تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 104
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332546

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 88-84


بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 88-84

چکیده:

روش اجرا در اين پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضيه­هاي تحقيق كه در دو قالب آمار توصيفي و مدل رگرسيوني بيان شدندو از spss جهت محاسبات استفاده شده است.

 

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول : بیان کلیات..........................................................................................1

1-1) مقدمه3

1-2) بيان مساله3

1-3) بيان ضرورت و اهميت موضوع. 4

1-4) هدف تحقيق. 5

1-4-1) هدف اصلي. 5

1-4-2) اهداف فرعي. 5

1-5) سوالات تحقيق. 5

1-5-1) سوال اصلي. 5

1-5-2) سوالات فرعي. 5

1-6) فرضيه‌هاي تحقيق. 6

1-6-1) فرضيه اصلي. 6

1-6-2) فرضيه‌هاي فرعي. 6

1-7) قلمرو تحقيق. 6

1-7-1) فلمرو زماني تحقيق. 6

1-7-2) قلمرو مكاني تحقيق. 6

1-7-3) قلمرو موضوعي. 6

1-8) تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها6

1-8-1)‌ شكاف قيمتي نسبي (تعريف مفهومي)6

1-8-2) شكاف قيمتي نسبي (تعريف عملياتي)7

1-8-3) تعداد دفعات گردش سهام (تعريف مفهومي)7

1-8-4) تعداد دفعات گردش سهام (تعريف عملياتي)7

1-8-5) نسبت بدهي كوتاه‌مدت (نوو، 1373)7

1-8-6) نسبت بدهي بلندمدت (نوو، 1373)7

1-8-7) نسبت حقوق صاحبان سهام (نوو، 1373)8

1-9) محدوديت‌هاي تحقيق. 8

1-10) ‌ساختار پايان‌نامه8

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق. 9

2-1) مقدمه10

2 ـ 2) ساختار سرمايه10

2-2-1) اهميت ساختار سرمايه11

2-2-2) تعاريف ساختار سرمايه11

2-2-3) نظريه ساختار سرمايه12

2-2-4) تعريف مديريت مالي. 13

2-2-5) ساختار مطلوب و بهينه سرمايه13

2-2-6) معيارهاي ساختار سرمايه15

2-2-7) عوامل موثر بر ساختار سرمايه:15

2-2-8) انواع ساختار سرمايه17

2-2-9) تئوري ساختار سرمايه17

2-2-10) عوامل موثر بر تصميمات ساختار سرمايه26

2-2-11)ساختار سرمايه و هزينه سرمايه29

2-2-12) نحوه اندازه‌گيري ساختار سرمايه32

2-3) نقدشوندگي..........................................................................................................42

2-3-1) اندازه‌گيري‌هاي مختلف نقدشوندگي. 34

2-3-2) عوامل تاثيرگذار بر نقدشوندگي. 35

2-4) ارتباط بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي. 40

2-4-1) تاثير مثبت نقدشوندگي دارايي بر اهرم40

2-4-2) تاثيرات منفي و كم اهميت 41

2-4-3) عدم تقارن در تاثير نقدشوندگي دارايي بر اهرم42

2-5) پيشينه تجربي تحقيق. 43

2-5-1) پژوهشهاي داخلي. 43

2-5-2) پژوهشهاي خارجي. 44

فصل سوم: روش شناسی پژوهش.. 47

3-1) مقدمه48

3-2)‌ مدل تحقيق. 48

3-3) روش تحقيق. 49

3-4) فرضيه‌هاي تحقيق. 50

3-4-1) فرضيه اصلي. 50

3-4-2) فرضيه‌هاي فرعي. 50

3-5) جامعه آماري و نمونه50

3-6) قلمرو تحقيق (موضوعي، زماني، مكاني)51

3-6-1) قلمرو موضوعي:51

3-6-2) قلمرو زماني:51

3-6-3) قلمرو مكاني:51

3-7) روش و ابزار گردآوري داده‌ها51

3-8) روش تجزيه و تحليل داده‌ها51

3-8-1) آمار توصيفي. 51

3-8-2) آمار استنباطي. 51

3-8-3) مقياس متغيرهاي تحقيق. 52

فصل چهارم:تحلیل یافته ها54

4-1) مقدمه55

4-2) يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق. 55

4-3) آزمونهاي مربوط به تحقيق. 56

4-3-1)‌ آزمون كولموگوروف ـ اسميرنوف.. 57

4-3-2) آزمون دوربين ـ واتسون. 57

4-3-3) آزمون فرضيه‌ها59

4-4) خلاصه و جمع‌بندي نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها74

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 79

5-1) مقدمه80

5-2) مروري بر نتايج كلي تحقيق. 80

5-3) يافته‌هاي تحقيق. 80

5-4) بحث و نتيجه‌گيري. 81

5-5) پيشنهادات مبتني بر نتايج. 81

5-6) پيشنهاد براي تحقيقات آتي. 82

5-7) محدوديتهاي تحقيق. 82

منابع و ماخذ83

 

فهرست جداول

جدول 1-3: مقیاس متغیرهای تحقیق. 53

جدول 4-1: يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش صنعت سيمان. 55

جدول 4-2: يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش صنعت خودرو قطعات.. 55

جدول 4-3: يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش صنعت فلزات اساسي. 56

جدول 4 ـ 4: آزمون نرمال بودن متغيرها................................................................74

جدول 4-5: نتايح آزمون دوربين ـ واتسون صنعت سيمان. 58

جدول 4 ـ‌6: نتايج آزمون دوربين ـ واتسون صنعت خودرو و قطعات.. 59

جدول 4-7: نتايج آزمون دوربين ـ واتسون صنعت فلزات اساسي. 59

جدول 4-8: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان. 60

جدول 4-9: متغير وابسته: شكاف قيمتي نسبي. 60

جدول 4-10:‌ نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان. 61

جدول 4-11: متغير وابسته، تعداد دفعات گردش سهام61

جدول 4-12: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان. 61

جدول 4-13: ‌متغير وابسته: شكاف قيمتي نسبي. 62

جدول 4-14: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان. 62

جدول 4-15: متغير وابسته: تعداد دفعات گردش سهام62

جدول 4-16: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان. 63

جدول 4-17: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي. 63

جدول 4-18: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان. 64

جدول 4-19: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام64

جدول 4-20: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات.. 65

جدول 4-21: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي. 65

جدول 4-22: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات.. 65

جدول 4-23: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام66

جدول 4-24: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات.. 66

جدول 4-25: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي. 66

جدول 4-26: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات.. 67

جدول 4-27: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام67

جدول 4-28: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات.. 68

جدول 4-29: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي. 68

جدول 4-30: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات.. 69

جدول 4-31: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام69

جدول 4-32: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي. 69

جدول 4-33: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي. 69

جدول 4-34: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي. 70

جدول 4-35: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام70

جدول 4-36: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي. 71

جدول 4-37: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي. 71

جدول 4-38: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي. 72

جدول 4-40: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي. 72

جدول 4-41: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي. 73

جدول 4-42: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي. 73

جدول 4-43: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام73

جدول 4-44: خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي صنعت سيمان. 75

جدول 4-45: خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي صنعت خودرو قطعات.. 76

جدول 4-46: خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي صنعت فلزات اساسي. 76

جدول 4-47: مقايسه‌ي نتايج تحقيق با ساير تحقيقات.. 78

 

فهرست اشکال

شكل 3-1: مدل تحقيق در هر سه صنعت.. 49


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 180

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.