تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 333
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332897

بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان


بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان

چکیده:

در این تحقیق به بررسي عوامل موثر بر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان پرداخته شده است.در این تحقیق از عواملی چون ارزش برند، تصویر برند و فاکتورهای موثر بر رابطه موفقیت آمیز با مشتری شامل: اعتماد، رضایت، تعهد ، آگاهی از برند ، وفاداری به برند و تداعی برند یاد شده است. روش تحقیق از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی و از تحقیقات کاربردی به حساب می آید. جهت گردآوری اطلاعات و داده های موردنیاز برای بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه( منابع اولیه) و علاوه برآن از کتب، مقالات، پایان نامه ها و پایگاه های اطلاعاتی به عنوان منابع ثانویه استفاده می شود. اطلاعات گرداوری شده حاصل از پرسشنامه ابتدا وارد نرم افزار اس پی اس برای آمار توصیفی و از نرم افزار لیزرل برای آمار استنباطی و استخراج مدل تحلیل عاملی تاییدی و مدل ساختاری استفاده شد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان پنج بیمارستان منتخب در تهران می باشد و حجم نمونه با توجه به محدودیت های زمانی و امکانات تحقیق 384 نمونه می باشد. این تحقیق با بیان این مساله کلی که ارزش برند، وفاداری به برند،تعهد به برند واعتماد به برند و آگاهی از برند چه ارتباطی با تصوير برند دارند انجام شده است . که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده تاثیر مثبت و مستقیم این اجزا راتا حدودی تایید می کند ، حال آنکه از آنجاییکه مقدارt بدست آمده برای هریک از این اجزاء مقداری مثبت است به طور شفاف تری میتوان این گونه ادعا کرد که تاثیر بعضی از این اجزا دارای تاثیری مثبت است.

کلید واژه: ارزش برند، تصویر برند ، اطمینان، رضایت، تعهد ، آگاهی برند ، وفاداری به برند ، تداعی برند

 

فهرست :

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق...............................................................................................................1

مقدمه3

1-1 - بيان مسأله:3

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :4

1-2-1-بررسی تاثیر برند خدمات روی وفاداری مشتری:5

1-2-2-اهمیت برند سازی در حوزه خدمات:5

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:5

1-3-1-پيشينه داخلي :6

1-3-2- پيشينه خارجي :6

1-4- اهداف مشخص تحقيق:8

1-5 -چهارچوب نظری تحقیق :8

1-6- مدل تحقیق. 8

1-7- فرضیه های تحقیق:9

1-8- روش تحقیق :10

1-9- قلمرو تحقیق :10

1-9-1-قلمرو موضوعی تحقیق.............................................................................12

1-9-2-قلمرو مکانی تحقیق :.10

1-9-3-قلمرو زمانی تحقیق :.10

1-10- جامعه آماری:10

1-11- روش نمونه گیری و حجم نمونه:10

1-12روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:10

1-13- تعريف متغیرها و اصطلاحات تحقیق:11

فصل دوم :ادبیات وپیشینه تحقیق............................................................................16

مقدمه:14

2-1-مباني نظري:14

2-1-1-نام و نشان تجاری (برند):14

2-1-1-1-برند :15

2-1-1-2 مزيت هاي برند :16

2-1-2-ارزش ويژه برند:16

2-1-2-1-طبقه بندي ادبيات ارزش ويژه برند:17

2-1-2-2-رويكردهاي موجود در سنجش ارزش ويژه برند:18

2-1-2-3-شاخصهاي سنجش منابع ارزش ويژه برند:19

2-1-2-3-1-شاخصهاي ارزش ويژة برند از منظر كاپفرر:20

2-1-2-3-2-شاخصهاي ارزش ويژة برند از منظر پرفسور آكر:20

2-1-2-3-3-سنجش ارزش ويژه برند از منظر پرفسور كلر:21

2-1-2-3-4-سنجش منظر مالي برند از ديدگاه مدل:Interbrand.. 21

2-1-2-4-برنامه بازاريابي منسجم به منظور ايجاد ارزش ويژه برند:22

2-1-3-رضایت مشتری:22

2-1-3-1- مفهوم و تعریف رضایت مشتری:23

2-1-3-2- ابعاد رضایت مشتری:25

2-1-4- آگاهی از نام و سمبل برند26

2-1-5- تعهد نام تجاری. 26

2-1-6- مفهوم تصوير ذهني برند27

2-1-6-1- تاثير تصوير ذهني برند28

2-1-6-2-عناصر تصوير ذهني برند29

2-1-6-3-تصوير ذهنی سازمان. 29

2-1-7- اعتماد به برند31

2-1-8- تداعی برند:33

2-1-8-1-انواع تداعی‌ها:34

2-1-9-وفاداري به نام و نشان تجاري:35

2-1-9-1- رويکردهاي رفتاري نسبت به وفاداري به نام و نشان تجاري. 37

2-1-9-2- معيارهاي نگرشي وفاداري به نام و نشان تجاري. 38

2-1-9-3 انواع وفاداري. 38

2-1-9-4- دلايل وفاداري. 40

2-2- پیشینه پژوهش:40

2-2-1-پیشینه داخلی:40

2-2-1-1-پایان نامه:40

2-2-1-2-مقاله ها:42

2-2-2-پیشینه خارجی. 42

2-2-2-1-مقاله ها:42

فصل سوم : روش شناسی تحقیق............................................................................59

مقدمه:46

3-1- روش تحقیق:46

3-2- قلمرو تحقیق:47

3-2-1- قلمرو موضوعی:47

3-2-2- قلمرو مکانی تحقیق:47

3-2-3- قلمرو زمانی تحقیق:48

3-2-3-1- زمان انجام تحقیق:48

3-2-3-2: زمان جمع آوری اطلاعا ت:48

3-3-جامعه آماري:48

3-3-1- روش نمونه گیری: 63

3-3-2- حجم نمونه :49

3-4- روش و ابزار گرداوری اطلاعات:49

3-5- مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق:51

3-6- اعتبار( روایی)ابزار اندازه گیری تحقیق:53

3-7- پایایی(اعتماد پذیری) ابزار اندازه گیری پژوهش:53

3-8- فرآیند و نتایج " مطالعه آزمایشی":55

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها:55

3-9-1- مدل یابی معادلات ساختاری برای طراحی مدل تحقیق:56

3-9-2- شاخص های برازندگی مدل کلی:58

3-9-2-1-شاخصهای GFIوAGFI:59

3-9-2-2-شاخصRMSEA:59

3-9-2-3-مجذور کای:59

3-9-2-4-شاخصNFI , CFI :59

3-9-2-5-شاخص NNFI :60

3-9-2-6-شاخص IFI :60

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................80

مقدمه62

4-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:63

4-2-آزمون کفایت اندازه نمونه64

4-3- تحلیل استنباطی یافته‌ها:65

4-4-آزمون نرمال بودن مولفه های الگو:66

4-5-اعتبار سنجی مدل تحقيق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری:67

4-6-تفسير و تعبير مدل:69

4-7-بررسی ضرایب روایی، توصیفی و همبستگی:72

4-8-تحلیل فرضیه های تحقیق:74

4-8-1-فرضیه اول :75

4-8-2-فرضیه دوم :75

4-8-3-فرضیه سوم :75

4-8-4-فرضیه چهارم :76

4-8-5-فرضیه پنجم : 76

4-8-6-فرضیه ششم :.76

4-8-7-فرضیه هفتم :77

4-8-8-فرضیه هشتم :77

4-8-9-فرضیه نهم :78

4-8-10-فرضیه دهم :78

4-8-11-فرضیه یازدهم :78

4-8-12-فرضیه دوازدهم :79

4-8-13-فرضیه سیزدهم :79

4-9-تحلیل ضرایب تعیین (R2):80

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات....................................................................105

مقدمه82

5-1- خلاصه تحقیق:82

5-2- نتيجه گيري بررسی فرضیه های تحقیق :83

5-2-1- نتایج بررسی فرضیه اول تحقیق:83

5-2-2- نتایج بررسی فرضیه دوم تحقیق:83

5-2-3- نتایج بررسی فرضیه سوم تحقیق:84

5-2-4- نتایج بررسی فرضیه چهارم تحقیق:84

5-2-5- نتایج بررسی فرضیه پنجم تحقیق:85

5-2-6- نتایج بررسی فرضیه ششم تحقیق:85

5-2-7- نتایج بررسی فرضیه هفتم:85

5-2-8- نتایج بررسی فرضیه هشتم:86

5-2-9- نتایج بررسی فرضیه نهم:86

5-2-10- نتایج بررسی فرضیه دهم:87

5-2-11- نتایج بررسی فرضیه یازدهم:87

5-2-12- نتایج بررسی فرضیه دوازدهم:87

5-2-13- نتایج بررسی فرضیه سیزدهم:88

5-3- نتیجه گیری کلی:89

5-4-محدوديت هاي تحقيق:89

5-5- پیشنهادهای تحقیق :89

5-5-1- پیشنهادهای ناشی از نتایج یافته های تحقیق :89

5-5-2-پیشنهادها برای تحقیقات آتی:91

منابع:‌ب

ضمایم: 126


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 594

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.