تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 439
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331294

بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک در شهر ....


بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک در شهر ....

چكیده

كارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرآیند توسعه ی جوامع دارد. کسب و کارهای کوچک بهترین مآمن برای فعالیتهای کار آفرینانه است و این امر مستلزم آن است که صاحبان و کارکنان کسب و کارهای کوچک از مهارت ها و توانایی های کارآفرینانه برخوردار باشند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی روی رشد شركتهای كوچك در شهر .... می باشد . نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 60 شركت از شركتهای كوچك در شهر .... است، كه با استفاده از فرمول ککران به دست آمده است. ابزار گردآوری داده­ ها در این تحقیق پرسشنامه می باشد. با توجه به نوع مطالعه و متغیرهای آن و با توجه به مسئولیت كارآفرینی و حجم اطلاعاتی كه در اختیار مدیران ارشد قرار دارد، پرسشنامه ها به طور خاص در اختیار این مدیران قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است . پرسشنامه شامل 15 سؤال بوده و برای سنجش روایی پرسشنامه ها در ابتدا سعی شد از پرسشنامه ها استاندارد بهره گرفته و با استفاده از آنها پرسشنامه ی ابتدایی تدوین شد و جهت تعیین پایایی پرسشنامه مذكور نیزاز آلفای كرونباخ و روش ثبات درونی استفاده شد كه میزان آلفای بدست آمده نشانگر پایایی مناسب بود. این تحقیق از نظر هدف كاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل و بررسی داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی ) ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و آزمون دوربین واتسون و کولموگوروف- اسمیرنوف ( و نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین جهت گیری كارآفرینی با رشد فروش و رشد کارکنان شرکتهای کوچک رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد ولی بین عمر شرکتهای  کوچک با رشد فروش و رشد کارکنان آنها ارتباط منفی و معکوس وجود دارد.

كلید واژه‌ها :جهت گیری كارآفرینی ،کسب و کار،شرکتهای کوچک

 

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده: .1

فصل اول

كلیات تحقیق. 2

1-1مقدمه 3

1-2 بیان مساله 5

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................6

1-4 چارچوب نظری. 7

1-5 فرضیات.. 9

1-6 اهداف تحقیق. 9

1-6-1 هدف كلی. 9

1-6-2 هدف فرعی. 9

1-7 قلمرو تحقیق. 10

1-7-1 قلمرو موضوعی..............................................................................................10

1-7-2 قلمرو مكانی. 10

1-7-2 قلمرو زمانی. 10

1-8 تعاریف مفهومی. 10

1-9تعاریف عملیاتی...................................................................................................11

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق. 12

2-1 مقدمه13

2-2 كارآفرینی سازمانی : 14

2-3اهمیت و ضرورت كارآفرینی در سازمان و شركتها : 15

2-4 رفتار كارآفرینانه : 16

2-5 مهارتهای كارآفرینی. 17

2-5-1 مهارت شخصی. 17

2-5-2مهارتهای مدیریتی. 17

2-5-3 مهارتهای فنی. 17

2-6 راهبرد كارآفرینی سازمانی ( شركتی ) 18

2-7 موانع و محدودیتهای كارآفرینی. 19

2-8 عوامل موثر بر كارآفرینی سازمانی ( شركتی ) 22

2-8-1 عوامل ساختاری كارآفرینانه 22

2-8-2 عوامل رفتاری كارآفرینانه 22

2-8-3 عوامل زمینه ای كارآفرینانه 22

2-9 ساختار شركتهای های كارآفرین. 22

2-10 ویژگی های شركت های كارآفرین. 23

2-11 الگوهای شركتهای كارآفرین. 24

2-11-1 الگوی كارآفرینی سازمانی كورنوالوپرلمن. 24

2-11-2 الگوی كارآفرینی سازمانی كوراتكو و نافزیگر. 25

2-11-3 الگوی كارآفرینی سازمانی اكهلس و نت.. 26

2-12گرایش كارآفرینی ( جهت گیری كارافرینانه ) 26

2-13 فرهنگ سازمانی و نوآوری. 27

2-14 نوآوری. 29

2-14-1 انواع نوآوری. 30

2-14 -2 مراحل نواوری. 32

2-15 ریسك پذیری. 34

2-16 پیشینه تحقیق................................................................................................. 37

2-16-1تحقیقات داخلی...............................................................................................38

2-16-2 تحقیقات خارجی. 38

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق. 40

3-1 مقدمه 41

3-2 روش تحقیق. 41

3-3 جامعه مطالعاتی. 42

3-3-1حجم نمونه.......................................................................................................42

3-4 روش جمع آوری اطلاعات.. ..43

3-5 روایی و پایایی پرسشنامه 44

3-5-1 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه 44

3-5-2 تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 44

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 46

3-6-1 مفروضات در كاربرد آزمون همبستگی خطی. 46

3-6-2آزمون دوربین واتسون. 46

3-7 بررسی نرمال بودن داده ها 49

3-7-1آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف.. 49

3-7-2- تجزیه وتحلیل رگرسیون ............................................................................ 50

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها 51

4-1مقدمه‏ 52

4-2 نتایج توصیفی تحقیق. 52

4-3 تحلیل داده‌ها 55

4-3-1 آزمون دوربین واتسون. 55

4-3-2 آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف.. 56

4-4 بررسی فرضیه های تحقیق. 56

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 64

5-1مقدمه 65

5-2 نتیجه گیری فرضیات.. 65

5-2-1 فرضیه 1. 65

5-2-2 فرضیه 2. 66

5-2-3 فرضیه 3. 66

5-2-4 فرضیه 4. 66

5-3 پیشنهاد مبتنی بر تحقیق. 67

5-4 پیشنهاد به محققین آتی. 69

پیوستها 71

منابع و ماخذ 79

منابع فارسی: 80

منابع لاتین: 82

Abstract: 84

 

 

 فهرست جداول

جدول 2-1 مقایسه یویژگیهایسازمانیسنتیوكارآفرین. 25

جدول 3-1 تركیب سوالات پرسشنامه 43

جدول4-1نتایج توصیفی براساس متغیر جنس............................................................. 52

جدول4-2نتایج توصیفی بر اساس متغیر سن. 53

جدول 4-3 نتایج توصیفی بر اساس متغیر سطح تحصیلات............................................... 53

جدول 4-4 مقادیر آزمون دوربین- واتسون. 55

جدول 4-5 مقادیرآزمون كولموگوروف- اسمیرنوف.. 56

جدول 4-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول. 57

جدول 4-7 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه اول. 58

جدول 4- 8 نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم.................................................. 59

جدول 4- 9 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم 59

جدول 4- 10 نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم 60

جدول 4- 11 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم 61

جدول 4- 12 نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 62

جدول 4- 13 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه چهارم 63

جدول شماره 4 -14 : نتایج تحلیل فرضیه های تحقیق................................................... 63

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-1: مدل تحقیق. 8

نمودار 2-2: موانع كارآفرینی سازمانی. 21

نمودار 2-3: مدل كارآفرینی سازمانی كورنوالوپرلمن. 24

نمودار 2-4: الگوی كارآفرینی سازمانی كوراتكوونافزیگر 26

نمودار 2-5: ا مدل ارائه شده ی كویزودكوتیس 28

نمودار 2-6: طبقه بندی كوپر از نوآوری 31

نمودار 2-7: طبقه بندی انواع نوآوری 31

نمودار 2-8: طبقه بندی رولی و همكاران از نوآوری 32

نمودار 2-9: مراحل نوآوری 33

نمودار 2-10: عناصرچهارچوبنظریگتزلز 36

نمودار 2-11: ریسك پذیری................................................................................... 37

نمودار 4-1: نتایج توصیفی بر اساس جنسیت 54

نمودار 4-2: نتایج توصیفی بر اساس سن 54

نمودار 4-3: نتایج توصیفی بر اساس تحصیلات 55


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 516

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.