تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 575
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331430

ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران


ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي  بيمه عمر در ایران

چکیده

بيمه ي عمر به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري و همچنين،به منظور غلبه بر مشكلات ناشي از مرگ سرپرست خانواده و پيري و كهولت است. در بسياري از كشورها با بيمه هاي عمر،منبع مالي عظيمي در كل جامعه از حق بيمه هاي گرفته شده به دست مي آيد كه مي توان براي توسعه ي خود صنعت بيمه و يا ديگر بخش ها و خدمات رساني بيشتر استفاده كرد. با وجود پيشرفته مهجانبه يا ين بيمه در كشورهاي توسعه يافته و حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه، محصولات بيمه ي عمر كه نياز مبرم زندگي امروز است، در سبد مصرفي خانواده هاي ايراني جايگاه مطمئني به دست نياورده است.

پژوهش حاضر،عوامل مؤثر بر گسترش بيمه ي عمر را بررسي مي كند و مطالعه اي ميداني است كه جامعه ي آماري آن شهرستان .... است. در اين راستا،با توجه به جدول مورگانو نمونه گیری داده هاي پرسشنامه طراحی شده توسط نویسنده جمع آوري و از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد . يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه فرضيه ها تاييد شد به اين معني كه عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر تاثیر گذار می باشد نيز تاييد گرديد.

واژه هاي كليدي : عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی ، بیمه عمر

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 2

1-2) بیان مسئله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4) اهداف تحقیق.. 5

1-4-1) اهداف اصلی تحقیق.. 5

1-4-2) اهداف فرعی تحقیق.. 5

1-5) چارچوب نظری 5

1-6) پرسش های تحقیق 6

1-6-1) پرسش های اصلی تحقیق 6

1-6-2) پرسش های فرعی تحقیق 7

1-7) فرضیه های تحقیق 7

1-7-1) فرضیه های اصلی تحقیق 7

1-7-2) فرضیه های فرعی تحقیق 7

1-8) تعاريف نظري و عملياتي متغير هاي تحقيق 8

1-8-1) سطح درآمد و بيمه عمر. 8

1-8-2) مقايسه بيمه عمر و ديگر روش هاي سرمايه گذاري 8

1-8-3 ) ترويج و شناساندن بيمه عمر در كنار حمايت هاي دولت 9

1-9) قلمرو تحقیق 11

1-9-1) قلمرو موضوعی.. 11

1-9-2) قلمرو مکانی.. 11

1-9-3) قلمرو زمانی.. 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری

2) مقدمه. 13

2-1-1) تعریف بیمه. 15

2-1-2) ریشه لغوی بیمه 19

2-1-3) انواع بیمه 20

2-1-4) مفهوم بیمه عمر. 20

2-1-5) تاریخچه بیمه عمر. 21

2-1-6) تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان 23

2-1-7) تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران 26

2-1-8) نگاهي به تاريخچه بيمه عمر در ايران. 27

2-1-9) عوامل موثر بر بيمه عمر 27

2-1-10) موانع پيش روي توسعه بيمه هاي عمر در ايران 28

2-1-10-1) عوامل اقتصادي : 28

2-1-10-2) عوامل ساختاري 28

2-1-10-3) عوامل اجتماعي 29

2-1-10-4) عوامل فرهنگي 29

2-1-11) جايگاه بيمه عمر در اقتصاد كشور 29

2-1-12) تحليل تاثير تورم و تقاضاي بيمه عمر 30

2-1-12-1) راهكارهاي متداول خنثي سازي اثر تورم در بيمه نامه هاي عمر: 30

2-1-13) تحليل تاثير بار تكفل و تقاضاي بيمه عمر 33

2-1-14) تحليل تاثير سطح درآمد و بيمه عمر 34

2-1-15) تحليلي بر تاثير ديگر روش هاي سرمايه گذاري و تقاضاي بيمه عمر 36

2-1-16) فعاليت هاي ترويجي بيمه عمر. 38

بخش دوم : پیشینه تحقیق

2-2-1) تحقیقات داخلی 41

2-2-2) تحقیقات خارجی.. 44

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 48

3-2) فرآيند اجراي تحقيق.. 48

3-3) روش تحقيق.. 49

3-4) جامعه ی آماری.. 49

3-5) حجم نمونه و برآورد آن. 50

3-6) روش گرد آوری اطلاعات... 50

3-7) ابزار اندازه گیری.. 51

3-7-1) پرسشنامه جهت اندازه گيري عوامل اقتصادي و اجتماعي (متغير مستقل) 51

3-7-2) پرسشنامه جهت اندازه گیری تمايل براي تقاضاي بيمه عمر (متغیر وابسته) 51

3-8 تعيين روايي پرسشنامه. 52

3-9) اعتبار و پايايي (اعتبار پذيري) پرسشنامه. 52

3-7 ) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1) مقدمه. 56

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 56

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق 59

4-4) آزمون فرضیات تحقیق: 66

4-4-1) فرضیه های اصلی 66

4-4-2) فرضیه های فرعی 67

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 ) مقدمه. 71

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 71

5-3) نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش... 72

5-4) پيشنهادات مبتني بر نتیجه آزمون فرضيات پژوهش 74

5-5 ) پيشنهادات برای محققين آتي 75

5-6) محدوديتهاي تحقيق.. 75

منابع و ماخذ 77

ضمائم 81

 

فهرست جداول

جدول 2-1) نماگرهاي جمعيت كشور در سال هاي 85-1365 33

جدول 2-2) نماگرهاي جواني و سالمندي جمعيت كشور در سالهاي 85- 1365. 33

جدول 2-3) برآورد جمعيت كشور در سالهاي 88- 1384 34

جدول 3-1) توزيع سوالات پرسشنامه. 52

جدول3-2) آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق.. 53

جدول4-1) توصیف جنسيت پاسخ دهندگان. 56

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان. 57

جدول4-3) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان. 58

جدول4-4) توصیف متغیر درآمد پايين.. 59

جدول4-5) توصیف متغیر قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري.. 60

جدول4-6) توصیف متغیر عوامل اقتصادي.. 61

جدول4-7) توصیف متغیر عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و با حمايت دولت 62

جدول4-8) توصیف متغیر ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان 63

جدول4-9) توصیف متغیر عوامل اجتماعي 64

جدول4-10) توصیف متغیر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 65

جدول4-11) آزمون رگرسيون بين عوامل اجتماعي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 66

جدول4-12) آزمون رگرسيون بين عوامل اقتصادي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 66

جدول4-13) آزمون رگرسيون بين سطح پايين درآمد و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر. 67

جدول4-14) آزمون رگرسيون بين قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 67

جدول4-15) آزمون رگرسيون بين عدم فرهنگ سازي در جامعه و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 68

جدول4-16) آزمون رگرسيون بين ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 69


فهرست نمودارها

نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسيت پاسخ دهندگان 56

نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 57

نمودار4-3) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان. 58

نمودار4-4) هیستوگرام متغیر درآمد پايين.. 59

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه گذاری 60

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر عوامل اقتصادي 61

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و با حمايت دولت 62

نمودار4-8) هیستوگرام متغیر ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعی و درمان 63

نمودار4-9) هیستوگرام متغیر عوامل اجتماعي 64

نمودار4-10) هیستوگرام متغیر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 65

 

فهرست اشکال

شکل 1 –1 ) مدل تحلیلی تحقيق – تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر 6


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 239

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.