباطات.................................................................................................... 15

2-1-1- ارتباطات سازمانی...................................................................................... 16

2-1-2-فرایند تاریخی بررسی ارتباطات سازمانی ............................................................. 17

2-1-3- ارکان اصلی فرایند ارتباط.............................................................................. 18

2-1-4-ابعاد ارتباط سازمانی.................................................................................... 19

2-1-5- فرایند مدیریت و ارتباطات............................................................................. 21

2-1-5-1- برنامه ریزی......................................................................................... 21

2-1-5-2- سازماندهی........................................................................................... 21

2-1-5-3-هدایت.................................................................................................. 21

2-1-5-4-کنترل.................................................................................................. 22

2-1-6-دلایل و ضرورت ارتباط................................................................................ 22

2-1-7-سبک های ارتباط........................................................................................ 23

2-1-7-1-سبک دستوری........................................................................................ 23

2-1-7-2-سبک ترغیبی.......................................................................................... 23

2-1-7-3-سبک حمایتی.......................................................................................... 24

2-1-7-3-سبک تفویضی......................................................................................... 24

2-1-8-اصول مدیریت ارتباطی................................................................................. 24

2-1-8-1-یکپارچگی و همسویی ارتباطی...................................................................... 24

2-1-8-2-توجه به تامین نیازهای ارتباطاتی کارکنان.......................................................... 24

2-1-8-3-جریان اطلاعات مورد نیاز در سرتاسر سازمان.................................................... 24

2-1-8-4-ارتباطات و هماهنگی در سازمان.................................................................... 25

2-1-8-5-مشارکت عمومی کارکنان و مدیران در برقراری ارتباطات موثر................................ 25

2-1-9-خصیصه های ارتباطات اثربخش....................................................................... 25

2-1-10-موانع برقراری ارتباط موثر........................................................................... 26

2-1-10-1-موانع فرایندی....................................................................................... 26

2-1-10-2- موانع شخصی...................................................................................... 27

2-1-10-3-موانع فیزیکی........................................................................................ 28

2-1-10-4-موانع معنایی........................................................................................ 28

2-1-11-چرخه مدیریت ارتباطات داخلی....................................................................... 28

2-1-11-1-مرحله شناسایی نیازهای ارتباطی.................................................................. 29

2-1-11-2-تعیین اهداف برنامه های ارتباطی.................................................................. 29

2-1-11-3-طراحی واستقرار کانال های ارتباطی............................................................. 29

2-1-11-4-مرحله تجزیه و تحلیل وتامین نیازهای ارتباطی کارکنان......................................... 29

2-1-12-کاربردهای سیستم ارتباطات داخلی................................................................... 29

2-1-13-مدیریت ارتباطات در الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی............................................... 30

2-1-14-چالشهای مطرح در استقرار سیستم مدیریت ارتباطات داخلی....................................... 30

2-1-15-پیشینه تحقیقات مربوط به ارتباطات در ایران........................................................ 32

2-1-16-پیشینه تحقیقات مربوط به ارتباطات در خارج....................................................... 33

2-2-کیفیت زندگی کاری و ارتباطات درون سازمانی.......................................................... 34

2-2-1-مفاهیم و تعاریف......................................................................................... 34

2-2-2-تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری.................................................................... 37

2-2-3-ابعاد و شاخصهای کیفیت زندگی کاری................................................................. 38

2-2-4-رویکردهای کیفیت زندگی کاری جهت توسعه مشاغل................................................. 41

2-2-5- نظریه های کیفیت زندگی کاری........................................................................ 42

2-2-5-1-نظریه سلسله مراتب نیازها........................................................................... 42

2-2-5-2-نظریه نیاز به موفقیت................................................................................. 43

2-2-5-3-نظریه زیستی، تعلق،رشدERG ...................................................................... 43

2-2-5-4-نظریه انگیزش-بهداشت............................................................................... 44

2-2-5-5-نظریه تئوری انتظار.................................................................................. 45

2-2-5-6-نظریه تیوری برابری................................................................................. 45

2-2-5-7-نظریه کاسیو.......................................................................................... 45

2-3-سکوت سازمانی............................................................................................. 47

2-3-1-تعاریف سکوت سازمانی................................................................................ 48

2-3-2-انگیزه های سکوت سازمانی............................................................................ 50

2-3-3-عوامل سکوت سازمانی................................................................................. 52

2-3-3-1-عوامل مدیریتی........................................................................................ 52

2-3-3-2-عوامل سازمانی و محیطی........................................................................... 54

2-3-3-3-عوامل اجتماعی و گروهی........................................................................... 55

2-3-3-4-عوامل فردی.......................................................................................... 56

2-3-4-عوامل موثر بر رفتار سکوت کارکنان................................................................ 57

2-3-5-رابطه رفتار سکوت کارکنان با نگرش های شغلی..................................................... 58

2-4-پیشینه تحقیق................................................................................................. 59

2-4-1-تحقیقات داخلی انجام شده................................................................................ 59

2-4-2- تحقیقات خارجی انجام شده............................................................................. 60

2-5-چهارچوب نظریه تحقیق.................................................................................... 61

2-6-جمع بندی فصل دوم........................................................................................ 62

3- فصل سوم- روش شناسی تحقیق........................................................................................................ 63

مقدمه.............................................................................................................. 64

3-1- روش شناسی تحقیق........................................................................................ 64

3-2- جامعه و نمونه آماری...................................................................................... 65

3-2-1- جامعه آماری............................................................................................ 65

3-3-روش نمونه گیری.......................................................................................... 65

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات................................................................................ 66

3-5- متغیر های تحقیق.......................................................................................... 66

3-5-1-متغیر مستقل............................................................................................. 66

3-5-2-متغیر وابسته............................................................................................. 66

3-6-ابزار سنجش تحقیق......................................................................................... 66

3-7-روایی........................................................................................................ 68

3-8-پایایی........................................................................................................ 68

3-9-فرضیه های تحقیق.......................................................................................... 69

3-9-1-فرضیه های اصلی....................................................................................... 73

3-9-2-فرضیه های فرعی....................................................................................... 74

3-11-روش ها و فنون آماری................................................................................... 74

3-11-روش اجرایی تحقیق...................................................................................... 71

3-12-موانع و محدودیت های تحقیق............................................................................ 71

3-12-جمع بندی فصل سوم..................................................................................... 71

4-فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها..................................................................................................... 72

مقدمه.............................................................................................................. 73

4-1-توصیف داده ها............................................................................................. 73

4-2-جداول ونمودارهای فراوانی مربوط به پاسخ دهندگان پرسشنامه......................................... 73

4-2-1- جنسیت پاسخ گویان.................................................................................... 73

4-2-2- سابقه کار پاسخ گویان.................................................................................. 74

4-2-3-نوع استخدام پاسخ گویان................................................................................ 75

4-2-4- سن پاسخ گویان......................................................................................... 75

4-2-5-تحصیلات پاسخ گویان................................................................................... 76

4-3-نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها................................................................... 77

4-3-1-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف......................................................................... 77

4-3-2-همبستگی پیرسون........................................................................................ 79

4-3-3-آزمون فرضیات.......................................................................................... 80

4-3-3-1- آزمون فرضیه اصلی................................................................................ 80

4-3-3-2-آزمون فرضیه اول.................................................................................... 81

4-3-3-3-آزمون فرضیه دوم................................................................................... 82

4-3-3-4-آزمون فرضیه سوم................................................................................. 83

4-3-3-5-آزمون فرضیه چهارم................................................................................ 84

4-3-3-6-آزمون فرضیه پنجم.................................................................................. 85

4-3-3-7-آزمون فرضیه ششم.................................................................................. 86

4-3-3-8-آزمون فرضیه هفتم.................................................................................. 87

4-4- تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر سکوت سازمانی........................................................ 90

4-5-جمع بندی فصل چهارم..................................................................................... 96

5- فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها................................................................................................... 97

مقدمه.............................................................................................................. 98

5-1- نتیجه گیری................................................................................................. 98

5-1-1-بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات............................................................... 98

5-1-1-1-نتیجه آزمون فرضیه اصلی........................................................................... 98

5-1-1-2- نتیجه آزمون فرضیه اول............................................................................ 99

5-1-1-3-نتیجه آزمون فرضیه دوم............................................................................. 99

5-1-1-4-نتیجه آزمون فرضیه سوم............................................................................ 99

5-1-1-5-نتیجه آزمون فرضیه چهارم....................................................................... 100

5-1-1-6-نتیجه آزمون فرضیه پنجم.......................................................................... 100

5-1-1-7-نتیجه آزمون فرضیه ششم.......................................................................... 101

5-1-1-8-نتیجه آزمون فرضیه هفتم......................................................................... 101

5-1-2-نتیجه آزمون مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی.................................................. 102

5-2- پیشنهادات................................................................................................. 102

5-2-1-پیشنهادهای مرتبط با فرضیات تحقیق................................................................. 102

3-5-جمع بندی فصل پنجم...................................................................................... 104

پیوست ها........................................................................................................ 105

پرسشنامه........................................................................................................ 106

منابع و مأخذ..................................................................................................... 112

 

فهرست شکل ها

2-11-مدل مفهومی تحقیق......................................................................................... 9

2-1-ساده ترین الگوی ارتباطی.................................................................................. 15

2-9-زنجیره ارتباطات رسمی.................................................................................... 17

2-3-ابعاد ارتباطات سازمانی.................................................................................... 20

2-4-چرخه مدیریت ارتباطات داخلی............................................................................ 28

2-7-اجزای کیفیت زندگی کاری................................................................................. 39

2-8-ابعاد کیفیت زندگی کاری کاسیو............................................................................ 46

2-9-انگیزه های سکوت سازمانی............................................................................... 52

2-10-عوامل سکوت سازمانی................................................................................... 57

2-11-مدل مفهومی تحقیق....................................................................................... 62

4-2-نمودار سن پاسخ گویان .................................................................................... 76

4-1-نمودار تحصیلات پاسخ گویان.............................................................................. 77

4-19-ضرایب مسیر میان متغیر های تحقیق................................................................... 92

4-20-ضرایب معناداری روابط میان متغیرهای تحقیق........................................................ 93

4-21-ضرایب مسیر میان متغیر های تحقیق................................................................... 94

4-20-ضرایب معناداری روابط میان متغیرهای تحقیق........................................................ 95

 

فهرست جداول

2-6-تعاریف زندگی کاری....................................................................................... 39

2-1-عوامل سنجیده شده در پرسشنامه........................................................................... 67

3-2-پایایی متغیرهای تحقیق..................................................................................... 70

4-1-جنسیت پاسخ گویان......................................................................................... 74

4-2-سابقه کار پاسخ گویان ..................................................................................... 74

4-3-نوع استخدام پاسخ گویان .................................................................................. 75

4-4-سن پاسخ گویان............................................................................................. 76

4-3-تحصیلات پاسخ گویان...................................................................................... 77

4-4-نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن متغیر های تحقیق.................................................... 78

4-5-ضریب همبستگی متغیرهای مستقل فاصله های و سکوت سازمانی..................................... 79

4-6-آزمون همبستگی پیرسون میان متغیر ارتباطات سازمانی و سکوت سازمانی........................... 81

4-7-آزمون همبستگی پیرسون میان متغیر گشودگی مجازی ارتباطی و سکوت سازمانی................... 82

4-8- آزمون همبستگی پیرسون میان متغیر اطلاع رسانی موثر و سکوت سازمانی......................... 83

4-9- آزمون همبستگی پیرسون میان متغیر ارتباطات رسمی و سکوت سازمانی............................ 84

4-10- آزمون همبستگی پیرسون میان متغیر ارتباطات غیررسمی و سکوت سازمانی...................... 85

4-11- آزمون همبستگی پیرسون میان متغیر آزادی عمل و سکوت سازمانی................................ 86

4-12- آزمون همبستگی پیرسون میان متغیر ارتباطات یک طرفه و سکوت سازمانی....................... 87

4-13- آزمون همبستگی پیرسون میان متغیر بازخورد و سکوت سازمانی................................... 88

4-14-عناصر اصلی تحلیلی چند متغیره به روش تحلیل گام به گام............................................ 89

4-15-عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی متغیر سکوت سازمانی............................... 89

4-16- آزمون همبستگی پیرسون میان متغیر سطح تحصیلات و سکوت سازمانی........................... 90

4-17- آزمون همبستگی پیرسون میان متغیر های جمعیت شناختی و سکوت سازمانی...................... 90

4-18- متغیرهای خارج شده از معادله توضیح واریانس سکوت سازمانی.................................... 91


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 178

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.