تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3634
  • بازدید دیروز : 292
  • بازدید کل : 306428

تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر ....


تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری  انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر ....

چکیده :

با توجه به تغییراتی که از سال 1950 و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد و خانواده ها دچار تغییرات شدند و مادران خانواده نیز وارد عرصه تحصیل و کار شدند، فرایند تصمیم گیری خانواده ها نیز دچار دگرگونی شد و والدین که دیگر زمان کمتری برای فرزندان داشتند ، برای آن که رضایت آن ها فراهم آورند و آن ها را برای نقش های آینده شان آماده کنند ، آن ها را در این فرایند ، مشارکت دادند . به همین منظور بر آن شدیم که تأثیر فرزندان را بر مراحل فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی و سفرهای تفریحی از دیدگاه والدین را بررسی کنیم و دریابیم که آیا فرزندان تأثیری بر مراحل فرایند تصمیم گیری دارند ودر صورت وجود تأثیر آیا تأثیرشان مستقیم است یا غیر مستقیم و اینکه آیا جنسیت و سن فرزندان نیز نقشی در این فرایند دارند یا خیر.

به همین منظور در شهر .... و منطقه عظیمیه خانواده هایی مورد بررسی قرار گرفته که دارای فرزندان 12-18 ساله بودند . پرسشنامه ها در مدارس توزیع شد و 161 خانواده بررسی شدند . برای انتخاب افراد نمونه 4 مدرسه شامل دو مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه و دو دبیرستان دخترانه و پسرانه از شهر .... انتخاب شدند و سپس از بین دانش آموزان هر مدرسه تعداد 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه را برای تکمیل به والدین خود ارایه دهند. یافته های حاصل از پژوهش بیان داشت که فرزندان در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد موثر بوده و این تأثیر بیشتر به صورت غیر مستقیم بوده است و با 95% اطمینان تأثیر مستقیمی دیده نشد. بیشترین تأثیر فرزندان بر مرحله اول فرایند تصمیم گیری است وبا 95% اطمینان از نتیجه آزمون کای اسکوئر سن و جنس آنان بر این فرایند تأثیر نداشتند.

کلمات کلیدی: تأثیر، فرزندان، فرایند تصمیم گیری، انتخاب مقصد ، سفر تفریحی ، سن و جنس ، دیدگاه والدین

 

فهرست

عنوان صفحه

فصل یک : طرح و کلیات تحقیق.. 11

1.1مقدمه. 12

1.2بیان مسئله. 13

1.3اهمیت و ضرورت موضوع. 16

1.4گزاره های تحقیق.. 20

1.4.1 پرسش های اصلی و فرعی.. 20

1.4.2فرضیه های تحقیق.. 20

1.4.3هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار. 20

1.4.4شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 21

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین.. 23

2.1مقدمه. 24

2.2تصمیم گیری کلی.. 25

2.3تصمیم گیری مصرف کننده. 29

2.3.1تئوری های کلاسیک.. 29

2.3.2تئوری های پست مدرن. 30

2.4مراحل تصمیم گیری.. 32

2.5تصمیم گیری خانوادگی.. 35

2.5.1پیوستگی گروه. 40

2.5.2توزیع نقش ها40

2.6تصمیم گیریسفر تفریحی و تعطیلات در خانواده43

2.7فرزندان و تعطیلات.. 46

2.8فرزندان و تصمیم گیری.. 48

2.9تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری.. 51

2.10تأثیر فرزندان بر مرحله ی تصمیم گیری.. 56

2.11تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری تعطیلات.. 58

2.12متغیرهای تأثیر گذار بر تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد. 60

2.12.1سن فرزندان. 60

2.12.2جنسیت فرزندان. 61

2.12.3استراتژی های تأثیری فرزندان. 62

2.13تأثیر فرزندان در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد. 62

2.14سفرهای تفریحی خانوادگی.. 63

2.15 مدل برای فرایند تأثیرفرزندان برای انتخاب مقصد :64

فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. 76

-1. 3مقدمه. 77

3-2. روش انجام پژوهش... 77

3-3. محدوده مکانی و زمانی تحقیق.. 77

3-4. جامعه آماری پژوهش... 78

3-5. روش نمونه گیری و حجم نمونه. 78

3-6. روش گردآوری داده‌ها79

3-6-1 مطالعه كتابخانه‌اي.. 79

3-6-2 مطالعه پیمایشی.. 80

3-7اعتبار سنجی ابزار. 80

3-8. روش تحلیل داده ها81

فصل چهارم :یافته های پژوهش... 82

-4.1 مقدمه. 83

4.2 بررسي ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان. 84

4.3 مقصد آخرین سفر خانواده‌ها89

4-4. ویژگیهای سفر خانواده‌ها96

4.5 آزمون فرضیه های تحقیق.. 104

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری.. 108

5.1 مقدمه. 109

5.2 یافته ها110

5.3پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 116

پیوست ها117

Abstract:120

فهرست منابع ...........................................................................................................................................121

 

فهرست جدولها

جدول شماره 3- 1: دسته بندی سوالات مطرح شده در پرسشنامه. 80

جدول شماره 4- 1: توزیع فراوانی تعداد پرسشنامه‌های گردآوری شده 83

جدول شماره 4- 2: توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان 85

جدول شماره 4- 3: توزیع فراوانی تعداد دفعات سفر به مقصد موردنظر 90

جدول شماره 4- 4: توزیع فراوانی انتخاب دوباره مقصد برای سفر 90

جدول شماره 4- 5: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده اصلی در آخرین سفر 91

جدول شماره 4- 6: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده برای رفتن به مقصد سفر 92

جدول شماره 4- 7: توزیع فراوانی مخالفت کننده برای مقصد سفر انتخاب شده 94

جدول شماره 4- 8: توزیع فراوانی تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب آخرین مقصد سفر 95

جدول شماره 4- 10: توزیع فراوانی زمان تصمیم به مسافرت خانواده‌ها96

جدول شماره 4- 11: توزیع فراوانی نگرش خانواده‌ها به نقش فرزندان در انتخاب مقصد سفر 97

جدول شماره 4- 12: توزیع فراوانی نگرش خانواده‌ها در مقایسه میزان تاثیر فرزندان پسر یا دختر در انتخاب مقصد سفر 98

جدول شماره 4- 13: توزیع فراوانی نگرش خانواده‌ها در مقایسه میزان تاثیر فرزندان پسر یا دختر در انتخاب مقصد سفر 98

جدول شماره 4- 14: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده معمول برای رفتن به سفر 99

جدول شماره 4- 16: توزیع فراوانی جستجو کننده اطلاعات در مورد مقصد سفرهای تفریحی 100

جدول شماره 4- 17: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی انتخاب مقصد 101

جدول شماره 4- 18: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی جذاب بودن مقصد 103

جدول شماره 4- 19: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه اول پژوهش 104

جدول شماره 4- 20: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه دوم پژوهش 105

جدول شماره 4- 21: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی انتخاب مقصد 106

جدول شماره 4- 22: نتایج آزمون کا-اسکوئر در آزمون فرضیه چهارم پژوهش 106

جدول شماره 4- 23: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه پنجم پژوهش 107

 

فهرست شکلها

شکل شماره 4- 1: نمودار درصد فراوانی نسبت پاسخگویان با دانش آموز. 87

شکل شماره 4- 2: نمودار درصد فراوانی تعداد فرزندان.. 87

شکل شماره 4- 3: نمودار درصد فراوانی تحصیلات پدران.. 87

شکل شماره 4- 4:نمودار درصد فراوانی سطح تحصیلات مادران.. 88

شکل شماره 4- 5:نمودار درصد فراوانی تعداد شاغلان در خانواده. 88

شکل شماره 4- 6:نمودار درصد فراوانی شغل پدران.. 88

شکل شماره 4- 7:نمودار درصد فراوانی شغل مادران.. 89

شکل شماره 4- 8: نمودار درصد فراوانی تعداد دفعات سفر به آخرین مقصد. 90

شکل شماره 4- 9: نمودار درصد فراوانی انتخاب دوباره مقصد برای سفر. 91

شکل شماره 4- 10: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده اصلی در آخرین سفر. 92

شکل شماره 4- 11: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده برای رفتن به مقصد. 93

شکل شماره 4- 12: نمودار درصد فراوانی مخالفت کننده با مقصد مورد نظر. 94

شکل شماره 4- 13: نمودار درصد فراوانی تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب آخرین مقصد سفر. 95

شکل شماره 4- 15: نمودار درصد فراوانی زمان تصمیم به مسافرت.. 96

شکل شماره 4- 16: نمودار درصد فراوانی نگرش خانواده‌ها به نقش فرزندان در انتخاب مقصد سفر. 97

شکل شماره 4- 17: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده معمول برای رفتن سفر. 99

شکل شماره 4- 19: نمودار درصد فراوانی جستجو کننده اطلاعات.. 100

شکل شماره 4- 20: نمودار مجموع امتیازات اولویت دلایل اصلی انتخاب مقصد. 102

شکل شماره 4- 21: نمودار مجموع امتیازات اولویت جذابیتهای مقصد. 103


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 284

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.