تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 430
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331285

بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران


بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

چکیده :

هدف از اجراي تحقيق حاضر، بررسي رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر اين اساس، پس از مروري جامع بر ادبيات موضوعي مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماري بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ها جمع آوري شده است. سپس با اطلاعات بدست آمده به کمک نرم افزار Excelو Eviews اقدام به استخراج مدل رگرسیونی تبیین کننده اثرات متغیر سرمایه فکری (طبق مدل پولیک) و حاکمیت شرکتی و عملکردشرکت های جامعه آماری بر یکدیگر شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که سرمایه فکری طبق رابطه مثبت معنادار با عملکرد شرکت ها دارد همچنین رابطه مثبت معناداری بین حاکمیت شرکتی و عملکرد و نیز بین سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی وجود دارد، در نهایت نیز شاخص حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها تاثیر گذار می باشد.

واژه هاي كليدي: سرمايه فكري، عملکرد، حاکمیت شرکتی، مدل پالیک،نسبت کیوتوبین

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

کلیات تحقیق

1) مقدمه............................................................................................................. 2

1-2) اهمیت موضوع........................................................................................... 2

1-3) تعریف و بیان موضوع تحقیق...................................................................... 3

1-4) اهداف تحقیق............................................................................................. 5

1-5) قلمرو تحقیق.............................................................................................. 5

1-6) فرضیات تحقیق.......................................................................................... 5

1-7) جامعه مورد نظر تحقیق................................................................................ 6

1-8) نمونه آماری............................................................................................... 6

1-9) روش تحقیق.............................................................................................. 6

1-10) چشم‌انداز کلی تحقیق............................................................................... 8

فصل دوم

مبانینظری و پیشینه تحقیق

مقدمه.................................................................................................................. 10

عوامل کنترلی موثر بر حاکمیت شرکتی................................................................... 12

مالکیت شرکت های سهامی عام............................................................................. 12

جدا شدن مالکیت از مدیریت................................................................................ 13

پراکندگی سهامداران............................................................................................. 13

ساختار مالکیت.................................................................................................... 14

هیئت مدیره......................................................................................................... 14

سرمایه ی فکری.................................................................................................. 16

تعریف سرمایه فکری............................................................................................ 17

سنجش سرمایه فکری........................................................................................... 19

دلایل سنجش سرمایه فکری.................................................................................. 20

شاخص­های متداول برای اندازه گیری سرمایه فکری................................................ 21

مدل­ها و روش­های اندازه گیری سرمایه فکری......................................................... 29

مدل­های سنجش غیرمالی سرمایه فکری.................................................................. 30

1- ترازنامه نامرئی (ناملموس)............................................................................... 30

2- کنترل دارایی­های ناملموس............................................................................... 30

3- کارت امتیاز دهی متوازن (BSC)..................................................................... 30

4- شاخص سرمایه فکری..................................................................................... 31

5- کارگزار تکنولوژی........................................................................................... 31

6- روش جهت یابی (مرورگر) تجاری اسکاندیا...................................................... 31

7- مدل مدیریت سرمایه فکری.............................................................................. 32

8- روش جویا..................................................................................................... 32

9- مدل محاسبه بر مبنای متغیر های زبانی فازی...................................................... 33

مدل­های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری............................................................ 33

2- نرخ بازده دارایی ها (ROI)............................................................................. 35

3- روش تشکیل سرمایه بازار................................................................................ 35

4- روش سرمایه فکری مستقیم.............................................................................. 35

5- روش­های اندازه گیری مالی سرمایه فکری......................................................... 35

6- روش q توبین (q Tobin)............................................................................. 36

7- مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC)....................................................... 37

ارزیابی عملکرد................................................................................................... 38

تعاریف............................................................................................................... 38

تعاریف عملکرد................................................................................................... 38

تعریف ارزیابی.................................................................................................... 38

تعریف ارزیابی عملکرد......................................................................................... 38

روش های ارزیابی عملکرد................................................................................... 38

اهمیت و سودمندی ارزیابی عملکرد....................................................................... 39

مبنای ارزیابی عملکرد........................................................................................... 39

تکنیک های ارزیابی عملکرد.................................................................................. 40

اهداف ارزیابی عملکرد......................................................................................... 40

مروری بر پیشینه تحقیق........................................................................................ 41

تحقیقات خارجی................................................................................................. 41

تحقیقات داخلی................................................................................................... 46

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه......................................................................................................... 49

3-2) نوع پژوهش............................................................................................... 49

3-3) طرح مسأله پژوهش.................................................................................... 49

3-4) فرضیات تحقیق.......................................................................................... 50

3-5) قلمرو مکانی و زمانی پژوهش..................................................................... 50

3-6) ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق.................................................... 51

3-7) مدل‌ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها..................................... 51

سرمایه فکری...................................................................................................... 51

حاکمیت شرکتی................................................................................................... 52

مدلهای جهت آزمون فرضیات تحقیق..................................................................... 54

3-8) روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش................................................... 54

3-8-1) روش‌های تخمین با استفاده از داده‌های ترکیبی........................................ 55

3-8-2) آزمون لیمر......................................................................................... 55

3-8-3)آزمون چاو............................................................................................... 56

3-8-4) آزمون هاسمن........................................................................................ 57

3-8-4-1) اثرات ثابت......................................................................................... 57

3-8-4-2) اثرات تصادفی.................................................................................... 57

3-8-5) آزمون‌های آماری..................................................................................... 58

3-8-5-1) آزمون t.............................................................................................. 58

3-8-5-2) آزمون F فیشر.................................................................................... 58

3-8-5-3) آزمون دوربین- واتسون....................................................................... 58

3-9) تحلیل رگرسیون......................................................................................... 59

رگرسيون چند متغيره............................................................................................ 59

ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده.............................................................. 60

مدل رگرسيون..................................................................................................... 60

آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون................................................................. 61

آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون...................................................................... 61

آزمون معنادار بودن ضرايب.................................................................................. 62

عدم خود همبستگي............................................................................................. 62

تحلیل همبستگی.................................................................................................. 64

3-10) خلاصه فصل سوم.................................................................................... 65

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه........................................................................................................ 67

4-2- نتايج آمار توصيفي..................................................................................... 67

4-3- تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق.............................................. 68

4-4- مدل اول تحقیق (فرضیه اول)..................................................................... 68

4-4-1- بررسی خود همبستگی........................................................................... 68

4-4-2- بررسی ناهمسانی واریانس..................................................................... 69

4-4-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت.................................................. 69

4-4-3- آزمون فرضيه اول تحقيق........................................................................ 70

4-4-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول تحقیق...................................... 71

4-4-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق.................................................. 72

4-5- مدل دوم تحقیق (فرضیه دوم).................................................................... 72

4-5-1- بررسی خود همبستگی........................................................................... 72

4-5-2- بررسی ناهمسانی واریانس..................................................................... 72

4-5-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت.................................................. 73

4-5-3- آزمون فرضيه دوم تحقيق....................................................................... 73

4-5-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم تحقیق..................................... 74

4-5-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق.................................................. 75

4-6- مدل سوم تحقیق (فرضیه سوم)................................................................... 75

4-6-1- بررسی خود همبستگی........................................................................... 75

4-6-2- بررسی ناهمسانی واریانس..................................................................... 75

4-6-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت.................................................. 76

4-6-3- آزمون فرضيه سوم تحقيق...................................................................... 76

4-6-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه سوم تحقیق..................................... 77

4-7- مدل چهارم تحقیق (فرضیه چهارم)............................................................. 78

4-7-1- بررسی خود همبستگی........................................................................... 78

4-7-2- بررسی ناهمسانی واریانس..................................................................... 78

4-7-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت.................................................. 79

4-7-3- آزمون فرضيه چهارم تحقيق.................................................................... 79

4-7-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم تحقیق.................................. 81

4-7-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق.................................................. 81

فصل پنجم

بحث و نتيجه­گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه........................................................................................................ 83

5-2- خلاصه تحقیق........................................................................................... 83

5-2-1- تدوین فرضیه تحقیق.............................................................................. 83

5-2-2- تهیه آمار توصیفی کلیه متغیرهای تحقیق..................................................... 83

5-3- مراحل بررسی فرضیه تحقیق..................................................................... 84

5-4- نتایج تحقیق............................................................................................. 84

5-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اول..................................................................... 85

5-4-2- نتایج حاصل از بخش دوم...................................................................... 85

5-4-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم.................................................................... 85

5-4-4- نتایج حاصل از بخش چهارم.................................................................. 86

5-6- پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق....................................................... 86

5-6- پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیقات آتی........................................................ 86

5-7- محدودیتها در کاربرد نتایج تحقیق.............................................................. 86

منابع و مأخذ....................................................................................................... 88

منابع فارسی........................................................................................................ 88

منابع لاتین........................................................................................................... 89

پیوست............................................................................................................... 92

چکیده انگلیسی................................................................................................... 107

 

فهرست جداول

4-1 : نتایج آماره هاي توصيفي مورد استفاده........................................................... 68

4-2 : نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM.................................................................... 69

4-3 : نتایج آزمون آماره F..................................................................................... 69

4-4 : نتایج آزمون هاسمن.................................................................................... 70

4-5-نتايج آزمون رگرسيون تركيبي مدل اول........................................................... 71

4-6 : نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM.................................................................... 72

4-7 : نتایج آزمون آماره F..................................................................................... 73

4-8 : نتایج آزمون هاسمن.................................................................................... 73

4-9-نتايج آزمون رگرسيون تركيبي مدل دوم........................................................... 74

4-10 : نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM.................................................................. 75

4-11 : نتایج آزمون آماره F................................................................................... 76

4-12 : نتایج آزمون هاسمن.................................................................................. 76

4-13-نتايج آزمون رگرسيون تركيبي مدل سوم ....................................................... 77

4-14 : نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM.................................................................. 78

4-15 : نتایج آزمون آماره F................................................................................... 79

4-16 : نتایج آزمون هاسمن.................................................................................. 79

4-17-نتايج آزمون رگرسيون تركيبي مدل چهارم..................................................... 80


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 163

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.