تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 259
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332823

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعه : شهرداری شهرستان ....)


رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره  وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعه : شهرداری شهرستان ....)

چکیده :

در این تحقیق رابطه بین مولفه های یادگیری سازمانی با بهره وری منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران ارشد ، میانی و اجرایی شهرداری شهرستان .... می‌باشد. تعداد مدیران اصلی برابر 15 نفر، تعداد مدیران میانی برابر 28 نفر و تعداد مدیران اجرایی برابر 19 نفر می‌باشند.جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه این تحقیق، شامل 24 سوال هفت گزینه‌ای می باشد. برای تعیین میزان تاثیر هر یک از ابعاد یادگیری سازمانی و همچنین برای رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره­وری منابع انسانی از روش شباهت به گزینه ایده‌‎آل فازی یا تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده می‌شود. در این تحقیق 5 عامل مهمکه شامل مهارت‌های فردی ، مدل‌های ذهنی ، چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی است بررسی شد و معلوم شد با استفاده از نظر مدیران اصلی مهارت‌های فردی بیشترین تاثیر و چشم انداز مشترک کمترین تاثیر را در بهره‌وری منابع انسانی در سازمان دارد. با استفاده از نظر مدیران میانیمهارت‌های فردی بیشترین تاثیرو یادگیری تیمی کمترین تاثیر را در بهره‌وری منابع انسانی در سازمان دارد. با استفاده از نظر مدیران اجرایی مدل‌های ذهنی بیشترین تاثیر و چشم انداز مشترک کمترین تاثیر را در بهره‌وری منابع انسانی در سازمان دارد.

کلید واژه ها : یادگیری سازمانی ، بهره وری منابع انسانی ، مهارت‌های فردی ، مدل‌های ذهنی ، یادگیری تیمی ، تفکر سیستمی ، چشم انداز مشترک.

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه ....................................................................................................................................

1

1-2 بیان مسئله ..............................................................................................................................

2

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق .....................................................................................................

4

1-4 اهداف تحقيق ........................................................................................................................

6

1-4-1 هدف کلي .........................................................................................................................

6

1-4-2 اهدف فرعي ......................................................................................................................

6

1-5سوالات تحقيق .......................................................................................................................

7

1-5-1 سوال اصلي تحقيق ............................................................................................................

7

1-6 متغير هاي تحقيق ................................................................................................................

7

1-6-1 متغير های مستقل ............................................................................................................

7

1-6-2 متغير وابسته ......................................................................................................................

9

1-7 روش تحقیق ...........................................................................................................................

11

1-8 روشهاي جمع آوري اطلاعات ..............................................................................................

11

1-9 جامعه آماری .......................................................................................................................

12

 

1-10 حجم نمونه و روش محاسبه آن .........................................................................................

 

12

1-11 ابزار گردآوری داده ها .......................................................................................................

12

1-11-1 سنجش روایی .................................................................................................................

13

1-11-2 سنجش پایایی ................................................................................................................

13

1-12 قلمرو تحقیق ........................................................................................................................

14

1-12-1 قلمرو موضوعی تحقیق ...................................................................................................

14

1-12-2 قلمرو مكاني تحقيق .......................................................................................................

14

1-12-3 قلمرو زماني تحقيق ........................................................................................................

14

1-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................................

14

الف. آمار توصیفی .............................................................................................................................................

14

ب. آمار استنباطی ..............................................................................................................................................

14

1-14 تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات .............................................................

15

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

 

مقدمه .........................................................................................................................................

18

2-1 بخش اول : يادگيري سازماني ..........................................................................................

19

2-1-1 مقدمه ...........................................................................................................................

19

 

2-1-2 تعريف يادگيري و عناصر آن ....................................................................................

 

21

2-1-3 تعاريف يادگيري سازماني .........................................................................................

22

2-1-4 نظريه پردازان يادگيري سازماني ..............................................................................

24

2-1-5 ويژگي هاي يادگيري سازمانی ..................................................................................

25

2-1- 6 فرايند يادگيري سازماني ............................................................................................

26

2-1-6-1کسب دانش ............................................................................................................

26

2-1-6-2 توزيع اطلاعات .......................................................................................................

26

2-1-6-3 تفسير اطلاعات .......................................................................................................

28

2-1-6- 4 حافظه سازماني ......................................................................................................

29

2-1-7 يادگيري سازماني و سازمان ياد گيرنده ..................................................................

31

2-1-8 ايجاد يك سازمان يادگيرنده ....................................................................................

33

2-1-9 ابعاد يادگيري سازماني ..............................................................................................

35

2-1-10 مهارت هاي پنج گانه لازم براي ايجاد يادگيري سازماني ....................................

35

2-1-11 مولفه هاي يادگيري سازماني ..................................................................................

36

 

2-1-12 سه مدل يادگيري سازماني در تشخيص فرصت كارآفرينانه ..............................

 

38

2-1-12-1 يادگيري ادراكي در فاز اكتشاف ......................................................................

40

2-1-12-2 یادگیری رفتاري در فاز شكل گيری ................................................................

42

2-1-12-3 يادگيري اجرايي در طول هر دو فاز تشخيص فرصت .....................................

44

2-1-13 تشخيص فرصت از طريق يادگيري ........................................................................

46

2-1-13-1 تشخيص فرصت از طريق يادگيري ادراكي ......................................................

46

2-1-13-2 تشخيص فرصت از طريق يادگيري رفتاري .....................................................

47

2-1-13-3 تشخيص فرصت از طريق يادگيري اجرايي ......................................................

48

2-1-14 تاريخچه سازمان يادگيرنده ...................................................................................

49

2-1-15 تعاريف سازمان يادگيرنده .....................................................................................

51

2-1- 16ويژگي هاي سازمان يادگيرنده ..............................................................................

51

2-1-17 ايجاد يك سازمان يادگيرنده ..................................................................................

52

2-1- 18 اهميت سازمان يادگيرنده .......................................................................................

54

2-1-19 تفاوت بين يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده ..............................................

54

2-1-20 تفاوت سازمان هاي سنتي با سازمان هاي يادگيرنده ............................................

56

2-1-21 راهبردهاي گسترش سازمان يادگيرنده ................................................................

59

2-1-22 موانع بکار گيري يادگيري سازماني .......................................................................

61

2-1-23 مهارت هاي پنج گانه لازم براي ايجاد يادگيري سازماني ....................................

61

 

2-1-24 مولفه هاي يادگيري سازماني ...................................................................................

 

62

2-2 بخش دوم : بهره وری منابع انسانی ................................................................................

65

مقدمه .........................................................................................................................................

65

2-2-1بهره وري .......................................................................................................................

66

2-2-2تاریخچه بهره وری ......................................................................................................

67

2-2-3 عواملپنجگانهمؤثربربهرهوري ...........................................................................

68

2-2-4 عواملمؤثربربهرهورينيرويكار ........................................................................

70

2-2-5عواملمؤثربربهرهورينيرويانساني ......................................................................

71

2-2-6مدل ACHIEVE ......................................................................................................

72

2-2-7 تأثيرحقوقودستمزدبربهره وري ...........................................................................

74

2-2-8 شرايط لازم براي بهبود بهره وري نيروي انساني در سازمان­ها ................................

75

2-2-9 اندازه­گيري بهره­وري ...................................................................................................

77

2-3 چندي درباره سازمان مورد پژوهش .............................................................................

78

2-3-1 تعريف شهرداري ........................................................................................................

2-3-2 شهرداری .... .........................................................................................................

78

79

2-4 پيشينه پژوهش .................................................................................................................

80

2-4-1 تحقيقات انجام گرفته در خارج از کشور ................................................................

80

2-5 جمع بندی ..............................................................................................................................

84

فصل سوم : روش تحقیق

 

3-1 مقدمه ................................................................................................................................

88

3-2 روش تحقیق ....................................................................................................................

89

3-3 جامعه آماری ........................................................................................................................

90

3-4 تعیین حجم نمونه .............................................................................................................

91

3-5 روش نمونه گیری ...........................................................................................................

93

3-6 روش گردآوری اطلاعات ...............................................................................................

94

3-7 تعیین روایی پرسشنامه ...................................................................................................

95

3-8 تعیین پایایی پرسشنامه ....................................................................................................

96

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها .........................................................................................

98

3-9-1 روش شباهت به گزینه ایده‌آل فازی یا تاپسیس فازی ...........................................

99

3-9-2 مراحل روش شباهت به گزینه ایده‌‎آل فازی یا تاپسیس فازی .............................

99

مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی ..................................................................................

99

مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها ........................................................................................

101

مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده .......................................................

102

مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار ..........................................

103

مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی ..........................................

104

مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی .............................................

105

 

مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت .........................................................................................

 

105

مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها ....................................................................................................

105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

4-1 مقدمه ...............................................................................................................................

107

4-2 بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ...................................................

107

4-3 رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره­وری منابع انسانی با نظر مدیران اصلی ...

113

مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی ..................................................................................

113

مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها .........................................................................................

119

مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده ........................................................

مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار ..........................................

120

122

مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی ..........................................

122

مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی ...........................................

124

مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت .........................................................................................

130

مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها ....................................................................................................

130

4-4 رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره­وری منابع انسانی با نظر مدیران میانی.....

131

مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی ................................................................................

131

مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها ........................................................................................

141

 

مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده ........................................................

 

142

مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار ............................................

146

مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی ..........................................

146

مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی ...........................................

150

مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت .........................................................................................

158

مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها ....................................................................................................

159

4-5 رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره­وری منابع انسانی با نظر مدیران اجرایی...

160

مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی ................................................................................

160

مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها ........................................................................................

168

مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده .......................................................

169

مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار ..........................................

172

مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی ...........................................

172

مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی .............................................

174

مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت ..........................................................................................

180

مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها ...................................................................................................

181

 

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری وپیشنهادها

 

5-1 مقدمه ................................................................................................................................

183

5-2 نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ..........................

183

5-3 نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اصلی .....................

185

5-4 نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران میانی .....................

185

5-5 نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اجرایی ..................

186

5-6 تطبیق نتایج بدست آمده با پیشینه تحقیق ...................................................................

186

5-7 تطبیق نتایج بدست آمده با کلیات تحقیق ...................................................................

187

5-8 محدودیت‌هاي تحقيق ....................................................................................................

190

5-9 پيشنهادهاي تحقیق های آتی .........................................................................................

191

فهرست منابع و ماخذ:

 

منابع فارسی ...............................................................................................................................

192

منابع لاتین ...................................................................................................................................

194

ضمائم:

 

پرسشنامه يادگيري سازماني ....................................................................................................

197

   
   

 

فهرست جداول و نمودارها :

 

جدول 2-1 عوامل کلیدی یادگیری سازمانی ..........................................................................

85

جدول 2-2 عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی ................................................................

86

جدول 3-1 : حجم جامعه آماری ............................................................................................

91

جدول 3-1 : محاسبه حجم نمونه آماری ................................................................................

93

جدول 3-3 : اعداد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای زبانی ....................................................

94

جدول 3-4 : ارتباط سوالات پرسشنامه با ابعاد یادگیری سازمانی ......................................

95

جدول 3-5 : ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک نوع مدیریت ...............................................

جدول 3-6 : ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک ابعاد یادگیری سازمانی .............................

97

98

جدول 4-1 : جدول فراوانی سن پاسخ دهندگان ..................................................................

108

نمودار 4-1 : نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان ...................................................................

108

جدول 4-2 : جدول فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ............................................................

109

نمودار 4-2 : نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ............................................................

109

جدول 4-3 : جدول فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ...............................................

110

نمودار 4-3 : نمودار فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان .............................................

111

جدول 4-4 : جدول فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان ...................................................

112

نمودار 4-4 : نمودار فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان .................................................

112

جدول 4-1 : اعداد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای زبانی .....................................................

113

جدول 4-2 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه ................................................

115

جدول 4-3 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه ................................................

116

جدول 4-4 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای تحقیق ..................................................

118

جدول 4-5 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای تحقیق ..................................................

118

جدول 4-6 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای تحقیق ...................................................

جدول 4-7 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .......................

119

121

جدول 4-8 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .......................

121

جدول 4-9 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .......................

121

جدول 4-10 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار.....

122

جدول 4-11 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار.....

122

جدول 4-12 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار ...

122

جدول 4-13 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل فازی ...........................................................

126

جدول 4-14 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل فازی ...........................................................

126

جدول 4-15 : فاصله گزینه‌ها از جواب ضد ایده‌آل فازی ...................................................

129

جدول 4-16 : فاصله گزینه‌ها از جواب ضد ایده‌آل فازی ...................................................

129

جدول 4-17 : شاخص شباهت گزینه‌ها .................................................................................

130

جدول 4-18 : رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اصلی ...............................

131

جدول 4-19 : اعداد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای زبانی .................................................

جدول 4-20 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه .............................................

132

134

جدول 4-21 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه .............................................

135

جدول 4-22 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه .............................................

136

جدول 4-23 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه .............................................

137

جدول 4-24 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای تحقیق ...............................................

139

جدول 4-25 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای تحقیق ................................................

139

جدول 4-26 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای تحقیق ................................................

140

جدول 4-27 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای تحقیق ................................................

140

جدول 4-28 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای تحقیق ................................................

141

جدول 4-29 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای تحقیق ................................................

141

جدول 4-30 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .....................

143

جدول 4-31 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .....................

143

جدول 4-32 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .....................

جدول 4-33 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .....................

144

144

جدول 4-34 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .....................

145

جدول 4-35 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .....................

145

جدول 4-36 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .....................

146

جدول 4-37 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار ...

147

 

جدول 4-38 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار.....

 

148

جدول 4-39 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار ....

148

جدول 4-40 :جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار ....

148

جدول 4-41 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار....

149

جدول 4-42 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار....

149

جدول 4-43 :جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار ....

149

جدول 4-44 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل فازی ............................................................

153

جدول 4-45 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل فازی ............................................................

153

جدول 4-46 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل فازی ............................................................

154

جدول 4-47 : فاصله گزینه‌ها از جواب ضد ایده‌آل فازی ....................................................

157

جدول 4-48 : فاصله گزینه‌ها از جواب ضد ایده‌آل فازی ....................................................

157

جدول 4-49 : فاصله گزینه‌ها از جواب ضد ایده‌آل فازی ...................................................

158

جدول 4-50 : شاخص شباهت گزینه‌ها ..................................................................................

159

جدول 4-51 : رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران میانی ...............................

159

جدول 4-52 : اعداد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای زبانی ..................................................

161

جدول 4-53 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه ..............................................

162

جدول 4-54 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه ..............................................

163

جدول 4-55 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه .............................................

165

جدول 4-56 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای تحقیق ................................................

 

166

جدول 4-57 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای تحقیق ...............................................

167

جدول 4-58 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای تحقیق ...............................................

167

جدول 4-59 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای تحقیق ...............................................

168

جدول 4-60 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای تحقیق ...............................................

168

جدول 4-61 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .....................

170

جدول 4-62 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .....................

170

جدول 4-63 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .....................

171

جدول 4-64 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .....................

171

جدول 4-65 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای تحقیق .....................

172

جدول 4-66 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار.....

173

جدول 4-67 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار.....

174

جدول 4-68 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار....

174

جدول 4-69 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار....

174

جدول 4-70 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل فازی ............................................................

177

جدول 4-71 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل فازی ...........................................................

177

جدول 4-72 : فاصله گزینه‌ها از جواب ضد ایده‌آل فازی ...................................................

179

جدول 4-73 : فاصله گزینه‌ها از جواب ضد ایده‌آل فازی ...................................................

180

 

جدول 4-74 : شاخص شباهت گزینه‌ها .................................................................................

 

181

جدول 4-75 : رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اجرایی .............................

181

جدول 5-1 : رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اصلی ..................................

188

جدول 5-2 : رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران میانی ..................................

189

جدول 5-3 : رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اجرایی ...............................

189

 

فهرست شکل ها :

 

شکل(1-1) مدل مفهومی تحقيق با استفاده از دیدگاه نيفه(2001) ...................................

10

شکل2-1مدل يادگيري سازماني هابر(1991) .....................................................................

31

شکل 2-2 سه روش سنتی برای استفاده از مزیت رقابتی (دفت، 1380، 966) .................

56

شکل 2-3 سلسله مراتب اختیارات(دفت، 1380، 966) .....................................................

57


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 181

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.