تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 399
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331254

بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین شعب شهر ....


بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد ( مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین شعب شهر ....

چکیده

با وجود سرمايه گذاري هاي فراوان انجام شده در زمينه ي كاربري فناوري هاي اطلاعاتي در عرصه ي بانكداري، گزارش ها حاكي از آن است كه برخي از كاربران با وجود دسترسي به فناوري ها و سیستم­های پرداخت الکترونیک از آن استفاده نمي كنند.در این بین اعتماد و امنیت درک شده توسط مشتریان از سیستم­های پرداخت الکترونیکی از مهمترین مؤلفه­ های اثر­گذار در استفاده از این سیستم­ها می­ باشند.سیستم­های پرداخت الکترونیکی یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است و برای اینکه این سیستم­ها بر سیستم سنتی برتری داشته باشند باید قابل اعتماد و عاری از نقص‌های امنیتی باشد. برای جذب،‏ نگهداری و بازگرداندن کاربران سیستم پرداخت الکترونیکی،‏ بهبود بخشیدن به ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در طول تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی امری حیاتی است؛ از این رو در تحقیق حاضر هدف، تعيين تأثیرگذاری ابعاد عینی شامل فرآیند­های تراکنش، حفاظت­ های فنی و بیانیه ­های امنیتی بر میزان استفاده از سیستم­های پرداخت الکترونیک با و اسطه­ گری دو بعد ذهنی امنیت و اعتماد درک شده در میان مشتریان شعب 9 گانه بانک اقتصاد نوین شهر .... می­باشد. در تحقیق حاضر، 18 فرضیه مطرح شد. روش تحقیق، ماهیتی پیمایشی- کاربردی دارد. داده‌های این تحقیق با نظرسنجی از مشتریان بانک اقتصاد نوین شهر .... و از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. روایی‌ سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 7/0 برای سازه‌های مختلف پرسش‌نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از روش آماری مدل‌های معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که امنیت در رابطه­ ی بین ابعاد عینی و میزان استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک واسطه­ گری می­ کند. همچنین اعتماد رابطه بین دو بعد حفاظت­ های فنی و فرآیند­های تراکنش با میزان استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک را میان جی­گری می­ کند ولی نقش واسط این بعد بین بیانیه­ های امنیتی و میزان استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک غیر معنادار بود

کلمات کلیدی: امنیت درک شده، اعتماد درک شده، سیستم پرداخت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، مدل سازی معادلات ساختاری

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 9

1-2- بیان مسأله. 10

1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 13

1-4- فرضیات تحقیق.. 15

1-5- اهداف تحقیق.. 16

1-6- قلمرو تحقیق.. 18

1-6-1- قلمرو زمانی تحقیق.. 18

1-6-1- قلمرو مکانی تحقیق.. 18

1-7 - تعریف عملیاتی واژه های تحقیق.. 18

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- تجارت الکترونیک:21

2-2- تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری.. 22

2-3- بانکداری الکترونیکی.. 23

1-4- سیستم های پرداخت الکترونیکی.. 24

2-2-5- ابعاد عینی.. 25

2-5-1- حفاظت های فنی در سیستم های پرداخت الکترونیکی.. 26

2-5-1- فرایند های تراکنش در سیستم های پرداخت الکترونیکی.. 26

2-5-3- بیانیه های امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی.. 27

2-6- امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی.. 27

2-6-1- ابعاد و روشهای سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی.. 28

2-6-2- عوامل لازم برای برقرای امنیت... 29

2-6-3- راهکارهای نوین مدیریت امنیت در بانکداری الکترونیکی.. 31

2-6-4- خطرهای موجود در پرداختهای الکترونیکی.. 32

1-6-5- موارد امنیتی مورد نیاز در پرداخت الکترونیکی.. 33

2-6-6- عوامل مؤثر در امنیت پرداختهای الکترونیکی.. 33

2-7- اعتماد. 34

1-7-1- اعتماد در تجارت الکترونیکی.. 35

1-7-2- ابعاد و ویژگیهای اعتماد بر خط.. 38

2-8- پیشینه تحقیق.. 41

2-8-1- مطالعات داخلی.. 41

2-8-2- مطالعات خارجی.. 42

2-9- مدل مفهومی.. 43

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش تحقیق.. 47

3-2- جامعه آماری.. 48

3-2-1- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 49

3-3- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات... 50

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه. 52

3-4-1- روایی.. 52

3-4-2- پایایی.. 54

3-5- روش تجزیه و تحلیل‌:54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- نتايج بررسي روايي و پايايي ابزار تحقيق.. 60

4-1-1- نتايج بررسي روايي.. 60

4-1-2- نتايج بررسي پايايي.. 63

4-2- آمارتوصيفي.. 63

4-2-1- سیمای آزمودنی ها63

4-3- آمار استنباطی.. 66

4-3-2- تحليل و تفسير مدل معادلات ساختاري.. 67

4-3-3- بررسي فرضيه‌هاي تحقيق.. 74

4-3-4- شاخصهاي نيکويي برازش... 83

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مرور کلی.. 87

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 88

5-2-1- نتایج مرتبط با سئوالات عمومی.. 88

5-2-2- نتایج مرتبط با فرضیه های تحقیق.. 89

5-2-2-1- قسمت اول مدل: نقش واسط­گری امنیت ادراک شده..90

5-2-2-2- قسمت دوم مدل: نقش واسطه­گری اعتماد ادراک شده.92

5-2-2-3- قسمت سوم مدل: نقش واسطه­گری امنیت و اعتماد با یکدیگر..94

5-3- پیشنهادات... 95

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 95

5-4- محدودیتهای تحقیق.. 99

منابع و مأخذ. 101

پیوستها107

 

فهرست اشکال

شکل 2-1 انواع سیستم پرداخت الکترونیکی منبع: (کیم، 2009)25

شکل 2-2- مدل مفهومی تحقیق (برگرفته از مطالعه کیم،2009)45

شکل 4-1- مدل مفهومی برازش شده66

شکل 4-2- مدل نهایی تحقیق پس از آزمون فرضیه ها85

 

فهرست جداول

جدول2-1- تعرف اعتماد از منظرهای گوناگون. 34

جدول 2-2 پنج طبقه از اعتماد از دیدگاه گفن و همکاران. 40

جدول 4-1 نتایج بررسی روایی متغیرهای تحقیق.. 62

جدول 4-2- ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي تحقيق.. 63

جدول 4-3 جنسیت پاسخ دهندگان. 64

جدول 4-4 فراوانی سن پاسخ دهندگان. 64

جدول 4- 5 تحصیلات پاسخ دهندگان. 65

جدول 4-6 فراوانی سابقه استفاده پاسخ دهندگان از خدمات الکترونیکی.. 65

جدول 4-7- ارزش بارهاي عاملي نشانگر‌هاي متغيرهاي مكنون. 68

جدول 4-8- پايايي سازه متغيرهاي مكنون. 71

جدول 4-10- ضرايب مسير. 72

جدول 4-11- واريانس توضيح داده شده متغيرهاي وابسته. 73

جدول 4-12- رابطه بين حفاظت فنی و امنیت ادارک شده74

جدول 4-13-رابطه بين حفاظتهای فنی و اعتماد ادراک شده75

جدول 4-14- رابطه بين فرایندهای تراکنش و امنیت... 75

جدول 4-15- رابطه بين فرایندهای تراکنش و اعتماد ادراک شده75

جدول 4-16- رابطه بين بیانیه های امنیتی و امنیت ادراک شده76

جدول 4-17- رابطه بين بیانیه های امنیتی و اعتماد ادراک شده76

جدول 4- 18- رابطه بين امنیت ادراک شده و اعتماد ادراک شده77

جدول 4- 19- رابطه بين امنیت ادراک شده و استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی.. 77

جدول 4-20- رابطه بين اعتماد ادراک شده و استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی.. 78

جدول 4-21- رابطه غير مستقيم حفظت فنی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق امنیت ادراک شده78

جدول 4-22- رابطه غير مستقيم حفاظت فنی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق اعتماد ادراک شده79

جدول 4-23- ضریب اثر غير مستقيم حفاظت فنی و سیستم پرداخت الکترونیک از به واسطه تأثیر امنیت ادراک بر اعتماد ادراک شده80

جدول 4-24-رابطه غير مستقيم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق امنیت ادراک شده80

جدول 4-25- رابطه غير مستقيم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق اعتماد ادراک شده81

جدول 4-26- رابطه غير مستقيم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از به واسطه تأثیر امنیت ادراک بر اعتماد ادراک شده81

جدول 4-27- رابطه غير مستقيم بیانیه های امنیتی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق امنیت ادراک شده82

جدول 4-28- رابطه غير مستقيم بیانیه های امنیتی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق اعتماد ادراک شده82

جدول 4-29- رابطه غير مستقيم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از به واسطه تأثیر امنیت ادراک بر اعتماد ادراک شده83

جدول 4-30- شاخص‌هاي برازندگي مدل. 84


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 404

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.