تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 80
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348058

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان ....


بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان ....

چکیده:

امروزه شناخت فرهنگ سازمانی برای مدیران اهمیت حیاتی دارد چون فرهنگ یا جو حاکم بر سازمان مبین شیوه زندگی سازمان است. در جو حاکم بر سازمان که افراد در آن فعالیت میکنند تا بتوانند به اهداف سازمان جامه عمل بپوشانند. به همین دلیل دانشمندان مدیریت بیان میدارند که اساسی ترین وظیفه مدیریت شکل دهی به هدایت ارزشهای اساسی فرهنگ سازمانی است. تحقیق حاضر به رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران سازمان جمعیت هلال احمر استان .... می پردازد. هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی مؤلفه های فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان .... می باشد و اهداف ویژه آن بررسی تک تک مؤلفه های فرهنگ سازمانی با خلاقیت می باشد. نوع و روش این پژوهش پیمایشی است و سعی شده است که در آن مؤلفه های ده گانه فرهنگ سازمانی توصیف شود و میزان همبستگی آن با خلاقیت تعیین گردد. برای تعیین همبستگی بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و برای تعیین همبستگی تک تک عوامل فرهنگ سازمانی با خلاقیت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق برابر 36 نفر می باشد که مدیرانو معاونان سازمان جمعیت هلال احمر استان .... را تشکیل می دهد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از پرسشنامه فرهنگ سازمانی استیفن پی رابینز و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ . پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط مدیران، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد بین فرهنگ و خلاقیت مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر استان .... رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین شاخص های فرهنگ سازمانی از قبیل : رهبری، هویت، سازش و الگوی ارتباط با خلاقیت همبستگی مثبت و معنی داری ندارد. اما شاخص های نوآوری، ریسک پذیری ، کنترل ، پاداش ، حمایت و انسجام با خلاقیت همبستگی مثبت و معنی داری دارد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ویژگی های فردی مدیران ( سن، سابقه کار، جنسیت ، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات) با فرهنگ سازمانی از نظر آماری ارتباط وجود دارد.

واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی، خلاقیت، مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

1-1مقدمه....................................................................................................................................................3

1-2 بیان مساله تحقیق ...............................................................................................................................3

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق ...................................................................................................................5

1-4 اهداف تحقیق .......................................................................................................................................6

1-5 سؤال تحقیق..........................................................................................................................................7

1-6 فرضيه‏هاي تحقیق.................................................................................................................................7

1-7 واژه های عملیاتی ................................................................................................................................9

1-8 مدل مفهومی........................................................................................................................................10

1-9 متغيرهاي تحقيق..................................................................................................................................10

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

قسمت اول : مبانی نظری

1-2 مقدمه ................................................................................................................................................12

بخش اول : فرهنگ سازمانی

2-2 تعریف فرهنگ سازمانی.....................................................................................................................13

2-3 ویژگی های فرهنگ............................................................................................................................15

2-4 فرهنگ سازمان...................................................................................................................................17

2-5 نقش فرهنگ سازمانی.........................................................................................................................19

2-6 عوامل موثر بر فرهنگ سازمان ...........................................................................................................22

2-7 الگوهای تبیین و شناخت فرهنگ سازمانی..........................................................................................23

2-7-1 الگوی پارسونز ..............................................................................................................................23

2-7-2 الگوی رابینز .................................................................................................................................24

2-7-3 الگوی هفتSمک کنزی ...............................................................................................................26

2-7-4 الگوی پیترز و واترمن ....................................................................................................................26

2-7-5 الگوی کرت لوین ...........................................................................................................................27

2-7-6 الگوی دیویس ................................................................................................................................27

2-7-7 الگوی ویلیام اوچی .........................................................................................................................27

2-8 ویژگی های فرهنگ ............................................................................................................................30

2-9 عناصر و مؤلفه های فرهنگ سازمانی ..................................................................................................31

2-10 سطوح فرهنگ سازمانی ....................................................................................................................32

2-11 عوامل موثر در پیدایش فرهنگ سازمانی............................................................................................33

2-12 منابع فرهنگ.......................................................................................................................................35

2-13 طبقه بندی فرهنگ سازمانی...............................................................................................................37

2-13-1 فرهنگ غالب و خرده فرهنگ سازمانی ........................................................................................37

2-13-2 فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف .....................................................................................................38

2-13-3 فرهنگ انطباق پذیر و انطباق ناپذیر .............................................................................................40

2-13-4 فرهنگ بروکراتیک و شهروندگرا ...............................................................................................40

2-14 انواع فرهنگ سازمانی .....................................................................................................................41

2-15 شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی...................................................................................................45

2-16 فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ های سازمانی....................................................................................47

بخش دوم : خلاقیت

2-17 مقدمه...............................................................................................................................................49

2-18 تعریف خلاقیت ..............................................................................................................................49

2-19 خلاقیت در مطالعات سازمانی و مدیریت .......................................................................................51

2-20 اهمیت خلاقیت در سازمان ها...........................................................................................................51

2-21 رویکرد های فرایند خلاق ................................................................................................................52

2-22 ویژگی سازمان های خلاق ...............................................................................................................53

2-23 موانع خلاقیت ...................................................................................................................................55

2-24 خلاقیت و فرهنگ.............................................................................................................................56

2-25 نوآوری و فرهنگ..............................................................................................................................57

2-26 باورهای فرهنگی و خلاقیت و نوآوری ...........................................................................................58

2-27 فرهنگ سازمانی نوآوری و خلاقیت.................................................................................................59

2-28 مراحل خلاقیت.................................................................................................................................60

2-29 عوامل خلاقیت.................................................................................................................................62

2-30 راههای پرورش خلاقیت..................................................................................................................63

قسمت دوم : پیشینه تحقیق

2-31 مطالعات و تحقیقات داخل کشور ....................................................................................................68

2-32 مطالعات و تحقیقات خارج کشور.....................................................................................................73

2-33 خلاصه فصل....................................................................................................................................78

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه .................................................................................................................................................81

3-2 نوع و روش تحقیق.............................................................................................................................81

3-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق .............................................................................................................81

3-4 روش جمع آوری اطلاعات ...............................................................................................................82

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................83

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1 مقدمه .................................................................................................................................................85

4-2 توصیف یافته های تحقیق ..................................................................................................................85

4-3 توصیف مشخصات فردی ..................................................................................................................85

4-4 توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه ................................................................................89

4-5 توصیف سوالات پرسشنامه مربوط به فرهنگ سازمانی ....................................................................89

4-6 توصیف سوالات پرسشنامه مربوط به خلاقیت .................................................................................100

4-7 آزمون فرضیه های تحقیق .................................................................................................................101

4-7-1 فرضیه اول.................................................................................................................................... 102

4-7-2 فرضیه دوم.....................................................................................................................................103

4-7-3 فرضیه سوم ...................................................................................................................................104

4-7-4 فرضیه چهارم ................................................................................................................................105

4-7-5 فرضیه پنجم ..................................................................................................................................106

4-7-6 فرضیه ششم .................................................................................................................................107

4-7-7 فرضیه هفتم ..................................................................................................................................108

4-7-8 فرضیه هشتم................................................................................................................................. 109

4-7-9 فرضیه نهم.................................................................................................................................... 110

4-7-10 فرضیه دهم .................................................................................................................................111

4-7-11 فرضیه یازدهم ............................................................................................................................112

4- 8یافته های تحقیق ...............................................................................................................................113

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 مقدمه ..............................................................................................................................................117

5-2 خلاصه تحقیق..................................................................................................................................117

5-3 بحث و نتیجه گیری.........................................................................................................................119

5-4 محدودیت های تحقیق ...................................................................................................................122

5-5 پیشنهادات تحقیق.............................................................................................................................122

5-6 پیشنهاد هایی برای تحقیقات بعدی....................................................................................................125

 

منابع و ماخذ .............................................................................................................................................127

پیوست ......................................................................................................................................................133

 

فهرست جداول

جدول1-1 مدل مفهومی..............................................................................................................................10

جدول2-1 تعاریف فرهنگ ........................................................................................................................29

جدول4-1 توزیع و درصد فراوانی سن آزمودنی ها ...................................................................................86

جدول 4-2 آماره توصیفی سن آزمودنی ها ................................................................................................86

جدول 4-3 توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت ............................................................87

جدول 4-4 توزیع و درصد فراوانی میزان تحصیلات آزمودنی ها ..............................................................87

جدول 4-5 توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس رشته تحصیلی ..................................................88

جدول4-6 توزیع و در صد فراوانی سابقه کاری آزمودنی ها ......................................................................88

جدول 4-7 آماره توصیفی بعد نوآوری در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر..........................89

جدول 4-8 آماره توصیفی بعد ریسک پذیری در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر..............90

جدول 4-9 آماره توصیفی بعد رهبری در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر ..........................91

جدول 4-10 آماره توصیفی بعد حمایت در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر........................92

جدول 4-11 آماره توصیفی بعد یکپارچگی در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر...................93

جدول 4-12 آماره توصیفی بعد کنترل در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر...........................94

جدول 4-13 آماره توصیفی بعد هویت در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر..........................95

جدول 4-14 آماره توصیفی بعد سیستم پاداش در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر.............96

جدول4-15 آماره توصیفی بعد سازش باتعارض در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر........97

جدول 4-16 آماره توصیفی بعدالگوی ارتباط در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر ............98

جدول 4-17 آماره توصیفی ابعاد فرهنگ سازمانی در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر .......99

جدول 4-18 سطوح خلاقیت ...................................................................................................................100

جدول4-19 نتایج آزمون فرض نرمال بودن مؤلفه ها.................................................................................101

جدول4-20 ارتباط نوآوری با خلاقیت ....................................................................................................102

جدول4-21 ارتباط ریسک پذیری با خلاقیت ..........................................................................................103

جدول 4-22 ارتباط رهبری با خلاقیت ....................................................................................................104

جدول 4-23 ارتباط حمایت با خلاقیت ..................................................................................................105

جدول 4-24 ارتباط یکپارچگی با خلاقیت ..............................................................................................106

جدول 4-25 ارتباط کنترل با خلاقیت ..................................................................................................... 107

جدول 4-26 ارتباط هویت با خلاقیت .....................................................................................................108

جدول 4-27 ارتباط پاداش با خلاقیت .....................................................................................................109

جدول 4-28 ارتباط سازش با خلاقیت ...................................................................................................110

جدول 4-29 ارتباط الگوی ارتباط با خلاقیت .........................................................................................111

جدول 4-30 ارتباط فرهنگ سازمانی با خلاقیت...................................................................................... 112

جدول 5-1 مقایسه تحقیقات قبلی با تحقیق حاضر.................................................................................. 119

 

فهرست نمودار

نمودار (2-1) کارکرد فرهنگ سازمانی .....................................................................................................21

نمودار(2-2) ارتباط و نفوذ فرهنگ سازمان بر بخشهای مختلف فرهنگ..................................................21

نمودار (2-3) عوامل تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی ...............................................................................34

نمودار (2-4) فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف .........................................................................................39

نمودار(4-1) میانگین توصیف ابعاد فرهنگ سازمانی ................................................................................99

 

فهرست شکل

شکل (2-1)شیوه شکل گیری فرهنگ........................................................................................................45

شکل (2-2)الگوی جامعه پذیری................................................................................................................46

شکل (4-1)توزیع فراوانی کارمندان به تفکیک سن...................................................................................142

شکل (4-2) توزیع فراوانی کارمندان به تفکیک جنسیت...........................................................................142

شکل (4-3) توزیع فراوانی کارمندان به تفکیک تحصیلات.......................................................................143

شکل (4-4) توزیع فراوانی کارمندان به تفکیک سابقه کاری.....................................................................143


مبلغ واقعی 24,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 22,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 180

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.