تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 139
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348117

رابطه ی هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان ( فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين جمهوری اسلامی ایران)


رابطه ی هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان ( فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين جمهوری اسلامی ایران)

چکیده

در شرایط پیچیده، ناپایدار، متغیر، غیرقابل پیش بینی و رقابتی محیط امروزی، رهبر سازمانی نیازمند ایجاد اعتماد افزون تر با کارکنان است. سبک رهبری موثق ( اصیل) روش مناسبی برای افزایش اعتماد محسوب می شود. بنابراین در این پژوهش برآنیم تا میزان اعتماد و موثق بودن رهبری در نزد پیروان بحث کنیم و رابطه این سبک از رهبری را با هوش معنوی بررسی کنیم تا در واقع ببینیم هوش معنوی رهبران با سبک رهبری موثق ایشانرابطه دارد؟ و آیا می توان با ایجاد فضای معنوی در سازمانها روابط میان رئیس و مرئوس بهبود بخشید؟ و سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین میزان هوش معنوی رهبران و موثق بودن آنان نزد زيردستانشان رابطه­ ی معناداری وجود دارد؟ جامعه آماری تحقیق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین می باشد که با استفاده از روش پژوهش توصیفی، کاربردی و پیمایشی انجام گردید. به تعداد 185پرسشنامه (N=) توزیع گردید. و فرضیه های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصله نشان داد که با 99٪اطمینان بین هوش معنوی و رهبری موثق رابطه­ ی معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: معنویت، هوش معنوی، رهبری موثق، خودآگاهی، شفافیت در روابط، پردازش متعادل و جنبه های درونی اخلاقی

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله............................................................................................................................................................ 1

1-2 اهمیت و ضرورت موضوع .................................................................................................................................. 2

1-3 گزاره های تحقیق................................................................................................................................................ 5

1-1-3 پرسش های اصلی و فرعی........................................................................................................................... 5

2-1-3 فرضیه های تحقیق....................................................................................................................................... 5

3-1-3 اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار.............................................................................................................. 6

1-4 روش کلی تحقیق................................................................................................................................................ 6

1-1-4 قلمرو موضوعی تحقیق................................................................................................................................. 6

2-1-4 قلمرو مکانی تحقیق...................................................................................................................................... 6

3-1-4 قلمرو زمانی تحقیق .................................................................................................................................... 7

4-1-4 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه .................................................................................................. 7

5-1-4 روشهای گرداوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن ........................................................................... 7

1-5 روش های تحلیل داده ها .................................................................................................................................. 7

1-6 چارچوب نظری تحقیق ....................................................................................................................................... 8

1-7 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق ....................................................................................................................10

1-1-7 معنویت........................................................................................................................................................ 10

2-1-7 هوش معنوی..................................................................................................................................................... 10

3-1-7 رهبری موثق..................................................................................................................................................... 11

4-1-7 خودآگاهی ........................................................................................................................................................ 11

5-1-7 شفافیت در روابط ............................................................................................................................................. 11

6-1-7 پردازش متعادل ............................................................................................................................................... 11

7-1-7 جنبه های درونی اخلاق .................................................................................................................................. 11

1-8 خلاصه فصل .................................................................................................................................................... 12

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-1 مقدمه.................................................................................................................................................................... 14

2-1 بخش اول: ادبیات تحقیق .................................................................................................................................... 16

1-2-2 هوش و انواع آن.......................................................................................................................................... 16

2-2-2 معنویت........................................................................................................................................................ 18

1-2-2-2 رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت................................................................................ 20

2-2-2-2 تعریف عملیاتی معنویت در محیط کار .................................................................................. 22

3-2-2-2 تفاوت میان دین و معنویت .................................................................................................... 23

3-2-2 هوش معنوی .......................................................................................................................................... 25

1-3-2-2 اجزاء هوش معنوی ................................................................................................................ 33

2-3-2-2 تعریف عملیاتی هوش معنوی .............................................................................................. 34

3-3-2-2 کاربرد هوش معنوی در محیط کار ........................................................................................ 35

4-3-2-2 ابعاد هوش معنوی ................................................................................................................. 39

5-3-2-2 هوش معنوی از دیدگاه های مختلف.................................................................................... 41

6-3-2-2 رشد هوش معنوی .................................................................................................................. 47

7-3-2-2 مولفه های هوش معنوی در اسلام ....................................................................................... 49

8-3-2-2 نحوه سنجش هوش معنوی در افراد ....................................................................................... 51

9-3-2-2 نحوه اندازه گیری هوش معنوی با استفاده از مدل ویگلور ..................................................... 54

4-2-2 رهبری موثق ............................................................................................................................................ 55

1-4-2-2 تعریف رهبری ........................................................................................................................ 55

2-4-2-2مروری بر سبک های رهبری .................................................................................................. 61

3-4-2-2 مفهوم موثق بودن ................................................................................................................... 67

4-4-2-2 ابعاد رهبری موثق .................................................................................................................... 74

1-4-4-2-2 خودآگاهی ................................................................................................................... 74

2-4-4-2-2 پردازش متعادل ........................................................................................................... 75

3-4-4-2-2 جنبه های درونی اخلاق ............................................................................................. 76

4-4-4-2-2 شفافیت در روابط ......................................................................................................... 77

5-4-2-2رهبری موثق در محیط کار ....................................................................................................... 79

3-1 بخش دوم: پیشینه تحقیقات انجام شده ............................................................................................................... 81

1-3-2 تحقیقات خارجی .......................................................................................................................... 81

2-3-2 تحقیقات داخلی ............................................................................................................................ 97

4-1 بخش سوم: بحث و نتیجه گیری ....................................................................................................................... 102

5-1 بخش چهارم: مدل مفهومی تحقیق .................................................................................................................. 105

6-1 خلاصه فصل ...................................................................................................................................................... 106

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3 مقدمه ................................................................................................................................................................. 108

2-3 روش تحقیق ......................................................................................................................................................108

3-2 ابزار گردآوری اطلاعات ..................................................................................................................................... 109

4-2 ساختار پرسشنامه................................................................................................................................................ 110

5-2 جامعه آماری ..................................................................................................................................................... 111

6-2 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ........................................................................................................... 112

7-3 متغیرهای تحقیق .................................................................................................................................................. 112

8-3 روایی و پایایی پرسشنامه ....................................................................................................................................... 113

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................................................................................ 114

10-3 تحلیل عاملی تاییدی ........................................................................................................................................... 115

11-3 تحلیل معادلات ساختاری .................................................................................................................................... 116

12-3 خلاصه فصل ....................................................................................................................................................... 117

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

1-4 مقدمه ................................................................................................................................................................... 119

2-4 توصيف ويژگي هاي جمعيت شناختي اعضاي نمونه ............................................................................................. 119

1-2-4 جنسيت .............................................................................................................................. 120

2-2-4 سن ...................................................................................................................................... 121

3-2-3 تجربه کاری........................................................................................................................... 122

4-2-3 وضعیت تحصیلی................................................................................................................... 123

5-2-4 سطح سازمان .................................................................................................................... 124

3-4 آمار استنباطی .............................................................................................................................................. 125

1-3-4 ضريب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش ........................................................................... 125

2-3-4 ارزيابي بخش اندازه گيري مدل ........................................................................................... 126

1-2-3-4 تحليل عاملي تاييدي متغير هوش معنوی ...................................................................... 126

2-2-3-4 تحليل عاملي تاييدي متغير رهبری موثق ........................................................................ 127

1-3-3-4مدلسازی معادلات ساختاری ........................................................................................... 129

2-3-3-4 فرضیه تحقیق .................................................................................................................. 131

5-4 خلاصه فصل ......................................................................................................................................................... 132

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه ................................................................................................................................................................... 134

2-5 بررسي اجمالي تحقيق ........................................................................................................................................... 134

3-5 نتايج حاصل از آمار توصيفي ................................................................................................................................. 134

4-5نتايج حاصل از آمار استنباطي ............................................................................................................................... 134

5-5 نتايج حاصل از فرضيات تحقيق ............................................................................................................................ 135

6-5 نتيجه گيري و پيشنهادات ..................................................................................................................................... 137

1-6-5 پيشنهاداتي براي سازمان مورد مطالعه ................................................................................................. 138

2-6-5 پيشنهادهايي براي تحقيقات آتی ........................................................................................................ 139

7-5 محدوديتهاي و تنگناهاي تحقيق حاضر ........................................................................................................... 140

8-5 خلاصه فصل ........................................................................................................................................................ 140

منابع و مآخذ

فارسی.............................................................................................................................................................................. 141

انگلیسی........................................................................................................................................................................... 143

 

فهرست پیوست ها

الف) پرسشنامه هوش معنوی ......................................................................................................................................... 147

ب) پرسشنامه رهبری موثق ........................................................................................................................................... 150

 

فهرست شکل ها

شکل (1- 1) عوامل موثر بر هوش معنوی ...................................................................................................................... 8

شکل( 2- 1) مدل مفهومی پیشنهادی اولیه .................................................................................................................... 9

شکل(3- 1)مدل مفهومی پیشنهادی................................................................................................................................ 10

شکل(1- 2) هرم هوش های چندگانه............................................................................................................................. 30

شکل (2- 2)رشد هوش معنوی از دیدگاه کسیک............................................................................................................ 49

شکل(3-2) ویژگی ها و رفتارهای هوش معنوی ..............................................................................................................53

شکل(4-2) مثالی از ربع اول " آگاهی از نفس درونی و نفس متعالی/ معنوی"..............................................................54

شکل(5-2) سازه رهبری موثق ........................................................................................................................................ 78

شکل( 6-2) مدل مفهومی تحقیق ................................................................................................................................ 106

شكل(1-4)مدل معادلات ساختاري در حالت تخمين ضرايب مسير ........................................................................... 130

شكل(2-4) مدل معادلات ساختاري در حالت معناداري ضرايب (t-value) .............................................................130

 

فهرست جدول ها

جدول( 1- 1) ویژگی های هوش معنوی........................................................................................................................ 9

جدول (1-2) انواع برداشت های ارائه شده از هوش ........................................................................................................16

جدول)2-2(رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت....................................................................................................... 22

جدول(3-2)جهت گیری های مختلف نسبت به دین و معنویت ........................................................................................ 24

جدول)4-2( تعاریف ارائه شده از هوش معنوی .............................................................................................................. 26

جدول)5-2( مقایسه هوش عقلایی، عاطفی و معنوی ................................................................................................... 31

جدول(6-2) مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف ....................................................................................................... 33

جدول(7-2) مولفه های هوش معنوی از منظرهای مختلف .......................................................................................... 45

جدول(8-2) ابعاد هوش معنوی از دیدگاه ویگلورث ....................................................................................................... 52

جدول(9-2) تفاوت های رهبری و مدیریت .................................................................................................................. 60

جدول (10-2) تعاریف انواع سبک های رهبری ............................................................................................................ 62

جدول(11-2)رهبری موثق از دیدگاه پاسخگویی ........................................................................................................... 80

جدول(12-2) گرایش و علاقه مندی روزافزون پژوهش های معنویت در سازمان ....................................................... 85

جدول (1-3)طیف لیکرت پرسش های مربوط به هوش معنوی .................................................................................. 110

جدول( 2-3) طیف لیکرت پرسشهای مربوط به رهبری موثق ................................................................................ 110

جدول( 3-3) مولفه ها و گویه هاي مرتبط با هريك از متغيرهاي تحقيق در پرسشنامه .......................................... 112

جدول(4-3) نتایج آزمون پایایی مؤلفه ها .................................................................................................................. 114

جدول( 1-4) وضعیت جنسیت مشارکت کنندگان ...................................................................................................... 120

جدول( 2-4) وضعیت سنی مشارکت کنندگان ........................................................................................................... 121

جدول( 3-4) وضعیت تجربه کاری مشارکت کنندگان ................................................................................................ 122

جدول( 4-4) وضعیت تحصیلی مشارکت کنندگان ..................................................................................................... 123

جدول( 5-4) سطح سازمانی مشارکت کنندگان ........................................................................................................ 124

جدول(6-4)میانگین، انحراف معیار و ماتريسهمبستگيبينمتغيرهايتحقيق .................................................... 125

جدول( 7-4) نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر هوش معنوی ................................................................................... 126

جدول( 8-4) نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر رهبری موثق .................................................................................. 128

جدول( 9-4) معیارهای برازش مدل ساختاری متغیرها ............................................................................................. 129

جدول( 10-4) ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین ( متغیر وابسته: رهبری موثق) ............................................... 131

جدول( 11-4) ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین ( متغیر وابسته: رهبری موثق) ............................................... 131

 

فهرست نمودارها

نمودار(1-4) نمودار ميله اي مربوط به فراواني جنسیت .............................................................................................. 120

نمودار (2-4) نمودار ميله اي مربوط به فراواني سن .................................................................................................... 121

نمودار (3-4) نمودار ميله اي مربوط به فراواني تجربه کاری ....................................................................................... 122

نمودار (4-4) نمودار ميله اي مربوط به فراواني سطح تحصیلات ............................................................................... 123

نمودار (5-4) نمودار ميله اي مربوط به فراواني سطح پست سازمانی .......................................................................... 124


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 154

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.