تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 75
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332517

بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی-تولیدی شهر ....


بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی-تولیدی شهر ....

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی تولیدی شهر .... بود. این دو بعد، مقوله مهم رفتاری هستند که امروزه در حوزه تئوری های مدیریت رفتارسازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردارند. این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند که به نظر می رسد بر هم تأثیرگذار باشند. با توجه به اهمیت این دو مؤلفه مهم رفتاری، در این پژوهش، که از نوع توصیفی – همبستگی و به شکل میدانی انجام گرفته است، تلاش گردیده تا ضمن تعریف روشن مسئله، ادبیات مربوط به این دو مقوله با تأکید بر مطالعاتی که به ارتباط این دو مفهوم باز
می گردد، مورد بررسی قرار گیرد. سپس اهداف تحقیق، مدل مفهومی و فرضیات تحقیق، روش تحقیق جامعه آماری و نمونه های مورد مطالعه و روش تجزیه و تحلیل داده ها در قالب متدولوژی تحقیق تبیین شده است. یافته های تحقیق با بهره گیری از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول تحلیلی، بخش دیگر از پژوهش را تشکیل می دهد که فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار داده و در پایان نیز با توجه به نتایج آزمون های آماری، پیشنهاد و راه کارهایی در قالب جمع بندی و نتیجه گیری پژوهش ارائه شده است.

واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، رفتار مدنی سازمانی، شرکت های تعاونی-تولیدی

 

فهرست مطالب

عنوان....................................... صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه....................................... 2

بیان مسأله................................. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق........................ 7

اهداف تحقیق................................ 9

هدف کلی..................................... 9

اهداف اختصاصی.............................. 9

چارچوب نظری................................ 10

مدل مفهومی تحقیق........................... 11

فرضیه های تحقیق............................ 11

پیش فرض های تحقیق.......................... 14

تعریف متغیرهای تحقیق....................... 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه....................................... 20

مبانی نظری تحقیق........................... 20

رفتار مدنی سازمانی......................... 20

تعریف رفتار مدنی سازمانی................... 21

ابعاد رفتار مدنی سازمانی................... 24

شاخصهای رفتار مدنی سازمانی................. 24

تعهد سازمانی............................... 31

رفتارهای ضدمدنی............................ 32

اعتماد سازمانی............................. 33

رفتار مدنی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی......................................... 34

رفتار مدنی سازمانی و فرسودگی شغلی در سازمان........................................... 35

پیامدهای فردی و سازمانی رفتار مدنی سازمانی........................................ 36

تعاونی ها.................................. 38

دیدگاه های مختلف درباره تعاون.............. 38

انواع تعاونی ها............................ 42

انواع تعاونی ها در ایران................... 54

عدالت سازمانی.............................. 63

تعریف عدالت................................ 63

اهمیت رعایت عدالت.......................... 65

عدالت اجتماعی.............................. 66

عدالت توزیعی............................... 68

عدالت رویه ای.............................. 73

عدالت تعاملی............................... 76

انواع ناسزاها.............................. 79

دیدگاه های مربوط به عدالت سازمانی.......... 83

عوامل مؤثر بر حساسیت افراد به رعایت عدالت در سازمان..................................... 84

کانون های عدالت سازمانی.................... 86

پیشینه تحقیق............................... 87

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه....................................... 93

روش شناسی تحقیق............................ 93

جامعه آماری................................ 94

نمونه آماری................................ 94

متغیرهای تحقیق............................. 94

روش های گردآوری اطلاعات..................... 94

پایایی ابزار تحقیق......................... 96

روش های آماری مورد استفاده................. 98

روش اجرای تحقیق............................ 99

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه....................................... 101

یافته های توصیفی........................... 102

یافته های استنباطی......................... 107

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه....................................... 119

یافته های استنباطی......................... 121

بحث و نتیجه گیری........................... 125

پیشنهادهای برخاسته از تحقیق................ 130

پیشنهاد به سایر محققان..................... 132

محدودیت های تحقیق.......................... 133

منابع و مآخذ............................... 132

فارسی....................................... 132

لاتین........................................ 138

 

فهرست جداول

جدول 2-1: شرکت های تعاونی از سال 58 تا پایان 76 .............................................62

جدول 3-1: شماره سؤالات مرتبط با هر یک از ابعاد رفتار مدنی ............................................95

جدول 3-2: شماره سؤالات مرتبط با هر یک از ابعاد عدالت سازمانی....................................... 96

جدول 3-3: ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی..................................... 97

جدول 3-4: ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه عدالت سازمانی............................................ 98

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد مربوط به جنسیت پاسخگویی.................................. 102

جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد مربوط به سن پاسخگویی..................................... 103

جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصد مربوط به وصعیت تأهل پاسخگویی..................................... 104

جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان............................................ 105

جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصد مربوط به سابقه کار پاسخگویان..................................... 106

جدول 4-6: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن با  رفتار مدنی سازمانی......................... 107

جدول 4-7: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن با بعد نوع دوستی................................. 108

جدول 4-8: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن با بعد احترام و تکریم............................ 109

جدول 4-9: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن با بعد جوانمردی................................... 111

جدول 4-10: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن با بعد وجدان کاری............................. 112

جدول 4-11: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن با بعد فضیلت مدنی............................. 113

جدول 4-12: ضریب همبستگی چندگانه (R)، ضرایب تعیین (2R) و آزمون های معنی داری مربوطه (F) ........................... 114

جدول 4-13: ضرایب رگرسیون استاندارد شده (B) و آزمون های معنی دار مربوطه (t)...................................... 115

جدول 4-14: نتایج آزمون t گروه های مستقل مربوط به مقایسه عدالت سازمانی و مؤلفه­ های آن در بین کارکنان مرد و زن................ 116

جدول 4-15: آزمون t گروه های مستقل مربوط به مقایسه رفتار مدنی سازمانی و مؤلفه های آن در بین کارکنان مرد و زن................ 117

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: درصد توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان...................................... 102

نمودار 4-2: درصد توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان............................................. 103

نمودار 4-3: درصد توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخگویان............................................ 104

نمودار 4-4: درصد توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان............................................ 105

نمودار 4-5: درصد توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخگویان................................................. 106

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1: رابطه میان اشکال مختلف عدالت سازمانی................................. 83

ضمائم و پیوست ها........................... 145


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 163

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.