تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 101
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348079

بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان ....


بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان ....

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان ....انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 155 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی بر اساس مدل تائورمینا و تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و می یر استفاده شده است. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی 87/0 =α و تعهد سازمانی 82/0=α بدست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که:1- بین جامعه پذیری سازمانی و مولفه ای آن(دریافت آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان، چشم انداز از آینده سازمان) با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.2- ابعاد دریافت آموزش و تفاهم می توانند به طور مثبت و معنی دار ابعاد جامعه پذیری سازمانی را پیش بینی کنند.

واژه گان کلیدی: جامعه پذیری سازمانی، تعهد سازمانی، کارکنان، اداره صنعت، معدن و تجارت، .....

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه .......................................................................................................................................... 3

1-1 بیان مسئله پژوهش .................................................................................................................. 4

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش....................................................................................................... 8

1-3 اهداف پژوهش ....................................................................................................................... 9

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش .......................................................................................................... 9

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش ........................................................................................................ 9

1-4 فرضیات پژوهش ................................................................................................................... 10

1-5 تعاریف اصطلاحات و متغیرها ................................................................................................ 10

1-5- 1 تعاریف مفهومی یا نظری متغیرها......................................................................................... 10

1-5-2 تعاریف عملیلتی متغیرها .................................................................................................... 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه ......................................................................................................................................... 14

2-1- قسمت اول: جامعه پذیری سازمانی.......................................................................................... 14

2-1-1 مفهوم جامعه پذیری سازمانی ............................................................................................... 14

2-1-2 اهمیت و ضرورت جامعه پذیری سازمانی............................................................................... 17

2-1-3 ابعاد جامعه پذیری سازمانی .................................................................................................. 18

2-1-4 اهداف جامعه پذیری سازمانی .............................................................................................. 20

2-1-5 کارکردها جامعه پذیری سازمانی ........................................................................................... 20

2-1-6 محتوی جامعه پذیری سازمانی............................................................................................... 21

2-1-7 مراحل جامعه پذیری سازمانی................................................................................................ 21

2-1-8 تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی........................................................................................ 22

2-2 قسمت دوم: تعهد سازمانی ........................................................................................................ 26

2-2-1 مفهوم تعهد سازمانی............................................................................................................. 26

2-2-2 مدل سه بخشی تعهد سازمانی................................................................................................ 28

2-2-3 اهمیت تعهد سازمانی............................................................................................................ 29

2-2-4 انواع تعهد سازمانی............................................................................................................... 29

2-2-5 ضرورت توجه به تعهد سازمانی............................................................................................. 31

2-2-6دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی........................................................................ 32

2-2-7تعهد سازمانی، مفهوم یک بعد یا چند بعدی؟........................................................................... 33

2-2-8 الگوهای چند بعدی............................................................................................................. 33

2-2-9- تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته..................................................................................... 37

2-2-10 دو دیدگاه تازه درباره تعهد سازمانی..................................................................................... 43

2-2-11- تعهد سازمانی واقعاً مهم است؟......................................................................................... 45

2-2- 12- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی............................................................................................ 45

2-2-13- شرايط ايجاد تعهد سازماني............................................................................................... 48

2-2-14- پيش شرط هاي تعهد سازماني............................................................................................. 49

2-2-15- نتايج وپيامدهاي تعهدسازماني.......................................................................................... 50

2-2-16- فرآیند تعهد سازمانی........................................................................................................ 52

2-2-17- پیامدهای رفتاری و نگرشی تعهد....................................................................................... 53

2-3 قسمت سوم: رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی..................................................... 53

2-4- قسمت چهارم: پژوهش‌هاي مرتبط با موضوع پژوهش................................................................ 54

2-4-1- تحقيقات مشابه در زمينه‌ي جامعه پذیری سازمانی................................................................ 54

2-4-1-1- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور........................................................................ 54

2-4-1-2- پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور............................................................................ 59

2-4-2 تحقيقات مشابه در زمينه‌ي تعهد سازمانی................................................................................ 61

2-4-2-1- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور........................................................................ 61

2-4-2-2 پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور............................................................................... 65

2-5- خلاصه فصل دوم.................................................................................................................. 75

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه............................................................................................................................................. 77

3-1 روش تحقیق ........................................................................................................................... 77

3-2 جامعه آماری............................................................................................................................ 77

3-3 برآورد حجم نمونه.................................................................................................................... 78

3-4 روش نمونه گیری..................................................................................................................... 79

3-5 ابزار اندازه گیری...................................................................................................................... 79

3-6 تعیین پایایی و روایی ابزار اندازه گیری....................................................................................... 80

3-6-1 برآورد پایایی پرسشنامه......................................................................................................... 80

3-6-2 برآورد روایی پرسشنامه ها.................................................................................................... 82

3-7 شیوه جمع آوری اطلاعات........................................................................................................ 82

3-8 روشهای تجزیه و تحلیل آماری.................................................................................................. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه ........................................................................................................................................... 85

4-1 توصیف ویژگی های دموکرافیک نمونه آماری............................................................................. 86

4-2- آزمون کالموگروف اسمیرنف................................................................................................... 89

4-3 بررسی فرضیه های پژوهش ..................................................................................................... 90

فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه گیری

مقدمه ........................................................................................................................................... 94

5-1 خلاصه موضوع و روش ها ...................................................................................................... 94

5-2 محدودیت های پژوهش........................................................................................................... 99

5-3 پیشنهادات کاربردی ................................................................................................................. 99

5-3-2 پیشنهادات برای پژوهش های آتی ......................................................................................... 100

فهرست منابع

منابع فارسی................................................................................................................................... 102

منابع خارجی.................................................................................................................................. 108

پیوست ها

پیوست ها...................................................................................................................................... 113

 

فهرست جداول

جدول 2-1: تعاریف جامعه پذیری سازمانی....................................................................................... 16

جدول 2-2: نتايج و پيامدهاي احتمالي سطوح مختلف تعهد سازماني اثرگذار بر كارمندان........................ 50

جدول 2-3 نتايج مطلوب و نامطلوب تعهد سازماني در سطح فرد، گروه، سازمان.................................... 52

جدول 3-1 مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه جامعه پذیری و تعهد سازمانی.................................... 80

جدول 3-2: ضرايب پايايي كل پرسشنامه‌هاي جامعه پذیری و تعهد سازمانی......................................... 81

جدول 3-3: ضرايب پايايي زيرمقياس‌هاي پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی........................................... 81

جدول 3-4: ضرايب پايايي زيرمقياس‌هاي پرسشنامه تعهد سازمانی....................................................... 82

جدول 4-1: توزيع فراواني و درصد کارکنان دانشگاه بر حسب جنسيت................................................ 85

جدول 4-2: توزيع فراواني نمونه آماری بر حسب سن........................................................................ 86

جدول 4-3: توزيع نمونه آماری برحسب مدرک تحصيلي.................................................................... 87

جدول 4-4: توزيع فراواني نمونه آماری بر حسب سنوات خدمت......................................................... 88

جدول 4-5: نتایجآزمون کالموگروف اسمیرنف.................................................................................. 89

جدول 4-6: نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین جامعه پذیری و مولفه های آن با تعهد سازمانی.............. 90

جدول 4-7 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد عاطفی 91

جدول4-8: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد هنجاری 92

جدول 4-9: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد مستمر 92

 

 

فهرست نمودار

عنوان

صفحه

نمودار 2-1طبقه بندی روش های جامعه پذیری سازمانی..............................................................

24

نمودار 4-1 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت...........................................

86

نمودار 4-2 توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن .................................................................

87

نمودار 4-3 توزیع نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی..........................................................

88

نمودار 4-4 توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سنوات.............................................................

89


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 174

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.