تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 315
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332879

بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره¬وري سازماني در شركت سهامي مخابرات استان ....


بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره¬وري سازماني در شركت سهامي مخابرات استان ....

چکیده

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره­وري سازماني در شركت سهامي مخابرات استان .... است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی شرکت مخابرات استان .... مي باشد که به روش تصادفی طبقه ­ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 340 نفر به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نظام نگهداشت سنجقي و همکاران (1390)، اله وردی و همکاران (1391) و مهرابیان و همکاران (1390) و پرسشنامه بهره وری سازمانی اولسانیا و همکاران (2012) بود. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل گویه و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. داده ­ها با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، درصد و آمار استنباطی نظیر تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه، آزمون فریدمن و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از رگرسیون خطی برای هر سوال نشان داد که 1- احساس عدالت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر بهره­وری سازمانی دارد. 2-تأمین نیازهای کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر بهره ­وری سازمانی دارد. 3- تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 4- محتوا و ماهيت شغل تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 5- رضايت وامنيت شغلي تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 6- مشخص بودن اهداف وانتظارات تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 7- فضاي همكاري وانسجام گروهي تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 8- حقوق پرداختي ومزايا تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 9- مديريت و رهبري تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 10- اما تاثیر همزمان متغیرها در مدل نهایی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که به جز عدالت سازمانی و فضاي همكاري و انسجام گروهي بقیه متغیرها تاثیر معناداری بر بهره وری دارند. در این بین تاثیر حقوق پرداختی و مزایا و مدیریت و رهبری منفی و معنادار بود.

کلید واژگان: نظام نگهداشت، مدیریت منابع انسانی، عدالت سازمانی، بهره­ وری سازمانی، شرکت مخابرات.

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیاتپژوهش

مقدمه.................................................................................................................... 2

1-1- بیان مساله..................................................................................................... 3

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................. 5

1-3- اهداف پژوهش.............................................................................................. 7

1-3-1- هدف اصلی.............................................................................................. 7

1-3-2- اهدف فرعی.............................................................................................. 8

1-4- فرضیه های پژوهش........................................................................................ 8

1-4-1- فرضیه اصلی پژوهش.................................................................................. 8

1-4-2- فرضیه های فرعی....................................................................................... 8

1-5- سوالات پژوهش............................................................................................ 9

1-5-1- سوال اصلی پژوهش................................................................................... 9

1-5-2- سوالات فرعی پژوهش............................................................................... 9

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها................................................................. 10

1-6-1- تعاریف مفهومی....................................................................................... 10

1-6-1-1- مدیریت منابع انسانی............................................................................. 10

1-6-1-2- نظام نگهداشت منابع انسانی................................................................... 11

1-6-1-3- عدالت سازمانی.................................................................................... 11

1-6-1-4- بهره وری سازمانی................................................................................ 11

1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرها............................................................................ 12

1-6-2-1- نظام نگهداشت منابع انسانی................................................................... 12

1-6-2-2- بهره وری سازمانی................................................................................ 12

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه.................................................................................................................... 14

2-1-1- نظام نگهداشت.......................................................................................... 14

2-1-2- ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی................................................................. 15

2-1-2-1- احساس عدالت سازمانی........................................................................ 15

2-1-2-2- ابعاد عدالت سازمانی.............................................................................. 16

2-1-2-2- تامین نیازهای برتر................................................................................ 18

2-1-2-2-1- انگیزش............................................................................................ 18

2-1-2-2-2- نظریه‌های محتوایی انگیزش............................................................... 19

2-1-2-2-3- نظریه های فرایندی انگیزش.............................................................. 25

2-1-2-3- تعهد سازمانی........................................................................................ 31

2-1-2-4- محتوا و ماهیت شغل............................................................................. 34

2-1-2-5- رضایت و امنیت شغلی........................................................................... 35

2-1-2-5-1- مفهوم و تعريف رضايت شغلي........................................................... 36

2-1-2-5-2- دیدگاه های رضایت شغلی................................................................. 37

2-1-2-5-3- نظریه‌های رضایت شغلی.................................................................... 39

2-1-2-5-4- عوامل موثر بر رضايت شغلي.............................................................. 40

2-1-2-5-5- عوامل محيطي سازمان........................................................................ 41

2-1-2-5-6- پيامدهاي رضايت شغلي..................................................................... 43

2-1-2-6- مشخص بودن اهداف و انتظارات............................................................ 43

2-1-2-7- حقوق پرداختی و مزایا........................................................................... 45

2-1-2-8- مدیریت و رهبری................................................................................. 46

2-1-2-8-1- اهمیت رهبری................................................................................... 47

2-1-2-8-2- تفاوت رهبری و مدیریت................................................................... 48

2-1-2-8-3- رویکردها و نظریه های رهبری........................................................... 50

2-1-3- بهره وری................................................................................................. 61

2-1-3-1- تعاریف بهره وری................................................................................. 62

2-1-3-3- نهادي كردن بهره وري در انديشه............................................................ 66

2-1-3-4- نهادي كردن صرفه جويي در كل سازمان.................................................. 66

2-1-3-5- طراحي نظام هاي بهره ور....................................................................... 67

2-1-3-6- طراحي نظام نگهداري و تعميرات فراگير.................................................. 67

2-1-3-7- پياده سازي نظام مديريت كيفيت فراگير.................................................... 68

2-1-3-8- استقرار نظام تحقيقات بهره وري............................................................. 68

2-2- پیشینه پژوهش.............................................................................................. 69

2-2-1- پژوهش های داخلی................................................................................... 69

2-2-2- پژوهش های خارجی................................................................................. 72

2-3- جمع بندی پیشینه پژوهش.............................................................................. 74

2-4- مدل مفهومی پژوهش.................................................................................... 75

2-5- مدل تحلیلی پژوهش...................................................................................... 76

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه.................................................................................................................... 83

3-1- روش پژوهش............................................................................................... 83

3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری................................................................... 84

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................. 86

3-4- روش گردآوری اطلاعات................................................................................ 89

3-5- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................ 89

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه................................................................................................................... 92

4-1- آمار توصیفی................................................................................................. 92

4-1-1- اطلاعات جمعیت شناختی.......................................................................... 92

4-1-2- متغیرهای پژوهش...................................................................................... 96

4-2- آزمون فرضیات پژوهش................................................................................. 98

4-2-1- آزمون فرضیه اصلی.................................................................................. 99

4-2-2- آزمون فرضیه­های فرعی............................................................................. 99

4-3- مدل نهایی .................................................................................................. 103

4-4- جمع بندی نهایی ......................................................................................... 108

 

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

مقدمه................................................................................................................... 110

5- 1- بحث و نتیجه گیری..................................................................................... 110

5-2- تفسیر یافته ها.............................................................................................. 111

5-3- نتیجه گیری کلی........................................................................................... 117

5-4- محدودیت های پژوهش................................................................................ 119

5-4-1- محدودیت های خارج از اختیار محقق........................................................ 119

5-4-2- محدودیت های در اختیار محقق................................................................. 119

5-5- پیشنهادهای پژوهش...................................................................................... 119

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی................................................................................. 119

5-5-2- پینشهادهای پژوهشی................................................................................ 120

فهرست منابع و مآخذ............................................................................................ .121

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1.تئوری انگیزش ـ بهداشت اقتباس از مدیریت آموزشی هوی و میسکل (2005). 38

جدول شماره 2-2. تفاوت رهبر و مدیر.......................................................................... 49

جدول شماره 2-3. مقايسه رهبري پيش نوگرا، نوگرا و فرانوگرا (بوج و دنهي، 1999)......... 52

جدول شماره، 3-1. توزيع فراواني و درصد جامعه پژوهش بر حسب نوع استخدام............. 85

جدول شماره، 3-2. توزيع فراواني و درصد نمونه پژوهش بر حسب نوع استخدام.............. 85

جدول3-3. نحوه امتیازبندی سؤالات پرسشنامه نظام نگهداشت منابع انسانی....................... 86

جدول 3-4. تفکیک گویه ها در قالب ابعاد نظام نگهداشت............................................... 87

جدول3-5. نتايج روایی (تحلیل گویه) پرسشنامه نظام نگهداشت منابع انسانی..................... 87

جدول3-6. نتايج پایایی پرسشنامه (آزمون آلفاي کرونباخ) نظام نگهداشت منابع انسانی........ 88

جدول3-7. نحوه امتیازبندی سؤالات پرسشنامه بهره وری سازمانی.................................... 88

جدول3-8.نتايج روایی (تحلیل گویه) و پایایی پرسشنامه بهره وری سازمانی...................... 89

جدول 4-1 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس جنسیت........................................ 92

جدول 4-2 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس وضعیت تاهل................................ 93

جدول 4-3 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس مدارک تحصیلی مختلف................. 94

جدول 4-4 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس سابقه خدمت................................. 95

جدول 4-5 : میانگین، انحراف معیار و درصد به دست آمده از ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی ....................................96

جدول 4-6 . نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف....................................................... 98

جدول شماره 4-7. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر نظام نگهداشت منابع انسانی بر بهره وری سازمانی................................................... 99

جدول شماره 4-8. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر احساس عدالت سازمانی بر بهره وری سازمانی........................ 99

جدول شماره 4-9. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر تأمین نیازهای کارکنان بر بهره وری سازمانی....................... 99

جدول شماره 4-10. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر تعهد سازمانی بر بهره وری سازمانی ...........................100

جدول شماره 4-11. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر محتوا و ماهیت شغل بر بهره وری سازمانی............................... 100

جدول شماره 4-12. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر رضايت و امنيت شغلي بر بهره وری سازمانی ..........................101

جدول شماره 4-13. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین مشخص بودن اهداف و انتظارات بر بهره وری سازمانی............................................... 101

جدول شماره 4-14. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر فضاي همكاري وانسجام گروهي بر بهره وری سازمانی............................ 101

جدول شماره 4-15. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر حقوق پرداختي ومزايا بر بهره وری سازمانی................................ 102

جدول شماره 4-16. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر مديريت و رهبري بر بهره وری سازمانی........................... 102

جدول شماره 4-17. بررسی نقش پیش بینی کنندگی ابعاد نظام نگهداشت در بهره وری سازمانی....................................................... 103

جدول شماره 4-18. آزمون فریدمن برای رتبهبندی ابعاد نظام نگهداشت.......................... 104

جدول شماره 4-19. شاخص‌های برازش مدل تأثیر ابعاد نگهداشت نیروی انسانی بر بهره‌وری سازمانی......................... 108

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس جنسیت........................................ 93

نمودار 4-2 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس وضعیت تاهل................................ 94

نمودار 4-3 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس مدارک تحصیلی مختلف................. 95

نمودار 4-4 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس سابقه خدمت................................. 96

 

فهرست اشکال

شکل 2-1. رضایت شغلی اقتباس از مقیمی (1377)........................................................ 42

شکل2-2.مدل مفهومی پژوهش.................................................................................... 75

شکل شماره 4-1. تأثیر ابعاد نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهره‌وری سازمانی مدل در حالت اعداد استاندارد............................... 106

شکل شماره 4-2. تأثیر ابعاد نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهره‌وری سازمانی مدل در حالت اعداد معناداری............................... 107

شکل شماره 5-1. تأثیر ابعاد نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهره‌وری سازمانی مدل در حالت اعداد استاندارد .....................................118

 

پیوست­

پرسشنامه نظام نگهداشت منابع انسانی........................................................................... 134

پرسشنامه بهره وری سازمانی........................................................................................ 140


مبلغ واقعی 24,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 22,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 149

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.