تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 94
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332536

سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین


سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین

چکیده

دردنیای کسب و کار امروز، تفاوت سازمان­ها در رشد و ماندگاری به میزان اهمیتی است که به منبع ارزشمند و استراتژیک دانش می­ دهند و به تبع آن میزان استفاده­ی آنان از این منبع مهم و کلیدی در ارائه­ی خدمات و تولیدات نهفته است. از این رو در چند سال اخیر مبحث جدیدی به­نام مدیریت دانش با هدف تـولید و استفاده­ی بهتر از دانش وایجاد سازمان­ هایی مبتنی بر دانش در دنیای مدیریت مطرح شده است. مدیریت دانش فرآیند گسترده ­ای است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی را مورد توجه قرار می ­دهد. امـروزه دانش مهمترین دارایی سازمان­ ها محسـوب می­ شود. برای استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان لازم است ابتدا برای مراحل مختلف پیاده ­سازی شاخص ­هایی تعریف شود، در مرحله ­ی بعد باید مدلی برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده­سازی درسطح کل سازمان ارائه شود. با توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر با هدف سنجش احتمال موفقیت پیاده ­سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تصمیم­گیری چند معیاره­ ی فازی ارائه شده است. این پژوهش با استفاده از یک مدل احتمال سنجی برگرفته از مقاله چنگ و وانگ (2009) سعی در برآورد میزان موفقیت پیاده­ سازی مدیریت دانش در بانک کارآفرین بعنوان یک بانک با مالکیت خصوصی و مدیریت حرفه­ای که دستیابی به افق­ های جدید و تعالی سازمانی را سرلوحه­ ی اهداف خود قرار داده است را دارد. در این پژوهش ابتدا هشت فاکتور کلیدی که نقش اساسی در پیاده­ سازی مدیریت دانش دارند با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات پیشین شناسایی شد و توسط کارشناسان و خبرگان بانک کارآفرین مورد ارزیابی قرار گرفت. این هشت فاکتور عبارت بودند از: ویژگی­ های کارکنان، استـراتژی سازمان، حمایت مدیریت ارشد، ارزیابی و انتقال دانش، فرهنگ سازمانی ، زیرساخت سازمانی، زیرساخت فنی و اقدامات انگیزشی می‌باشد که برای هریک از آنها شاخص­ های جداگانه­ ای تعریف شد (مجموعاً 31 شاخص) تا با توجه به شاخص­ های مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرند.

با توجه به تجزیه و تحلیل دادهها، فاکتورها و همینطور شاخص­های مورد نظر با استفاده از ماتریس­های تصمیم­ گیری چندمعیاره فازی رتبه بندی شدند که سه فاکتور استراتژی سازمان، فرهنگ سازمانی و زیرساخت فنی به لحاظ اهمیت در پیاده­ سازی مدیریت دانش حائز رتبه­ های نخست شدند. نهایتآ با استفاده از مدل احتمال سنجی، احتمال موفقیت وعدم موفقیت مدیریت دانش در بانک کارآفرین بصورت کمی محاسبه شد که نشان از احتمال موفقیت ضعیف با توجه به ارزیابی­های صورت گرفته داشت.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش،روش تصمیم­ گیری چندمعیاره فازی، احتمال موفقیت

فهرست مطالب

 عنوام صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق.. 1

1.1. مقدمه:2

2.1. بیان مسئله. 3

3.1. اهمیت و ضرورت موضوع. 3

4.1. هدفهای تحقیق یا نتایج مورد انتظار4

5.1. گزاره های تحقیق.. 5

سوال اصلی تحقیق.. 5

سوال فرعی تحقیق.. 5

6.1. روش کلی تحقیق.. 5

7.1. قلمرومکانی- جامعه تحقیق.. 5

8.1. قلمرو زمانی تحقیق.. 6

9.1. روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 6

10.1. روش ­های گردآوری داده ها و ابزار موردا ستفاده برای آن. 6

11.1. روش تحلیل داده ها6

12.1. مشکلات و محدودیت های تحقیق.. 9

13.1. چارچوب کلان نظری تحقیق.. 9

14.1. واژگان تخصصی تحقیق.. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 12

1.2مقدمه. 13

2.2. اهمیت گفتمان مدیریت دانش... 14

3.2.ﺗﻌﺮﻳﻒﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ14

4.2. روابط داده،اطلاعات و دانش... 18

1.4.2 روابط داده،اطلاعات و دانش از نظرباجاریا18

5.2. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖدادهﻫﺎ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ19

6.2. ساختار سلسله مراتبی دانش... 20

1.6.2 سلسله مراتب دانش رادینگ... 20

2.6.2 سلسله مراتب دانش برای انبرگرن. 22

7.2. ارتباطات موثر در مدیریت دانش... 24

8.2. ﻣﺒﺎﻧﻲزﻳﺮﺳﺎﺧﺖداﻧﺶ25

9.2 . ﻧﺴﻞﻫﺎيﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ26

10.2 اﺻﻮلﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ28

11.2 ﻣﺰاﻳﺎي پیاده سازیﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ30

12.2 مدیریت دانش و رویکردهای مهم مدیریت.. 34

1.12.2 مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع. 34

2.12.2 مدیریتدانشومهندسیمجدد. 39

3.12.2 مدیریت دانش و نوآوری.. 40

1.3.12.2 ﺗﺮﻛﻴﺐﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶوﻧﻮآوري40

2.3.12.2 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖراﻫﺒﺮديﻧﻮآوري داﻧﺶ40

13.2 شناسایی فاکتورهای لازم برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش... 41

1.13.2. ویژگی­ های کارکنان. 43

2.13.2. استـراتژی سازمان. 44

3.13.2. حمایت مدیریت ارشـد. 44

4.13.2. ارزیابی و انتقال دانش... 44

5.13.2. فرهنگ سازمانی.. 44

6.13.2. زیرساخت سازمانی.. 45

7.13.2. زیرساخت فـنی.. 46

8.12.2. اقـدامات انگیزشی.. 46

15.2. مدل مفهومی فاکتورهای کلیدی برای موفقیت مدیریت دانش... 49

16.2. تحقیقات و مطالعات پیشین.. 50

1.16.2.برخی ازمطالعات انجام شده در ایران. 50

2.16.2. مطالعات انجام شده در خارج از ایران. 51

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 53

1.3. مقدمه. 54

2.3. روش تحقیق.. 55

3.3. انواع پژوهش از نظر هدف.. 55

4.3. قلمرو زمانی.. 56

5.3. روشهای گردآوری اطلاعات.. 56

6.3. جامعه ی آماری.. 57

7.3. روش نمونه گیری.. 57

8.3. پرسشنامه. 57

8.3.سوالات پرسشنامه به تفکیک متغیرها و شاخص ها58

9.3. روایی و پایایی پرسشنامه. 60

روایی پرسشنامه:60

پایایی پرسشنامه(قابلیت اعتماد به پرسشنامه ها):61

10.3.. روش احتمال سنجی.. 61

الف ) تعیین اوزان اهمیت فاکتورهای موثر با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی.. 62

ب ) میزان احتمال موفقیت برای پیاده سازی مدیریت دانش... 64

ج ) تعیین احتمال موفقیت.. 65

11.3.چارچوب احتمال سنجی پژوهش... 66

12.3. روشFuzzy DEMATEL. 67

13.3.غیرفازی سازی.. 68

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده‌ها70

1.4. مقدمه. 71

2.4. مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 72

3.4 روش سنجش احتمال موفقیت در مقیاس فازی.. 74

4.4. تعبیر و تفسیرجداول نهایی.. 92

5.4. روشFuzzy DEMATEL. 93

6.4. تفسیر نتایج حاصل از روشFuzzy DEMATEL. 95

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97

1.5. مقدمه. 98

2.5. نتیجه گیری.. 100

1.2.5. نتیجه گیری ادبیات موضوع. 100

2.2.5. نتیجه گیری تکنیک های مورد استفاده در تحقیق.. 100

3.2.5. پاسخ به سوالات تحقیق.. 100

3.5. محدودیتهای تحقیق.. 101

4.5. پیشنهادات تحقیق.. 101

1.4.5. در زمینه استـراتژی سازمانی.. 102

2.4.5. در زمینه نظام فناوری اطلاعات.. 102

3.4.5.در زمینه فرهنگ سازمانی.. 103

فهرست منابع. 106

 

فهرست جداول

جدول(2-1).تعاریف مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران. 17

جدول (2-2). منافع کمی و کیفی حاصل از پیاده سازی مدیریت دانش... 32

جدول(2-3). مزایای مدیریت دانش از دید صاحب نظران. 33

جدول (2-4). فاکتورها و شاخصهای کلیدی برای موفقیت مدیریت دانش... 47

جدول (3-1). متغیرهای زبانی اهمیت اوزان معیارها63

جدول (3-2). متغیرهای زبانی برای درجه احتمال موفقیت.. 65

جدول (3-3). مقیاس زبانیFuzzy DEMATEL. 67

جدول ( 4-1 ) مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرسشنامه. 72

جدول( 4-2)ضریب وزن مربوط به اهمیت هریک از شاخص ها برگرفته از نظرات ارزیابان. 76

جدول (4-3). متغیرهای زبانی اهمیت اوزان معیارها78

جدول(4-4). مقدار میانگین فازی مثلثی،BNPو مقادیر نرمال شده برای هریک از شاخص­ها80

جدول(4-5). ضریب وزن مربوط به درجه ی تحقق هریک از شاخـص ها برگرفته از نظرات ارزیابان. 83

جدول(4-6). مقادیر میانگین فازی و بهترین مقدار غیرفازی برای احتمال تحقق شاخص ها باتوجه به نظرات ارزیابان. 85

جدول(4-7) ضرایب اهمیت و ضرایب تحقق پذیری شاخص­ ها و فاکتورها و محاسبه احتمال موفقیت و شکست براساسMCDMفـازی.. 87

جـدول(4-8)رتبه بندی نهایی شاخص­هاو فاکتورها90

جدول (4-9) ماتریس روابط اولیهFuzzy DEMATEL. 93

جدول (4-10) ماتریس نرمال روابط اولیهFuzzy DEMATEL.. 93

جدول (4-11) ماتریس روابط نهاییFuzzy DEMATEL.. 94

جدول (4-12) ارزش سطر وستونها94

 

فهرست اشکال

شکل(1-1). چارچوب مفهومی پژوهش... 10

شکل(2-1). روابط داده و اطلاعات ودانش... 18

شکل(2-2). تعامل داده،اطلاعات،دانش و تصمیم. 18

شکل (2-3). پیوند مدیریت دانش با مدیریت داده ها19

شکل(2-4). ساختار سلسله مراتبی دانش... 21

(شکل2-5). سلسله مراتب دانش برای انبرگرن. 23

شکل(2-6). ارتباطات مهم برای مدیریت دانش موثر. 24

شکل(2-7). مبانی زیر ساخت سازمانی دانش... 25

شکل(2-8). ارتباط میان مدیریت دانش و فرآیند مهندسی مجدد. 40

شکل (2-9). مدل مفهومی فاکتورهای کلیدی برای موفقیت مدیریت دانش... 49

شکل (3-1). چارچوب احتمال سنجی.. 66

شکل (4-1) نمودار جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرسشنامه. 73

شکل (4-2) نمودار جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرسشنامه(سابقه یکار)73

شکل (4-3) نمودار جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرسشنامه(جنسیت)73

شکل (4-4) مدل مفهومی تحقیق.. 74

شکل (4-5) دیاگرام روابط علت و معلولیFuzzy DEMATEL. 95

 


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 191

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.