تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 260
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332824

بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان ....


بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در  شرکت گاز استان ....

چکیده

توسعه تکنولوژی یکی از مهمترین ویژگی های عصر جدید است. دولت الکترونیک به معنی پذیرش تکنولوژی ها توسط دولت به منظور افزایش کارایی و بهره وری خدمات عمومی می باشد و شناسایی موانع یکی از پیش زمینه های مهم پیاده سازی موفق دولت الکترونیک است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان .... می باشد. که این موضوع به مدیران کمک خواهد کرد که به موانع استقرار دولت الکترونیک آگاهی یابند و در جهت رفع محدویت ها و موانع مربوط اقدام نمايند. در همین خصوص به 6 گروه موانع مدیریتی، سازمانی، فنی، انسانی، مالی و محیطی با 29 شاخص فرعی اشاره می کند که براساس آن 6 فرضیه طراحی شده است. تحقيق حاضر يك مطالعه توصيفي و پیمایشی است در این تحقیق از بین کل کاربران کامپیوتردر شرکت گاز استان ....، با روش نمونه گیری کوکران 193نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با به کار گیری روش آلفای کرونباخ ونرم افزار spss،932/0 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از دو روش آزمون تی استیودنت (برای آزمون فرضیه ها) و آزمون تحلیل واریانس فریدمن (برای رتبه بندی موانع) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر مشخص نمود که به جز عوامل فنی و مدیریتی، سایر عوامل به عنوان موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان .... مطرح می باشند، و عوامل محیطی به عنوان مهم ترین موانع شناخه شد. همچنین " سرعت پایین اینترنت"مهمترین مانع از بین شاخص های زیر مجموعه عوامل اصلی تعیین گردید.

واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل مالی، عوامل فنی، عوامل محیطی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ......................................................................................................................................... 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه.................................................................................................................................... 2

1-2 بیان مسأله.............................................................................................................................. 3

1-3 اهمیت وضرورت موضوع........................................................................................................ 6

1-4 اهداف تحقیق....................................................................................................................... ................6

1-4-1 اهداف آرمانی.............................................................................................................. .....................6

1-4-2 اهداف ویژه................................................................................................................. .....................7

1-5 سؤالات تحقیق............................................................................................................... ......................7

1-5-1 سؤالات اصلی.............................................................................................................. ....................7

1-5-2 سؤالات فرعی................................................................................................................ ..................7

1-6 فرضیه­های تحقیق................................................................................................................. ..7

1-7 تعاریف مفهومی .................................................................................................................... 8

1-7-1دولت الکترونیک.................................................................................................................. 8

1-7-2 عوامل مدیریتی................................................................................................................... 8

1-7-3 عوامل سازمانی................................................................................................................... 8

1-7-4 عوامل فنی ......................................................................................................................... .............8

1-7-5 عوامل انسانی .................................................................................................................... ..............9

1-7-6 عوامل مالی.................................................................................................................... ..................9

1-7-7 عوامل محیطی................................................................................................................ ..................9

1-8 تعاریف عملیاتی.................................................................................................................. ...............10

1-9 قلمرو تحقیق........................................................................................................................... ...........10

1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق..................................................................................................... .............11

1-9-2 قلمرو مکانی........................................................................................................................ ......... 11

1-9-3 قلمرو زمانی........................................................................................................................ ...........11

1-10چهارچوب نظری ومدل مفهومي تحقيق........................................................................... ................11

فصل دوم : مروري بر تحقيقات انجام شده

2-1مقدمه......................................................................................................................... ........................13

2-2 بخش اول: دولت.................................................................................................................. 14

2-2-1 تعریف دولت................................................................................................................................ 14

2-2-2 پیشینه تشکیل دولت.................................................................................................................... 14

2-3 بخش دوم: فناوری اطلاعات.............................................................................................................. 15

2-3-1تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات.............................................................................................. 15

2-3-2 پیشینه فناوری اطلاعات................................................................................................................ 15

2-4 بخش سوم: دولت الکترونیک......................................................................................................... 15

2-4-1 چگونگی شکل گیری دولت الکترونیک...................................................................................... 15

2-4-2 ماهیت دولت الکترونیک............................................................................................................. 16

2-4-3 تعریف دولت الکترونیک............................................................................................................ 17

2-4-4 ويژگي‌هاي دولت الکترونيک...................................................................................................... 18

2-4-5سنخ شناسی خدمات دولت الکترونی........................................................................................... 19

2-4-6 کاربردهای دولت الکترونیک....................................................................................................... 20

2-4-7 ساختار دولت الکترونیک............................................................................................................. 22

2-4-8 دلایل گرایش به دولت الکترونیکی.............................................................................................. 23

2-4-9 مزایای دولت الکترونیکی............................................................................................................. 27

2-4-10 الگوهای پیاده سازی مرحله ای دولت الکترونیک...................................................................... 29

2-4-11 مدل های دولت الکترونیک......................................................................................................... 43

2-4-12 مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی............................................................................................. 45

2-4-13 زیرساختها و ملزومات پیاده سازی دولت الکترونیک................................................................... 46

2-4-14مقایسه دولت سنتی یا دولت بوروکراتیک با دولت الکترونیکی............................................... 49

2-4-15 مراحل تکامل دولت الکترونیک............................................................................................... 50

2-4 -16 اثرات ناشی از عدم ایجاد دولت الکترونیک.............................................................................. 51

2-4-17 موانع دولت الکترونیک........ ........................................................................................................ 51

2-4-18 شاخص های دولت الکترونیک.................................................................................................... 58

2-4-19- دولت الکترونیک و کشور ایران...................................................................................... 59

2-4-20- شاخص دولت الکترونیک در ایران................................................................................... 62

2-21- پیشینه تحقیقات انجام شده............................................................................................................. 65

2- 22- جمع بندی مبانی نظری............................................................................................ .........67

فصل سوم : مواد و روش ها

3-1- مقدمه.............. ................................................................................................................................69

3-2-روش تحقیق...... ................................................................................................................................69

3-3- جامعه و نمونه آماری.......................................................................................................... 70

3-4- نمونه آماری وروش نمونه گیری........................................................................................... 70

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات..... .............................................................................................................71

3-6- نحوه­ی تدوین پرسشنامه.. ................................................................................................................71

3-7 -روایی پرسشنامه................................................................................................................................ 72

3-8- پایایی............................................................................................................................................... 73

3-9 -روش های آماری............................................................................................................................. 79

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده­ها.......................................................................................................... 74

فصل چهارم: نتايج

4-1- مقدمه................................................................................................................................ 75

4-2- يافته هاي توصيفي.............................................................................................................. 75

4-2-2- متغیرجنسيت.................................................................................................................. 76

4-2-1- متغیرسن........................................................................................................................ 76

4-2-3- متغیر سطح تحصیلات .................................................................................................... 77

4-2-4- متغیر سابقه کار ............................................................................................................. 77

4-3- آزمون کولموگروف و سمیرنوف........................................................................................... 78

4-4- یافته های استنباطی.............................................................................................................. 78

4-4-1-تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون تک نمونه ای................................................................ 78

4-4-2- آزمون فریدمن................................................................................................................. 82

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه................................................................................................................................. 90

5-2- بحث و نتیجه گیری آمار توصیفی تحقیق................................................................................ 90

5-3- بحث و نتیجهگیری آمار استنباطی تحقیق............................................................................ 90

5-3-1- موانع (عوامل) محیطی..................................................................................................... 93

5-3-2- موانع (عوامل) مالی........................................................................................................... 94

5-3-3- موانع(عوامل) انسانی......................................................................................................... 94

5-3-4- موانع(عوامل) سازمانی....................................................................................................... 95

5-4- پیشنهادات پژوهشی............................................................................................................. 100

5-5- محدودیت ها...................................................................................................................... 100

5-6- مقايسه نتايج پژوهش .......................................................................................................... 101

پیوست ....................................................................................................................................... 102

منابع ........................................................................................................................................... 129

چکیده انگلیسی ........................................................................................................................... 135

 

فهرست جداول

جدول 2-1- موانع پیاده سازی دولت الکترونیک از دیدگاه جونیفرانیل ................................................ 52

جدول 2-2- تعداد و ضریب نفوذ تلفن در ایران .............................................................................. 63

جدول2-3-گزارش ضریب نفوذ اینترنت در ایران ............................................................................. 64

جدول 2-4- گزارش ضریب نفوذ اینترنت دراستان ........................................................................... 64

جدول 3-1- نحوه بخش بندی سوالات پرسشنامه ............................................................................ 72

جدول3-2- صفات کیفی و ارزشهاي عددي گزینه‌هاي پرسشنامه ....................................................... 72

جدول3-3- نتايج بررسي پايايي پرسشنامه تحقيق ............................................................................. 74

جدول4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت................................................................. 76

جدول4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب گروه سنی.............................................................. 76

جدول4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سطح تحصیلات..................................................... 77

جدول4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سابقه کار............................................................... 77

جدول شمار4-5- آزمون نرمال بودن داده ها..................................................................................... 78

جدول شماره 4-6- آزمونt............................................................................................................. 78

جدول 4-7- نتایج آزمون t برای شاخص های عوامل شش گانه.......................................................... 80

جدول 4-8-رتبه بندی شاخص های حذف نشده موانع استقرار دولت الکترونیک................................. 81

جدول 4-9-رتبه بندی موانع استقرار دولت الکترونیک...................................................................... 82

جدول 4-10-رتبه بندی شاخص های عوامل مدیریتی...................................................................... 83

جدول 4-11-رتبه بندی شاخص های عوامل سازمانی...................................................................... 84

جدول 4-12-رتبه بندی شاخص های عوامل فنی............................................................................. 85

جدول 4-13-رتبه بندی شاخص های عوامل انسانی......................................................................... 85

جدول 4-14-رتبه بندی شاخص های عوامل مالی............................................................................ 86

جدول 4-15-رتبه بندی شاخص های عوامل محیطی........................................................................ 87

جدول 4-16-رتبه بندی کلی شاخص های موانع استقرار دولت الکترونیک.......................................... 88

جدول 5-1- رتبه بندی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان ....................................... 92

جدول 5-2- مقايسه نتايج پژوهش................................................................................................. 101

 

فهرستاشكال

شکل (1-1) مدل مفهومي............................................................................................................... 12

شکل(2-1)مراحل تکامل دولت الکترونیک....................................................................................... 50

شکل(5-1) مدل نهايي................................................................................................................... 97

شکل(5-1) مدل نهايي................................................................................................................... 98

شکل(5-3) مدل نهايي................................................................................................................... 99


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 235

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.