تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3632
  • بازدید دیروز : 292
  • بازدید کل : 306426

بررسي ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وري نيروي انساني (مورد مطالعه: شعب بانک ملی در حوزه شهرستان ....)


بررسي ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وري نيروي انساني (مورد مطالعه:  شعب بانک ملی در حوزه شهرستان ....)

چكيده

تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه نظام جبران خدمات کل با بهره ‏وری نیروی انسانی صورت گرفته است. اين تحقيق بر مبناي اهداف و ماهيت تحقيق از نوع تحقيق توصيفي برمبناي روش جمع ‏آوري داده‏ ها از نوع پيمايشي و به لحاظ روش تحليل داده از نوع مطالعات همبستگي مي ‏باشد. جامعه آماري تحقيق کارکنان شاغل در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان .... مي‏باشند که با استفاده از روش نمونه‏ گيري تصادفي طبقه ‏اي 79 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد. جهت جمع ‏آوري داده ‏هاي مورد نياز از پرسشنامه‏ استاندارد بهره ‏وری (پرسشنامه هرسی و گلداسميت، 1980) و پرسشنامه محقق‏ ساخته نظام جبران خدمات و جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش آماري همبستگي پيرسون استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که بین ابعاد جبران خدمات (مالی مستقیم با ضریب همبستگی 694/0، مالی غیرمستقیم با ضریب همبستگی 780/0، غیرمالی شغلی با ضریب همبستگی 590/0، غیرمالی محیط کار با ضریب همبستگی 742/0) و بهره ‏وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان .... همبستگي مستقيم وجود دارد.

واژگان کلیدی:بهره‏ وری نیروی انسانی،جبران خدمات کل، جبران خدمات مالی، جبران خدمات غیرمالی، بانک ملی

 

فهرست مطالب صفحه

1 فصل اول: كليات پژوهش... 1

1‌.1‌ مقدمه2

1‌.2‌ تشریح و بیان مساله. 2

1‌.3‌ اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 3

1‌.3‌.1‌ اهمیت و ضرورت نظری.. 5

1‌.3‌.2‌ اهمیت و ضرورت عملی(کاربردی)5

1‌.4‌ اهداف تحقيق.. 5

1‌.4‌.1‌ هدف اصلي.. 5

1‌.4‌.2‌ اهداف فرعي.. 6

1‌.5‌ فرضیات تحقيق.. 6

1‌.5‌.1‌ فرضیه اصلی تحقیق.. 6

1‌.5‌.2‌ فرضیات فرعی تحقیق.. 6

1‌.6‌ متغيرهاي تحقيق.. 7

1‌.6‌.1‌ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغيرها7

1‌.7‌ نوآوری تحقیق.. 9

1‌.8‌ روش شناسي تحقيق.. 9

1‌.8‌.1‌ از منظر هدف... 9

1‌.8‌.2‌ ازمنظر روش... 9

1‌.9 جامعه آماري.. 9

1‌.10‌چگونگي تخمين/ برآورد نمونه آماري تحقيق و روش نمونه گيري.. 10

1‌.11‌ابزارهاي گردآوري(داده ها) اطلاعات... 10

1‌.12‌روش تحلیل داده ها10

1‌.13‌قلمرو تحقيق (موضوع ،زمان، مكان)11

1‌.14‌فرایند انجام کار. 11

2 فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق.. 12

2‌.1‌ مقدمه13

2.2 بخش اول : نظام جبران خدمات کل.. 14

2‌.2‌.1‌ جبران خدمات کل- کلیات... 14

2‌.2‌.1‌.1 مقدمه. 14

2‌.2‌.1‌.2 مفاهیم و تعاریف نظام جبران خدمات کل.. 14

2‌.2‌.1‌.3 اهمیت جبران خدمات کل.. 17

2‌.2‌.1‌.4 مدل یاز جبران خدمات کل.. 18

2‌.2‌.1‌.5 مزایای جبران خدمات کل.. 19

2‌.2‌.2‌ جبران خدمات کل- جبران خدمات مالی.. 20

2‌.2‌.2‌.1 مقدمه. 20

2‌.2‌.2‌.2 جبرانخدماتمالیمستقیم. 21

2‌.2‌.2‌.3 جبران خدمات مالی غیرمستقیم(مزایا)22

2‌.2‌.3‌ جبران خدمات کل- جبران خدمات غیر مالی.. 25

2‌.2‌.3‌.1 مقدمه. 25

2‌.2‌.3.2 جبران خدمات غیر مالی حاصل از شغل.. 25

2‌.2‌.3.3 جبران خدمات غیر مالی حاصل از محیط کار. 28

2‌.3‌ بخش دوم: بهره وری منابع انسانی.. 31

2‌.3‌.1 مقدمه. 31

2‌.2‌.3‌ مفهوم وتعریف بهره وری.. 32

2‌.3‌.3‌ اهميت بهره وري.. 34

2‌.3‌.4 بهره وري منابع انساني.. 35

2‌.3‌.4.1‌ مدل آچیو. 37

2‌.3‌.4.2 مراحل تدوین مدلاچیو. 37

2‌.4‌ بخش سوم: ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی.. 40

2‌.5‌ پیشینه تحقیق.. 41

2‌.5‌.1‌ پیشینه خارجی.. 41

2‌.5‌.2‌ پیشینه داخلی.. 42

2‌.6‌ جمع بندی و نتیجه گیری.. 43

3 فصل سوم: روش تحقيق.. 45

3‌.1‌ مقدمه46

3‌.2‌ بانک ملی.. 46

3‌.2‌.1‌ تاریخچه و معرفی بانک ملی.. 46

3‌.2‌.2‌ وضعیت فعلی نظام جبران خدمات بانک ملی.. 48

3‌.3‌ روش شناسی تحقیق.. 50

3‌.3‌.1‌ جامعه آماري.. 51

3‌.3‌.2‌ نمونه آماري.. 52

3‌.3‌.2‌.1 روش نمونه گيري.. 52

3‌.3‌.2‌.2 حجم نمونه. 51

3‌.3‌.3‌ داده ‏های تحقیق.. 53

3‌.3‌.3‌.1 روشهای گردآوری داده ها53

3‌.3‌.3‌.2 روش سنجش روایی ابزار. 54

3‌.3‌.3‌.3 روش سنجش پایایی ابزار. 54

3‌.3‌.4‌ روش تجزيه و تحليل داده ‏ها55

4 فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها57

4‌.1‌ مقدمه58

4‌.2‌ تحلیل توصیفی یافته‏ه ای تحقیق.. 58

4‌.2‌.1‌ جنسیت پاسخ‏ دهندگان. 59

4‌.2‌.2‌ وضعیت تأهل پاسخ ‏دهندگان. 59

4‌.2‌.3‌ سن پاسخ ‏دهندگان. 60

4‌.2‌.4‌ وضعیت تحصیلی پاسخ‏دهندگان. 61

4‌.2‌.5‌ سابقه کاری و پست سازمانی پاسخ‏دهندگان. 62

4‌.3‌ فراوانی (پارامترهای آماری) سوالات پرسشنامه. 63

4‌.3‌.1‌ فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی مستقیم. 63

4‌.3‌.2 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی غیرمستقیم. 64

4‌.3‌.3 ‌فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی شغلی.. 65

4‌.3‌.4 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی محیط کار. 65

4‌.3‌.5‌فراوانی سوالات مربوط به متغیر بهره ‏وری کارکنان. 66

4‌.4‌ تحلیل استنباطی یافته‏های تحقیق.. 67

4‌.4‌.1‌ نرمال بودن توزیع متغیرها67

4‌.4‌.2‌ بررسی فرضیات تحقیق (رابطه علي بين متغيرها)68

4‌.4‌.2.1‌ بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق.. 69

4‌.4‌.2.2‌ بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق.. 70

4‌.4‌.2.3‌ بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق.. 71

4‌.4‌.2.4 بررسی فرضیه  فرعی چهارم تحقیق.. 72

4‌.4‌.2.5‌ بررسی فرضیه اصلی تحقیق.. 73

5 فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادها76

5‌.1‌ مقدمه77

5‌.2‌ نتایج حاصل از يافته هاي تحقيق.. 77

5‌.3‌ ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق.. 79

5‌.4‌ بحث 79

5‌.5‌ پیشنهادهای تحقیق.. 82

5‌.5‌.1‌ پیشنهادهای کاربردی.. 82

5‌.5‌.2‌ پیشنهادهایی جهت پژوهشهای آتی.. 83

5‌.6‌ محدودیت های تحقیق.. 84

منابع و مراجع. 85

منابع فارسي 85

منابع انگليسي.. 88

پيوست‌ها91

 


فهرست شکل ها

شكل ‏2-‌‌1- جبران خدمات کل.. 15


شكل ‏2-2- مدل جبران خدمات کل..
18

شكل ‏2-3- طبقه بندی مزایا24

شكل 2-4- رابطه بین ابعاد شغلی با حالات روانی و پیامدهای شخصی وکاری.. 27

شكل ‏2-5 - چهارچوب مفهومی تحقیق.. 44

شكل ‏4-1 - وضعيت جنسيتي پاسخ‌دهندگان. 59

شكل ‏4-2- وضعيت تأهل پاسخ‌دهندگان. 60

شكل ‏4-3- وضعيت سنی پاسخ‌دهندگان. 61

شكل ‏4-‌‌4 -وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان. 62

شكل ‏4-5 -وضعيت سابقه کاری پاسخ‌دهندگان. 63

 

فهرست جداول

جدول ‏2-1- اجزاء جبران خدمات کل.. 16

جدول ‏3-1- تطابق مفاد آیین نامه نظام بانکی دولتی با سوالات مربوط به هر یک از مولفه ها49

جدول ‏3-2- نحوه امتيازبندي طيف لیکرت براي سوالات پرسشنامه. 53

جدول ‏3-3 -پارامترهای توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه 55

جدول ‏4-1- نحوه امتيازبندي طيف لیکرت براي سوالات پرسشنامه. 58

جدول ‏4-2- وضعيت جنسيتي پاسخ‌دهندگان. 59

جدول ‏4-3- وضعيت تأهل پاسخ‌دهندگان. 60

جدول ‏4-4- وضعيت سنی پاسخ‌دهندگان. 61

جدول ‏4-5- وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان. 61

جدول ‏4-6- وضعيت سابقه کاری پاسخ‌دهندگان. 62

جدول ‏4-7- فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی مستقیم. 64

جدول ‏4-8-فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی غیر مستقیم. 64

جدول ‏4-9- فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی شغلی.. 65

جدول ‏4-10- فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی محیط کار. 66

جدول ‏4-11- فراوانی سوالات مربوط به متغیر بهره‏وری کارکنان. 67

جدول ‏4-12- خروجی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق.. 68

جدول ‏4-13- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی اول تحقیق.. 69

جدول ‏4-14- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی دوم تحقیق.. 70

جدول ‏4-15- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی سوم تحقیق.. 71

جدول ‏4-16- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی چهارم تحقیق.. 73

جدول ‏4-17- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه اصلی تحقیق.. 74

جدول ‏4-18- ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق.. 75

جدول ‏5-1- ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق.. 79


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 433

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.