تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 48
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333319

تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان ....


تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان ....

چکيده

سازمان ها برای حفظ بقاء و پیشرفت به بهبود عملکرد خود نیاز دارند . این پژوهش به منظور بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان .... انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بود جامعه آماری پژوهش شرکت های کوچک و متوسط استان .... که بنابر آمار91 شرکت بود،تشکیل می داد. از این تعداد، 52 شرکت با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدین صورت که اسم همه شرکت ها نوشته شد و داخل کیسه ای انداخته شد و 52 شرکت با چشم های بسته انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریقپرسشنامه های یادگیری سازمانی باکر،سینکولاونوردویر ،پرسشنامه پویایی محیطی میلر و پرسشنامه عملکرد هسو، جمع آوری شد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط متخصصان و اساتید بخصوص اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرارگرفته و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 87/.، 83/.، 90/. به دست آمد، سپس داده‌ها با استفاده از شاخص های آماری توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری) تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده بین یادگیری سازمانی و پویایی محیطی با عملکرد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و نتایج رگرسیون نشان داد که یادگیری سازمانی و پویایی محیطی پیش بین معنادار عملکرد سازمانی می باشند .

کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی، پویایی محیطی، عملکرد سازمانی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ................................................................................................................................................1

فصل اول: كليات تحقیق

1-1- مقدمه...................................................................................................................................3

1-2- بيان مساله.............................................................................................................................3

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق....................................................................................................5

1-4- اهداف تحقيق.......................................................................................................................6

1-5- چارچوب نظری تحقیق.......................................................................................................7

1-6- فرضیات تحقیق...................................................................................................................8

1-7- تعاریف مفهومي و عملياتي متغیرهای تحقيق.....................................................................8

1-8- قلمرو انجام تحقيق ............................................................................................................9

فصل دوم: پيشينه‌ تحقیق

2-1- مقدمه.................................................................................................................................11

2-2- بخش اول: مبانی نظری یادگیری سازمانی..........................................................................11

2-2-1- تعریف یادگیری و یادگیری سازمانی.............................................................................11

2-2-2- تعریف سازمان یادگیرنده..............................................................................................12

2-2-3- تفاوت میان یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده.......................................................13

2-2-4- انواع سطوح یادگیری و تفاوت آنها..............................................................................14

2-2-5- سطوح یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه ............................................................16

2-2-6- قابلیت یادگیری سازمانی...............................................................................................16

2-2-7- عناصر اصلی یادگیری از دیدگاه پیتر سنگه...................................................................18

2-2-8- روش های ارتقاء یادگیری سازمانی از نظر آرمسترانگ.................................................18

2-2-9- مراحل توانمندی یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و آرتور........................................19

2-2-10- مراحل یادگیری سازمانی از دیدگاه گاروین................................................................19

2-2-11- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه ویک و لئون............................................................19

2-2-12- مولفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه گومز و همکاران...........................................20

2-2-13- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه.........................................................................21

2-2-14- مؤلفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه......................................................22

2-3- بخش دوم: مبانی نظری پویایی محیطی.............................................................................23

2-3-1- پویایی محیطی..............................................................................................................24

2-3-2- پویایی گروهی..............................................................................................................24

2-3-3- مدیریت محیط سازمانی................................................................................................27

2-3-4- پیچیدگی محیطی..........................................................................................................28

2-3-5- رابطه محیط و ساختار .................................................................................................29

2-3-6- تحقیقات امری و تریست درباره ی محیط ...................................................................30

2-4- بخش سوم: مبانی نظری عملکردسازمانی..........................................................................32

2-4-1- معنای عملکرد..............................................................................................................32

2-4-2- عملکرد سازمانی .........................................................................................................33

2-4-3- موافقت نامه های عملکرد............................................................................................34

2-4-4- استاندارد های عملكرد.................................................................................................34

2-4-5- معیارهایی برای سنجش عملکرد..................................................................................35

2-4-6- عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف...................................................................35

2-4-6-1-عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.....................................................................36

2-4-6-2-عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل...............................................................37

2-4-6-3-عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی..................................................................37

2-5- سوابق تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق........................................................39

2-5-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور..............................................................................39

2-5-2-تحقیقات انجام شده در خارج کشور..............................................................................41

2- 5-3- جمع بندی نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق ..............................42

فصل سوم: روش اجرای تحقيق

3-1- مقدمه.................................................................................................................................44

3-2- روش تحقيق......................................................................................................................44

3-3- جامعه آماري......................................................................................................................44

3-4- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه.............................................................................45

3-5- روش و ابزار جمع آوري داده های تحقیق........................................................................45

3-6- روایی و پایایی ابزار تحقیق................................................................................................46

3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها................................................................................46

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه.................................................................................................................................48

4-2- ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ........................................................................48

4-2-1- داده های جمعیت شناختی مدیران شرکت کننده در تحقیق..........................................48

4-3- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیات تحقیق.........................................................52

فصل پنجم: نیتجه گیری تحقیق

5-1- مقدمه ................................................................................................................................56

5-2-نتایج آمار توصیفی..............................................................................................................56

5-2-1-توصیف متغیر یادگیری سازمانی....................................................................................56

5-2-2-توصیف متغیر پویایی محیطی........................................................................................56

5-2-3-متغیر عملکرد سازمانی..................................................................................................56

5-3- یافته­ های استنباطی............................................................................................................57

5-4- پیشنهادهای کاربردی ........................................................................................................58

5-5- محدودیت­ها.....................................................................................................................59

5-6- پیشنهادهای پژوهشی.........................................................................................................59

فهرست منابع ..............................................................................................................................60

پیوست­ها و ضمائم.....................................................................................................................66

 

فهرست جداول

جدول (2-1) سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده............................................ 13

جدول (2-2) محیط های چهارگانه اصلی و ساختار آنها..................................................................... 29

جدول (3- 1): میزان آلفای بدست آمده برای پرسشنامه های مورد استفاده......................................... 46

جدول شماره (4-1): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس جنسیت مدیران............................48

جدول شماره (4-2): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس تاهل مدیران................................ 49

جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سن مدیران............................................ 49

جدول(4-4): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی مدیران............................ 50

جدول(4-5): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس سابقه خدمت مدیران............................... 51

جدول(4-6)آزمون کولموگرف- اسمیرنوف برروی یادگیری سازمانی ، پویایی محیطی و عملکرد.... 52

جدول (4-7): ماتریس همبستگی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی.......................................53

جدول (4-8): ماتریس همبستگی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی........................................... 63

جدول(4-9): پيش‌بيني تاثیر یادگیری سازمانی و پویایی محیطی بر عملکرد سازمانی..........................54

 

فهرست نمودار

نمودار(1-1): مدل تحقیق......................................................................................................................8

نمودار(2-1): مدل کاریسون..................................................................................................................14

نمودار (2-2): صورتهای دوگانه پویایی گروه.......................................................................................26

نمودار (2-3 ): الگوی سه بعدی محیط................................................................................................28

نمودار(2-4): فرایندهای تیین معیارهای عملکرد.................................................................................34

نمودار(4-1): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس جنسیت مدیران.......................................48

نمودار(4-2): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس تاهل مدیران............................................49

نمودار(4-3): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سن مدیران.............................................50

نمودار(4-4): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی مدیران..........................51

نمودار(4-5): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سابقه خدمت مدیران..............................52


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 178

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.