تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 149
  • بازدید دیروز : 515
  • بازدید کل : 363758

دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا ( مورد مطالعه: خبرگزاری ایسنا)


دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا ( مورد مطالعه: خبرگزاری ایسنا)

چکیده

دانش‌آفرینی یا مدیریت دانش مشتمل بر طیفی از استراتژی‌ها و الگوهای اجرایی است که در یک سازمان بمنظور شناسایی، خلق، ارائه ، متمایز ساختن و قادر ساختن پذیرش بینش‌ها و تجربیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنین بینش‌ها و تجربیاتی دانش را شکل می‌دهد که می‌تواند هم در اشخاص و یا در سازمان‌ها به عنوان رویه‌ها و یا الگوهای اجرایی قرار داشته باشد. با توجه به اینکه دانش‌آفرینی به عنوان رمز بکارگیری دانش و ایجاد مزیت رقابت‌پذیری در کلیه سازمان‌ها و همچنین سازمان رسانه‌ای محسوب می‌گردد، این تحقیق به بررسی دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای می‌پردازد. مساله اصلی در این تحقیق، دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا می‌باشد که به صورت خاص خبرگزاری ایسنا را هدف قرار داده است. هدف اصلی این تحقیق تعیین وجود یا عدم وجود ساز و کارهای مرتبط و کارآمد جهت تحقق ارکان این مدل و همچنین تعیین تحقق‌پذیری این مدل در یک سازمان رسانه‌ای (خبرگزاری ایسنا) بود. پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش، تحقیقی توصیفی است که بصورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بود و با توجه به محدود بودن جامعه آماری در این تحقیق، تمام شماری صورت گرفت. به منظور جمع­آوري داده­های خام و تجزيه و تحليل آنها از پرسشنامه استفاده شد. در فصل نهایی، به پرسش­هاي پژوهش بر اساس آزمون فرضيه­ها جواب داده شد که بر طبق آنها فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر انطباق فرآیند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا با مدل دانش آفرینی نوناکا تأیید قرار نگرفت. همچنین نتایج مرتبط با آزمون فرضیه­های فرعی دوم، سوم و چهارم نشان داد که در فرآیند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا، فرآیندهای بیرونی سازی، ترکیب و درونی سازی وجود ندارد.

واژگان کلیدی: فرآیند دانش آفرینی، مدیریت دانش، سازمان رسانه­ای، مدل نوناکا، خبرگزاری ایسنا

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1) بیان مسأله. 2

1-2) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. 3

1-3) گزاره ­های تحقیق.. 4

1-3-1) اهداف تحقیق.. 4

1-3-2) سوال های تحقیق.. 4

1-3-3) فرضیه ­های تحقیق.. 5

1-4 )شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق.. 5

فصل دوم:پیشینه تحقیق و مبانی نظری.. 7

2-1) دانش.... 8

2-1-1) داده، اطلاعات و دانش... 8

2-1-2) انواع دانش سازمانی.. 15

2-1-3) منابع دانشی سازمان. 20

2-1-4) خصوصیات دانش... 20

2-2) مدیریت دانش.... 21

2-2-1) تعاریف مدیریت دانش... 22

2-2-2) عناصر مدیریت دانش... 24

2-2-3) دسته‏ بندی ابزارهای مدیریت دانش... 25

2-2-4) مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده26

2-2-5) سازمانهایدانشمحور29

2-2-6)موانع توسعه مدیریت دانش... 33

2-2-7) دلایل موفقیت مدیریت دانش... 34

2-2-8) مبانی نظری مدیریت دانش... 35

2-2-9)مدل های مختلف مدیریت دانش... 40

2-3) پژوهش های مرتبط با تحقیق.. 54

2-3-1) تحقیقات مرتبط داخلی.. 54

2-3-2) تحقیقات مرتبط خارجی.. 58

2-4) چارچوب نظری تحقیق.. 62

فصل سوم:روش ­شناسی تحقیق.. 67

3-1) روش تحقیق.. 68

3-2) جامعه آماری.. 69

3-3) روش نمونه‌گيري.. 69

3-4) روش و ابزار گردآوری اطلاعات... 69

3-5) اعتبار (روایی) پرسشنامه. 71

3-5-1) اعتبار (روایی) محتوا71

3-6) پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 71

3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 72

فصل چهارم:یافته های تحقیق.. 73

4-1) ویژگیهای جمعیت شناختی.. 74

4-1-1) جنسیت خبرنگاران. 74

4-1-2) سن خبرنگاران. 74

4-1-3) سطح تحصیلات کارکنان خبرگزاری.. 75

4-1-4) سطح سازمانی کارکنان خبرگزاری.. 76

4-1-5) سابقه شغلی کارکنان خبرگزاری.. 77

4-2)آزمون فرضیات تحقیق.. 78

4-2-1) فرضیه اصلی.. 78

4-2-2) فرضیه ­های فرعی.. 79

فصل پنجم: نتیجه­ گیری و پیشنهادها83

5-2) پاسخ به پرسش­های تحقیق.. 85

5-3) پيشنهادهاي تحقيق.. 88

5-3-1) پیشنهادهای کاربردی.. 88

5-3-2) پيشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 89

5-4) محدودیتهای تحقيق.. 89

منابع.. 90

 

فهرست جداول

جدول 2-1: منابع دانش... 17

جدول3-1: عوامل سنجش شده در پرسشنامه دانش... 66

جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مورد سنجش در پرسشنامه مدیریت دانش... 68

جدول 4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 70

جدول 4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه های سنی.. 70

جدول 4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلی.. 71

جدول 4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب سطح سازمانی.. 73

جدول 4-5: توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه شغلی.. 74

جدول شماره 4-6: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند دانش آفرینی.. 75

جدول شماره 4-7: نتایج آزمون میانگین یک نمونه­ ای در مورد وجود فرآیند دانش آفرینی.. 75

جدول شماره 4-8: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند اجتماعی سازی.. 76

جدول شماره 4-9: نتایج آزمون میانگین یک نمونه ­ای در مورد وجود فرآیند اجتماعی سازی.. 76

جدول شماره 4-10: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند بیرونی سازی.. 76

جدول شماره 4-11: نتایج آزمون میانگین یک نمونه ­ای در مورد وجود فرآیند بیرونی سازی.. 77

جدول شماره 4-12: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند ترکیب.. 77

جدول شماره 4-13: نتایج آزمون میانگین یک نمونه­ای در مورد وجود فرآیند ترکیب.. 77

جدول شماره 4-14: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند درونی سازی.. 78

جدول شماره 4-15: نتایج آزمون میانگین یک نمونه ­ای در مورد وجود فرآیند درونی سازی.. 78

 

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل 2-1: سلسله مراتب داده­ ها9

شکل 2-2: مدل جینی بلینگر. 10

شکل 2-3: مدل شیدروف... 11

شکل2-4: ارتباط بین داده ها، اطلاعات و دانش.... 14

شکل2-5: منابع سازمان در بستر زمان.. 23

شکل2-6: افراد، فرآیندها و فن آوری.. 25

شکل2-7 توسعه ابعاد ساختار سازمانی.. 31

شکل 2-8 چارچوب نظری لزوم مدیریت دانش سازمان ها38

شکل 2-9: مدل خلق و تبدیل دانش سازمانی.. 39

شکل 2-10: مدل کلی ساختار نظام های مدیریت دانش.... 42

شکل 2-11: مدل زنجیره دانش.... 43

شکل 2-12: مدل چهار حلقه ای مدیریت دانش.... 45

شکل 2-13: مدل پنج مرحله ای خلق دانش در سازمان.. 47

شکل 2-14: مدل مبتنی بر فرهنگ... 50

شکل 2-15: مدل مفهومی تسهیم دانش.... 51

شکل 2-16: مدیریت دانش.... 51

شکل 2-17: مدیریت دانش.... 52

شکل 2-18: مدیریت دانش.... 52

شکل 2-19: مدیریت دانش.... 52

شکل 2-20: مدیریت دانش.... 52

شکل 2-21: فرآیند هماهنگی مدل کوزا53

شکل 2-22: فرآیند های عملیاتی مدل کوزا53

شکل 2-23: مدل اواد و حسن خزیری.. 54

شکل 2-24: مدل ناسا54

شکل 2-25: فرایند دانش آفرینی.. 62

نمودار شماره 4-1: جنسیت پاسخگویان.. 72

نمودار شماره 4-2: گروه سنی پاسخگویان.. 73

نمودار شماره 4-3: وضعیت تحصیلی پاسخگویان.. 74

نمودار شماره 4-4: سطح سازمانی پاسخگویان.. 75

نمودار شماره 4-5: سابقه شغلی پاسخگویان.. 76


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 619

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.