تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 102
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348080

بررسي تأثير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در ميزان اشتغال محبوسین آزاد شده شهرستان …


بررسي تأثير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در ميزان  اشتغال محبوسین آزاد شده شهرستان …

چکیده

اين پژوهش تحت عنوان بررسی تاثير آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال زندانيان آزاد شده شهرستان ..... به روش پیمایش در سال 1392 انجام گرفته است. از آنجا كه يكي از عوامل و پارامترهاي عمده رشد و توسعه ي اقتصادي و اجتماعي هر جامعه، تربيت نيروي انساني كارامد مي باشد و آموزشهاي فني و حرفهاي نيز يكي از راه كارهاي تربيت كننده ي نيروي انساني متخصص است،سطح معلومات وتجربيات فراگيران بايد به گونه اي باشد كه به راحتي بتوانند هماهنگ با رشته ي مهارتي خود جذب بازار كار گردیده تا مشكل بيكاري وجود نداشته باشد. مضاف بر این بررسي اثر بخشي وكارآئي آموزش های فنی حرفه ای در زندان ها باعث توليد اطلاعاتي در جهت شناخت نقاط قوت وضعف فرايند ومحتواي آموزشي خواهد بود كه مي تواند اسباب اصلاح وبهبود فرايند وارتقاء كيفيت ومحتواي آنرا فراهم آورد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر آموزش فنی و حرفه ای در زندان .... به روش توصيفي -پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روي يك نمونه ي آماري مشتمل بر160 نفر از زندانیان آزاد شده .... که در زندان تحت آموزش فنی و حرفه ای قرار گرفته اند مورد بررسی قرار گرفت.داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت و مشخص گردید که 43 درصد از زندانیان آموزش دیده پس از خروج از زندان شاغل شده و 57 درصد بیکار مانده اند که نکته قابل تامل می باشد. نتایج حاصل از آزمون t تست و آزمون کای دو همه 4 فرضیه تحقیق را در سطح اعتماد(000/0= a)مورد تایید قرار داد و بر این اساس متغیرهای کیفیت آموزش، میزان مهارت، مدت آموزش و نوع حرفه از عوامل تاثیر گذار در اشتغال یا عدم اشتغال زندانیان آزاد شده .... به دست آمدند .

کلید واژه ها: فنی و حرفه ای، آموزش، مهارت، زندان ....، زندانیان آزاد شده، کارآفرینی، اشتغال.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول:کــــــلیات

1-1- بیان مسئله 2

1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 6

1-3-اهداف تحقيق 7

1-3-1-هدف اصلی 7

1-3-2-هدف فرعی 7

1-4- سوالات تحقیق:7

1-5- فرضيه ‏هاي تحقیق:8

1-6-مدل تحلیلی 8

1-7-تعاریف متغیرها8

1-7-1-تعریف متغير وابسته 8

1-7-2-تعریف متغيرهای مستقل 9

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه 11

2-2- ضرورت آموزش و بالندگی نیروی انسانی 13

2-3- تاریخچه آموزش های فنی و حرفه ای در جهان و ایران 16

2-4-آموزش فنی و حرفه ای 17

2-5- واژه شناسی آموزش فنی و حرفه‌ای 18

2-6- آموزش در زندان 19

2-7- مهارت 20

2-8-سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (TVTO)20

2-9- کارآفرینی ، تعریف و اهداف آن 20

2-10- مبانی تئوریک آموزش های فنی و حرفه ای 22

2-11-ضرورتها و الزامات آموزش مهارت های فنی و حرفه ای 25

2-12- نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تربیت نیروی انسانی 28

2-13-تاثیر مهارت دراشتغال 31

2-14- رابطه آموزش های فنی و حرفه ای و اشتغال 33

2-15-آموزش های فنی و حرفه ای در زندان 38

2-16-ضرورت آموزش فنی و حرفه ای در زندان 40

2-17-تاریخچه‏ آموزش و اشتغال زندانیان‏ در نظام زندانبانی‏ انگلستان 42

2-18-آموزش و اشتغال زندانیان در قرن حاضر 44

2-19- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 47

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 52

3-2- قلمرو تحقیق 52

3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق:52

3-2-2- قلمرو زمانی تحقیق:52

3-2-3-قلمرو مکانی تحقیق:52

3-3- روش انجام تحقیق 53

3-4- جامعه آماری 53

3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری 53

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات 54

3-7- روائي و پايائي تحقيق 54

3-7-1-اعتبار(روائی)54

3-7-2-پایائی 55

3-7- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ ها56

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل

4-1- مقدمه 57

4-2- يافته هاي توصيفي:57

4-2- 1- توصـيف آماري سؤالات پرسشنامه. 58

4-2-1-1-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب خصوصيات فردي (سوالات عمومی)58

4-2-1-2- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سوالات تخصصی پرسشنامه. 61

4-3- نتایج استنباطی 68

4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف... 68

4-3-2- آزمون فرضیه ها69

4-3-2-1-آزمون فرضیه اول. 69

4-3-2-2- آزمون فرضیه دوم. 71

4-3-2-3- آزمون فرضیه سوم. 72

4-3-2-4- آزمون فرضیه چهارم. 73

فصل پنجم:بحث و تفسیر و نتیجه گیریو جمع بندی

5-1-مقدمه 75

5-2- بحث و نتیجه گیری 76

5-2-1- تفسیر فرضیه اول. 76

5-2-2- تفسیر فرضیه دوم. 76

5-2-3- تفسیر فرضیه سوم. 76

5-2-4- تفسیر فرضیه چهارم. 77

5-3- نتیجه گیری نهایی.. 77

5-4-محدودیت های تحقیق 80

5-5- پیشنهادها و راهکارها80

منابع و مآخذ 83

الف) منابع فارسی 83

ب) منابع خارجی 85

پیوست ها

چکیده انگلیسی 


فهرست جداول

جدول 1-1- عناوین دوره ها و رشته های برگزار شده در زندان مشکین شهر در سال 1391 9

جدول 3-1- خروجی پایایی پرسشنامه به تفکیک متغیرهای تحقیق 55

جدول 4-1- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب سن 58

جدول4-2- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 58

جدول 4-3- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوع جرم59

جدول 4-4- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اشتغال قبل از زندانی شدن 59

جدول 4-5- توزیع نسبی پاسخگویان نوع شغل قبل از زندانی شدن 60

جدول 4-6- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اشتغال بعد از آزادی از زندان 60

جدول 4-7- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوع شغل بعد از آزادی از زندان 60

جدول 4-8- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوع حرفه ای که در زندان آموزش دیده اند 61

جدول4-9- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نمره (درجه) کسب شده در مدرک فنی و حرفه ای 62

جدول4-10- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب میزان مهارت 62

جدول4-11- توزيع پاسخگويان براساس پاسخ به سوالات مدت آموزش 64

جدول 4-12- توزيع پاسخگويان براساس پاسخ به سوالات کیفیت آموزش 66

جدول 4-14-نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی 69

جدول 4-15- آزمون تاثیر نوع حرفه بر اشتغال زندانیان 69

جدول 4-16- نتايج حاصل از آزمون t جهت بررسی تفاوت میانگین مدت آموزش در بین دو گروه شاغل و بیکار 71

جدول 4-17- نتايج حاصل از آزمونt جهت بررسی تفاوت میانگین مهارت بین دو گروه شاغل و بیکار 72

جدول 4-18- نتايج حاصل از آزمون t جهت بررسی تفاوت میانگین کیفیت آموزش بین دو گروه شاغل و بیکار 73


مبلغ واقعی 24,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 22,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 303

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.