تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 475
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331330

بررسي تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین


بررسي تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین

چکیده

این پژوهش به « بررسي تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین»می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد و روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است.که در رابطه با یک موضوع خاص دیدگاه و نظر افراد را جویا شده، سپس آن ها را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار می دهد.از نظر ماهیت و روش انجام، تحقیق حاضر جزوه تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریانی هستند که اقدام به خرید آنلاین میکنند. روش نمونه گیری بصورت خوشه ای تصادفی می باشد.برای گردآوری اطلاعات در مرحله اول تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش داده ها از طریق پرسشنامه الکترونیکی جمع آوری شد. سپس از طریق آمار توصیفی و استنباطی به توصیف داده های تحقیق پرداخته میشود و از روش آزمون تی استیودنت و برای آزمون فرضیه های آماری از تحلیل همبستگی از نوع پیرسون با توجه به فاصله ای بودن مقیاس سنجش و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفایکرونباخ و نرم افزار spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیر های انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی و قیمت تشویقی و قیمت و قیمت گذاری ثابت با انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی بر رفتار خرید، انگیزه خرید، مشتریان آنلاین رایطه معنی دار وجود دارد.و همه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

واژگان کلیدی: مشتریان آنلاین، رفتار خرید، انعطاف پذیری، قیمت گذاری

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله. 3

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-3-اهداف تحقیق. 6

1-3-1-هدف اصلی.. 6

1-3-2-اهداف فرعی.. 6

1-4- فرضيه‏ هاي تحقیق. 6

1-4-1- فرضیه اصلی تحقیق. 6

1-4-2- فرضيه ‏هاي جزئی تحقیق. 6

1-5- مدل مفهومی تحقیق. 7

1-6- تعریف مفاهیم و متغیرها7

1-7- قلمروتحقیق. 8

فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده

مقدمه. 9

2-1- پیشینیه اینترنت.. 9

2-2- تجارت الکترونیک... 11

2-3- مراحل تجارت الکترونیک... 14

2-3-1- چند مدل تجاری در تجارت الکترونیک... 14

2-3-2- فروشگاه ها14

2-3-3- گروه سوم(بازار)15

2-3-4- جوامع مجازی.. 15

2-3-5- ارائه دهنده خدمات زنجیرهای- ارزشی.. 15

2-3-6- حراج یا مزایده الکترونیکی.. 16

2-4- بازاریابی الکترونیک:برقراریارتباطبامشتریان. 17

2-5- بازاریابی اینترنتی – بازاریابی الکترونیک... 18

2-6- مدیریت روابط مشتری در بازار الکترونیک... 18

2-7- خدمات موسسه ای.. 18

2-8- خدمات مشتری مداری.. 19

2-9- تاثیر طرح و کارایی وب سایت در خرید اینترنتی.. 19

2-10- مزایای خرید اینترنتی.. 20

2-11- معایب خرید اینترنتی.. 21

2-12- قيمت گذاري.. 21

2-12-1-اهمیت قیمت گذاری.. 23

2-12-2- عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌23

2-12-3- اهداف قیمت گذاری.. 24

2-12-3-1- به حداکثر رساندن سود فعلی.. 24

2-12-3-2- به حداکثر رساندن سهم بازار. 24

2-12-3-3- کشیدن عصاره بازار. 25

2-12-3-4- پیشرو شدن ازنظر کیفیت.. 25

2-12-4- مراحل قیمت گذاری.. 25

2-12-5- قيمت گذاري منعطف... 27

2-12-5-1- حراج و مزایده28

2-12-5-2- ارتقاء. 28

2-12-5-3- فروش ها29

2-12-6- قیمت گذاری منعطف در بازار الکترونیک... 30

2-12-7- قیمت گذاری منعطف(پویا) در حراجی ها31

2-12-8- مزایای قیمت گذاری منعطف در شرکتها31

2-12-9- تعیین قیمتهای دقیق و درست.. 32

2-12-10- مزایای قیمت انعطاف پذیر برای مشتریان. 33

2-12-11-استراتژی‌های پیشرفته قیمت‌گذاری منعطف... 34

2-12-11-1- قیمت‌گذاری منعطف مبتنیبرسفارش سازی.. 34

2-12-11-2- قیمت گذاری چندبعدی.. 35

2-12-11-3- قیمت گذاری گروهی.. 36

2-12-11-4- قیمت گذاری منعطف تشویقی(ترفیعی)36

2-12-11-5- قیمت‌گذاری دو بخشی.. 37

2-12-11-6- قیمت گذاری براساس تخفیفات مقداری.. 37

2-13- بررسی رفتار مصرف کننده38

2-13-1- تعریف رفتار مصرف کننده39

2-13-2- مفاهیم کلیدي رفتار مصرف کننده39

2-13-3- مدلنیکوزیا41

2-13-4- مدل هوارد - شث.. 41

2-13-5- مدل کاتلر برای رفتار خریدمشتری.. 42

2-14- فرآیند تصمیم گیري مشتری در خرید. 43

2-15- چهارچوب نظری.. 44

2-16- پیشینه تحقیق. 45

2-16-1- پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل کشور. 45

2-16-2- پیشینه تحقيقات انجام شده در خارج از کشور. 47

فصل سوم: مواد و روشها

مقدمه. 50

3-1-روش پژوهش... 50

3-2-جامعه آماری.. 51

3-3-جامعه آماری.. 51

3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 51

3-5-ابزار جمع آوری اطلاعات.. 52

3-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 52

3-7- روائي و پايايي پرسشنامه. 52

3-8- پايايي پرسشنامه. 53

فصل چهارم: نتايج

4-1- مقدمه. 54

4-2- تحلیل هاي آماري توصیفی.. 54

4-2-1- جنسیت پاسخگویان. 55

4-2-2- سن پاسخ دهندگان. 55

4-2-3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 57

4-2-4- میزان آشنایی پاسخ دهندگان با اینترنت.. 58

4-2-5- تعداد دفعات خرید آنلاین پاسخ دهندگان در یکسال. 59

6-2-4- یافته های توصيفي.. 60

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها61

4-3-1- بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 61

4-3-2- آزمون t تک نمونه ای.. 62

4-3-2-1- آزمون t تک نمونه ای برای متغیرهای وابسته تحقیق. 62

4-3-2-2- آزمون t تک نمونه ای برای متغیرهای مستقل تحقیق. 63

4-3-3- آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل همبستگی.. 65

4-3-3-1- فرضيه اصلی.. 65

4-3-3-2- فرضيه فرعی اول. 65

3-3-3-4- فرضيه فرعی دوم. 66

4-3-3-4- فرضيه فرعی سوم. 67

4-3-3-5- فرضيه فرعی چهارم. 68

4-3-3-6- فرضيه فرعی پنجم. 69

4-4- الگوی نهایی تحقیق. 71

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- مقدمه. 72

5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها73

5-2-1- نتیجه گیری از فرضیه اصلی.. 73

5-2-2- نتیجه گیری از فرضیه فرعی اول. 73

5-2-3- نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم. 74

5-2-4- نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم. 75

5-2-5- نتیجه گیری از فرضیه فرعی چهارم. 75

5-2-6- نتیجه گیری از فرضیه فرعی پنجم. 76

5-3- پیشنهادات.. 78

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 78

5-3-2- پيشنهادات پژوهشی.. 78

5-4- محدودیت های تحقیق. 79

فهرست منابع. 80

پيوست ها81

چکیده انگلیسی.. 93

 

فهرست جداول

جدول 3-1- تعیین حجم نمونه. 51

جدول 3-2- آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق. 53

جدول شماره4-1- توزیع فراوانی شرکت کنند گان در پژوهش براساس جنس... 55

جدول شماره 4-2- توزيع فراواني شرکت کنندگان در پژوهش براساس سن.. 56

جدول شماره 4-3- توزيع فراواني شرکت کنندگان در پژوهش براساس سطح تحصيلات.. 57

جدول شماره4-4- توزيع فراواني شرکت کنندگان در پژوهش براساس میزان آشنایی با اینترنت.. 58

جدول شماره 4-5- توزيع فراواني شرکت کنندگان در پژوهش براساس دفعات خرید آنلاین در یکسال. 59

جدول شماره 4-6- میانگین و انحراف معیار اطلاعات جمعیت شناختی شرکت کنند گان مورد مطالعه. 60

جدول شماره4-7- ميانگين و انحراف معيار متغیرهای مستقل تحقیق. 60

جدول شماره 4-8- ميانگين و انحراف معيار متغیرهای وابسته تحقیق. 60

جدول شماره 4-9- نتایج آزمونكلموگروف - اسميرونوف.. 61

جدول 4-10- نتیجه آزمون t تک نمونه ای براي متغیر رفتار خرید. 62

جدول 4-11- نتیجه آزمون t تک نمونه ای براي متغیر انگیزه خرید. 63

جدول 4-12- نتیجه آزمون t تک نمونه ای براي متغیر قیمت گذاری منعطف مبتنی بر سفارش سازی.. 63

جدول 4-13- نتیجه آزمون t تک نمونه ای براي متغیر قیمت گذاری منعطف تشویقی.. 64

3-3-4- آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل همبستگی.. 65

جدول 4-14- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت با خرید مشتریان آنلاین.. 65

جدول 4-15- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی با رفتار خرید مشتریان آنلاین. 66

جدول 4-16-ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی با انگیزه خرید مشتریان آنلاین 67

جدول 4-17- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت تشویقی با رفتار خرید مشتریان آنلاین.. 68

جدول 4-18- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت تشویقی با انگیزه خرید مشتریان آنلاین.. 69

جدول 4-19- آزمون تی تک نمونه ای بین انعطاف پذیری قیمت و قیمت گذاری ثابت.. 70

جدول 4-20- برآورد نتایج فرضیه ها70

جدول5-1- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر تحقیقات.. 77

 

فهرست نمودار

نمودار شماره4-1- توزیع فراوانی شرکت کنند گان در پژوهش براساس جنس... 55

نمودار شماره 4-2- توزیع فراوانی شرکت کنند گان در پژوهش براساس سن.. 56

نمودار شماره 4-3- توزیع فراوانی شرکت کنند گان در پژوهش براساس میزان تحصیلات.. 57

نمودار شماره 4-4- توزیع فراوانی شرکت کنند گان در پژوهش براساس میزان آشنایی با اینترنت.. 58

نمودار شماره 4-5- توزیع فراوانی شرکت کنند گان در پژوهش براساس دفعات خرید آنلاین در یکسال. 59


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 674

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.