تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 166
  • بازدید دیروز : 515
  • بازدید کل : 363775

رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره)استان ....


رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره)استان ....

چکیده

ارتباطات سازمانی،همواره از مباحث عمده و مورد توجه در سازمان ها بوده است. با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگرفی در این حوزه در سازمان ها به وجود آمد.طی سالهای اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری، کشور ما را فرا گرفته است، و بسیاری از سازمان ها تمایل زیادی به بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند. وحاضرند مبالغ کلانی را در جهت استقرار و بکارگیری این سیستم ها صرف نمایند. اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تا چه اندازه عملکرد کارکنان را تحت الشعاع قرار داده و باعث بهبود کیفیت خدمات ارائه شده می شود.این پژوهش در زمینه بررسی رابطه سیستم های اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان می باشد. روش تحقیق انجام شده بر اساس هدف کاربری و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی -همبستگی از شاخه میدانی است.به این منظور سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان .... به عنوان واحد نمونه انتخاب گردید، وجامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان کمیته امداد در نظرگرفته شد، که با استفاده از روش کوکران 70 نفرازکارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردید، پس ازتوزیع 75/0ازپرسشنامه هابرگشت داده شد، که بر اساس نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارspss بر وجودرابطه بسیار بالا بین استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان .... با بهبودعملکردکارکنان دلالت دارد.

کلمات کلیدی : اتوماسیون اداری، بهبودعملکرد کارکنان، فن آوری اطلاعات.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.......................................................................................................................................2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه..................................................................................................................................3

2-1بیان مساله...........................................................................................................................4

3-1مدل تحلیلی تحقیق.............................................................................................................5

4-1اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................................................6

5-1علت انتخاب موضوع..........................................................................................................7

6-1اهداف تحقیق......................................................................................................................8

7-1سوالات تحقیق....................................................................................................................9

8-1متغیرهای تحقیق................................................................................................................10

9-1فرضیه های تحقیق............................................................................................................11

10-1چارچوب نظری تحقیق...................................................................................................12

11-1قلمرو تحقیق...................................................................................................................13

12-1تعاریف مفهومی..............................................................................................................15

13-1تعاریف عملیاتی.............................................................................................................18

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

مقدمه......................................................................................................................................21

بخش اول اتومایسیون اداری

1-1-2اتومایسیون اداری.........................................................................................................23

2-1-2اطلاعات.......................................................................................................................24

3-1-2عصراطلاعات...............................................................................................................25

4-1-2اطلاعات ویژه سازمانی.................................................................................................26

5-1-2سیستم اطلاعات مدیریت..............................................................................................26

6-1-2فناوری اطلاعات..........................................................................................................27

7-1-2کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان........................................................................28

8-1-2مشکلات دبیرخانه سنتی...............................................................................................29

9-1-2مزایای استفاده از سیستم مکانیزه...................................................................................31

10-1-2مشکلات پیش روی سیستم اتومایسیون اداری.............................................................32

11-1-2قابلیت های ویژه سیستم اتومایسیون اداری.................................................................33

12-1-2اینترنت..................................................................................................................... 37

13-1-2تاریخچه اینترنت........................................................................................................38

14-1-2شکل گیری اینترنت....................................................................................................38

15-1-2اینترانت......................................................................................................................39

16-1-2تلفن داخلی.............................................................................................................. 40

17-1-2اکسترانت...................................................................................................................41

18-1-2ایمیل..........................................................................................................................41

19-1-2مودم..........................................................................................................................42

20-1-2خدمات انتقال فایل.....................................................................................................42

21-1-2دورنگار(فکس)..........................................................................................................42

22-1-2اپراتورها....................................................................................................................43

23-1-2سیستم........................................................................................................................43

24-1-2نظریه سیستمی............................................................................................................44

25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی.............................................................................44

بخش دوم: بهبودعملکرد

1-2-2مقدمه...........................................................................................................................47

2-2-2عملکرد........................................................................................................................48

3-2-2رابطه بین بهبودعملکردبامدیریت منابع انسانی...............................................................49

4-2-2نقش مدیریت عملکرددرموقعیت استراتژیک سازمان.....................................................51

5-2-2عوامل موثر برعملکردکارکنان......................................................................................52

6-2-2رابطه بین رضایت و پاداش باعملکرد...........................................................................55

7-2-2ارزیابی عملکرد............................................................................................................56

8-2-2بهره وری.....................................................................................................................56

9-2-2کارآیی.........................................................................................................................56

10-2-2اثربخشی....................................................................................................................56

11-2-2ارتباطات....................................................................................................................58

12-2-2فراگردارتباطات..........................................................................................................58

13-2-2دبیرخانه.....................................................................................................................59

14-2-2انواع سیستم های دبیرخانه..........................................................................................60

15-2-2نامه های اداری..........................................................................................................62

16-2-2انواع نامه های اداری ازنظر علوم رفتاری....................................................................62

17-2-2تحویل پرونده هابه مقامات مافوق..............................................................................63

18-2-2کنترل نامه هااز نظرتایپ.............................................................................................63

19-2-2کنترل دفتراندیکاتور...................................................................................................64

20-2-2رضایت......................................................................................................................64

21-2-2ارگونومی درمکانیزاسیون اداری..................................................................................65

22-2-2صحت........................................................................................................................66

23-2-2اقتصادی بودن............................................................................................................66

24-2-2دقت...........................................................................................................................66

25-2-2سرعت.......................................................................................................................66

26-2-2سطح تحصیلات.........................................................................................................66

27-2-2همکاران.....................................................................................................................67

28-2-2مهارت.......................................................................................................................67

29-2-2سابقه خدمت..............................................................................................................67

30-2-2سیستم کارکنان دانشی................................................................................................67

31-2-2تعریف واژه هاواصلاحات دقیق.................................................................................68

32-2-2دولت الکترونیک........................................................................................................70

33-2-2اهداف دولت الکترونیک.............................................................................................71

34-2-2دولت الکترونیک وامکان سنجی استقرارآن درایران.....................................................72

35-2-2موانع گسترش دولت الکترونیک.................................................................................74

36-2-2ارتباطات سازمانی......................................................................................................74

37-2-2انواع تکنولوژی اطلاعات...........................................................................................76

38-2-2جهانی شدن...............................................................................................................78

39-2-2تاثیرفن آوری اطلاعات برهزینه های سازمانی.............................................................79

بخش سوم: پیشینه تحقیق

1-4-2مقدمه...........................................................................................................................81

2-4-2تحقیقات داخلی...........................................................................................................82

3-4-2تحقیقات خارجی..........................................................................................................91

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

1-3مقدمه...............................................................................................................................98

2-3تحقیق از نوع هدف..........................................................................................................99

3-3تحقیق از نوع روش........................................................................................................100

4-3تحقیق ازنظر افق زمانی...................................................................................................102

5-3واحدتجزیه وتحلیل........................................................................................................102

6-3روش و ابزارجمع آوری اطلاعات...................................................................................102

7-3نحوه امتیازبندی پرسش نامه............................................................................................105

8-3روش های غیرمستقیم درجمع آوری اطلاعات.................................................................106

9-3روایی ابزارسنجش..........................................................................................................106

10-3پایایی ابزارسنجش........................................................................................................108

11-3شاخص های پرسش نامه..............................................................................................110

12-3جامعه آماری................................................................................................................112

13-3روش نمونه گیری.........................................................................................................112

14-3مراحل تفصیلی تحقیق..................................................................................................113

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4مقدمه.............................................................................................................................116

2-4تجزیه وتحلیل داده ها.....................................................................................................117

3-4انواع تجزیه و تحلیل داده ها...........................................................................................117

4-4جنسیت...........................................................................................................................119

5-4میزان تحصیلات.............................................................................................................120

6-4وضعیت تاهل.................................................................................................................121

7-4وضعیت شغلی................................................................................................................122

8-4سابقه خدمت..................................................................................................................123

9-4تحلیل های استنباطی.......................................................................................................127

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5مقدمه.............................................................................................................................134

2-5نتیجه گیری برمبنای فرضیه..............................................................................................135

3-5پیشنهادهایی مبتنی بر فرضیه هاویافته های تحقیق............................................................142

4-5پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده................................................................................147

پیوست ها.............................................................................................................................148

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی..........................................................................................................................162

منابع انگلیسی........................................................................................................................165

چکیده انگلیسی.....................................................................................................................167

عنوان انگلیسی......................................................................................................................168

 

فهرست جدول ها

جدول(1-1)زمانبندی مراحل انجام تحقیق...............................................................................14

جدول(2-1)انواع شبکه ها......................................................................................................16

جدول(1-1-2)کاربردهای فن آوری اطلاعات در سازمان.......................................................29

جدول(2-2-2)انواع فن آوری اطلاعات در سازمان.................................................................77

جدول(1-3)نحوه امتیازبندی، گزینه های پرسش نامه.............................................................105

جدول(2-3)شاخص های فرضیه اصلی.................................................................................110

جدول(3-3)شاخص های فرضیه فرعی اول...........................................................................110

جدول(4-3)شاخص های فرضیه فرعی دوم..........................................................................111

جدول(5-3)شاخص های فرضیه فرعی سوم.........................................................................111

جدول(6-3)فرآیندتحقیق......................................................................................................114

جدول(1-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب جنسیت....................................................119

جدول(2-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب میزان تحصیلات.......................................120

جدول(3-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب وضعیت تاهل..........................................121

جدول(4-4)توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت شغلی..............................122

جدول(5-4)توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه خدمت.................................123

جدول(6-4)فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان.................................................................125

جدول(7-4)ماتریس همبستگی متغیراتومایسیون اداری بابهبودعملکرد....................................127

جدول(8-4)خلاصه رگرسیون بهبودعملکردروی اتومایسیون اداری.......................................128

جدول(9-4)ماتریس همبستگی متغیراینترنت بابهبودعملکرد...................................................128

جدول(10-4)خلاصه رگرسیون بهبودعملکردبر روی اینترنت................................................129

جدول(11-4)ماتریس همبستگی متغیراینترانت بابهبودعملکرد................................................130

جدول(12-4)خلاصه رگرسیون بهبودعملکردبر روی اینترانت...............................................130

جدول(13-4)ماتریس همبستگی متغیرتلفن داخلی بابهبودعملکرد..........................................131

جدول(14-4)خلاصه رگرسیون بهبودعملکردبر روی تلفن داخلی.........................................132

 

فهرست نمودارها

نمودار(1-1)مدل تحلیلی تحقیق................................................................................................5

نمودار(1-2-2)ساده ترین فراگرد ارتباطی...............................................................................59

نمودار(1-4)نمودارستونی بررسی وضعیت جنسی اعضای نمونه آماری.................................120

نمودار(2-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب میزان تحصیلات..............................121

نمودار(3-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب وضعیت تاهل..................................122

نمودار(4-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب وضعیت شغلی................................123

نمودار(5-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه خدمت..................................124

 

فهرست اشکال

شکل(1-2-2)رابطه بین چرخه مدیریت عملکردبامدیریت منابع انسانی....................................50

شکل(2-2-2)رابطه مدیریت عملکردبا(استخدام،پاداش)بااستراتژی..........................................50

شکل(3-2-2)رابطه (رضایت،پاداش) با عملکرد.....................................................................55

شکل(4-2-2)ساختارسازمانیIT/IS........................................................................................75

شکل(5-2-2)ساختارسازمانی پس از به کارگیریIT/IS..........................................................75

شکل(6-2-2)ساختارسازمانی پس ازنهادینه شدنIT/IS..........................................................76


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 172

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.