تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 323
  • بازدید دیروز : 1447
  • بازدید کل : 482922

بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر عملكرد وظيفه اي مديران ارشد ( مورد مطالعه از ديدگاه كاركنان شركت نفت ........)


بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر عملكرد وظيفه اي مديران ارشد ( مورد مطالعه از ديدگاه كاركنان شركت نفت ........)

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناخت رابطه بين تفكر استراتژيك و عملكرد وظيفه اي مديران ارشد در شركت نفت استان .... می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان رسمي،پيماني و قراردادي شركت نفت .... می باشد که با توجه به جدول مورگان ازتعداد 170نفر، تعداد 118 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر39 سوال به صورت محقق ساخته طراحی گردیده و بین اعضای نمونه توزیع گردید و در نهایت پرسشنامه ها تکمیل و جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضای هیات علمی متخصص در این زمینه تقویت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داه ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی، تهیه نمودارها و جداول فراوانی استفاده گردید و عمليات آماري نيز با استفاده از نرم افزار SPSS انجام مي پذيرد. جهت آزمون نرمال بودن متغيرها از آزمون اسميرنوف – كلموگروف استفاده خواهد شد. جهت آزمون فرضیه ها و آزمون معنی داری آن از ضريب همبستگي پيرسون و همچنین از روش رگرسیون چندگانه در فرضیه آخر استفاده گرديد. سپس با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه وتحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بین تفكر استراتژيك و عملكرد وظيفه اي مديران ارشد ارتباط مثبت و مستقيمي وجود دارد. در نهایت با توجه به آزمون فرضیه ها، پیشنهاداتی ارائه گردید.

كلمات کلیدی : عملكرد وظيفه اي، تفكر استراتژيك، سينرژي، آينده نگري، نگرش فلسفي، خلاقيت و كارآفريني، برتري طلبي

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه

چكيده................................................................................................................................. 1

1-فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه......................................................................................................................... 2

1-2- بيان مساله................................................................................................................... 3

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق..................................................................................... 5

1-4-جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق................................................................................. 6

1-5-اهدافتحقيق............................................................................................................... 6

1-5-1- اهداف آرماني......................................................................................................... 6

1-5-2- اهداف كلي............................................................................................................. 6

1-5-3- اهداف ويژه........................................................................................................... 7

1-5-4- هدف كاربردي........................................................................................................ 7

1-6-سوالات تحقيق............................................................................................................ 7

1-7-فرضيه هاي تحقيق....................................................................................................... 8

1-8-تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق..................................................................... 8

1-8-1- تعريف مفهومي........................................................................................................ 8

1-8-1-1- تفكر استرات‍‍ژيك................................................................................................... 8

1-8-1-2- عملكرد وظيفه اي............................................................................................... 8

1-8-2- تعريف عملياتي....................................................................................................... 9

1-8-2-1- تفكر استراتژيك................................................................................................... 9

1-8-2-2- عملكرد وظيفه اي ............................................................................................. 11

1-9- مدل مفهومي تحقيق................................................................................................... 12

فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده

2-1- مقدمه....................................................................................................................... 13

2-2- بخش اول ادبيات نظري تحقيق.................................................................................... 14

2-2-1- تفكر استراتژيك.................................................................................................... 14

2-2-1-1- ماهيت تفكر استراتژيك...................................................................................... 15

2-2-1-2- كاركرد تفكر استراتژيك..................................................................................... 16

2-2-1-3- خصوصيات يك متفكر استراتژيك....................................................................... 18

2-2-1-4- راههاي تقويت تفكر استراتژيك........................................................................... 18

2-2-1-5- مفهوم و ماهيت شكل گيري تفكر استراتژيك........................................................ 21

2-2-1-6- فرآيند شكل گيري تفكر استراتژيك...................................................................... 23

2-2-1-7- ويژگيهاي مديران داراي تفكر استراتژيك.............................................................. 24

2-2-1-8- عناصر تفكر استراتژيك....................................................................................... 28

2-2-2- عملكرد وظيفه اي ................................................................................................. 33

2-3- بخش دوم ادبيات تجربي تحقيق.................................................................................. 36

2-3-1- تحقيقات داخل كشور............................................................................................. 36

2-3-3- تحقيقات خارج از كشور......................................................................................... 42

3- فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه ...................................................................................................................... 43

3-2- روش تحقيق ............................................................................................................ 44

3-3- روش و ابزار جمع آوري داده ها.................................................................................. 44

3-4- جامعه و نمونه آماري ................................................................................................ 46

3-5- روايي و پايايي پرسشنامه ........................................................................................... 46

3-6- روش تجزيه و تحليل داده ها....................................................................................... 48

4- فصل چهارم: نتايج

4-1- مقدمه....................................................................................................................... 49

4-2- توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي ............................................................................ 50

4-3- آزمون نرمال بودن متغيرها........................................................................................... 57

4-4- آزمون فرضيه ها ....................................................................................................... 60

5- فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- خلاصه تحقيق .......................................................................................................... 69

5-2-‌ بحث و تفسير............................................................................................................ 71

5-3- پيشنهادات براساس آزمون فرضيه ها............................................................................. 73

5-4- محدوديت هاي تحقيق .............................................................................................. 76

5-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي .................................................................................... 77

پيوست ها.......................................................................................................................... 78

پيوست شماره الف : پرسشنامه.............................................................................................. 78

پيوست شماره ب: جدول مورگان........................................................................................ 82

پیوست پ : خروجی پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ از نرم افزار SPSS...................... 83

فهرست منابع ..................................................................................................................... 90

چكيده انگليسي ................................................................................................................. 92

 

فهرست جداول

جدول1-1- ابعاد و شاخص هاي تفكر استراتژيك.................................................................... 9

جدول1-2- ابعاد و شاخص هاي عملكرد وظيفه اي .............................................................. 11

جدول2-3- عوامل تفكر استراتژيك ..................................................................................... 30

جدول2-4- جدول رفتارهاي مرتبط با انطباق پذيري............................................................... 35

جدول3-1- طيف ليكرت پرسشنامه ..................................................................................... 45

جدول3-2- طيف ليكرت براي سوال 28............................................................................... 45

جدول3-3- محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ براي متغيرها........................................................ 48

جدول 4-1- آمار توصیفی کارکنان بر حسب جنس.................................................................. 50

جدول4-2- آمار توصیفی کارکنان بر حسب سن................................................................... 51

جدول4-3- آمار توصیفی کارکنان بر حسب تحصیلات ........................................................... 52

جدول4-4- آمار توصيفي كاركنان برحسب نوع استخدام ........................................................ 53

جدول4-5- آمار توصيفي كاركنان برحسب رده سازماني ........................................................ 54

جدول4-6- آمار توصيفي كاركنان برحسب سابقه................................ .......................................55

جدول4-7- ميانگين متغيرها................................................................................................. 56

جدول4-8 -آزمون كلموگروف – اسميرنوف براي متغير سينر‍ژي............................................. 57

جدول4-9-آزمون كلموگروف – اسميرنوف براي متغير آينده نگري......................................... 57

جدول4-10-آزمون كلموگروف – اسميرنوف براي متغير نگرش فلسفي.................................... 58

جدول4-11- آزمون كلموگروف – اسميرنوف براي متغير خلاقيت و كارآفريني......................... 58

جدول4-12-آزمون كلموگروف – اسميرنوف براي متغير برتري طلبي...................................... 58

جدول4-13- آزمون كلموگروف – اسميرنوف براي متغير تفكر استراتژيك................................ 59

جدول4-14- آزمون كلموگروف – اسميرنوف براي متغير عملكرد وظيفه اي............................. 59

جدول4-15- ضريب همبستگي بين تفكر استراتژيك و عملكرد وظيفه اي ................................ 60

جدول4-16- ضريب همبستگي بين سينرژي و عملكرد وظيفه اي ........................................... 61

جدول4-17- ضريب همبستگي بين آينده نگري و عملكرد وظيفه اي ...................................... 62

جدول4-18- ضريب همبستگي بين نگرش فلسفي و عملكرد وظيفه اي ................................... 63

جدول4-19- ضريب همبستگي بين خلاقيت و كارآفريني و عملكرد وظيفه اي ......................... 64

جدول4-20- ضريب همبستگي بين برتري طلبي و عملكرد وظيفه اي ..................................... 65

جدول 4-21- خلاصه مدل رگرسيون.................................................................................... 66

جدول 4-22- آناليز واريانس ............................................................................................. 66

جدول4-23- جدول ضرايب رگرسيون.................................................................................. 67

جدول4-24- جدول نهايي ضرايب رگرسيون......................................................................... 68

جدول5-1- فرضیه ها و نتایج تحقیق.................................................................................... 70

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1- نمودار جنسیت کارکنان............................................. .....................................................50

نمودار4-2- نمودار سن کارکنان........................................................................................... 51

نمودار4-3- نمودار تحصیلات کارکنان.................................................................................. 52

نمودار4-4- نمودار نوع استخدام کارکنان................................................................................ 53

نمودار4-5- نمودار رده سازمانی کارکنان................................................................................. 54

نمودار4-6- نمودار سابقه کارکنان ........................................................................................ 55

 

فهرست اشكال

شكل1-1 - مدل مفهومي تحقيق .......................................................................................... 12

شكل2-1- قابليت تفكر استراتژيك ...................................................................................... 16

شكل2-2- كاركرد و پيامد تفكر استراتژيك............................................................................ 17

شكل 2-3- فرآيند شكل گيري تفكر استراتژيك..................................................................... 23

شكل2-4- مدل ساختاري تفسيري عناصرتفكر استراتژيك....................................................... 38

شكل2-5- مدل مفهومي تفكر راهبردي در سطح سازمان......................................................... 39

شكل2-6- مدل پيشنهادي براي تفكر راهبردي با متغير تعديلگر يادگيري سازماني...................... 40

شكل2-7- نتايج آزمون فرضيه ها......................................................................................... 41


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 203

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.