تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 108
 • بازدید دیروز : 35
 • بازدید کل : 348086

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه


ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

چكيده

از زمان شروع بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است. تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنين اين نتايج تاكنون براي تعيين نرخ بيمه مورد استفاده قرار گرفته نشده است. خروجی هاي مهم کلیه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش جدای از نوع روش های بکار گرفته شده RBI بشرح ذيل مي باشد.

 1. . در اکثر واحد های صنعتی بیش از 80% ریسک کل واحد مربوط به تنها 20% تجهیزات و قطعات آن واحد می باشد
 2. مطالعه انجام شده موجب کاهش تعداد تعمیرات اساسی سالیانه و تعویق آن از سال 2013 به سال 2015 گردیده است و متعاقب آن هزینه های تحمیلی توقف تولید جهت انجام تعمیرات اساسی، هزینه های انجام بازرسي و هزینه های نیروی انسانی کاهش یافته است.
 3. یکی از قابلیت های این پزوهش در نحوه اجرای مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک پرداختن به روشی برای تشخیص زمان انجام تعمیرات و بازرسی هر تجهیز بصورت جداگانه در دو دسته الف) در زمان تولید نرمال واحد و ب) در زمان تعمیرات اساسی واحد می باشد. .

کلید واژه: ریسک ، نرخ تقریبی

 

 

فهرست مطالب 

عنوان شماره صفحه

چكيده ...................................................................................................................1

مقدمه ....................................................................................................................2

 

فصل اول : كليات

1-1 بيان مساله .......................................................................................................4

پيشينه تحقيق ..........................................................................................................5

ضرورت انجام ........................................................................................................8

هدف مطالعه ...........................................................................................................8

1-4-1 هدف آرماني .............................................................................................8

1-4-2 اهداف ويژه ..............................................................................................8

1-5 هدف كاربري .................................................................................................8

1-6 سوالات تحقيق ...............................................................................................9

1-7 فرضيه ............................................................................................................9

1-8 تعاريف و مفاهيم ..........................................................................................10

 

فصل دوم: آشنايي با فرآيند توليد

2-1 آشنايي با محدوده تحت مطالعه ....................................................................18

2-2 تاريخچه صنعت پتروشيمي در ايران ............................................................18

2-3 آشنايي با شركت پليمر آريا ساسول ...........................................................19

2-4 شرح فرايند واحد الفين .............................................................................20

2-5 بخش دي اتانايزر ......................................................................................24

2-5-1 جداسازي برش هاي دوكربنه ...............................................................24

2-5-2 هيدروژناسيون استيلن ..........................................................................25

2-5-3 احيا كاتاليست .....................................................................................26

 

فصل سوم : مواد و روش ها ( روش كار و تحقيق )

3-1 انواع تكنيك هاي بازرسي بر ميناي ريسك ..............................................29

3-1-1 روش كيفي .........................................................................................30

3-1-1-1 رتبه بندي واحدها بر اساس ريسك بالقوه .......................................31

3-1-1-2 احتمال وقوع از كارافتادگي ............................................................32

3-1-1-3 پيامدهاي وقوع از كار افتادگي ........................................................33

3-1-1-4 نتايح ...............................................................................................37

3-1-1-5 تعيين نواحي بحراني كه نيازمند توجه بيشتري در حين بازرسي مي باشند ......................................................37

3-1-2 روش كمي .........................................................................................38

3-1-2-1 محاسبه پيامدهاي ازكارافتادگي ......................................................40

3-1-2-1-1 تخمين سرعت خروج سيال .......................................................40

3-1-2-1-2 پيش بيني رفتار نشتي .................................................................40

3.-1-2-1-2-1 تاثيرات اشتغال زا .................................................................40

3-1-2-1-2-2 تاثيرات سميت ......................................................................41

3-1-2-1-2-3 تاثيرات زيست محيطي ............................................................41

3-1-2-1-2-4 تاثيرات خسارت مالي ناشي از توقف توليد .............................42

3-1-2-1-3 كاربرد مدل هاي تاثير براي تخمين پيامدها ..................................42

3-1-2-2 مروري بر احتمال وقوع از كار افتادگي ............................................43

3-1-2-3 محاسبه ريسك ................................................................................43

3-1-3 روش نيمه كمي ...................................................................................44

3-1-3-1 آناليز پيامد .......................................................................................45

3-1-3-2 آناليز احتمال ....................................................................................48

3-1-3-3 آناليز ريسك ....................................................................................49

3-2 دليل ارائه متدلوژي بكاررفته در اين تحقيق ...............................................49

3-3 ارائه (روش كار ) متدلوژي بازرسي بر مبناي ريسك بكارگرفته شده در صنعت مورد مطالعه ..........................................................50

3-3-1 فلوچارت معرفي روش بكارگرفته شده جهت مديريت بازرسي بر مبناي ريسك .........................................................................50

3-3-2 عناصر كليدي برنامه مديريت بازرسي بر مبناي ريسك و مراحل انجام آن ................................................................................51

3-3-2-1 مرحله اول : تشكيل تيم RBI..........................................................52

3-3-2-1-1 تعيين مسئوليت ها .......................................................................53

3-3-2-1-2 آموزش و تائيد صلاحيت پرسنل براي اجراي RBI.....................56

3-3-2-2 مرحله دوم : جمع آوري داده هاي مورد نياز در سيستم ارزيابي ريسك .....................................................................57

3-3-2-2-1 منابع داده هاي خاص سايت( واحدهاي توليدي ) .....................59

3-3-2-3 مرحله سوم : فرايند تعيين ريسك تجهيزات .......................................60

3-3-2-3-1 پيامد وقوع از كار افتادگي ............................................................60

3-3-2-3-1-1 فاكتور پيامد ايمني (Csaf)......................................................61

3-3-2-3-1-1-1 پارامتر دما (Ft)...................................................................61

3-3-2-3-1-1-2 پارامتر فشار (Fp)...............................................................61

3-3-2-3-1-1-3 پارامتر سيال (Fi)................................................................62

3-3-2-3-1-1-4 پارامتر اندازه سيال (Fis)....................................................62

3-3-2-3-1-2 فاكتور پيامد آلودگي (Cpol)..................................................63

3-3-2-3-1-3 فاكتور پيامد توليد (Cprod)..................................................64

3-3-2-3-1-3-1 فاكتور تعمير (Frep).........................................................64

3-3-2-3-1-3-2 فاكتور قابليت كاركرد (Fop)............................................65

3-3-2-3-2 احتمال وقوع ازكارافتادگي..........................................................65

3-3-2-4 مرحله چهارم: رتبه بندي تجهيزات بر اساس ميزان ريسك (Risk Ranking)............................................................................75

3-3-2-5 مرحله پنجم : برنامه ريزي جهت بازرسي ........................................76

3-3-2-5-1 حداكثر فاصله زماني بازرسي (چه زماني بازرسي انجام پذيرد)....77

3-3-2-5-2 روش هاي بازرسي (چگونه بازرسي انجام پذيرد).......................78

3-3-2-5-3 فهرست اقدامات بازرسي ( چك ليست ) / ارزيابي تفصيلي .......79

3-3-2-6 مرحله ششم : مديريت و كاهش ريسك ..........................................79

3-3-2-7 مرحله هفتم : ارزيابي مجدد ...........................................................80

 

فصل چهارم:نحوه پياده سازي مدل پيشنهاديRIB بر روي واحد مورد مطالعه (درام 406)

مرحله اول : تشكيل تيم RBI..............................................................................82

مرحله دوم : جمع آوري اطلاعات و داده ها .......................................................82

مرحله سوم : تعين ريسك تجهيزات ...................................................................85

مرحله چهارم: رتبه بندي تجهيزات بر اساس ريسك آنها ....................................86

مرحله پنجم : برنامه ريزي جهت بازرسي ..........................................................86

مرحله ششم : مديريت كاهش ريسك ................................................................87

مرحله هفتم : ارزيابي مجدد ..............................................................................88

 

فصل پنجم: نتايج تحقيق

5-1 نتيجه گيري از متدلوژي ارائه شده .............................................................91

 

فصل ششم: تفسير نتايج

6-1 جمع بندي و تفسير كلي نتايج ..................................................................120

6-2 پيشنهادات ...............................................................................................123

 

فهرست جداول

جدول3-1. دسته بندی سیالات.........................................................................................50

جدول3-2. محدوده مربوط به دسته بندی موجودی سیال..................................................50

(جدول 3-3). دسته بندی سطح مقطع تحت تاثیر..............................................................52

(جدول 3-4) تبديل زيرفاكتور ماژول فني به دسته بندي احتمال......................................53

(جدول 3-5) راهنمای روش لوپ بندی سیستم لوله کشی.............................................64

(جدول 3-6 ). ارزيابي فاکتور دمايي...............................................................................67

(جدول 3-7) ارزيابي فشار..............................................................................................68

(جدول 3-8) : ريسک مقدار نشت اندازه سيال براي مايعات و سيالات اشتعال ناپذير......69

(جدول 3-9) : فاکتور معيار ارزيابي تعمير......................................................................71

(جدول شماره 3-10): فاکتور قابليت کارکرد................................................................72

(جدول 3-11). work sheet جهت تعيين احتمال خرابي از لحاظ کيفي...................74

(جدول 2-12) فاکتور آسیب پذیری یا تخریب...............................................................77

(جدول 2-13) فاکتور بازرسی......................................................................................78

(جدول 2-14) فاکتور وضعیت......................................................................................80

(جدول 2-15) فاکتور فرایند........................................................................................81

(جدول 3-16) فاکتور طراحی مکانیکی.........................................................................83

(جدول 3-17) فاکتور تجربی .......................................................................................84

(جدول4-1) اطلاعات مورد نیاز، منبع استخراج آنها و اطلاعات مربوط بهD-406 ......94

(جدول4-2 )Data sheet مربوط به D-406.............................................................97

(جدول 4-3). برنامه بازرسی D-406....................................................................99

(جدول 4-4). اعمال مدیریت کاهش ریسک جهت تغییر بازه زمانی

بازرسی D-406 از 48 ماه به 72.........................................................................100

جدول 5-1 نتایج میزان پیامد ازکار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه......................104

جدول 5-2 راهنمای طبقه بندی پیامد ازکارافتادگی..............................................105

جدول5-3 نتایج میزان احتمال از کار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه..................107

جدول5-4 جدول راهنمای احتمال ازکار افتادگی................................................108

جدول 5-5 ماتریس ریسک مورد استفاده در فرآیند ارزیابی ریسک

واحد دی اتانایزر................................................................................................110

جدول5-6 نتیجه ارزیابی ریسک تجهیزات مورد مطالعه......................................110

جدول 5-7 ارتباط بین سطح ریسک و گرید بازرسی...........................................112

جدول5-8 ارزیابی زمان بازرسی بر اساس سطح ریسک و گرید

بازرسی تجهیزات مورد مطالعه............................................................................113

جدول 5-9 مکانیزمهای از کار افتادگی برای تجهیزات مورد مطالعه...................114

جدول 5-10 مکانیزمهای از کار افتادگی برای7 لوپ لوله های مورد مطالعه......119

جدول5-11 ارزیابی ریسک تجهیزات PSV & TSV..........................................124

جدول 5-12 ماتریس توزیع پراکندگی تجهیزات شناسایی شده

در واحد دی اتانایزر بر اساس سطح ریسک انها...............................................125

جدول5-13 طبقه بندی زمانی بازرسی تجهیزات براساسمتد

مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک......................................................................126

جدول5-14 جدول برنامه بازرسی اختصاصی جهت کاهش ریسک

تجهیزات و انتقال زمان بازرسی از 2013 به 2015.........................................131

 

فهرست نمودارها

 (نمودار 3-1) گردش کار RBI…...........................................................................55

نمودار 5-1 توزیع ستونی تجهیزات بر اساس زمان بازرسی آنها................................129

 

فهرست اشكال

شکل 3-1. طیف روش های RBI ........................................................................32

شکل3-2. ماتریس کیفی ریسک...............................................................................41

(شکل 3-3) : ماتریس ریسک نیمه کمی..................................................................49

(شکل 3-4) : شماتيک ماتريس RBI......................................................................85

(شکل 3-5) : ارتباط بين درجه ريسک و سطح بازرسي...........................................88

(شکل 4-1) شماتیک نقشه فنی مربوط به D-406...................................................96


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 169

مطالب تصادفی

 • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
 • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
 • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
 • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
 • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.