تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 17
  • بازدید دیروز : 19
  • بازدید کل : 348167

بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی در وفاداری مشتریان مطالعه موردي: بانک قرض الحسنه مهر استان ....


بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی در وفاداری مشتریان  مطالعه موردي: بانک قرض الحسنه مهر استان ....

چكيده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی اجتماعی در وفاداری مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران شعب استان .... می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران در شعب استان .... می باشد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 384 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون ساده و چند گانه ساده استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ابعاد بازاریابی اجتماعی با وفاداری مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران در شعب استان .... همبستگی معنی داری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان می دهد رفتار مطلوب اجتماعی کارکنان، مشتری مداری، ماهیت خدمات و آمیزه بازاریابی اجتماعی توانسته اند به طور مجموع 15/0 درصد واریانس وفاداری مشتریان را تبیین کنند و با توجه به هر یک از ضرایب رگرسیونی، مقدار ثابت و سطح معناداری هر کدام از متغیرهای مستقل نتایج نشان می دهد سطح معناداری ضرایب رگرسیونی رفتار مطلوب اجتماعی کارکنان و آمیزه بازاریابی اجتماعی کمتر از 5 درصد است. بنابراین این متغیرها در سطح اطمینان 95 درصد معنادار هستند. برای مقایسه دو متغییر رفتار اجتماعی کارکنان و آمیزه بازاریابی اجتماعی با توجه به اینکه ضریب استاندارد آمیزه بازاریابی (28/0) بیشتر از ضرایب استاندارد رفتار اجتماعی کارکنان (15/0) می باشد بنابراین آمیزه بازاریابی اجتماعی تأثیر بیشتری بر تغییرات متغیر وابسته ( وفاداری مشتریان ) دارد.

واژه های کلیدی: بازاریابی اجتماعی، وفاداری مشتریان، مشتری مداری، قرض الحسنه

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده ...........................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:...................................................................................................................................................2

1-2- بیان مساله:............................................................................................................................................3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق:....................................................................................................................4

1-4- اهداف تحقیق:....................................................................................................................................6

1-4- 1- هدف اصلی تحقیق: .....................................................................................................................6

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق:...................................................................................................................... 6

1-5- فرضیه های تحقيق:..............................................................................................................................6

1-5-1- فرضیه اصلی:...................................................................................................................................6

1-5-2- فرضیه های فرعی: ........................................................................................................................6

1-6- مدل مفهو می تحقيق:...........................................................................................................................7

1-7- مفاهیم یا متغیر های اساسی تحقیق:................................................................................................................7

1-7-1- تعاریف مفهومی:..........................................................................................................................................7

1-7-2- تعاریف عملیاتی:..........................................................................................................................................8

1-8- ساختار تحقیق:...............................................................................................................................................10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه:................................................................................................................................................12

2-2- بازاریابی و بازاریابی اجتماعی:...........................................................................................................13

2-2-1- تعریف و مفهوم بازاریابی:.............................................................................................................13

2-2- 2- عوامل مؤثر بازاریابی:...................................................................................................................14

2-2-3- فرآیند بازاریابی:.............................................................................................................................15

2-2-4- مفاهیم اصلی بازاریابی:.................................................................................................................15

2-2-4-1- نیاز، خواسته و تقاضای مشتری:...............................................................................................15

2-2-4-2- داد و ستد و ارتباطات:..............................................................................................................16

2-2-4-3- بازارها:......................................................................................................................................16

2-2-5- اهداف بازاریابی:...........................................................................................................................17

2-2-6- بازاریابی اجتماعی:........................................................................................................................17

2-2-6-1-سیر تحولات بازاریابی اجتماعی:...............................................................................................17

2-2-6-2- تعریف بازاریابی اجتماعی:.......................................................................................................18

2-2-6-3- مفهوم بازاریابی اجتماعی:.........................................................................................................19

2-2-6-4- ماهیت بازاریابی اجتماعی:........................................................................................................20

2-2-6-5- ابعاد بازاریابی اجتماعی:...........................................................................................................21

2-2-6-6 مفاهیم کلید دیدگاه بازاریابی اجتماعی:......................................................................................22

2-2-6-7- چه کسانی بازاریابی اجتماعی را به کار می گیرند:...................................................................23

2-2-6-8- تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی:...........................................................................24

2-2-6-9- ده نکته کلیدی در بازاریابی اجتماعی:......................................................................................25

2-2-6-10- بازاریابی اجتماعی راهبردی:...................................................................................................27

2-2-6-11- آمیزه بازار یابی اجتماعی:.......................................................................................................30

2-2-6-12- پنج نیروی مدل بازاریابی اجتماعی:........................................................................................32

2-2-6-13- مراحل انجام یک بازاریابی اجتماعی:.....................................................................................32

2-2-6-14 مدل بازاریابی اجتماعی:...........................................................................................................33

2-2-6-15- محدودیت های بازاریابی اجتماعی:.......................................................................................36

2-3- وفاداری مشتری:................................................................................................................................ 38

2-3-1- تعریف مشتری:...............................................................................................................................39

2-3-2- اهمیت مشتری:...............................................................................................................................39

2-3-3- صدای مشتری:...............................................................................................................................40

2-3-4- تعریف رضایت مشتری:.................................................................................................................40

2-3-5- انواع مشتری از نظر رضایت:..........................................................................................................41

2-3-6- تعریف وفاداری مشتری:.................................................................................................................42

2-3-7- مشتری وفادار:................................................................................................................................43

2-3-8- انواع وفاداری:................................................................................................................................43

2-3-9-عوامل مؤثر بر وفاداری:..................................................................................................................45

2-3-10- مزایای وفادار سازی مشتری:.......................................................................................................46

2-3-11- رابطه وفاداری، رضایت مشتری و سود آوری:............................................................................46

2-3-12- وفاداری خدمت:..........................................................................................................................47

2-3-13- وفادار سازی مشتریان بانک:........................................................................................................48

2-3-14- نمونه های از بانک های موفق دنیا در جذب مشتریان وفادار:.....................................................50

2-4- بیشینه تحقیقات انجام شده:...............................................................................................................51

2-4-1- تحقیقات خارجی:...........................................................................................................................51

2-4-2- تحقیقات داخلی:.............................................................................................................................51

2-5- آشنایی با بانک قرض الحسنه مهر ایران:.............................................................................................54

2-5-1- تعریف قرض:.................................................................................................................................54

2-5-2- مفهوم قرض:..................................................................................................................................54

2-5-3- تاریخچه بانک قرض الحسنه مهر ایران:.........................................................................................55

2-5-4- اهداف بانک قرض الحسنه مهر ایران:............................................................................................55

2-5-5- موضوع فعالیت و خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران:..............................................................56

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه:...................................................................................................................................................................58

3-2- روش تحقيق:........................................................................................................................................................58

3-3- قلمرو تحقيق:........................................................................................................................................................59

3-4- جامعه آماری:........................................................................................................................................................59

3-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه:.......................................................................................................................59

3-6- متغیر های تحقيق:.................................................................................................................................................59

3-7- روش جمع آوری اطلاعات:................................................................................................................................60

3-8- اعتبار و پايايي ابزار سنجش:.................................................................................................................................63

3-8-1- تعيين روایی (اعتبار) پرسشنامه:.......................................................................................................................63

3-8-2- تعيين پایایی (اعتماد) پرسشنامه:......................................................................................................................63

3-9- روش تجزيه و تحليل اطلاعات:..........................................................................................................................65

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه:.................................................................................................................................................66

4-2- آمار توصيفي:......................................................................................................................................67

4-2-1- جنسيت: .......................................................................................................................................67

4-2-2-سن:.................................................................................................................................................67

4-2- 3- سطح تحصيلات:..........................................................................................................................68

4-2- 4- وضعيت تأهل ............................................................................................................................68

4-2- 5- سوابق کاری:................................................................................................................................68

4-2- 6- سوابق مدیریتی:......................... ............................................................................................................................69

4-3- آمار استنباطي......................................................................................................................................69

4-3-1- مفروضات رگرسیون خطی:............................................................................................................69

4-3-2- آزمون نرمال بودن داده ها:.............................................................................................................70

4-3-3- آزمون استقلال خطاها:...................................................................................................................70

4-3-4- آزمون هم خطی:...........................................................................................................................71

4-4- مدل رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها:......................................................................................73

4-5- برازش مدل تحلیل رگرسیون چند متغیره:..........................................................................................76

4-6- مدل برازش عوامل تبیین کننده وفاداری مشتریان:..............................................................................77

فصل پنجم: نتيجه­گيري و پیشنهادات

5-1- مقدمه:................................................................................................................................................80

5-2-خلاصه تحقیق:...................................................................................................................................80

5-3- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق:..........................................................................................81

5-4-نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره:......................................................................................84

5-5- جمع‌بندي نتايج حاصل از تحقيق:......................................................................................................84

5-6- ارائه پيشنهادات: .............................................................................................................................................85

5-6-1- پيشنهادات مبتني بر نتایج تحقيق:..............................................................................................................85

5-6-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي .....................................................................................................86

5-7- موانع و محدودیت های تحقیق:.........................................................................................................86

منابع و مأخذ:

فهرست منابع فارسي....................................................................................................................................88

فهرست منابع انگلیسی:.................................................................................................................................90

پيوست

پرسشنامه......................................................................................................................................................91

خروجی های آماری.....................................................................................................................................95

چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................109

 

فهرست جدول ها

جدول 2-1-مفهوم بازاریابی اجتماعی..........................................................................................................20

جدول 2-2- ویژگی بازاریابی اجتماعی.......................................................................................................23

جدول 2-1- تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی........................................................................25

جدول 2-4- انواع وفاداری از دیدگاه مگی..................................................................................................45

جدول3-1- امتیازبندی سوالات پرسشنامه...................................................................................................60

جدول 3-2-ترکیب سوالات پرسشنامه........................................................................................................61

جدول3-3- ابعاد و شاخص های بازاریابی اجتماعی...................................................................................61

جدول 3-4- ابعاد و شاخص های وفاداری مشتریان....................................................................................63

جدول 3-5- پایایی کل پرسشنامه.................................................................................................................64

جدول3-6- پایایی پرسشنامه برای هر متغیر................................................................................................64

جدول3-7- مراحل جمع آوری داده ها.......................................................................................................64

جدول4-1- توزيع فراواني مربوط به وضعيت جنسیت پاسخ‌دهندگان........................................................67

جدول 4-2- توزيع فراواني مربوط به وضعيت سن پاسخ‌دهندگان.............................................................67

جدول4-3- توزيع فراواني مربوط به وضعيت تحصیلات پاسخ‌دهندگان...................................................68

جدول 4-4- توزيع فراواني مربوط به وضعيت تأهل پاسخ‌دهندگان............................................................68

جدول 4-5- توزيع فراواني مربوط به وضعيت سوابق کاری پاسخ‌دهندگان .............................................68

جدول 4-6- توزيع فراواني مربوط به وضعيت سوابق مدیریتی پاسخ‌دهندگان............................................69

جدول 4-7-آزمون نرمال بودن داده ها ی متغیر وابسته................................................................................70

جدول 4-8- آزمون استقلال خطا ها..........................................................................................................70

جدول 4-9- آزمون هم خطی......................................................................................................................71

جدول 4-10- ضرایب همبستگی ساده........................................................................................................73

جدول 4-11- آزمون همبستگی چند گانه..................................................................................................73

جدول4-12- تحلیل واریانس رگرسیونی بازاریابی اجتماعی و وفاداری مشتریان......................................74

جدول 4-13- مدل رگرسیونی تأثیر بازاریابی اجتماعی در وفاداری مشتریان..............................................74

جدول 4-14- یافته های توصیفی متغیر های وابسته ..................................................................................76

جدول4-15- آماره های تحلیل رگرسیونی چند متغیره وفاداری مشتریان..................................................77

جدول 4-16- تحلیل واریانس رگرسیونی چند متغیره وفاداری مشتریان....................................................77

جدول 4-17- همبستگي چندگانه ابعاد بازاریابی اجتماعی با وفاداری مشتریان.......................................77

جدول 4-18- آماره های مربوط به متغیرهای مستقلی که وارد مدل رگرسیونی شدند..............................78

جدول 4-19- ضرایب استاندارد و غیر استاندارد پیش بینی وفاداری مشتریان در رگرسیون.....................78

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1- مدل مفهومي تحقیق....................................................................................................................7

شكل 2-1- یک سیستم ساده بازاریابی.........................................................................................................14

شکل 2-2- یک مدل ساده فرایند بازاریابی .................................................................................................15

شکل2-3- عناصر اصلی یک سیستم نوین بازاریابی....................................................................................17

شكل 2-4- ملاحظات سه گانه در مفهوم بازاریابی......................................................................................19

شکل 2-5-بازاریابی راهبردی.......................................................................................................................28

شکل2-6- عناصر محصول بازاریابی اجتماعی............................................................................................30

شكل 2-7- مدل تغییر رفتار.........................................................................................................................36

شکل 2-8- مدل روابط چند گانه بازاریابی اجتماعی...................................................................................36

شکل2-9- مهارت مورد نیاز برای بازاریاب اجتماعی..................................................................................38

شكل 2-10- مفهوم رضایت مشتری............................................................................................................40

شکل 2-11- ارتباط رضایت مشتری با وفاداری مشتری و سود آوری سازمان............................................47

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 4-6- نمودار هیستوگرام.......................................................................................................72

نمودار شماره 4-7- نرمال بودن باقی مانده ها............................................................................................72


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 193

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.