تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 328
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332892

بررسي ارزش از ديدگاه مشتريان شركت ايرانسل


بررسي ارزش از ديدگاه مشتريان شركت ايرانسل

چكيده:

در مفهوم بازاريابي اعتقاد براين است كه نيل به اهداف سازماني بستگي تام به تعريف و تعيين نيازها و خواسته‌هاي بازارهاي هدف و تأمين رضايت مشتري به نحو مطلوب‌تر و موثرتر از رقبا دارد. تحقيق حاضر به بررسي ارزش از ديدگاه مشتريان شركت ايرانسل در شهر ايلام پرداخته است و عوامل ارزش‌ ساز از ديد مشتريان انتخاب و رتبه‌بندي شده است. اين تحقيق از لحاظ هدف، كاربردي كه به روش پيمايشي انجام شده است. ابزار گردآوري داده‌ها، پرسشنامه بوده كه روايي صوري آن براساس ديدگاه صاحب‌نظران و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ (71%) سنجيده شد، جامعه آماري تحقيق (9531= N) نفر از دارندگان سيم كارت ايرانسل كه از 1 فروردين 92 تا 31 شهريور 92 براي سيم كارت ايرانسل در دفاتر فروش ايرانسل در شهر ايلام ثبت نام كرده‌اند، حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران (369= S) تعيين شدند كه نحوه انتخاب آنها بر اساس روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انجام گرديد. تجزيه و تحليل داده‌ها براساس فرضيات تحقيق، با استفاده از روش‌هاي آمارتوصيفي و استنباطي (رگرسيون خطي) با كمك نرم افزار (16SPSS) انجام گرديد. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه بين متغيرهاي مستقل كيفيت خدمات، تنوع خدمات، تصوير ذهني شبكه، قيمت شبكه و نرخ تماس و متغير وابسته ارزش (ادارك) از ديد مشتري رابطه معناداري در سطح (05%) وجود دارد. پيشنهاد مي‌شود براي جلب هر چه بيشتر رضايت مشتريان اپراتور تلفن همراه انواع خدمات روز با بالاترين كيفيت و مناسب‌ترين قيمت در سطح گسترده‌اي ارائه گرددمحدوديت اصلي اين تحقيق ارتباط برقرار کردن با مشتريان اپراتور ايرانسل براي تکميل پرسشنامه ها بود.

واژگان كليدي: ارزش از ديد مشتري، مشتريان اپراتور ايرانسل، كيفيت خدمات، تصوير ذهني شبكه، قيمت شبکه، نرخ تماس.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده...................................................................................................... 1

فصل اول: كليات

1-1- مقدمه............................................................................................. 3

1-2- بيان مسئله........................................................................................ 3

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق............................................................. 3

1-4- جنبه جديد بودن پژوهش ....................................................................... 4

1-5- تاريخچه مطالعاتي.............................................................................. 4

1-6- اهداف تحقيق .................................................................................... 5

1-7- فرضيات تحقيق ................................................................................ 5

1-8- قلمرو پژوهش................................................................................... 5

1-9- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات كليدي.......................................................... 5

1-10- روش‌هاي تحليل داده‌ها....................................................................... 7

فصل دوم: مروري بر ادبيات نظري و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه............................................................................................. 9

بخش اول: ارزش از ديد مشتريان

2-1-1- معني لغوي و تعريف اصطلاحي ارزش................................................. 10

2-1-2- بررسي ابعاد ارزش از برخي ديدگاه‌هاي دانش بشري................................. 10

2-1-3- نتايج تحقيقات «تريسي و يرسما» در مورد ارزش..................................... 11

2-1-4- سنجش و ارزيابي ارزش................................................................... 11

2-1-5- ارزش از ديدگاه مشتري................................................................... 12

2-1-6- گروه‌هاي ارزش............................................................................ 12

2-1-7- مدل‌هاي ارزش از ديد مشتري............................................................ 13

2-1-8- مفهوم مديريت مبتني بر ارزش........................................................... 16

بخش دوم: سازه‌هاي تاثيرگذار

بر ارزش از ديد مشتريان اپراتور تلفن همراه

2-2-1- كيفيت......................................................................................... 19

2-2-2- تعريف كيفيت در استاندارد:............................................................... 20

2-2-3- پنج ويژگي در كيفيت....................................................................... 20

2-2-4- كيفيت از ديدگاه مشتري.................................................................... 22

2-2-5- كيفيت از ديدگاه تامين كننده................................................................ 23

2-2-6- ارتباط كيفيت خدمات با ارزش از ديدگاه مشتريان اپراتور تلفن همراه............... 23

2-2-7- تعريف تنوع و انواع استراتژي‌هاي تنوع................................................ 24

2-2-8- ارتباط تنوع خدمات با ارزش مشتريان اپراتور تلفن همراه:........................... 26

2-2-9- تصوير ذهني برند.......................................................................... 27

2-2-10- تعريف برند................................................................................ 27

2-2-11- ارزش ويژه برند و ابعاد تشكيل دهنده آن.............................................. 28

2-2-12- تصوير برند............................................................................... 29

2-2-13- ارتباط تصوير ذهني شبكه با ارزش از ديدگاه مشتريان اپراتور تلفن همراه....... 30

2-2-14- تعريف قيمت با نرخ...................................................................... 31

2-2-15- عوامل موثر بر قيمت گذاري............................................................ 32

2-2-16- مراحل قيمت گذاري...................................................................... 32

2-2-17- ارتباط قيمت شبكه و نرخ تماس با ارزش از ديدگاه مشتريان اپراتور تلفن همراه................................ 33

بخش سوم: پيشينه تحقيق

2-3- پيشينه تحقيق.................................................................................... 35

2-3-1- تحقيقات داخلي.............................................................................. 35

2-3-2- تحقيقاتي خارجي............................................................................ 37

2-3-3- مدل مفهومي تحقيق......................................................................... 40

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه............................................................................................ 42

3-2- روش تحقيق .................................................................................... 42

3-3- جامعه آماري تحقيق............................................................................ 42

3-4- روش نمونه گيري.............................................................................. 43

3-5- برآورد حجم نمونه............................................................................. 43

3-6- روش جمع‌آوري اطلاعات.................................................................... 43

3-7- ابزار تحقيق..................................................................................... 43

3-8- روايي و پايايي ابزار تحقيق................................................................... 43

3-8-1- روايي........................................................................................ 44

3-8-2- پايايي ........................................................................................ 44

3-9- متغيرهاي تحقيق............................................................................... 44

3-9-1- متغير وابسته تحقيق......................................................................... 45

3-9-2- متغيرهاي مستقل تحقيق:................................................................... 45

3-10- روش‌هاي آماري مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده‌ها................................ 45

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري

4-1- مقدمه............................................................................................ 47

4-2- آمار توصيفي................................................................................... 48

4-3- آمار استنباطي.................................................................................. 57

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه............................................................................................ 64

5-2- جمع‌بندي........................................................................................ 64

5-3- بررسي نتايج هر فرضيه و مقايسه با پيشينه‌هاي تحقيق ................................... 67

5-4- نتيجه گيري كلي ............................................................................... 69

5-5- پيشنهادهاي كاربردي هر فرضيه ............................................................ 69

5-6- پيشنهادها آتي:.................................................................................. 70

5-7- محدوديت­هاي پژوهش ........................................................................ 70

پيوست‌.................................................................................................. 71

منابع.............................................................................................................74

 

فهرست جداول

جدول (2-1) منبع نسل هاي سيم کارت............................................................. 27

جدول (3-1) بخش‌هاي پرسشنامه................................................................... 43

جدول (3-2) مقدار آلفاي كرونباخ براي قسمت‌هاي مختلف پرسشنامه.......................... 44

جدول (3-3) نقش تغيرها در تحقيق................................................................. 45

جدول (4-1) : توزيع فراواني سني پاسخگويان................................................... 48

جدول (4-2): توزيع پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات.................................... 49

جدول (4-3): توزيع پاسخگويان بر اساس وضعيت اشتغال.................................... 50

جدول (4-4): توزيع فراواني تأثير کيفيت خدماتبر انتخاب اپراتور تلفن همراه............. 51

جدول (4-5): توزيع فراواني تأثير تنوع خدمات بر انتخاب اپراتور تلفن همراه............... 52

جدول (4-6): توزيع فراواني تأثير تصوير ذهني بر انتخاب اپراتور تلفن همراه.............. 54

جدول (4-7): توزيع فراواني تأثير قيمت شبکه بر انتخاب اپراتور تلفن همراه................ 55

جدول (4-8): توزيع فراواني تأثير نرخ تماس بر انتخاب اپراتور تلفن همراه................. 56

جدول (4-9): ميانگين و انحراف استاندارد مولفه هاي مختلف موثر بر ارزش از ديدگاه مشتريان اپراتور ايرانسل....................................... 57

جدول (4-10): آزمون کلمو گروف –اسميرنوف مولفه هاي مختلف موثر بر ارزش از ديدگاه مشتريان اپراتور ايرانسل ............................... 57

جدول (4-11): نتايج ارتباط بين کيفيت خدمات مطلوب اپراتورهاي تلفن همراه و ارزش از ديدگاه مشتريان................................... 58

جدول (4-12): نتايج ارتباط بين رضايتمندي مشتري از تنوع خدمات و ارزش از ديدگاه مشتريان................................... 59

جدول (4-13): نتايج ارتباط بين تصوير ذهني از شبکه (برند شبکه)­ و ارزش از ديدگاه مشتريان................................. 60

جدول (4-14): نتايج ارتباط بين قيمت پايين سيم کارت (قيمت شبکه) و ارزش از ديدگاه مشتريان .....................................61

جدول (4-15): نتايج ارتباط بين نرخ پايين تماس و ارزش از ديدگاه مشتريان ............... 62


فهرست نمودارها

نمودار (2-1).......................................................................................... 40

نمودار (4-1): توزيع فراواني سني پاسخگويان.................................................. 48

نمودار (4-2): توزيع فراوني پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات.......................... 49

نمودار (4-3): توزيع فراوني پاسخگويان بر اساس وضعيت اشتغال........................... 50


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 178

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.