تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 73
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333344

رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس فریدمن


رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس فریدمن

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی بررسی میزان رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب در استان تهران نگارش یافته است. به منظور دستیابی به هدف فوق از چهار سوال استفاده شده است. چهارچوب نظری تحقیق مبتنی بر مدل AIDA بوده است. روش تحقیق انتخاب شده از نوع پیمایشی و موردی بوده كه در زمرة روش‏هاي توصيفي است. ابزار تحقیق پرسشنامة محقق ساخته بوده که آلفای کل آن برابر 90 به دست آمده است. جامعة آماری تحقیق شامل افراد مراجعه کننده به فروشگاه های زنجیره ای قسمتهای مختلف شهر تهران بوده است که نمونه­ای به تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران از آن به­دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. طبق یافته­های تحقیق، 82.5 درصد پاسخگویان، ميزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب را متوسط به بالا ارزيابي كرده­اند. طبق آزمون فریدمن اهمیت متغیر جلب توجه (آگاهی) از بقیه متغیرهای تحقیق بالاتر می باشد. مهمترین پیشنهاد در تحقیق حاضر این است که در ساخت پیام بازرگانی علاوه بر آگاهی به مراتب دیگر عوامل موثر بر اثربخشی پیام بازرگانی در جذب مخاطب اهمیت داده شود .

کلیدواژه ­ها: رتبه بندی ، اثربخشی، پیام بازرگانی، جذب مخاطب و مدل AIDA .

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 3

1-1- بيان مسئله. 3

1-2- ضرورتواهميتانجامتحقیق.. 5

1-3- سوال های اصلی تحقیق:6

1-4- سوالهای فرعی تحقیق:7

1-5-اهداف اصلی تحقیق :7

1-6- اهداف فرعی تحقیق:7

1-7- روش تحقیق و شیوه گردآوری اطلاعات :8

1-8- قلمرو پژوهش :8

1-9- جامعه و نمونه آماری:9

1-10- تعریف مفاهیم:10

فصل دوم ادبیات تحقیق.. 12

مقدمه. 13

2-1- مفاهيم، ديدگاه و ادبیات تحقيق :15

2-2- مدلهاي تبليغات... 19

2-3- تبلیغات الکترونیکی.. 22

2-4- مدل های اثربخشی تبلیغات... 25

2-5- تبلیغات اثربخش و اثربخشی تبلیغات... 28

2-6- اهداف تبلیغات بازرگانی.. 34

2-7- رسانه مورد استفاده در تبلیغات بازرگانی.. 35

2-8- پیام تبلیغات بازرگانی.. 35

2-9- شعار تبلیغات بازرگانی.. 38

2-10- شیوه های اجرایی تبلیغات بازرگانی :38

2-10- روش های هنری تبلیغات بازرگانی.. 41

2-11- تبلیغات بازرگانی در تلویزیون ایران. 43

2-12- پیشینه تحقیق:46

2-14- چارچوب نظری تحقیق: 52

2-15- خلاصه. 55

فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 56

مقدمه. 57

3-1- روش تحقیق.. 58

3-2- جامعه آماري.. 58

3-3- حجم نمونه و روش نمونه‌گيري.. 59

3-4- روش گردآوري اطلاعات... 60

3-5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :60

3-6- ابزار گردآوري اطلاعات... 61

3-6-1- پرسشنامه. 61

3-6-2- پيش ‌آزمون پرسشنامه. 62

3-6-3- روايي و پايايي پرسشنامه. 62

3-6-3-1 پایایی.. 62

3-6-3-2 روایی.. 64

3-7- متغيرهاي پژوهش... 65

3-7-1- متغيرهاي تحقيق.. 65

3-8- تجزیه و تحلیل دادهها :65

3-8-1- آمار توصیفی.. 65

3-8-2- آمار استنباطی.. 65

3-9-خلاصه. 66

فصل چهارم تجزيه و تحليل دادهها67

مقدمه. 68

4-1- توصيف آماري ويژگي هاي جمعيت شناختي جامعه. 68

4-1-1- سن.. 68

4-1-2- تحصيلات... 70

4-1-3- منطقه سکونت در تهران. 71

4-2-تجزيه و تحليل توصيفي متغيرها73

4-2-1 جدول توصيفي متغيرهاي پژوهش... 73

4-2-2 شاخصهاي تأثير گذار بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب... 74

4-3- رتبه بندي اهميت عوامل موثر بر اثر بخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس آزمون فریدمن 83

4-5- خلاصه. 85

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادهای تحقيق.. 86

مقدمه. 87

5-1- خلاصه پژوهش... 87

5-1-1- نتايج ويژگي افراد پاسخگو(سيماي پاسخگويان)87

5-1-2- نتايج توصيفي شاخصهاي تأثير گذار بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب... 88

5-1-3- رتبه بندي اهميت عوامل موثر بر اثر بخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس آزمون فریدمن 90

5-2-مشکلات و تنگناهاي تحقيق.. 90

5-3-پيشنهاد هاي مرتبط با نتايج تحقيق.. 91

5-3-1- پيشنهاددرموردساختارومحتوايتبليغ. 93

5-3-2- پيشنهاددرموردرسانه. 93

5-4- پيشنهاد هايي به پژوهشگران آتي.. 93

5-5-خلاصه. 93

پیوستها:94

الف- پرسشنامه. 94

ب- جداول خروجی اس پی اس اس... 97

ج- فهرست منابع. 100

د- چکیده انگلیسی.. 102

 

فهرست جداول

(جدول2-1) مدل سلسله مراتب اثرات... 26

(جدول 3-1) طيف ليكرت... 61

( جدول 3-2 ) سوالات پشتيباني كننده مربوط به هر يك از متغير ها61

( جدول 3-3 ) آلفاي كرونباخ متغير ها64

( جدول 3-4 ) متغير تحقيق.. 65

(جدول4-1) توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان. 69

(جدول4-2) توزيع فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان. 70

(جدول4-3) توزيع فراواني مناطق مختلف پاسخ دهندگان در تهران. 72

(جدول 4-4) آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش... 73

(جدول 4-5) توزيع فراواني ميزان متغير جلب توجه (آگاهی) در بین پاسخگویان. 74

(جدول 4-6) توزيع فراواني ميزان متغير علاقه در بین پاسخگویان. 75

(جدول 4-7) توزيع نظر پاسخگويان در خصوص متغير تحریک و تمایل (ایجاد تمایل)77

(جدول 4-8) توزيع نظر پاسخگويان در خصوص متغير سوق دادن (اقدام به خرید)78

(جدول 4-9) توزيع نظر پاسخگويان در خصوص متغير ارزیابی کلی اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب 80

(جدول4-10) رتبه­بندي عوامل موثر بر اثر بخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس آزمون فریدمن 83

(جدول4-11) رتبه­بندي عوامل موثر بر اثر بخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب با توجه به ترتیب اولویت 84

 

فهرست نمودارها

(نمودار4-1) توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان. 69

(نمودار 4-2) توزيع فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان. 71

(نمودار4-3) توزيع فراواني مناطق مختلف پاسخ دهندگان در تهران. 72

(نمودار 4-4) توزيع فراواني ميزان متغير جلب توجه (آگاهی) در بین پاسخگویان. 75

(نمودار 4-5) توزيع فراواني ميزان متغير علاقه در بین پاسخگویان. 76

(نمودار 4-6) توزيع نظر پاسخگويان در خصوص متغير تحریک و تمایل (ایجاد تمایل)78

( نمودار 4-7) توزيع نظر پاسخگويان در خصوص متغير سوق دادن (اقدام به خرید)80

( نمودار 4-8) توزيع نظر پاسخگويان در خصوص متغير ارزیابی کلی اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب 82

 

فهرست اشکال

(شکل2-1) مدل مفهومي اثربخشي تبليغات... 52

(شکل 2-2) مدل نظری تحقیق:54


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 400

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.