تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 117
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307670

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه ....


تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه ....

چکیده

این مطالعه به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اشتیاق شغلی کارکنان می پردازد. با تاکید بر مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی و بر این اساس 6 فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری این تجقیق، دانشگاه .... می باشد. نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی-طبقه ای انجام شده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 274 نفر برآورد شد. بدین ترتیب 285 پرسشنامه در جامعه تحقیق توزیع شد که 273 پرسشنامه معتبر و قابل تجزیه و تحلیل بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL 8.8 استفاده شده است. در این مطالعه از آزمون های میانگین یک جامعه، میانگین دو جامعه و میانگین چند جامعه (ANOVA) استفاده شده است و جهت پاسخگویی به فرضیات تحقیق از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون های آماری، کلیه فرضیات تحقیق تایید گردید و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان تاثیرگذار بود، بدین ترتیب که بیشترین تاثیر تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر جذب و بیشترین تاثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر نیرومندی بود.

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت، اشتیاق شغلی ،آزمون معادلات ساختاری.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

2-1 بیان مسأله. 3

3-1 ضرورت تحقق.. 5

4-1 اهداف تحقیق.. 7

5-1 مدل مفهومی.. 7

6-1 فرضیات تحقیق.. 8

7-1 روش شناسی تحقیق.. 8

8-1 جامعه آماری، روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 9

9-1 قلمرو تحقیق.. 9

1-9-1 قلمرو موضوعی.. 9

2-9-1 قلمرو مکانی.. 9

3-9-1 قلمرو زمانی.. 9

9-1 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 10

10-1 تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی.. 10

11-1 خلاصه فصل.. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2 مقدمه. 13

2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت.. 14

3-2 گسترش اهمیت مسئولیت اجتماعی در عصر جهانی شدن. 17

4-2 سير تاريخي مسئوليت سازمانها روندهاي سه گانه ذيل را طي كرده است:21

1-4-2 سير تاريخي شكل‌گيري مفهوم مسئوليت اجتماعي.. 21

2-4-2 حد و مرز مسئوليت‌ها25

5-2 مسئوليت اجتماعي مديران. 29

6-2 مدل‌هاي مسئوليت اجتماعي:29

7-2 تئوري‌هايي براي تجزيه و تحليل و توضيح مسئوليت اجتماعي:31

1-7-2 تئوري ذي‌نفعان:31

2-7-2 تئوري‌ قرارداد اجتماعي:31

3-7-2 تئوري مشروعيت (قانوني بودن):32

4-7-2 تئوري نمايندگي:32

8-2 مزاياي مسئولیت اجتماعی شرکت:33

9-2 مشكلات عمده در راه پذيرش مسئوليت اجتماعي:34

10-2 بررسی مدل های مطرح در مبحث مسئولیت اجتماعی.. 36

1-10-2 مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت.. 36

1-10-2 مدل هرمی مسئولیت اجتماعی شرکت (1991)37

3-10-2 مدل دایره های متقاطع مسئولیت اجتماعی شرکت.. 39

11-2 تاریخچه اشتیاق شغلی.. 41

12-2 تعاریف و دیدگاه های اشتیاق شغلی.. 43

13-2 پیشینه تحقیقات.. 46

1-13-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 46

2-13-2 پیشینه تحقیقات داخلی.. 48

14-2 مدل مفهومی تحقیق.. 52

15-2 خلاصه فصل.. 54

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه. 56

2-3 روش تحقیق.. 57

3-3 متغیرهای تحقیق.. 58

4-3 جامعه و نمونۀ آماری.. 59

1-4-3 جامعۀ آماری.. 59

2-4-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 59

5-3 روش هاي گردآوري داده ها60

1-5-3 مطالعات كتابخانه اي.. 61

2-5-3 مطالعات میدانی.. 61

6-3 روایي و پايایي ابزار. 66

1-6-3 روايي.. 66

2-6-3 پايايي پرسشنامه. 67

7-3 روش هايتحليل داده ها و آزمون فرضيات.. 69

1-7-3 T تك نمونهاي.. 69

2-7-3 آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه (Independent-Sample T Test). 70

3-7-3 آزمون مقایسه میانگین چندجامعه (ANOVA):70

4-7-3 تحليل عاملي تأييدي.. 71

5-7-3 مدل معادلات ساختاری.. 72

8-3 خلاصه فصل.. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

1-4 مقدمه. 74

2-4 تحلیل و توصیف دادههای جمعیت شناختی:75

3-4 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي متغیرها در نمونه‌ تحقيق:81

4-4 یافته های جانبی.. 83

1-4-4نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری (t):83

2-4-4 آزمون میانگین دو جامعه:86

3-4-4 آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA):90

5-4 تحلیل عاملی.. 103

6-4 آزمون فرضیه های تحقیق.. 110

7-4 خلاصه فصل.. 113

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه تحقیق.. 116

2-5 فرضیه ها و مدل تحقیق.. 116

3-5 بحث و نتیجه گیری.. 117

4-5 پیشنهادهای کاربردی، بر اساس یافته های پژوهش:123

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 127

6-5 محدودیت های تحقیق:129

7-5 خلاصه فصل.. 130

منابع. 131

پیوست.. 139

 

فهرست جداول

جدول شماره 1-2. پیشینه تحقیق 49

جدول 1-3. ترکیب سؤالات پرسشنامه 62

جدول 2-3. شاخص های متغیرهای تحقیق 63

جدول 3-3. آلفای کرونباخ 64

جدول 4-3. مقیاس سؤالات پرسشنامه 65

جدول 5-3. محاسبه اعتبار پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ 68

جدول شماره 1-4.توزيع فراواني مرتبط با متغير «جنسيت» در نمونه‌هاي تحقيق 75

جدول شماره2-4. توزيع فراواني مرتبط با متغير «وضعیت تأهل» در نمونه‌هاي تحقيق 76

جدول شماره 3-4.توزيع فراواني مرتبط با متغير«سن» نمونه‌هاي تحقيق 77

جدول شماره4-4توزيع فراواني مرتبط با متغير«تحصيلات» در نمونه‌هاي تحقيق 78

جدول شماره 5-4.توزيع فراواني مرتبط با متغير«سابقه کار» در نمونه‌هاي تحقيق 79

جدول شماره 6-4.توزيع فراواني مرتبط با متغير «پست سازمانی» در نمونه‌هاي تحقيق 80

جدول شماره 12-4. نتایج آزمون t متغیر جذب 84

جدول شماره 13-4. نتایج آزمون t متغیر نیرومندی 84

جدول شماره 14-4. نتایج آزمون t متغیر ایثار 85

جدول شماره 15-4 نتایج آزمون t متغیر تداعی مسولیت اجتماعی شرکت 85

جدول شماره 16-4. نتایج آزمون t متغیر مشارکت در فعالیت های مسولیت اجتماعی شرکت 86

جدول شماره 17-4. آزمون میانگین دو جامعه مرد و زن 88

جدول شماره 18-4. آزمون میانگین دو جامعه مجرد و متأهل 89

جدول شماره 19-4. تحلیل واریانس یک طرفه متغیرهای تحقیق با تأکید بر سن 90

جدول شماره 23-4. تحلیل واریانس یک طرفه متغیرهای تحقیق با تأکید سطح تحصیلات 95

جدول شماره 29-4. تحلیل واریانس یک طرفه متغیرهای تحقیق با تأکید بر سابقه کار 100

جدول شماره 32-4. تحلیل واریانس یک طرفه متغیرهای تحقیق با تأکید بر پست سازمانی 103

جدول شماره 33-4. نتايج اجراي معادلات ساختاری ميان متغیرهای تحقیق 113

جدول 1-5 خلاصه­ای از نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق 119

 

فهرست اشکال

شکل شماره1. مدل مفهومی تحقیق 8

شکل 1-2. مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت 37

شکل 2-2. مدل هرمی مسئولیت اجتماعی شرکت 39

شکل 3-2. مدل دایره های متقاطع مسئولیت اجتماعی شرکت 40

شکل شماره4-2. مدل مفهومی تحقیق 52

شکل 1-3. مراحل انجام تحقیق 57

شکل 2-3. فرآيند انجام تحليل عاملي تأييدي 71

نمودار شماره 1-4. نمودار مرتبط با جدول شماره 1-4 75

نمودار شماره-2-4. مرتبط با جدول شماره 2-4 76

نمودار شماره 3-4. مرتبط با جدول شماره 3-4 77

نمودار شماره 4-4. مرتبط با جدول شماره 4-4 78

نمودار شماره 5-4. توزيع فراواني مرتبط با متغير «سابقه کار» در نمونه‌هاي تحقيق 79

نمودار شماره 6-4.توزيع فراواني مرتبط با متغير «پست سازمانی» در نمونه‌هاي تحقيق 80

شکل 13-4. مدل مفهومی تحقیق 110

شکل 14-4. خروجي آزمون رابطه علي ميان متغیرها با استفاده از نرم افزار ليزرل در حالت استاندارد 111

شکل 15-4: خروجي آزمون رابطه علي ميان متغیرها با استفاده از نرم افزار ليزرل در حالت معنی­ داری112


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 172

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.