تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 142
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348120

رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان ....


رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان ....

چکیده

به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، هوش اجتماعی از اهمیت زیادی در کشور برخوردار شده است. در سال های اخیر تحقیقاتی چند در این رابطه صورت گرفته است که خود نشان از تمایل سازمان ها به این موضوع می باشد. کیفیت خدمات نیز یکی از مباحث کلاسیک مدیریت به توصیف ابعاد خدمات می پردازد. کیفیت خدمات از مباحث پر اهمیت مدیریت بوده که سال ها محققان در رابطه با آن به تحقیقات و روش های جدید در ارائه خدمات می پردازند. در این پژوهش تحت عنوان "بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندعباس"، جامعه آماری 1798 نفر و نمونه ای به تعداد 317 نفر از پرسنل بیمارستان ها و مراجعین در شهرستان .... انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق دو پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار spss و همچنین با استفاده از آزمون اسپیرمن صورت پذیرفته که در نتیجه مشخص گردید: بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: هوش اجتماعی، کیفیت خدمات، پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی، آگاهی اجتماعی

 

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.. 3

1-2- عنوان تحقیق.. 3

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-5- اهداف تحقیق.. 8

1-5-1 اهداف اصلی تحقیق.. 8

1-5-2 اهداف فرعی تحقیق.. 8

1-6- قلمرو تحقیق.. 8

1-6-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 8

1-6-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 8

1-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 8

1-7- تعاریف واژه ها.. 9

1-7-1 تعاریف نظری واژه ها.. 9

1-7-2 تعارف عملیاتی واژه ها.. 10

1-8- نوع متغیرها.. 10

1-9- خلاصه.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه.. 13

2-2- هوش.. 14

2-2-1 نظریه هوش چندگانه گاردنر.. 14

2-2-2 هوش تصویری – فضایی. 14

2-2-3 هوش کلامی – زبانی. 14

2-2-4 هوش منطقی- ریاضی. 15

2-2-5 هوش اندامی - جنبشی. 15

2-2-6 هوش موسيقيایی. 15

2-2-7 هوش ميان فردی. 15

2-2-8 هوش درون فردی. 15

2-2-9 هوش طبيعت گرا. 15

2-3- انواع هوش از دیدگاه مدیریت.. 16

2-3-1 هوش فرهنگي. 16

2-3-2 هوش سازمانی.. 17

2-3-3 هوش معنوی.. 18

2-4- کاربرد هوش معنوی در محیط کار.. 19

2-5- هوش هیجانی.. 20

2-5-1 دو بعد اصلی هوش هیجانی.. 20

2-5-2 هوش هيجاني و مديريت بازار.. 21

2-6- هوش بين فردي و اميد و خوش بيني در خدمت بازار.. 23

2-7- هوش اجتماعی.. 24

2-7-1 مدل های هوش اجتماعی.. 26

2-7-1-1 مدل مارلو و پرتی.. 26

2-7-1-2 مدل راه حل های واقع گرایانه.. 26

2-7-1-3 مدل رحیم.. 27

2-7-1-4 مدل هوش اجتماعی تحقیق حاضر.. 27

2-8- کیفیت و خدمات.. 28

2-8-1 مفهوم کیفیت.. 28

2-8-2 مفهوم خدمات.. 28

2-8-3 مفهوم کیفیت خدمات.. 28

2-8-4 ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات.. 29

2-8-5 الگویمدیریتتکاملیکیفیتخدمات. 29

2-8-6 برخی از مدل های کیفیت خدمات.. 30

2-8-6-1 مدل سروکوال.. 30

2-8-6-2 مدل بازنگری شده سروکوال.. 31

2-8-6-3 مدل آلدلیگانوباتل. 31

2-9- پیشینه تحقیقات انجام شده.. 31

2-9-1 تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در ایران.. 31

2-9-2 تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در خارج از ایران.. 32

2-9-3 تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در ایران.. 32

2-9-4 تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در خارج از ایران.. 33

2-10- چهارچوب نظری تحقیق.. 33

2-11- مدل مفهومی تحقیق.. 34

2-12- مدل تحلیلیتحقیق.. 35

2-13- خلاصه.. 36

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه.. 38

3-2- فرایند تحقیق.. 39

3-3- روش تحقیق.. 39

3-4- جامعه آماری.. 40

3-5- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 40

3-6- ابزار جمع آوری داده ها.. 41

3-7- نحوه نمره گذاری سوالات.. 42

3-8- روش جمع آوری داده ها.. 42

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 43

3-10- خلاصه.. 43

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه.. 45

4-2توصیف متغیرها. 46

4-2-1 توصیف متغیر هوش اجتماعی.. 46

4-2-2 توصیف متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی.. 47

4-2-3 توصیف متغیر آگاهی اجتماعی.. 48

4-2-4 توصیف متغیر مهارت اجتماعی.. 49

4-2-5 توصیف متغیر کیفیت خدمات.. 50

4-2-6 توصیف متغیر پاسخگویی.. 51

4-2-7 توصیف متغیر همدلی.. 52

4-2-8 توصیف متغیر اطمینان داشتن.. 53

4-2-9 توصیف متغیر قابلیت اعتماد.. 54

4-2-10 توصیف متغیر ملموس بودن.. 55

4-3- .. 56

4-3-1 بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات.. 56

4-3-2 بررسی رابطه بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات 57

4-3-3 بررسی رابطه بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات.. 58

4-3-4 بررسی رابطه بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات.. 59

4-4- خلاصه.. 60

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه.. 62

5-2- یافته های تحقیق.. 63

5-3- فرضیات تحقیق.. 64

5-4- بحث و بررسی.. 65

5-5- پیشنهادات.. 66

5-5-1 پیشنهادات برای آیندگان.. 66

5-6- محدودیت های تحقیق.. 67

5-7- خلاصه.. 67

منابع و مآخذ.. 68

فهرست منابع فارسی.. 68

فهرست منابع انگلیسی.. 70

پیوست.. 71

پیوست الف) پرسشنامه هوش اجتماعی.. 71

پیوست ب) پرسشنامه کیفیت خدمات.. 72

پیوست ج) پرسشنامه کیفیت خدمات.. 73

پیوست د) پرسشنامه هوش اجتماعی.. 74

پیوست هـ ) پرسشنامه کیفیت خدمات.. 76

پیوست و) روایی و پایایی پرسشنامه ها.. 78

چکیده انگلیسی.. 80

 

فهرست جداول

جدول 4-1: توصیف متغیر هوش اجتماعی در بین افراد مورد بررسی 46

جدول 4-2: توزیع نمرات هوش اجتماعی به تفکیک فراوانی درصد 46

جدول4-3: توصیف متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی در بین افراد مورد بررسی.. 47

جدول 4-4: توزیع نمرات پردازش اطلاعات اجتماعی به تفکیک فراوانی درصد.. 47

جدول 4-5: توصیف متغیر آگاهی اجتماعی در بین افراد مورد بررسی 48

جدول 4-6: توزیع نمرات آگاهی اجتماعی به تفکیک فراوانی درصد 48

جدول 4-7: توصیف متغیر مهارت اجتماعی در بین افراد مورد بررسی 49

جدول 4-8: توزیع نمرات مهارت اجتماعی به تفکیک فراوانی درصد 49

جدول 4-9: توصیف متغیر کیفیت خدمات در بین افراد مورد بررسی 50

جدول 4-10: توزیع نمرات کیفیت خدمات در بین افراد مورد بررسی 50

جدول 4-11: توصیف متغیر پاسخگویی در بین افراد مورد بررسی 51

جدول 4-12: توزیع نمرات پاسخگویی به تفکیک فراوانی درصد.. 51

جدول 4-13: توصیف متغیر همدلی در بین افراد مورد بررسی.. 52

جدول 4-14: توزیع نمرات همدلی به تفکیک فراوانی درصد.. 52

جدول 4-15: توصیف متغیر اطمینان داشتن در بین افراد مورد بررسی 53

جدول 4-16: توزیع نمرات اطمینان داشتن به تفکیک فراوانی درصد 53

جدول 4-17: توصیف متغیر قابلیت اعتماد در بین افراد مورد بررسی 54

جدول 4-18: توزیع نمرات قابلیت اعتماد به تفکیک فراوانی درصد 54

جدول 4-19: توصیف متغیر ملموس بودن در بین افراد مورد بررسی 55

جدول 4-20: توزیع نمرات ملموس بودن به تفکیک فراوانی درصد 55

جدول4-21: بررسی رابطه خطی بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات 56

جدول4-22: بررسی رابطه خطی بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات.. 57

جدول4-23: بررسی رابطه خطی بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات 58

جدول4-24: بررسی رابطه خطی بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات 59

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: نمودار جعبه ای متغیر هوش اجتماعی در میان پاسخگویان 46

نمودار 4-2: نمودار جعبه ای متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی در میان پاسخگویان.. 47

نمودار 4-3: نمودار جعبه ای متغیر آگاهی اجتماعی در میان پاسخگویان.. 48

نمودار 4-4: نمودار جعبه ای متغیر مهارت اجتماعی در میان پاسخگویان.. 49

نمودار 4-5: نمودار جعبه ای متغیر کیفیت خدمات در میان پاسخگویان 50

نمودار 4-6: نمودار جعبه ای متغیر پاسخگویی در میان پاسخگویان 51

نمودار 4-7: نمودار جعبه ای متغیر همدلی در میان پاسخگویان 52

نمودار 4-8: نمودار جعبه ای متغیر اطمینان داشتن در میان پاسخگویان.. 53

نمودار 4-9: نمودار جعبه ای متغیر قابلیت اعتماد در میان پاسخگویان.. 54

نمودار 4-10: نمودار جعبه ای متغیر ملموس بودندر میان پاسخگویان 55

نمودار 4-11: نمودار پراکنش هوش اجتماعی در برابر کیفیت خدمات 56

نمودار 4-12: نمودار پراکنش پردازش اطلاعات اجتماعی در برابر کیفیت خدمات.. 57

نمودار 4-13: نمودار پراکنش آگاهی اجتماعی در برابر کیفیت خدمات 58

نمودار 4-14: نمودار پراکنش مهارت اجتماعی در برابر کیفیت خدمات 59


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 780

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.