تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 143
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307696

بررسی عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر ....


بررسی عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر ....

چکیده

نزديك‌ترين مفهوم موجود در علم اقتصاد، مصرف و الگوي مصرف است. منظور از الگوي مصرف در علم اقتصاد شناسايي سه مؤلفه است: اول سطح مصرف، دوم تركيب كالاهاي مصرفي و سوم نحوه مصرف. رفتار مصرف‌کننده از موضوعات جدید حوزه‌ی بازاریابی به شمار می‌رود و موضوعی بحث‌برانگیز و چالشی است که افراد وآن‌چه خریداری می‌نمایند را دربر می‌گیرد.دربیشترجوامع امروزی با بالاتر رفتن سطح درآمدبیشتر افراد جامعه و ایجاد تکنولوژی‌های جدیدتمایل به سمت خرید و مصرف کالاهای لوکس - تجملی - برای رفاه بیشتر و سبک و سطح زندگی بالاتر بیشتر شده‌است. در این پژوهش به دلیل اهمیت عوامل تاثیرگذار بر فرآیند خرید پژوهشگر به دنبال چگونگی ارتباط ابعاد عوامل مرتبط بر فرایند خرید و هم‌چنین نوع و جهت این رابطه است.از این‌رو هدف تحقیقبررسی و توصیف فرایند تصمیم‌گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر .... و رابطه آن‌ها با عوامل مرتبط. بنابراین برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهده‌ی رفتار خرید و مصاحبه صورت پذیرفت و در نهایت اطلاعات تکمیلی توسط پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید و اطلاعات آن توسط نرم‌افزار لیزرلسنجیده وفرضیات تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار گرفت که در نهایت تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرار نگرفتند. ولی با توجه به ضریب همبستگیبین عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی و عوامل موقعیتی می‌توان نتیجه گرفت که میان آن‌هابا فرایند تصمیم خریداران کالاهای لوکس رابطه وجود دارد که البته این رابطه مستقیم نیست

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: بيان مسئله. 1

1-1 مقدمه. 2

2-1 عنوان تحقيق. 3

1-3 بیان مساله تحقیق. 3

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-5 اهداف پژوهش... 7

1-5-1 هدف اصلی :7

1-5-2 اهداف فرعی :7

1-6قلمرو تحقیق. 7

1-6-1 قلمرو مكاني تحقيق(جامعیت آماري)7

1-6-2 قلمرو زماني تحقيق. 7

1-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق. 8

1-7 تعریف واژه ها ،مفاهیم و متغیرها8

1-7-1 تعريف نظري واژه‌ها8

1-7-2 تعریف عملیاتی واژه ها10

1-8 متغیرها11

1-8-1متغیر مستقل تحقیق. 12

2-8-1متغیر وابسته. 13

1-9 خلاصه فصل. 14

فصل دوم: ادبیات و موضوع تحقیق. 15

2-1 مقدمه. 16

2-2 ادبيات موضوع در خصوص متغييرها17

2-2-1 فرایند خرید. 17

2-2-2 فرایند خرید سنتی.. 17

2-2-3 رفتار مصرف كننده18

2-2-4 چگونه يك كالا و يا خدمت اكتساب، مصرف و دور انداخته مي شود؟. 23

2-2-5 رفتار خرید مصرف کننده26

2-2-6 تصميم گيري درباره خريد. 27

2-2-7 آمیزه بازاریابی، فنون و شیوه های بازاریابی.. 27

2-2-8 آمیزه بازاریابی از دیدگاه مشتری.. 29

2-2-9 مدل رفتار خرید مصرف کننده30

2-2-10 خصوصيات فردي موثر در رفتار مصرف كننده33

2-2-11 عوامل مؤثر بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان. 34

2-2-11-1 عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی.. 34

2-2-11-2 عوامل اجتماعي.. 36

2-2-11-3 عوامل شخصي.. 47

2-2-11-4 عوامل رواني.. 51

2-2-12 فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده61

2-2-13گرایش خریدار. 63

2-2-13-1 ارزش... 64

2-2-13-2کارایی.. 64

2-2-13-3 مقدار. 64

2-2-13-4 تنوع. 65

2-2-13-5 مزایا65

2-2-14 گرایش خریدار و بازاریاب.. 65

2-2-15 رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی.. 66

2-2-16 مروري بر مفاهيم تصوير محصول. 67

2-2-17ندازه‌گيري تصوير محصول. 70

2-2-18 انواع تصوير. 71

2-2-18-1تصوير علامت تجاري.. 71

2-2-18-2 تصوير محصول. 71

2-2-18-3 تصوير تداعي كننده71

2-2-18-4 تصوير استفاده كننده72

2-2-18-5 تصوير استفاده72

2-2-19 تصوير ذهني.. 73

2-2-20موقعيت.. 74

2-2-21 معنا74

2-3 تاريخچه و سابقه موضوع تحقيق (پيشينه تحقيق)74

2-3-1 پیشینه داخلی.. 74

2-3-2 پیشنه خارجی.. 76

2-4 چارچوب نظري تحقيق. 78

2-5 مدل مفهومي تحقيق. 79

2-6 مدل تحلیلی تحقيق. 80

2-8خلاصه فصل. 81

فصل سوم: روش تحقيق. 82

1-3 مقدمه. 83

3-2 روش تحقیق. 84

3-2-1 تحقیق کاربردی.. 85

3-2-2 تحقیقات همبستگی.. 85

3-3 فرآيند تحقيق. 87

3-4 جامعه آماری.. 88

3-5 حجم نمونه و روش نمونه‌گيري.. 88

3-5-1 نمونه گیری تصادفی ساده89

3-5-2 تعیین حجم نمونه. 89

3-5-3 روش تعیین حجم نمونه. 90

3-6ابزار جمع آوری داده ها90

3-7-1 پرسشنامه. 91

3-7-2 طیف لیکرت.. 92

3-7 نحوه نمره‌گذاري سوالات.. 94

3-8 روایی و پایایی تحقیق. 95

3-8-1 روایی ابزار سنجش... 96

3-8-2اعتبار محتوا96

3-8-3 پایایی (قابلیت اعتماد)96

3-8-4 روش آلفای کرونباخ. 97

3-9 روش جمع آوری داده ها99

3-10 روش تجزيه و تحليل و داده ها99

3-10-1تحلیل عاملی.. 100

3-10-2 تحلیل ماتریس کوواریانس... 101

3-10-3 مدل معادلات ساختاری.. 102

3-10-4 شاخص های برازندگی مدل. 103

5-10-3مجذور کا ..... 103

6-10-3 نسبت به درجه آزادی.. 104

7-10-3ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب.. 104

8-10-3 ریشه مجذور میانگین باقی مانده104

9-10-3شاخص نکویی برازش... 104

3-10-10شاخص تعدیل یافته نیکویی برازش... 105

3-10-11 شاخص برازندگی تطبیقی.. 105

3-10-12 شاخص صرفه جویی برازندگی.. 105

3-10-13 روش حداقل مربعات جزئی.. 106

3-11خلاصه فصل. 106

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها107

4-1 مقدمه. 108

4-2 توصیف متغیر های میانجی.. 109

4-2-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 109

4-2-2 توزیع آماری وضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 110

4-2-2 توزیع آماری وضعیت سنی پاسخ دهندگان. 111

4-2-4 توزیع آماری تحصیلات پاسخ دهندگان. 112

4-3توصیف متغیر های تحقیق. 112

4-3-1 آزمون بارتلت و کايز-مير-اوکين. 113

4-3-2 قابلیت اعتماد (پایایی)114

4-3-2-1 روش آلفای کرونباخ. 114

4-3-3 بررسی شاخص های نکویی برازش... 115

4-3-4 ماتریس همبستگی متغیرها116

4-3-5 نمودار ضریب مسیر. 118

4-3-6 نمودار مقادیر آماره120

7-3-4 برآوردها یا ضرایب مدل اندازه گیری.. 120

4-4 بررسی فرضیات تحقیق. 123

4-4-1بین عوامل فردی و روانی با فرایند تصمیم خریداران کالاهای لوکس رابطه وجود دارد.124

4-4-2 بین عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی بر فرایند تصمیم خریداران کالاهای لوکس رابطه وجود دارد .124

4-4-3 بین عوامل موقعیتی بر فرایند تصمیم خریداران کالاهای لوکس رابطه وجود دارد .125

4-5 خلاصه فصل. 126

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 128

5-1 مقدمه. 129

5-2 نتیایج مربوط به دموگرافی یا جمعیت شناسی.. 131

5-2-1 نتایج مربوط به جنسیت.. 131

5-2-2 نتایج مربوط به تاهل. 131

5-2-3 نتایج مربوط به سن. 132

5-2-4 نتایج مربوط به سطح تحصیلات.. 132

5-2-5 نتیجه کلی.. 132

5-3 نتایج مربوط به منغیرها133

5-4 نتایج مربوط به فرضیه ها133

5-5 بحث و بررسی.. 134

1-5-5 مهمترین یافته های تحقیق. 135

5-6 محدودیت ها135

5-7 پیشنهادات.. 136

5-8 پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی.. 137

5-9 خلاصه فصل. 138

منابع و مآخذ. 139

پیوستها و ضمائم. 145

 

فهرست جداول

جدول 1-1 قلمروزمانی تحقیق. 8

جدول2-2 شخصیت.. 51

جدول 2-3نج معیارگرایش خریدار(بنت1، ۱۹۹۷، ص۱۵۳)63

جدول 3-1 مراحل فرآیند تحقیق حاضر. 87

جدول 3-2 نحوه تخصیص سوالات را به هر متغیر. 94

جدول 3-3 ضریب الفای کونباخ (برای 30 عدد پرسشنامه)98

جدول 3-4 میزان پایایی پرسشنامه. 98

جدول 4-1 فراوانی افراد نمونه از لحاظ جنسيت.. 109

جدول 4-2 فراوانی افراد نمونه از لحاظ وضعیت تاهل.. 110

جدول 4-3 مشخصات افراد نمونه از لحاظ سن.. 111

جدول 4-4 مشخصات افراد نمونه از لحاظ تحصيلات.. 112

جدول 4-5 آزمون بارلت و کايز-مير-اوکين.. 113

جدول4-6 اندازه آلفاي کرونباخ.. 114

جدول 4-7 شاخص‌هاي برازندگي.. 115

جدول 4- 8 ماتريس همبستگی متغير عوامل رواني و فردي.. 116

جدول 4-9 ماتريس همبستگی متغير عوامل موقعيتي.. 117

جدول4-14 برآورد پارامترهای مربوط به متغیر مستقل عوامل فرهنگي-اجتماعي و گروهي.. 121

جدول 4-15 برآورد پارامترهای مربوط به متغیر مستقل عوامل رواني و فردي.. 121

جدول 4-16 برآورد پارامترهای مربوط به متغیر مستقل عوامل موقعيتي.. 121

جدول 4-17 برآورد پارامترهای مربوط به متغیر وابسته تشخیص نیاز. 122

جدول 4-18 برآورد پارامترهای مربوط به متغیر وابسته جستجوی اطلاعات.. 122

جدول 4-19 برآورد پارامترهای مربوط به متغیر وابسته ارزیابی گزینه ها122

جدول 4-20 برآورد پارامترهای مربوط به متغیر وابسته تصمیم خرید. 123

جدول 4-21 برآورد پارامترهای مربوط به متغیر وابسته رفتار پس از خرید. 123

جدول 4-22 ضریب مسیر اثر متغیر مستقل عوامل فردی و روانی بر فرایند تصمیم خریداران کالاهای لوکس... 124

جدول 4-23 ضریب مسیر اثر متغیر مستقل عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی بر فرایند تصمیم خریداران کالاهای لوکس... 125

جدول 4-24 ضریب مسیر اثر متغیر مستقل عوامل موقعیتی بر فرایند تصمیم خریداران کالاهای لوکس... 126

جدول 5-1 نتایج مربوط به متغیرهای تحقیق. 133

جدول 5-2 نتایج مربوط به فرضیه های تحقیق. 134

 

فهرست اشكال

شکل 2-1 فرایند خرید سنتی(حسینی،147:1385)18

شکل 2-2 عناصر تشكيل دهنده رفتار مصرف كننده19

شکل 2-3 فرایند تصمیم خرید مصرف کننده( اسمیکین، ۲۰۰۰:۱۵۴)31

شکل 2-4 جعبه سیاه(حسینی،152:1385)33

شکل 2-5 عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید(حسینی،152:1385)34

شکل 2-6 تعامل گرایش خریدار و بازاریاب.. 66

شکل 2-7 مدل مفهومي تحقيق (روستا و همکاران ، 1388 : 131(79

شکل2-8 مدل تحلیلی تحقيق. 80

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 فراوانی افراد نمونه از لحاظ جنسيت.. 109

نمودار4-2 فراوانی افراد نمونه از لحاظ وضعیت تاهل.. 110

نمودار 4-3 مشخصات افراد نمونه از لحاظ سن.. 111

نمودار 4-4 مشخصات افراد نمونه از لحاظ تحصيلات.. 112

نمودار4-6 مقادير آماره براي متغيرهای مدل. 120

نمودار 4-7 مدل مفهومی تحقیق. 126


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 655

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.