تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 318
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332882

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی ....


بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی ....

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی .... صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت شغلی JDI (اسمیت ،کندال و هالین) و پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر) بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل داد ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، آنالیز واریانس یکطرفه وآزمون T مستقل و برای انجام پردازش اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است و نتایج حاصل به شرح ذیل می باشد : تعهد مستمر با ابعاد رضایت شغلی( ماهیت کار ، فرصت های رشد و همکاران ) دارای رابطه معنی داری بوده اما با ابعاد پرداخت ها و سرپرستان رابطه معنی داری وجود ندارد . تعهد عاطفی با ابعاد رضایت شغلی(ماهیت کار ، سرپرستان ، فرصت های رشد و پرداخت ها ) با اطمینان 99 درصد دارای رابطه معنی دار ی بوده اما با مولفه همکاران رابطه معنی داری ندارد . تعهد هنجاری با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار ، سرپرستان و همکاران ) با اطمینان 99 درصد دارای رابطه معنی دار بوده اما با ابعاد فرصت های رشد و پرداخت ها رابطه معنی داری وجود ندارد .همچنین تعهد سازمانی کل با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار ، سرپرستان ، همکاران و فرصت های رشد ) دارای رابطه معنی دار بوده ولی با مولفه پرداخت ها رابطه معنی داری ندارد . بر اساس نتایج حاصله وضعیت رضایت شغلی پرستاران در محدوده متوسط و بالا ولی وضعیت وفاداری و تعهد سازمانی پرستاران در محدوه متوسط رو به بالا بود. همچنین رضایت شغلی با مولفه های فردی سنوات خدمت ، نوع استخدام ، وضعیت مسکن و مقطع تحصیلی پرستاران دارای رابطه معنی داری بوده اما با مولفه های نوع بخش محل خدمت ،سمت ،جنسیت ، وضعیت تاهل و شغل فعلی پرستاران رابطه معنی داری ندارد .تعهد عاطفی نیز با مولفه های فردی ، سنوات خدمت ، نوع استخدام ، جنسیت و تعهد مستمر با مولفه سنوات خدمت پرستاران رابطه معنی داری را نشان داد .

واژه های کلیدی :رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، پرستاران ، بیمارستان

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مساله. 3

1-3- بیان ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-5- فرضیه های تحقیق. 8

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاح ها8

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه

2-2- رضایت شغلی

2-3- تعریف شغل. 11

2-4- اهمیت کارکردن ازدیدگاه فردی و اجتماعی.. 12

2-5- عوامل مؤثردر انتخاب شغل. 13

2-6- تعریف رضایت شغلی.. 14

2-7- روشهای ارزیابی رضایت شغلی.. 15

2-8- عوامل موثر بررضایت شغلی.. 18

2-9- روابط انسانی و رضایت شغلی.. 22

2-10- کیفیت زندگی کاری.. 24

2-11- ویژگیهای شخصی وخشنودی شغلی.. 25

2-12- افزایش رضایت شغلی.. 25

2-13- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی.. 27

2-14- رضایت شغلی و عملکرد. 27

2-15- تأثیر رضایت شغلی بر سازمان. 28

2-16- تحول مطالعات پیرامون رضایت شغلی.. 28

2-17- برخی ازنظریه های موجود در خصوص رضایت شغلی.. 29

2-18-تعاریف تعهد سازمانی.. 33

2-19- دیدگاههای متفاوت درباره تعهد سازمانی.. 35

2-20- انواع تعهد. 37

2-21- انواع تعهد سازمانی.. 37

2-22- اهمیت تعهد سازمانی.. 38

2-23- جوانب تعهد سازمانی.. 38

2-24- حوزه های تعهد سازمانی.. 39

2-25- نظریه های تعهد سازمانی.. 45

2-26- توسعه منابع انسانی.. 52

2-27- استقرار نظام مدیریت عملکرد. 53

2-28- رضایت شغلی و بهره­ وری.. 53

2-29- نقش تعهد در بهره­ وری کارکنان. 54

2-30- نتایج برخی پژوهش ها درارتباط با موضوع تحقیق. 55

2-30-1- مروری بر مطالعات داخلی

2-30-2- مروری بر مطالعات خارجی

فصل سوم :روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- روش پژوهش... 62

3-3- جامعه آماری پژوهش... 62

3-4- نمونه آماری وروش نمونه گیری.. 62

3-5- ابزارگردآوری اطلاعات.. 64

3-6- روایی وپایایی ابزار. 64

3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 65

3-8- ملاحظات اخلاقی.. 65

فصل چهارم : نتایج پژوهش

4-1- مقدمه

4-2- داده های توصیفی ..67

4-3-یافته های توصیفی

4-4-یافته های ا ستنباطی...68

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه

5-2-خلاصه یافته ها و نتایج..69

5-3-تحلیل نتایج پژوهش..71

5-4-بحث و نتیجه گیری..72

5-5-محدودیتهای حقیق..73

5-6-پیشنهادات کاربردی..74

5-7-پیشنهادات پژوهشی..75

فهرست منابع فارسی.76

فهرست منابع انگلیسی..77

پیوستها

چکیده انگلیسی

طرح روی جلد انگلیسی

پرسشنامه

 

فهرست جداول

4-1- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک بخش محل خدمت..

4-2- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک جنسیت..

4-3- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک سنوات خدمت..

4-4- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک تحصیلات..

4-5- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک سمت..

4-6- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک نوع استخدام.

4-7- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک وضعیت مسکن..

4-8- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک تاهل.

4-9- توزیع فراوانی تعهد سازمانی

4-10- توزیع فراوانی رضایت شغلی

4-11- توصیف تعهد سازمانی پرستاران.

4-12- توصیف مولفه های رضایت شغلی..

4-13- شاخص های آماری نمرات کسب شده از پرسشنامه تعهد سازمانی

4-14- شاخص های آماری نمرات کسب شده از پرسشنامه رضایت شغلی..

4-15- رابطه بین تعهد مستمر و رضایت شغلی

4-16- رابطه بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی..

4-17- رابطه بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی..

4-18- رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی..

4-19- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با بخش محل خدمت..

4-20- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با بخش محل خدمت..

4-21- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با سمت..

4-22- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با سمت..

4-23- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با سنوات خدمت..

4-24- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با سنوات خدمت..

4-25- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با نوع استخدام.

4-26- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با نوع استخدام.

4-27- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با وضعیت مسکن..

4-28- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با وضعیت مسکن..

4-29- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با جنسیت..

4-30- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با جنسیت..

4-31- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با مقطع تحصیلی

4-32- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با مقطع تحصیلی..

4-33- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با وضعیت تاهل.

4-34- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با وضعیت تاهل.

4-35- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با شغل فعلی..

4-36- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با شغل فعلی..

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1- رابطه عوامل انسانی و رضایت شغلی

شکل 2-2- عوامل ضروری ، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی..

شکل 2-3- عوامل موثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی..

شکل 2-4- عوامل موثر بر افزایش تعهد سازمانی..


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 162

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.