تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 60
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333331

بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان ....


بررسی تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان ....

چکیده

در بازارهای رقابتی امروز که پیوسته در حال تغییر و تحول هستند، بقا و رشد شرکت های جدید به دلیل تأثیری که در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی دارند از جمله عواملی هستند که اهمیت بسزایی دارند، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های شرکت و صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان .... در فاصله سال های 1390- 1360 می باشد. بدین منظور تأثیر هفت متغیر اندازه شرکت، سرمایه اولیه شرکت، درجه نوآوری در صنعت، نرخ ورود به صنعت، شدت سرمایه در صنعت، نرخ رشد صنعت و نوع شرکت در بقای شرکت های تازه وارد مورد بررسی قرار می گیرد. جمع آوری داده ها و اطلاعات از پایگاه داده اداره صنعت، معدن و تجارت استان .... صورت گرفته است و جهت پردازش داده ها از برنامه نرم افزاری winTDA استفاده شده است.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برآوردکننده حد محصول(کاپلان- مایر) و رویکرد جدول عمر استفاده شده و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Coxجهت آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه این تحقیق، رابطه مثبت و معنی داری میان نرخ ورود به صنعت و بقا تأیید شد. همچنین تأثیر مثبت سرمایه اولیه و شدت سرمایه نیز بر بقا مورد تأیید قرار گرفت. رابطه منفی اندازه شرکت با بقا مورد تأیید قرار نگرفت و بین متغیر نرخ رشد صنعت و درجه نوآوری در صنعت با بقای شرکت های تازه وارد رابطه معنی داری به دست نیامد.

واژه های کلیدی:ویژگی های صنعت و شرکت، شرکت های تازه وارد، صنایع برق و الکترونیک، استان ....، تحلیل بقاء.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

عنوان شماره صفحه

1-1- مقدمه………………………………….………….………….………………………..2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش..……………………………………………………………...…2

1-3- بیان مساله ……………….…………………………………….…...……….…….……4

1-4- اهداف پژوهش……………….….…………………………………..…………………..5

1-5- سوال های پژوهش…………..…….……………….………….………………….……...6

1-6- فرضیه­های پژوهش….….…..……….…………….……………………………….……..6

1-7- تعریف متغیرها……………………………….....……...……….…….…….……………7

1-8- روش انجام کار….……….…….…………….....….....………..…….……..……………8

1-9- قلمرو پژوهش………………………………....….….….……………..…….……………9

1-9-1- قلمرو موضوعی………………………..…….……..…………….………………9

1-9-2- قلمرو زمانی…….………………………….……….…….……………………..9

1-9-3- قلمرو مکانی…………………….……….…….……..………………………….9

1-10-تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش……………….…………….……..…………….9

1-11- محدودیت های پژوهش…………….…………..…………………………………..…….11

1-12- ساختار کلی پژوهش………………..……….……..…………………….…….…..…….11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………….…………………………..14

2-2- بخش اول- ادبیات نظری درباره ی بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها …………..………………..14

2-2-1- مقدمه…………………………………...…………………………………….14

2-2-2- صنعت الکترونیک در جهان و ایران…………………………….……………………..16

2-2-3- عوامل تأثیرگذار بر بقای شرکت ها…………………………….……………………..19

2-2-3-1- ویژگی های خاص شرکت………...……………………….……………..19

2-2-3-1- 1- اندازه ی شرکت…….…….………….…………..………………..19

2-2-3-1- 2- سرمایه اولیه………...………………………..…….……………..21

2-2-3-2- ویژگی های خاص صنعت…….…...…….…….…….….….……………..23

2-2-3-2- 1- درجه نوآوری در صنعت…….…….………..….…..………………..23

2-2-3-2- 2- نرخ ورود به صنعت.…….…….……….…...…..….….……..……..26

2-2-3-2- 3- شدت سرمایه …….…….…..…………….….…..………………..29

2-2-3-2- 4- نرخ رشد صنعت…….…….…….……..……..…..………………..30

2-2-3-2- 5- صادرات…….……..…….…....……..…….…...………………..31

2-3- مدل مفهومی تحقیق…….……..…….…....………….……..….…...………………..34

2-4- بخش دوم- مروری بر پیشینه پژوهش ………………..……………………..…………………35

2-4-1- پژوهش های خارجی…………………..………...…………………..……………..35

2-4-2- پژوهش های داخلی …………………....……….………………………………….41

2-4-3- جمع بندی مطالعات پیشین …………………....….….…….…….…….…………….45

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه ……………..……………………………………....…………………...…….. 51

3-2- متدلوژی تجزیه و تحلیل داده های تاریخچه ای- رخدادی……………..……………………………52

3-2-1- داده های مقطعی……………………….…………………………….…………...…….52

3-2-2- داده های ترکیبی……………………….…………………………….…………...…….53

3-2-3- داده های تاریخچه ای- رخدادی……………………..………………….…….……..…….54

3-3- معرفی نرم افزار TDA…………………..…………………………….…………...…….. 55

3-4- توزیع های پارامتریک .. .…………………..…………………...………….……..……….. 55

3-5- روش های توصیفی ناپارامتریک …………………..………………….…….……………….. 56

3-5-1- روش جدول عمر ……...…………..……………………………….…….………...56

3-5-2- روش برآورد کننده حد محصول ……....……………………………….…..…….….. 57

3-5-2- 1- انتقالات واحد ………………………………………………….………..58

3-6- مقایسه توابع بقا ……….…….…………………………………….…….……………….. 59

3-6-1- روش اول: تعریف گروه های اپیزودها ……..….……………………………………….. 59

3-6-2- روش دوم: تشکیل آماره های آزمون ……...…….………………………….….………..60

3-7- مدل های نیمه پارامتریک …………….………………….……………….……….……….. 62

3-8- مدل مفهومی و متغیرهای توضیحی ….………….….….……….…….….……….…….……….64

3-9- جامعه و نمونه آماری …………….………………….…………………….……..……….. 66

3-10- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات .………….………….………………….……..………..66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیلداده ها

 

4-1- مقدمه …………………….…………………….…………………………………….. 68

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………..………68

4-2-1- تحلیل داده ها با روش کاپلان مایر ….……………………………………….…..…..69

4-2-2- تحلیل داده ها با روش جدول عمر ………………………..…..…….……………… 72

4-3- آزمون فرضیه ها………………...……………….………………….……..……………..75

4-4- تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از مدل کوکس…………………………………………..………75

4-4-1- آزمون فرضیه اول………….…………….………..………………..……………. 76

4-4-2- آزمون فرضیه دوم………………………………..………….……..…………….. 77

4-4-3- آزمون فرضیه سوم….……….…….………….……..……. …...…………………. 78

4-4-4- آزمون فرضیه چهارم………………………………..……………………………. 78

4-4-5- آزمون فرضیه پنجم………………………………..………………..……………. 79

4-4-6- آزمون فرضیه ششم………………………………..…… …………..…………….79

4-4-7- آزمون فرضیه هفتم………………………………..………………..…………….80

4-5- تحلیل حساسیت…………………………..…………………..…….……..……………. 80

4-6- مقایسه توابع بقا ……………….…………………………………………..…………….. 82

4-6-1- مقایسه توابع بقاء بر اساس نرخ ورود به صنعت……………………….………….………. 83

4-6-1-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 83

4-6-1-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….……….….………………….……84

4-6-2- مقایسه توابع بقاء بر اساس شدت سرمایه……….…….…….….…..……..….….……….85

4-6-2-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 85

4-6-2-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….……….….…….…………….……86

4-6-3- مقایسه توابع بقاء بر اساس نرخ رشد صنعت…………………….…………….………….87

4-6-3-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 88

4-6-3-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….………….………………….…… 88

4-7- خلاصه فصل چهارم ……………….………………………………………..……………..89

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1- مقدمه ……………………..………………….….…….…………………………….. 91

5-2- مروری برمساله، اهداف و سوال …………………..…………….………….……...……….. 91

5-3- بحث و نتیجه گیری………………….……………….……………………………....….. 92

5-3-1- اندازه شرکت ………………..……………………………….……………....….. 93

5-3-2- سرمایه اولیه …….…………………………………………….……………....…..93

5-3-3- درجه نوآوری در صنعت ….…………………………………………….……....….. 94

5-3-4- نرخ ورود به صنعت ……..…………………………………….……………....….. 94

5-3-5- شدت سرمایه …….………………………………………….……………....….. 95

5-3-6- نرخ رشد صنعت …….……………………………………….……………....….. 95

5-4- ارائه پیشنهادات ……….…………………..…………..…………….………………….. 96

5-4-1- پیشنهادات حاصل از تحقیق ……….…………………………………….……..…....….. 97

5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……..….…………………………………...………....…..97

فهرست منابع …….….………….……………………………..…………………………….. 98

 

فهرست جداول

جدول 2-1 خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین ……………………………………………...…...... 45

جدول 3-1 پروانه های بهره برداری در صنایع برق و الکترونیک استان .... در سال های 1390-1360.……..... 66

جدول 4-1 طبقه بندی مجموعه داده به شرکت های فعال و غیر فعال………………….………………... 69

جدول 4-2 خروجی حاصل از برآورد کننده حد محصول کاپلان-مایر ……….……….…….……….….. 70

جدول4-3 خروجی حاصل از روش جدول عمر ……….……..……………………...……...……... 73

جدول 4-4 برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox………….…….……………………….………. 76

جدول 4-5 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ رشد صنعت ………………………...…..…… 80

جدول 4-6 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نوآوری …………………………..…….……... 80

جدول4-7 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای شدت سرمایه ……………………….……..…….. 81

جدول4-8 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای سرمایه اولیه …………………………..…..…….. 81

جدول 4-9 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ ورود به صنعت ……..…………………..……..82

جدول 4-10 آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ ورود به صنعت…...............……83

جدول 4-11 آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب شدت سرمایه........................….…85

جدول4-12 آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ رشد صنعت…………………..88

جدول5-1 برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox……….…………….…………………….…..... 93

جدول 5-2- نوع رابطه و معنی داری بین متغیرهای مستقل و بقاء ……………….…………….…………96

 

فهرست نمودارها

نمودار 3-1مشاهده مسیر زندگی یک فرد بر اساس مطالعه مقطعی، ترکیبی و طرح مبتنی بر تاریخچه ای- رخدادی.…. 54

نمودار4-1 تابع بقای حد محصول .…..…..…….…………….……………………….……….. 72

نمودار4-2 تابع بقای جدول عمر ...…….…………….…………………………………….…… 74

نمودار4-3 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت - روش حد محصول .………… ………. 84

نمودار4-4 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر. .…… …………….. 84

نمودار4-5 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش حد محصول ….…….………………. 86

نمودار4-6 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش جدول عمر.. ….…….………………. 87

نمودار4-7 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش حد محصول ….…….……………. 88

نمودار4-8 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر.. ….…….……………. 89

 

فهرست پیوست­ها

 پیوست 1 – الف- مدل رگرسیون کوکس- دستورات برنامه …………....…….….……….….….…... 104

پیوست 1 – ب- خروجی مدل کوکس …………….……………..…………….….…….…….. 105

پیوست 2- الف- برآورد حد محصول (کاپلان مایر)………….. …….…..….…….…...……….….. 107

پیوست 2- ب- دستورات ترسیم نمودار بقای حد محصول …...….….….….………..….….………..108

پیوست 2- ج- خروجی کاپلان مایر …..…….……..………..………..…………..……..……..109

پیوست 3- الف- روش جدول عمر- دستور برنامه ………….…………………….…….…………..111

پیوست 3- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء …....……..…..………….……………..…..…………..112

پیوست 4- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر…………………………… 113

پیوست 4- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء…………...........………………..………………………..114

پیوست 5- الف- مقایسه توابع بر اساس شدت سرمایه- روش جدول عمر………..………….….………….115

پیوست 5- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء…………...........………....………..……………………..116

پیوست 6- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر……..………….….………….117

پیوست 6- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء…………............…………….…………………………..118

پیوست 7- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش حد محصول …………...….….…..…...119

پیوست 7- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء………….............………………………………………..120

پیوست 7- ج- برآورد مقایسه………….............……….………………………………………..121

پیوست 8- الف- مقایسه توابع بر اساس شدت سرمایه- روش حد محصول ………....….…….….…...…...123

پیوست 8- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء………….............………………………………………..124

پیوست 8- ج- برآورد مقایسه………….............……….………………………………………..125

پیوست 9- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ رشد صنعت- روش حد محصول ………....…..…….…..…...127

پیوست 9- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء…………............………………………………………..128

پیوست 9- ج- برآورد مقایسه…………............……….………………………………………..129


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 166

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.