تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 103
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307656

تأثیر مبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران ( چوکا )


تأثیر مبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی  در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران ( چوکا )

چکیده

بدون شک یکی از مهمترین شرائط سازمانهای موفق و پویا، داشتن نیروهایی است که تمایل دارند در تغییرات سازمان و حرکت آن به سوی پیشرفت و موفقیت ، بدون وجود الزام و اجبار، مشارکت کنند. مشارکتی که از وظائف رسمی فراتر رفته و برای بقا و اعتلای سازمان بسیار حائز اهمیت هستند و تحت عنوان رفتار های شهروندی سازمانی تعریف شده اند. بروز رفتارهای شهروندی سازمانی نیازمند یکسری زیرساخت ها و ریشه ها و پشتوانه های قوی می باشد. ازجمله این پشتوانه ها می توان به ابعاد مختلف عدالت درک شده توسط اعضاء سازمان اشاره نمود.همچنین عوامل متعددی نیز بر نحوه ادراک از عدالت و ارتباط آن بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیرگذار می باشد که می توان از جمله می توان ازسبک های رهبری و مبادلات اجتماعی نام برد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بعنوان متغیر مستقل و بروز رفتار های شهروندی سازمانی بعنوان متغیر وابسته در میان کارکنان شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) و همچنین تأثیر سبک رهبری مبادله رهبر- عضو بعنوان متغیر میانجی بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان آنها می باشد.این پژوهش از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشدف بطوری که پرسشنامه هایی برای سنجش رفتار شهروندی و عدالت سازمانی و مبادله رهبر – عضو در بین نمونه آماری توزیع گردید که 197 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت که بر اساس نتایج حاصله فرضیه اول تحقیق که بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی بود تأیید گردید، اما فرضیات دوم و سوم که رد شدن و به عبارتی وجود رابطه معنا دار بین عدات رویه ای و مراوده ای با رفتار شهروندی تأیید نشد. فرضیات چهارم ، پنجم و ششم که بیانگر میانجی گر بودن مبادله رهبر – عضو بر رابطه بین سه بعد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی بودند، تأیید شدند. که این امر نشان دهنده اهمیت بالای ارتباطات و تبادلات اجتماعی بین مسئولان و کارکنان سازمان می باشد که نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به بهبود کیفیت ارتباطات و تبادلات بین آنها و بروز رفتارهای شهروندی کارکنان در سازمان کمک نماید.

 

فهرست عناوین و مطالب

عنوان : صفحه:

فصل اول کلیات تحقیق

1-1) مقدمه ..................................................................................................................2

1-2) بیان مسأله.............................................................................................................3

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش...................................................................................5

1-4) چهارچوب نظری تحقیق.......................................................................................6

1-5) اهداف پژوهش ....................................................................................................10

1-6) سوال تحقیق........................................................................................................10

1-7) فرضیات تحقیق....................................................................................................10

1-8) تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.......................................................................10

1-8-1) تعریف عملیاتی عدالت سازمانی ................................................................10

1-8-2) تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی ..................................................11

1-8-3) تعریف عملیاتی متغیر میانجی....................................................................13

1-9 ) قلمرو تحقیق.........................................................................................................13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: عدالت سازمانی

2-1) مقدمه......................................................................................................................16

2-2)مفهوم لغوی عدالت..................................................................................................17

2-3) مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی.....................................................................17

2-3-1) مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی قدیم.......................................................17

2-3-2) مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی جدید..............................................................18

2-4) جایگاه ادراک در عدالت سازمانی...................................................................................19

2-5) عدالت سازمانی .............................................................................................................20

2-6) ابعاد عدالت سازمانی

2-6-1) عدالت توزیعی..........................................................................................................21

2-6-2)عدالت رویه ای .........................................................................................................22

2-6-3) عدالت مراوده ای......................................................................................................22

2-6-3-1) ویژگی های عدالت مراوده ای..............................................................................23

2-7) کانون های عدالت سازمانی .........................................................................................24

2-8) عوامل مؤثر بر عدالت سازمانی ....................................................................................25

2-9) سبک رهبری و عدالت سازمانی ..................................................................................26

2-10) ابعاد محتوایی ساختار عدالت سازمانی .....................................................................26

بخش دوم : رفتار شهروندی سازمانی

2-11) تعریف رفتار شهروندی سازمانی ................................................................................31

2-12) ابعاد رفتار شهروندی ...................................................................................................31

2-13 ) ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی ...........................................................................34

2-14) عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی ..............................................................34

2-15) رابطه مبادله رهبر- عضو با رفتار شهروندی سازمانی ..................................................37

2-16) سایر حیطه های رفتار شهروندی سازمانی ...................................................................37

2-17)مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی ....................................................................38

2-18) رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ......................................................39

بخش سوم: مبادله رهبر عضو (پیرو)

2-19) تعریف تئوری مبادله رهبر- عضو ...................................................................................42

2-20) روابط در تئوری مبادله رهبر – عضو ..............................................................................42

2-21 ) پیش زمینه های مبادله رهبر – عضو .............................................................................43

2-22 ) بهبود کیفیت تبادلات رهبر- عضو .................................................................................43

2-23)تأثیر مبادله رهبر – عضو بر رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی ........................................45

بخش چهارم: پیشینه

2-24 )پیشینه تحقیق ...................................................................................................................47

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 ) مقدمه ................................................................................................................................54

3-2 ) روش پژوهش ....................................................................................................................54

3-3)جامعه آماری .........................................................................................................................54

3-4 ) نمونه آماری.......... .............................................................................................................54

3-4-1 )روش نمونه گیری............................................................................................................54

3-4-2 ) حجم نمونه ...................................................................................................................55

3-5 ) شیوه جمع آوری داده ها ....................................................................................................55

3-6 ) روایی و پایایی ...................................................................................................................56

3-7 ) روشهای تجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................................57

3-7-1 ) بخش توصیفی داده ها (آمار توصیفی) ........................................................................ 57

3-7-2 ) بخش تحلیلی داده ها ( آمار استنباطی)........................................................................ 57

فصل چهارم: جمع آوری و تحلیل داده ها

4-1 ) مفدمه .............................................................................................................................59

4-2 ) توصیف متغیرهای تحقیق ..............................................................................................59

4-2-1 ) آمار جمعیت شناختی .................................................................................................59

4-2-2 )آمار توصیفی متغیر های تحقیق..................................................................................61

4-3) آزمون فرضیه های تحقیق ..............................................................................................65

4-3-1) آزمون فرضیه اول ........................................................................................................65

4-3-2)آزمون فرضیه دوم ........................................................................................................67

4-3-3) آزمون فرضیه سوم ....................................................................................................68

4-3-4) آزمون فرضیه چهارم ...................................................................................................70

4-3-5) آزمون فرضیه پنجم ......................................................................................................72

4-3-6) آزمون فرضیه ششم .......................................................................................................74

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه ................................................................................................................................77

5-2 ) نتایج آمار توصیفی ............................................................................................................77

5-3 ) نتایج آمار استنباطی ...........................................................................................................78

5 -3-1)نتیجه آزمون فرضیه اول..................................................................................................78

5-3-2) نتیجه آزمون فرضیه دوم ..................................................................................78

5-3-3) نتیجه آزمون فرضیه سوم .................................................................................................79

5-3-4 ) نتیجه آزمون فرضیه چهارم .........................................................................................79

5-3-5) نتیجه آزمون فرضیه پنجم ...........................................................................................79

5-3-6) نتیجه آزمون فرضیه ششم .....................................................................................................80

5-4) پیشنهاداتی برای سازمان ............................................................................................................82

5-5 ) محدودیت های پژوهش ..........................................................................................................83

5-6 ) پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی .................................................................................................83

منابع و مأخذ

الف) منابع فارسی ..............................................................................................................................85

ب ) منابع انگلیسی .............................................................................................................................87

ضمائم و پیوستها ...............................................................................................................................90

پرسشنامه ها ........................................................................................................................99

 

فهرست جداول

جدول 3-1 ) ضرائب آلفای متغیر های تحقیق .................................................................................. 57

جدول 4-1 ) آمار جمعیت شناختی نمونه آماری ............................................................................... 60

جدول 4-2 ) آمار توصیفی متغیر های تحقیق ................................................................................... 64

جدول 4-3 ) جدول رگرسیون عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی........................................ 65

جدول 4-4 ) جدول رگرسیون عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی......................................... 67

جدول 4-5 ) جدول رگرسیون عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی ................................... 68

جدول 4-6 ) جدول رگرسیون عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رابطه رهبر- عضو .............. 70

جدول 4-7 ) جدول رگرسیون عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رابطه رهبر- عضو............... 72

جدول 4-8 ) جدول رگرسیون عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رابطه رهبر- عضو ........... 74

 

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1 ) نمودار هیستوگرام مبادله رهبر- عضو ...........................................................................61

نمودار 4-2 ) نمودار هیستوگرام رفتار شهروندی سازمانی .................................................................61

نمودار 4-3 ) نمودار هیستوگرام عدالت سازمانی ...............................................................................62

نمودار 4-4 ) نمودار هیستوگرام عدالت توزیعی ................................................................................62

نمودار 4-5 ) نمودار هیستوگرام عدالت رویه ای .............................................................................. 63

نمودار 4-6 ) نمودار هیستوگرام عدالت مراوده ای ......................................................................... 63

 

فهرست اشکال

شکل 1-1 ) مدل تحقیق .................................................................................................................. 9

شکل 2-1 ) عوامل مؤثر بر اداراک عدالت سازمانی ........................................................................ 25

شکل 2-2 ) مدل نیوهف و مورمن ....................................................................................... 40

شکل 2-3 ) مدل ارگان ................................................................................................................. 40


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 155

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.