تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 91
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332533

رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفا


رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفا

چكيده

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی درشرکت نوردولوله صفاساوه پرداخته شده است. در این راستا یادگیری سازمانی بر اساس الگوی نیفه و کارآفرینی سازمانی برمبنای الگوی اسکاربوروف و زیمرر مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری در این تحقیق کلیه کارکنان و پرسنل کارخانجات نورد و لوله صفا به تعداد 1115نفر می باشند که برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران وبه روش نمونه برداری تصادفی محاسبه و 150 نفر انتخاب شد که به دلیل ناقص بودن 7عدد از پرسشنامه ها،حجم نمونه به 143نفر کاهش یافت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و همبستگی می باشد. برای گردآوری اطلاعات در خصوص نگرش کارکنان نسبت به یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی از دو پرسشنامه استفاده گردید که برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوایی استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخصهایی نظیر فراوانی و درصدو رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد:1- بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی درشرکت نوردولوله صفاساوه رابطه مثبت و معنی داری وجوددارد.

کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی ،کارآفرینی سازمانی، شرکت نوردولوله صفا

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

فصل اول : کلیات تحقیق

2

مقدمه

3

1-1-بیان مسئله پژوهش

4

1-2-اهمیت وضرورت پژوهش

9

1-3-پیشینه تحقیق

11

1-4-خلاصه چارچوب نظری تحقیق

11

1-5-اهداف تحقیق

12

1-6-سوالات تحقیق

13

1-7-فرضیات پژوهش

13

1-8-متغیرهای تحقیق

14

1-9-روش تحقیق

15

1-10-قلمرو تحقیق

15

1-11-تعاریف اصطلاحات وعملیاتی متغیرها

16

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق(مروری بر ادبیات تحقیق)

18

مقدمه

19

بخش اول،ادبیات مرتبط با یادگیری سازمانی

21

2-1- مروری بر یادگیری سازمانی

21

2-2-فرآیند و ساختارهای یادگیری از نظر هابر

22

2-3-تظریه های یادگیری

28

2-3-1-نظریههای رفتاری

29

2-3-2-نظریه های شناختی

29

2-3-3-نظریه های شرطی کردن عمل

30

2-3-4-نظریه های یادگیری اجتماعی

30

2-4-تحلیل وضعیت یادگیری در سازمان

31

2-5-ممیزی یادگیری

33

2-6-ایجاد یادگیری سازمانی

34

2-7-انواع یادگیری سازمانی

35

2-7-1-یادگیری انطباقی

37

2-7-2-یادگیری پیش بینی کننده

39

2-7-3-یادگیری ثانویه

39

2-7-4-یادگیری عملی

40

2-8-سطوح یادگیری سازمانی

41

2-8-1-یادگیری فردی

41

2-8-2-یادگیری تیمی و گروهی

42

2-8-3-یادگیری فرابخشی

43

2-8-4-یادگیری سازمانی

43

2-9-مدل های سازمانی به عنوان یک سیستم یادگیری

44

2-9-1-هفت بعد جهت یابی آموزشی

44

2-9-2-ده فاکتور تسهیلاتی

45

2-10-برنامه های یادگیری در سازمان ها

45

2-11-تشکیل گروه های یادگیری

47

2-12-ابعاد زیر سیستم سازمانی برای یادگیری

48

2-12-1-دیدگاه

48

2-12-2-فرهنگ

48

1-12-3-ساختار

49

2-13-استراتژی های برتر

49

2-14-مدیریت زمان برای یادگیری سازمانی

51

1-15-نمایان ساختن و آزمون مدل های ذهنی

52

2-16-تفکرسیستمی

57

2-17-یادگیری تیمی

59

2-18-تسلط یا توانایی شخصی

60

2-19-ساختن دیدگاه یا آرمان مشترک

63

2-20-حوزه های شناخت یادگیری در سازمان

66

2-21-تاثیر ساختار،محیط و فن آوری روی یادگیری سازمانی

72

2-21-1ساختار

72

2-21-2-محیط

73

2-21-3-فن آوری

74

2-22-رابطه استراتژی با یادگیری سازمانی

79

2-23-رویکردهای یادگیری سازمانی

81

2-23-1-رویکردفنی

81

2-23-2-رویکرداجتماعی

82

2-24-روش های یادگیری سازمانی در موقعیت های متلاطم

85

2-24-1-تمامیت

85

2-24-2-تنوع

85

2-24-3-مناظره منطقی

86

2-24-4-فضای باز و آزاد

86

2-24-5-همه جا و همه وقت

86

2-24-6-جاذبه های شگفت

86

2-24-7-بازخورد

86

2-24-8-ویژگی های خود ایجادی

87

2-24-9-مدل سازی داخلی

87

2-24-10-عناصر اصلی

87

2-25-ویژگی های یادگیری سازمانی

87

2-26-تهدید فناوری اطلاعات در یادگیری سازمانی

88

2-27-موانع به کارگیری یادگیری سازمانی

90

2-28-عوامل کلیدی موفقیت یادگیری سازمانی

92

2-28-1-استراتژی ها و سیاست ها

92

2-28-2-رهبری

92

2-28-3-کارکردهای منابع انسانی

92

2-28-4-کشف، ایجاد و انتشار دانش

92

2-28-5-ارزش ها و باورها

92

2-28-6-زبان

93

2-28-7-گفتار و رفتار افراد سطح بالا

93

2-28-8-زمان و سرمایه

93

2-28-9-قدرت و مالکیت

93

2-28-10-غرور و تعصب

93

2-29-یادگیری سازمانی و نوآوری

93

2-30-یادگیری سازمانی،کیفیت و رقابت پذیری

94

2-31-سطوح یادگیری کارآفرینانه

96

2-31-1-یادگیری کارآفرینانه فردی

96

2-31-2-یادگیری کارآفرینانه سازمانی

96

2-31-2-1-یادگیری کارآفرینی درون سازمانی

96

2-31-2-2-یادگیری کارآفرینی بین سازمانی

97

2-32-منابع یادگیری کارآفرینانه

97

2-32-1-یادگیری عملی فعال

97

2-32-2-یادگیری تئوریک رسمی

98

2-32-3-یادگیری اجتماعی

98

2-33-نقش اتماد در یادگیری سازمانی

98

2-34-سازمان یادگیرنده

99

2-35-تفاوت سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی

100

بخش دوم:ادبیات مرتبط با کارآفرینی سازمانی

101

2-36-معرفی کارآفرینی سازمانی

101

3-37-تعریف واژه کارآفرینی

102

2-38-انواع کارآفرینی

104

2-38-1-کارآفرینی فردی

104

2-38-2-کارآفرینی سازمانی

105

2-39-ایجاد کارآفرینی سازمانی

106

2-40-فرآیندکارآفرینی سازمانی

107

2-41-فرآیند چهارگانه کارآفرینی سازمانی کانتر

108

2-42-تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی

109

2-43-ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی

110

2-44-عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان

112

2-45-تاثیر فرهنگ و کارآفرینی

115

2-46-ویژگی های سازمان کارآفرین

116

2-46-1-ویژگی های سازمان کارآفرین

116

2-46-2-صمیمیت با مشتریان

116

2-46-3-آزادی عمل و کارآفرینی

116

2-46-4-تاکید بر ارزش های سازمان

117

2-46-5-فعالیت های تخصصی

117

2-46-6-ساختار ساده و نیروی کار اندک

117

2-46-7-افزایش بهره وری از مجرای کارکنان

117

2-46-8-اعمال کنترل بر ارزش ها و تامین مالی

118

2-47-گام های موثر در مسیر کارآفرین نمودن سازمان

118

2-47-1-اعتقاد به سازمان

118

2-47-2-ترسیم چشم انداز

118

2-47-3-شناخت کافی از مشتری

119

2-47-4-تجزیه وتحلیل محیط

119

2-47-5-درک سازمان

119

2-47-6-محاسبه ریسک

119

2-47-7-تحمل شکست و آموختن درس های جدید از آن

120

2-47-8-ارزش قائل شدن برای افراد و شادنمودن محیط کار

120

2-47-9-اهمیت کالای روزانه

120

2-48- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی

120

2-49- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک هیسریچ

123

2-50-استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان

125

2-51-ابعاد کارآفرینی سازمانی

126

2-52-اهمیت رهبری تحول آفرین

128

2-53-مدل کارآفرینی سازمانی گاث و گینسبرگ

129

2-54-مدل کارآفرینی سازمانی بورگلمان

129

2-55-مدل کارآفرینی سازمانی دس

130

2-56-مدل کارآفرینی سازمانی هورنزبای

130

2-57-مدل کارآفرینی سازمانی کووین و سیلوین

131

2-58-مدلی از استراتژی کارآفرینی سازمانی

133

2-59-شناخت کارآفرینانه افراد معماری حمایت کننده کارآفرینی سازمان

134

2-60-مدل مفهومی پژوهش

136

2-61-سابقه مطالعات انجام شده

137

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

140

مقدمه

141

3-1-نوع روش تحقیق

141

3-1-1-تحقیق توصیفی

142

3-1-2-تحقیق پیمایشی

142

3-1-3-تحقیق همبستگی

142

3-2-جامعه آماری مورد مطالعه

142

3-3-جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش

143

3-4-متغیرهای تحقیق

144

3-5-ابزار و روش جمع آوری اطلاعات

144

3-5-1-روش کتابخانه ای

144

3-5-2-روش میدانی

145

3-5-3-تحلیل پرسشنامه

145

3-5-3-1-پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه

146

3-5-3-2-پرسشنامه کارآفرینی سازمانی اسکاربوروف و زیمرر

149

3-6-پایایی و روایی ابزار سنجش

149

3-7-شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات

151

3-7-1-تجزیه و تحلیل آمار توصیفی

151

3-7-2- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی

152

3-8-مراحل اجرای پژوهش

152

فصل چهارم:یافته های تحقیق(تجزیه و تحلیل داده ها)

153

مقدمه

154

4-1-توصیف ویژگی های جمعیت شناختی

154

4-1-1-جنسیت

155

4-1-2-سن

156

4-1-3-سطح تحصیلات

157

4-1-4-سابقه کار

158

4-1-5-رده شغلی

159

4-2-شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

160

4-2-1-یادگیری سازمانی

160

4-2-2-کارآفرینی سازمانی

161

4-3-بررسی نرمال بودن

162

4-4-آزمون فرضیه های تحقیق و تحلیل نتایج

163

4-5-بررسی مفروضه ها

168

4-6-نرمال بودن عبارت خطا

169

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

172

مقدمه

173

5-1-خلاصه نتایج تحقیق(نتیجه گیری از فرضیه ها

174

5-1-1-نتیجه گیری از فرضیه اصلی

174

5-1-2-نتیجه گیری از فرضیه فرعی اول

174

5-1-3- نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم

174

5-1-4- نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم

175

5-1-5- نتیجه گیری از فرضیه فرعی چهارم

175

5-1-6- نتیجه گیری از فرضیه فرعی پنجم

175

5-2-تفسیر یافته های تحقیق

177

5-3-پیشنهادهای ناشی از یافته های تحقیق

179

5-4-پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی

181

5-5-محدودیت های تحقیق

182

پیوست ها

183

پیوست یک: SPSS

183

پیوست دو:پرسشنامه ها

200

منابع و مآخذ

205

منابع فارسی

205

منابع لاتین

209

 

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول (2-1): تحلیل و ارزیابی زمینه های یادگیری سازمانی

32

جدول (2-2): ویژگی های یادگیری سطح بالا و سطح پایین

38

جدول(2-3):سیر تکامل رویکرد یادگیری سازمان

84

جدول(3-1):حجم نمونه کارکنان شرکت نورد و لوله صفا

143

جدول(3-2):مهارت های فردی

146

جدول(3-3):مدل های ذهنی

147

جدول(3-4):چشم انداز مشترک

147

جدول(3-5):یادگیری تیمی

148

جدول(3-6):تفکر سیستمی

148

جدول(3-7):مولفه های کارآفرینی سازمانی

149

جدول(3-8):اعتبار ابزارهای اندازه گیری

150

جدول(4-1):توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت

155

جدول(4-2):توزیع فراوانی دامنه سنی آزمودنی ها

156

جدول(4-3):توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها

157

جدول(4-4):توزیع فراوانی سابقه کار آزمودنی ها

158

جدول(4-5):توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس رده شغلی

159

جدول(4-6):میانگین و انحراف استاندارد مولفه های یادگیری سازمانی

160

جدول(4-7):میانگین و انحراف استاندارد کارآفرینی سازمانی

161

جدول(4-8):خلاصه آزمون شاپیرو و ویلکز،جهت بررسی نرمال بودن داده ها

162

جدول(4-9):ماتریس همبستگی بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی

163

جدول(4-10): ماتریس همبستگی بین مدل های ذهنی و کارآفرینی سازمانی

164

جدول(4-11): ماتریس همبستگی بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی

165

جدول(4-12): ماتریس همبستگی بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی

166

جدول(4-13): ماتریس همبستگی بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی

167

جدول(4-14):خلاصه آزمون رگرسیون چند متغیره،جهت پیش بینی کارآفرینی سازمانی

170

جدول(4-15):ضرایب هر یک از ابعاد یادگیری سازمانی در مدل اندازه گیری

172

جدول(5-1):نتایج حاصل از آزمودنی های آماری

176

 

فهرست اشکال و نمودار

عنوان

صفحه

نمودار (2-1): فرآیند یادگیری سازمانی

28

نمودار( 2-2): یادگیری انطباقی

37

نمودار( 2-3): مقایسه یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای

39

نمودار (2-4): یادگیری پیش بینی کننده

39

نمودار (2-5): زنجیره ارتباط بین ارزیابی موقعیت سازمانی

81

نمودار (2-6): عوامل محدود سازی یادگیری سازمانی

91

نمودار (2-7): عوامل سازمانی تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی

115

نمودار (2-8): مدل تعاملی کوراتکو و همکاران

122

نمودار (2-9): مدل یک پارچه از استراتژی کارآفرینی سازمانی

133

نمودار (2-10): مدل مفهومی پژوش

136

نمودار(4-1):نمودار ستونی آزمودنی ها بر اساس جنسیت

155

نمودار(4-2): نمودار ستونی دامنه سنی آزمودنی ها

156

نمودار(4-3): نمودار ستونی آزمودنی ها بر اساس سطح تحصیلات

157

نمودار(4-4): نمودار ستونی آزمودنی ها بر اساس سابقه کار

158

نمودار(4-5): نمودار ستونی رده شغلی آزمودنی ها

159

نمودار(4-6): نمودار ستونی میانگین مولفه های یادگیری سازمانی

161

نمودار(4-7):هیستوگرام مربوط به کارآفرینی سازمانی

162

نمودار(4-8):دیاگرام پراکنش مربوط به متغیرهای پژوهش

168

نمودار(4-9): هیستوگرام مربوط به بررسی مفروضه های نرمال بودن عبارت خطا

169

شکل(2-1):مهارت های فردی

69

شکل(2-2):تفکر سیستمی

70

شکل(2-3):خلق آرمان مشترک

70

شکل(2-4):مدل های ذهنی

71

شکل(2-5):یادگیری گروهی

71


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 164

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.