تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3627
  • بازدید دیروز : 292
  • بازدید کل : 306421

رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهاي ستادي بانك ملی در شهر تهران


رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهاي ستادي بانك ملی در شهر تهران

چكيده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملي در شهر تهران پرداخته است . رهبری اخلاقی دارای ابعاد فرد اخلاقي و مدير اخلاقي می باشد و تعهد سازمانی دارای سه بعد تعهد عاطفی ، مستمر و هنجاری است. نمونه آماری مورد بررسی شامل 330 نفر بودند و توسط پرسشنامه ای متشکل از دو بخش مورد سنجش قرار گرفتند . جهت سنجش موضوع تحقیق ، پرسشنامه بومی سازی شده 10 سوالی رهبری اخلاقی براون و همكارانش و پرسشنامه استاندارد 18 سوالی می یر و آلن در طیف لیکرت ، به منظور جمع آوری اطلاعات بین پرسش شوندگان ارائه شد . سپس داده های جمع آوری شده پس از ورود در برنامه نرم افزاری SPSS توسط آزمون همبستگی ، آزمونهای مقایسه ای ، t مستقل ، تحليل واريانس ، فريدمن و كالموگروف ـ اسميرنوف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان مي دهد كه بین دو متغیر رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و همچنین نتایج آزمون دو جمله ای حاکی از آن است که سبک رهبری در بانک ملي منطبق بر سبک رهبری اخلاقی بوده و براساس نتیجه آزمون t تک نمونه ای ، تعهد سازمانی کارکنان آن بیشتر از حد متوسط است و درک شاخص های رهبری اخلاقی مدیران بين دو گروه كاركنان متاهل و مجرد بانك تفاوت معناداري را نشان مي دهد. تحلیل یافته های حاصل از آزمونهای مقایسه ای نیز بیانگر وجود تفاوت معنادار تعهد سازمانی در گروه هايجنسیتی ، وضعيت تاهل ، سطح تحصیلات و سوابق خدمتی می باشد.

کلید واژه: رهبری اخلاقی ، فرد اخلاقي ، مدير اخلاقي ، تعهد سازمانی ، تعهد عاطفي ، تعهد مستمر ، تعهد هنجاري

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : كليات تحقيق... 9

مقدمه. 9

1-1- بیان مسئله. 10

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 12

1-3- اهداف تحقیق.. 14

1-4- سوال اصلی و سوالات فرعی تحقیق.. 15

1-5- فرضیه های تحقیق.. 16

1- 6- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق.. 16

فصل دوم : ادبيات تحقيق... 19

مقدمه. 19

2- 1- مبانی نظری تحقیق.. 19

2-1-1- رهبری اخلاقی.. 20

2-1-1-1- تعريف و مفهوم رهبری.. 20

2-1-1-2- سیر تحول تئوری های رهبری.. 22

2-1-1-3- تعریف رهبری اخلاقی.. 26

2-1-1-4- ویژگی های رهبری اخلاقی.. 28

2-1-1-5- ابعاد رهبری اخلاقی.. 31

2-1-1-6- ضرورت رهبری اخلاقی.. 34

2-1-1-7- سبک های رهبری اخلاقی.. 35

2-1-1-8- دیدگاه های رهبري اخلاقی.. 38

2-1-1-9- نتایج و پيامد هاي رهبری اخلاقی در سازمان.. 41

2-1-1- 10- تئوری یادگیری اجتماعی رهبری اخلاقی.. 42

2-1-2- تعهد سازمانی.. 43

2-1-2-1- تعریف و مفهوم تعهد. 43

2-1-2-2- انواع تعهد. 44

2-1-2-3- مفهوم و تعریف تعهد سازمانی.. 47

2-1-2-4- تعهد سازمانی و ضرورت توجه به آن.. 51

2-1-2-5- دیدگاه هاي مختلف در خصوص تعهد سازمانی.. 53

2-1-2-6- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی.. 54

2-1-2-7- دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی.. 62

2-1-2-8- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 63

2-1-2-9- نتایج و پيامدهاي تعهد سازمانی.. 66

2-1-2-10- دو نظر کلی درباره تعهد سازمانی.. 73

2-2- پیشینه تحقیق.. 75

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 75

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 78

2-3- مدل مفهومی تحقیق.. 80

فصل سوم : روش شناسي تحقيق... 83

مقدمه. 83

3-1- روش تحقيق.. 83

3-2- متغیرهای تحقیق.. 85

3-3- روش هاي جمع‌آوري اطلاعات... 85

3-4- روايي و پايايي پرسشنامه. 87

3-5- جامعه و نمونه آماری.. 89

3-5-1- جامعه آماری.. 89

3-5-2- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 90

3-5-3- روش نمونه گيري.. 90

3-5-4- تعیین حجم نمونه. 91

3-5-5- جامعه نمونه :92

3-6- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات... 92

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها95

مقدمه. 95

4-1- توصيف داده ها :95

4-1-1- توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي.. 95

4-1-2- توصيف متغير رهبري اخلاقي.. 102

4-1-3- توصيف متغير تعهد سازماني.. 105

4-2 - آماراستنباطي.. 111

4-2-1- آزمون نرمال بودن جامعه آماري.. 111

4-2-2- آزمون فرضيه هاي تحقيق :112

4-2-3- بررسی ارتباط بین عوامل جمعیت شناختی با متغیرهای مورد بررسی تحقیق.. 119

4-2-4- بررسي وجود سبك رهبري اخلاقي در واحد های ستادی بانك ملي در شهر تهران.. 134

4-2-5- بررسي سطح تعهد سازماني کارکنان ستادی در بانك ملی در شهر تهران.. 135

4-2-6- اولويت بندي ابعاد تعهدسازماني کارکنان واحد های ستادی بانك ملی در شهر تهران ‌136

4-2-7- اولويت بندي ابعاد رهبری اخلاقی مدیران واحد های ستادی بانك ملی در شهر تهران‌137

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات... 139

مقدمه. 139

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 140

5-2- ارائه پيشنهادات... 145

5 - 2- 2 - پیشنهاداتی برای پژوهش های آیندها149

5-3- محدوديت هاي تحقیق.. 150

الف ) منابع فارسی.. 151

ب ) منابع انگلیسی.. 159

پيوست ها166

چكيده انگليسي.. 203

 

فهرست جدول ها

2-1 جدول معیارهایی برای ارزیابی رهبری اخلاقی.. 33

2-2 جدول سبك هاي رهبري اخلاقي.. 37

2-3 جدول خلاصه مدل هاي چند بعدي ارائه شده. 61

2-4 جدول نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد.. 72

3-1 جدول ابعاد متغيرها و تعداد كلي سؤالات هر يك.... 87

3-2 جدول آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه. 88

3-3 جدول آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي سوالات بخش رهبري اخلاقي.. 88

3-4 جدول آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي سوالات بخش تعهد سازماني.. 89

3-5 جدول رسته شغلي و تعداد افراد نمونه. 91

4-1 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب جنسيت... 95

4-2 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب و ضعيت تاهل.. 96

4-3 جدول توزيع فراواني نمونه بر حسب سن.. 97

4-4 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب سابقه خدمت... 98

4-5 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب تحصيلات... 100

4-6 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب رسته شغلي.. 101

4-7 جدول گرايش هاي مركزي و پراكندگي متغير رهبري اخلاقي.. 102

4-8 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد فرد اخلاقي رهبري اخلاقي.. 103

4-9 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد مدير اخلاقي رهبري اخلاقي.. 104

4-10 جدول مقايسه ميانگين ابعاد رهبري اخلاقي.. 105

4-11 جدول گرايش هاي مركزي و پراكندگي متغير تعهد سازماني افراد نمونه. 105

4-12 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد عاطفي.. 106

4-13 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد مستمر. 107

4-14 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد هنجاري.. 108

4-15 جدول مقايسه ميانگين ابعاد تعهد سازماني.. 109

4-16 جدول نتايج آزمون كالموگروف ـ اسميرنوف جهت سنجش نرمال بودن جامعه آماري.. 111

4-17 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن رهبري اخلاقي مديران و تعهد سازماني كاركنان.. 112

4-18 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد عاطفي كاركنان.. 113

4-19 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد هنجاري كاركنان.. 114

4-20 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد مستمر كاركنان.. 115

4-21 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد عاطفي كاركنان.. 116

4-22 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد هنجاري كاركنان.. 117

4-23-1 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد مستمر كاركنان.. 118

4-23-2 جدول بررسي كلي ابعاد رهبري اخلاقي و تعهد سازماني.. 118

4-24 جدول مقايسه ميانگين تعهدسازماني درگروه هاي مردان و زنان (آزمون t مستقل). 119

4-25 جدول مقايسه ميانگين تعهدسازماني افراد مجرد و متاهل (آزمونt مستقل). 120

4-26 جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهدسازماني درگروه هاي تحصيلي(تحليل واريانس). 121

4-27 جدول آزمون همگني واريانس تعهدسازماني در گروه هاي مختلف تحصيلي.. 121

4-28 جدول آزمون پس تعقيبي تعهدسازماني درگروه هاي تحصيلي (LSD). 122

4-29 جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهدسازماني سوابق خدمتي (تحليل واريانس ). 123

4-30 جدول آزمون همگني واريانس تعهدسازماني در سوابق خدمتي.. 123

4-31 جدول آزمون شفه ( LSD ) جهت بررسي تعهد سازماني در سوابق خدمتي.. 124

4-32 جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهد سازماني برحسب رسته شغلي ( تحليل واريانس ). 125

4-33 جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهد سازماني سنین مختلف (تحليل واريانس ). 126

4-34 جدول آزمون همگني واريانس تعهدسازماني در سنین مختلف... 126

4-35 جدول آزمون پس تعقیبی تعهد سازمانی در گروه های سنی (T3Dunnett ). 127

4-36 جدول مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان در گروه هاي مردان و زنان (آزمون t مستقل). 128

4-37 جدول مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد افراد مجرد و متاهل (آزمونt مستقل). 129

4-38 جدول آزمون مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان درگروه هاي تحصيلي(تحليل واريانس). 130

4-39 جدول آزمون مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان با سوابق خدمتي (تحليل واريانس ). 131

4-40 جدول آزمون مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان برحسب رسته شغلي ( تحليل واريانس ). 132

4-41 جدول آزمون مقايسه ميانگين درک شاخص های رهبری اخلاقی مدیران از دید كاركنان در سنین مختلف (تحليل واريانس ). 133

4-42 جدول آزمون دوجمله اي مقايسه وجود يا عدم وجود سبك رهبري اخلاقي.. 134

4-43 جدول آزمون دوجمله اي تعهد سازمانی.. 135

4-44 جدول نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی تفاوت ابعاد تعهد سازمانی‌136

4-45 جدول نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی فرضیه ها136

4-46 جدول نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی تفاوت ابعاد رهبری اخلاقی.. 137

4-45 جدول نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی فرضیه ها137

5-1 جدول پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق... 146

 

فهرست نمودار ها

2-1 نمودار عوامل مؤثر و نتايج ناشي از تعهد سازماني.. 58

2-2 نمودار عوامل ضروري، عوامل همبسته و پيامدهاي تعهد سازماني.. 59

4-1 نمودار دايره اي متغير جنسيت... 95

4-2 نمودار دايره اي وضعيت تاهل.. 96

4-3 نمودار ستوني متغير سن.. 97

4-4 نمودار ستوني متغيرسابقه كار. 98

4- 5 نمودارستوني متغيرتحصيلات... 99

4-6 نمودارستوني متغير رسته شغلي.. 100

4-7 نمودار هيستوگرام متغير رهبري اخلاقي.. 101

4-8 نمودارهاي مقايسه اي هيستوگرام ابعاد رهبري اخلاقي.. 104

4-9 نمودار هيستوگرام متغيرتعهد سازماني.. 105

4-10 نمودارهاي مقايسه اي هيستوگرام ابعاد تعهد سازماني.. 109

 

فهرست شكل ها

1-1 شكل عناصر رهبری اخلاقی.. 32

2-2 شكل سطوح تعهد سازماني.. 65

2-3 شكل مدل مفهومي تحقيق... 82


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 589

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.