تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 567
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331422

ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان .... با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)


ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان .... با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)

چکیده

یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتن مقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان .... و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها میباشد. در نهایت درصدد ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و ارائه استراتژی مناسب با استفاده از این تکنیک هستیم. کارایی هر یک از واحدهای شرکت های تعاونی به عنوان متغیر وابسته و شاخص های ورودی و خروجی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند. پژوهش حاضر فرضیه ندارد، بلکه سنجش کارایی، مقایسه و تحلیل صورت می گیرد. این تحقیق در سطح شرکت های تعاونی شهرستان .... انجام میشود و بالطبع قابلیت اجرا در شرکتهای تعاونی را دارد. نوع و روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی بوده،روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادو مدارک موجود در شرکت های تعاونی شهرستان .... بوده و در نهایت دادههای مرتبط به شاخص ها با استفاده از مدل انتخابی و تحت نرم افزار DEA-SOLVERحل شده و خروجی ها تحلیل شدند.

کلید واژگان: تحلیل پوشش داده ها (DEA)، کارایی، ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، ترازنامه.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه....................................................................................................................... 2

1-2- بیان مسئله................................................................................................................ 2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................... 3

1-4- اهداف تحقیق........................................................................................................... 4

1-5- سؤالات تحقیق......................................................................................................... 4

1-6- فرضیه ها.................................................................................................................. 4

1-7- مدل مفهومی............................................................................................................. 4

1-8- قلمروتحقیق............................................................................................................. 6

1-8-1قلمرو موضوعی....................................................................................................... 6

1-8-2قلمرو مکانی............................................................................................................ 6

1-8-3- قلمرو زمانی......................................................................................................... 6

1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات..................................................................................... 6

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه....................................................................................................................... 10

2-1-1شرکت تعاونی......................................................................................................... 10

2-2- مروری بر ادبیات موضوع........................................................................................... 11

2-2-1- تعاریف ارزیابی عملکرد........................................................................................ 11

2-2-2- سابقه ارزیابی عملکرد............................................................................................ 12

2-2-3- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران........................................................................... 12

2-2-4- فرایند ارزیابی؛ مراحل ارزیابی عملکرد..................................................................... 13

2-2-5- اثرات ارزیابی عملکرد........................................................................................... 14

2-2-6- اهمیت ارزشیابی عملکرد....................................................................................... 14

2-2-7- ابعاد ارزیابی عملکرد............................................................................................. 15

2-2-7-1عملکرد کارکنان................................................................................................... 15

2-2-7-2ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان..................................................................... 15

2-2-7-3- ارزیابی عملکرد مدیر......................................................................................... 15

2-2-8- تعریف کارایی.................................................................................................... 16

2-2-9- مفهوم بهره وری................................................................................................... 17

2-2-10 روشهای کلی اندازه گیری کارایی............................................................................ 19

2-2-10-1روشهای پارامتری............................................................................................... 19

2-2-10-2 روشهای غیرپارامتری......................................................................................... 19

2-2-11انواع کارایی........................................................................................................... 22

2-2-11-1 كارايي فني يا تكنيكي........................................................................................ 22

2-2-11-2 كارايي تخصيصي.............................................................................................. 23

2-2-11-3 كارايي اقتصادي................................................................................................ 23

2-2-11-4 كارايي مقياس................................................................................................... 23

2-2-12 روش تحلیل پوشش داده ها.................................................................................... 24

2-2-13 اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها................................................... 26

2-2-13-1 روش تابع مرزی تصادفی................................................................................... 26

2-2-13-2روش تحلیل پوششی داده ها................................................................................ 26

2-2-14 تحلیل پوششی داده ها........................................................................................... 27

2-2-15 انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها........................................................................ 30

2-2-16 مزایای روش تحلیل پوششی داده ها......................................................................... 37

2-2-17معایبDEA......................................................................................................... 37

2-2-18 ویژگیهای تحلیل پوششی داده ها............................................................................. 38

2-2-19 قابلیتهای کاربردی تحلیل پوششی داده ها.................................................................. 38

2-2-20 رتبه بندى در روش تحلیل پوششی داده ها............................................................... 38

2-3 پیشینه تحقیق.............................................................................................................. 39

2-3-1 تحقیقات خارجی.................................................................................................... 39

2-3-2 تحقیقات داخلی...................................................................................................... 42

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه......................................................................................................................... 46

3-2 جامعه آماری.............................................................................................................. 46

3-3 پارامترها..................................................................................................................... 47

3-3-1 ورودی­ها.............................................................................................................. 47

3-3-2 خروجی­ها.............................................................................................................. 47

3-4 شاخص­ها (پارامترهای) ورودی.................................................................................... 48

3-4-1 کل دارایی.............................................................................................................. 48

3-4-2 حقوق صاحبان سهام............................................................................................... 49

3-5 شاخص­ها (پارامترهای) خروجی................................................................................... 50

3-5-1 نسبت جاری........................................................................................................... 50

3-5-2 سود خالص............................................................................................................ 51

3-5-3 شاخص EPS........................................................................................................ 52

3-5-4 رشد فروش............................................................................................................ 53

3-6 روش گردآوری داده­ها................................................................................................. 54

3-7 روش­های آماری مورد استفاده....................................................................................... 54

3-8 درباره نرم­افزار DEA-SOLVER............................................................................. 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1 مقدمه......................................................................................................................... 57

4-2اطلاعات تحلیلی برای DMUها توسط DEA-SOLVER........................................... 57

4-2-1 تجزیه تحلیل شرکتهای تعاونی با مدل CCR-Inputو CCR-Output...................... 57

4-2-2تجزیه تحلیل شرکتهای تعاونی با مدل BCC-InputوBCC-Output......................... 96

4-3 رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارادرمدلCCR-InputوCCR-Output.......................... 133

4-3-1 واحدهای کارا در سال 90 در مدلCCR-InputوCCR-Output........................... 133

4-3-2واحدهای ناکارا در سال 90 درمدلCCR-InputوCCR-Output............................. 133

4-3-3واحدهای کارا در سال 91درمدلCCR-InputوCCR-Output................................. 134

4-3-4واحدهای ناکارا در سال 91 درمدلCCR-Input وCCR-Output........................... 134

4-4رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا درمدل BCC-Input و BCC-Output..................... 135

4-4-1واحدهای کارا درسال 90 درمدلBCC-InputوBCC-Output................................ 135

4-4-2 واحدهای ناکارا درسال 90 درمدلBCC-InputوBCC-Output............................. 135

4-4-3واحدهای کارا درسال 91 درمدلBCC-InputوBCC-Output................................ 136

4-4-4واحدهای ناکارا درسال 91 درمدلBCC-Input وBCC-Output............................. 136

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

5-1 مقدمه......................................................................................................................... 138

5-2 خلاصه و نتیجه گیری.................................................................................................. 138

5-3 محدودیت های تحقیق................................................................................................. 139

5-4 پیشنهادهای کاربردی تحقیق......................................................................................... 139

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی........................................................................................... 140

5-6 فهرست منابع و مآخذ.................................................................................................. 141

5-6-1 منابع فارسی........................................................................................................... 141

5-6-2 منابع انگلیسی......................................................................................................... 145

 

فهرست جداول

جدول3-1- كل دارايي....................................................................................................... 48

جدول3-2- حقوق صاحبان سهام........................................................................................ 49

جدول3-3- نسبت جاري.................................................................................................... 50

جدول3-4- سود خالص..................................................................................................... 51

جدول3-5- شاخص EPS................................................................................................. 52

جدول3-6- رشد فروش..................................................................................................... 53

جدول4-1-تجزیه تحلیلDEA برایمدلCCR ورودی محور سال 90.................................. 58

جدول4-2- جدول وزنیDEA برای مدلCCR ورودی محور سال 90................................. 62

جدول4-3- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90......... 63

جدول4-4- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90....................... 65

جدول4-5- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR خروجی محور سال 90................................ 68

جدول4-6- جدول وزنی DEA برای مدلCCR خروجی محور سال 90................................ 72

جدول4-7- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90........ 73

جدول4-8– رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90..................... 75

جدول4-9- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR ورودی محور سال 91................................. 78

جدول4-10- جدول وزنی DEA برای مدلCCR ورودی محور سال 91............................... 82

جدول4-11- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCRورودی محور سال 91........ 83

جدول4-12- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 91..................... 85

جدول4-13- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR خروجی محور سال 91.............................. 87

جدول4-14- جدول وزنی DEA برای مدلCCR خروجی محور سال 91.............................. 91

جدول4-15- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91...... 92

جدول4-16- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91................... 94

جدول4-17- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC ورودی محور سال 90............................... 97

جدول4-18- جدول وزنی DEA برای مدلBCC ورودی محور سال 90............................... 101

جدول4-19- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90....... 102

جدول4-20- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90..................... 104

جدول4-21- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC خروجی محور سال 90.............................. 106

جدول4-22- جدول وزنی DEA برای مدلBCC خروجی محور سال 90.............................. 110

جدول4-23- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90...... 111

جدول4-24- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90................... 113

جدول4-25- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC ورودی محور سال 91............................... 115

جدول4-26- جدول وزنی DEA برای مدلBCC ورودی محور سال 91............................... 119

جدول4-27- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91....... 120

جدول4-28- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 .................... 122

جدول4-29- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC خروجی محور سال 91.............................. 124

جدول4-30- جدول وزنی DEA برای مدلBCC خروجی محور سال 91.............................. 128

جدول4-31- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91...... 129

جدول4-32- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91................... 131

 

فهرست نمودارها

نمودار1-1- مدل مفهومی.................................................................................................... 5

نمودار2-2- انواع کارایی از دیدگاه فارل............................................................................... 22

نمودار2-3- روش تحلیل پوششی داده ها............................................................................. 26

نمودار 2-4- مرز فارل ....................................................................................................... 27

نمودار2-5- مرز فارل برای مدل MAJ................................................................................ 34

نمودار4-1- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90......... 64

نمودار4-2- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90....................... 66

نمودار4-3- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90........ 74

نمودار4-4 – رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90.................... 76

نمودار4-5- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCRورودی محور سال 91.......... 84

نمودار4-6- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 91....................... 86

نمودار4-7- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91........ 93

نمودار4-8- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91..................... 95

نمودار 4-9- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90........ 103

نمودار4-10- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90..................... 105

نمودار4-11- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90...... 112

نمودار4-12- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90................... 114

نمودار4-13- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91....... 121

نمودار4-14- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 ................... 123

نمودار4-15- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91...... 130

نمودار4-16- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91................... 132


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 145

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.