تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 622
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331477

تحليل رابطه جوسازماني و رفتار شهروندي سازماني در دانشکده مديريت دانشگاه تهران


تحليل رابطه جوسازماني و رفتار شهروندي سازماني در دانشکده مديريت دانشگاه تهران

چکيده

در اين تحقيق ضمن بيان اهميت و ضرورت انجام تحقيق، به معرفي کلي موضوع پژوهش پرداخته شد. در فصل دوم ابتدا اشاره اي به تعاريف و عناصر تشکيل دهنده هرکدام از مفاهيم گرديد و در نهايت به معرفي کامل مدل پژوهش پرداخته شد. در فصل سوم ضمن معرفي جامعه آماري و نمونه آماري، روش هاي جمع آوري اطلاعات و شاخص هاي پرسشنامه بطور کامل شرح داده شد و نوع آزمون آماري مورد استفاده تشريح گرديد. در فصل چهارم به آزمون سوالات تحقيق پرداخته شد. در فصل پنجم نيز به تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از تجزيه و تحليل داده ها با توجه به فرضيات پژوهش پرداخته مي­شود.

تحقيق حاضر از لحاظ موضوعي به تحليل رابطه جوسازماني و رفتار شهروندي سازماني در دانشکده مديريت مي پردازد كه در اين راستا دو مؤلفه تحت عنوان"جو سازماني" ، "رفتار شهروندي" در قالب هشت فرضيه مورد بررسي قرار گرفتند . در اين بررسي رابطه متغير مستقل "رفتار شهروندي" با "جوسازماني" مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است . «درك و آگاهي مديران از مفهوم جو و تحليل و عملكرد مديريت بسيار مهم تلقي مي ­شود: چرا كه جو سازمان­ها بر رفتار كاركنان تأثير مي ­گذارد. جو سازمان­ها بر شكل ­گيري خود انگاري كاركنان، نگرش آن­ها به كارها و برقراري روابط متقابل مطلوب با ديگران اثر دارد» (شيرازي، 1373، 156)

کلید واژه ها: جوسازماني ، رفتار شهروندي، سازماني، دانشگاه تهران

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول کليات تعقيق................................................. 1

1-1.مقدمه........................................ 2

1-2. مساله اصلي تحقيق...................................... 2

1-3. ضرورت انجام تحقيق...................................... 4

1-4.اهداف اساسي از انجام تحقيق........................................ 4

1-5. پيشينه پژوهش ...................................... 5

1-6.مدل مفهومي....................................8

1-7. فرضيه هاي تحقيق .................................................... 9

1-8.روش تحقيق.......................................9

1-9. روش‎‌هاي گردآوري اطلاعات.......................................... 10

1-10. روش تجزيه و تحليل اطلاعات....................................... 10

1-11. قلمروتحقيق................................ 10

1-11-1. قلمرو موضوعي........................................ 10

1-11-2. قلمرو زماني تحقيق.................................. 10

1-11-3. قلمرو مكاني تحقيق.................................................. 10

فصل دوم ادبيات و مباني نظري....................................... 12

2-1 مقدمه................................... 13

2-2 تعاريف جو سازماني....................................... 13

2-2-1 اهميت جو سازماني در كاركردهاي سازمان :.......................................... 15

2-2-2 مفهوم جو سازماني از نگاه صاحب نظران :....................................... 15

2-2-3 عوامل موثر بر جو سازماني : ..................................................17

2-2-4 روشهاي بهبود جو سازماني............................................................. 19

2-2-5 انواع جو سازماني و ويژگي هاي آن : .......................................20

2-2-5-1 جوباز................................................. 20

2-2-5-2 جو كنترل شده...................................... 21

2-2-5-3 جو خود مختار ..................................................... 22

2-2-5-4 جو پدرانه....................................... 22

2-2-5-5 جو بسته.......................................... 23

2-2-5-6 جو آشنا يا دوستانه.. ...........................................................23

2-2-6 ابعادجوسازماني..................................... 24

2-3 رفتار شهروندي سازماني........................................... 24

2-3-1 تاريخچه رفتار شهروندي سازماني........................................... 25

2-3-2 تعريف رفتار شهروندي سازماني(..............................................OCB) 25

2-3-3 مفهوم سازي اوليه رفتارهاي شهروندي سازمان.............................................. 27

2-3-4 دو رويکرد اصلي رفتار شهروندي سازماني........................................... 28

2-3-5 فرضيات مربوط به رفتار شهروندي سازماني........................................................ 30

2-3-6 ايجاد شهروندي سازماني..................................... 30

2-3-7 هسته اعمال شهروندي............................................... 32

2-3-8 ديدگاه‎هاي مختلف و ابعاد در مورد رفتار شهروندي سازماني..................................... 33

2-3-9 ابعاد رفتار شهروندي سازماني.......................................... 34

2-3-9-1 پودساکف و همکاران............................................... 34

2-3-9-2 نت مير .......................................... 35

2-3-9-3 ليوبا ماکوزي....................................... 35

2-3-9-4 اسميت........................................ 36

2-3-9-5 ارگان....................................................... 36

2-3-6 گراهام.. ............................................37

2-3-10 الگوهاي دوگانه رفتار شهروندي سازماني........................................... 37

2-3-11 تفاوت رفتار شهروندي سازماني با ساير رفتارهاي سازماني............................................ 37

2-3-12 عوامل موثر در بروز رفتارهاي شهروندي سازماني................................................ 38

2-3-13 متغيرهاي تأثير گذار بر رفتار شهروندي سازماني............................................... 41

2-3-14 پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني...................................... 43

2-3-14-1 رفتار شهروندي و تأثيرش بر عملکرد سازماني................................................. 43

2-3-14-2 رفتار شهروندي سازماني و عملکرد تيمي............................................ 44

2-3-14-3 رفتار شهروندي سازماني و کيفيت خدمات............................................... 44

2-3-15 ابعاد رفتارهاي شهروندي......................................... 45

2-3-15-1 رفتارهاي مساعدتي يا كمك كننده..................................................... 53

2-3-15-2 راد مردي و گذشت............................................. 53

2-3-15-3 وفاداري سازماني............................................... 53

2-3-15-4 اطاعت سازماني`......................................................53

2-3-15-5 ابتكار شخصي:‌...................................................54

2-3-15-6 ‌رفتارهاي مدني.............................................. 54

2-3-15-7 توسعه شخصي.................................................. 54

2-3-16 عوامل مؤثر در بروز رفتارهاي شهروندي...................................................... 56

2-3-16-1 نگرش:............................................ 56

2-3-16-2 رضايت شغلي................................................... 56

2-3-16-3 برابري................................................ 57

2-3-16-4 عدالت رويه‌اي............................................. 57

2-3-16-5 تعهد سازماني............................................. 58

2-3-16-6 حمايت سازماني درك ‌شده................................................... 59

2-3-16-7 اثرات حالت روحي مثبت...................................................... 59

2-3-16-8 شخصيت.......................................... 60

2-3-16-9 تفاوت‌هاي فردي....................................... 61

2-3-17 پيامدهاي فردي و سازماني رفتارهاي شهروندي سازماني........................................... 62

2-3-18 مروري بر تحقيقات مربوط به رفتار شهروندي سازماني.................................... 65

فصل سوم طرح تحقيق........................................... 67

3-1 مقدمه ........................................... 68

3-2 نوع تحقيق.................................... 68

3-3 روشهاي ابزار گردآوري اطلاعات ....................................... 69

3-3-1 روش بررسي اسناد و مدارک ........................................... 69

3-3-2 روش ميداني.................................................... 70

3-4 مقياسهاي اندازه گيري متغيرها................................... 70

3-5 مقياس اندازه گيري نگرشها ................................................ 70

3-6 طرح تحقيق ............................................ 70

3-6-1 هدف مطالعه ........................................ 70

3-6-2 نوع مطالعه ............................................. 70

3-6-3 افق زماني : بررسي مقطعي در برابر بررسي دوره اي .................................... 71

3-6-4 جامعه و نمونه آماري مورد پژوهش ............................................................ 71

3-6-5 حجم نمونه آماري ................................................. 72

3-6-6 روشها و فنون آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل مشاهدات .........................................72

3-7 روايي و پايايي....................................... 73

3-7-1 روايي پرسشنامه................................................. 73

3-7-2 آزمون پايايي پژوهش ............................................ 73

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها....................................................... 75

4-1 مقدمه .......................................... 77

4-2 بررسي توصيفي ويژگي هاي جمعيت شناختي .............................................. 77

4-2-1 سمت پرسنل .................................... 77

4-2-2 رتبه علمي .................................. 77

4-3 آزمون فرضيات تحقيق............................... 78

4-3-1 آزمون فرضيه فرعي اول ......................................... 78

4-3-2 آزمون فرضيه فرعي دوم ......................................... 79

4-3-3 آزمون فرضيه فرعي سوم ........................ 80

4-3-4 آزمون فرضيه فرعي چهارم............................................... 81

4-3-5 آزمون فرضيه فرعي پنجم ............................................ 82

4-3-6 آزمون فرضيه فرعي ششم ...................................... 83

4-3-7 آزمون فرضيه فرعي هفتم........................................... 84

4-3-8 آزمون فرضيه فرعي هشتم................................................. 84

4-3-9 آزمون فرضيه اصلي پژوهش......................................... 85

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات....................................... .87

5-1 مقدمه................................................... 88

5-2 خلاصه يافته هاي پژوهش .................................. 88

5-3 نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها ..................................... 90

5-3-1 نتيجه فرضيه اصلي .................................... 90

5-3-2 نتيجه فرضيه فرعي اول ............................................. 91

5-3-3 نتيجه فرضيه فرعي دوم ................................... 91

5-3-4 نتيجه فرضيه فرعي سوم ........................................... 91

5-3-5 نتيجه فرضيه فرعي چهارم.................................................. 91

5-3-6 نتيجه فرضيه فرعي پنجم.................................. 91

5-3-7 نتيجه فرضيه فرعي ششم................................................ 91

5-3-8 نتيجه فرضيه فرعي هفتم................................... 91

5-3-9 نتيجه فرضيه فرعي هشتم.................................................... 91

5-4 پيشنهادات تحقيق......................................... 92

5-4-2 رهنمودهايي براي عمل ......................................... 92

5-5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي ............................................... 94

5-6 محدوديتهاي پژوهش ............................................ 94

 

فهرست جدول ‎‌ها

2-1جدول..................................................................................................................................................................46.

2-2جدول...................................................................................................................................................................47

2-3جدول...................................................................................................................................................................48

2-4جدول...................................................................................................................................................................49

2-5جدول...................................................................................................................................................................50

2-6جدول...................................................................................................................................................................51

2-7جدول...................................................................................................................................................................52

2-8جدول...................................................................................................................................................................65

2-8جدول...................................................................................................................................................................66

3-1جدول...................................................................................................................................................................74

3-2جدول...................................................................................................................................................................74

4-1جدول...................................................................................................................................................................76

4-2جدول...................................................................................................................................................................77

4-3جدول...................................................................................................................................................................79

4-4جدول...................................................................................................................................................................80

4-5جدول...................................................................................................................................................................81

4-6جدول...................................................................................................................................................................82

4-7جدول...................................................................................................................................................................82

4-8جدول...................................................................................................................................................................83

4-9جدول...................................................................................................................................................................84

4-10جدول.................................................................................................................................................................85

4-11جدول.................................................................................................................................................................86

 

فهرست نمودار‎‌ها

4-1نمودار...................................................................................................................................................................77

4-2نمودار...................................................................................................................................................................78

 

فهرست شکل ‎‌ها

1-1 شکل...................................................................................................................................................................8

2-1 شکل...................................................................................................................................................................19

2-2 شکل...................................................................................................................................................................31

2-3 شکل...................................................................................................................................................................33

4-1 شکل...................................................................................................................................................................77

4-2 شکل...................................................................................................................................................................78


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 321

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.