تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 153
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307706

بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه¬گذاری (مورد مطالعه: بازار بورس اوراق بهادار ....)


بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه  و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه¬گذاری (مورد مطالعه: بازار بورس اوراق بهادار ....)

چکیده

اصل ثابتي در فرهنگ سرمايه گذاري وجود دارد مبني بر اينكه سرمايه از ريسك و خطر گريزان است و به سوي بازده و سود تمايل دارد؛ به همين خاطراست كه سرمايه­گذاران ريسك گريز، از ورود سرمايه خود به جايي كه خطر و ريسك وجود دارد يا افق نامشخصي در برابر سود و اصل سرمايه ­شان هست، امتناع مي­كنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه­گذاری است. این تحقیق از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی بوده و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردي است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار .... می­باشد که حجم نمونه مربوطه 385 نفر برآورد گردید. جهت گردآوری داده ­ها از پرسشنامه محقق ساخته با تعداد38 سوال استفاده گردید؛ که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 81/0 و روایی آن نیز با بهره­گیری از نظر اساتید محترم و خبرگان امر مورد تایید واقع شد. داده‌هاي جمع‌آوري شده از طریق نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهندگرفت. نتایج تحقیق حاکی از تایید تمامی فرضیات تحقیق( سه فرضیه اصلی و 14 فرضیه فرعی) بود که در این راستا پیشنهاداتی ارائه گردید.

کلمات کلیدی: ریسک بازار اولیه، ریسک بازار ثانویه، ریسک غیرمالی،پوشش ریسک، تمایل به سرمایه­ گذاری

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-5 فرضیات پژوهش... 8

1-6 مدل مفهومی تحقیق.. 10

1-7 روش تحقیق.. 10

1-7-1 جامعه آماری و روش نمونهگیری.. 10

1-7-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات... 11

1-7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 11

1-7-4 قلمرو تحقيق ( زماني ، مكاني ، موضوعي )11

1-8 تعریف اصطلاحات... 11

1-9 تعاریف عملیاتی.. 13

فصل دوم: مبانینظریوپیشینهتحقیق.. 14

2-1 مقدمه. 15

2-2 سرمایه گذاری و استراتژهای مالی.. 18

2-3 استراتژهای مالی.. 18

2-4 ريسك... 20

2-4-1 عوامل مؤثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي.. 21

2-4-2 عوامل كلان(ريسك سيستماتيك)21

2-4-2-1 سياست‌ها و خط مشي‌هاي دولت... 21

2-4-2-2 عوامل فرهنگي و اجتماعي.. 22

2-4-2-3 وضعيت صنعت... 22

2-4-2-4 شرايط اقتصادي و دورانهاي تجاري و مالي.. 23

2-4-3 عوامل خرد (ريسك غيرسيستماتيك)24

2-4-3-1 ميزان تقاضا و كشش كالاي توليدي شركت... 24

2-4-3-2 سياستها و خط مشي‌هاي مديريت... 24

2-4-3-3 وضعيت مالي و حساب‌هاي شركت... 25

2-4-3-4 ميزان وابستگي توليد شركت به عوامل حياتي و به خارج.. 26

2-4-3-5 عوامل غير اقتصادي.. 26

2-5 مطالعات تجربي تاثير عوامل غير اقتصادي بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي.. 27

2-5-1 تمايل به ريسك... 27

2-5-2 ادراك ريسك... 27

2-6 ابعاد ادراك ريسك سرمايه گذاري.. 27

2-6-1 عدم اطمينان نسبت به عرضه كنندگان سهام. 28

2-6-2 نگراني نسبت به وقايع غير منتظره28

2-6-3 شفاف نبودن اطلاعات... 29

2-6-4 نقض قوانين و مقررات... 29

2-7 انواع ریسک و روشهای پوشش آن. 30

2-9-7 ریسک بازار اولیه. 30

2-7-1-1 ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد به میزان کافی.. 30

2-7-1-2 ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی.. 30

2-7-1-3 ریسک عدم فروش دارایی به واسط.. 31

2-7-1-4 ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد. 31

2-7-2 ریسک بازار ثانویه. 32

2-9-2-1 ریسک نرخ سود با اجاره بها32

2-9-2-2 ریسک اعتباری.. 33

2-7-2-3 ریسک تورم. 35

2-7-2-4 ریسک عملیاتی.. 36

2-9-2-5 ریسک بازار. 36

2-9-2-6 ریسک نرخ ارز. 37

2-7-2-7 ریسک نوسانات قیمتها37

2-7-2-8 ریسک نوسانات نرخ بهره37

2-7-2-9 ریسک نقدینگی.. 38

2-7-2-10 ریسک سرمایهگذاری مجدد. 38

2-7-2-11 ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب... 39

2-7-3 ریسکهای غیرمالی.. 40

2-7-3-1 ریسک سیاسی.. 40

2-7-3-2 ریسک دولت... 40

2-7-3-3 ریسک قوانین مقررات... 40

2-9-3-4 ریسکهای مرتبط با دارایی.. 41

2-9-3-5 ریسک هزینه های غیرجاری (غیرعملیاتی)43

2-10 پیشینه تحقیق.. 44

2-10-1 پیشینه داخلی.. 44

2-10-2 پیشینه خارجی.. 47

فصل سوم: روش تحقیق.. 50

3-1 مقدمه. 51

3-2 فرایند انجام تحقیق.. 52

3-3 روش تحقیق.. 53

3-4 جامعه آماري.. 53

3-5 تعیین حجم نمونه. 53

3-6 ابزارجمع آوري داده ها54

3-7 روایی پرسشنامه. 55

3-8 پایایی پرسشنامه. 55

93-روش و تجزیه و تحلیل داده55

فصل چهارم: یافتههایتحقیق.. 56

4-1 مقدمه. 57

4-2- یافته‌های پژوهش... 58

4-3 آمار توصیفی.. 58

4-3-1 جنسیت پاسخگویان. 58

4-3-2 توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان. 59

4-3-3 توزیع فراوانی میزان سابقه فعالیت پاسخگویان در بورس... 60

4-4 آمار استنباطی.. 61

4-4-1 آزمون فرضیه های تحقیق.. 61

4-4-1-1 فرضیه اصلی اول: ریسکهای موجود در بازار اولیه بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد.61

4-4-1-2 فرضیه اصلی دوم: ریسکهای موجود در بازار ثانویه، بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد.61

4-4-1-3 فرضیه اصلی سوم: ریسکهای غیرمالی، بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد.62

4-4-1-4 سوال اول: ریسک غالب تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟. 63

4-4-1-5 سوال دوم: ریسک غالب در بازار اولیه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟64

4-4-1-6 سوال سوم: ریسک غالب در بازار ثانویه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟64

4-4-1-7 سوال چهارم: ریسک غالب در بازار غیرمالی تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟65

4-5 رتبه‌بندي ریسک های بازار اولیه. 67

4-6 تحليلرتبه‌بندی بازارهای اولیه. 67

4-7 تحليل رتبه بندی ریسک بازار ثانویه. 68

4-8 تحليل ریسک های موجود دربازار های غیرمالی.. 69

4-9 تحلیل رتبه بندی.. 70

4-9-1 ریسک های موجود در بازارهای سه گانه. 70

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 71

5-1 مقدمه. 72

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 73

5-3 پیشنهادات... 77

5-3-1 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی اول. 77

5-3-2 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی دوم. 78

5-3-3 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی سوم. 79

5-4 سایر پيشنهادها80

5-5 پيشنهاد برای تحقیقات آتی.. 81

منابع و مآخذ. 82

منابع ....ی.. 83

منابع انگلیسی.. 86

ضمائم. 88

ضمیمه الف- پرسشنامه. 89

ضمیمه ب: خروجی.. 92

 

فهرست جداول

جدول(2-1): انواع ریسک و روشهای پوشش آن. 17

جدول(2-2): پیشینه تحقیق.. 49

جدول3-1 ساختار پرسشنامه. 54

جدول (4-3-1): توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 58

جدول 4-3-2 توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان. 59

جدول 4-3-3 توزع فراوانی سابقه فعالیت در بورس... 60

جدول( 4-4-1) خلاصه نتايج آزمون tتک نمونه اي فرضيه اول تحقيق.. 61

جدول( 4-4-2) خلاصه نتايج آزمون tتک نمونه اي فرضيه دوم تحقيق.. 62

جدول( 4-4-3) خلاصه نتايج آزمون tتک نمونه اي فرضيه سوم تحقيق.. 63

جدول شماره(4-4): مقايسه ریسک غالب تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری.. 63

جدول شماره(4-5): مقايسه ریسک غالب در بازار اولیه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری.. 64

جدول شماره(4-6): مقايسه ریسک غالب در بازار ثانویه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری.. 65

جدول شماره(4-7): مقايسه ریسک غالب در بازار غیرمالی تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری.. 66

جدول 4-8 يادآوري فرضيه. 67

جدول 4-9نتايج آزمون فريدمن برای ریسک های موجود در بازار اولیه. 67

جدول 4-10 نتايج آزمون فريدمن برای ریسک های موجود در بازار ثانویه. 68

جدول 4-11 نتايج آزمون فريدمن برای ریسک های غیر مالی.. 69

جدول 4-12 نتايج کلی رتبه بندی ریسک های موجود در بازارهای سه گانه. 69

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل (1-1): مدل مفهومی تحقیق.. 10

شکل (3-1): فرآیند تحقیق.. 52

نمودار 4-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 58

نمودار 4-2 توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان. 59

نمودار 4-3 توزیع فراوانی سابقه فعالیت پاسخگویان. 60

 


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 520

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.