تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 130
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348108

بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک های خصوصی شهرستان ....)


بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک های خصوصی شهرستان ....)

چکیده

امروزه سازمان ها نه تنها، به پرورش رفتار کارآفرینانه جهت رقابت موفق در این محیط متغیر و پیچیده نیاز دارند، بلکه برای ادامه حیات و رشد، باید هرچه بیشتر خلاق و نوآور باشند. از اینرو برای اين كه سازمان ها در بازار، رقابتي تر عمل كنند بايد رويكردي كارآفرينانه داشته باشند. لازمه بهره مندی از مزایای کارآفرینی سازمانی، شناخت دقیق عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بروز رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان است. از اینرو، تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی پرداخته است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، بانک های خصوصی شهر .... (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها تعداد 400 پرسشنامه در 40 شعبه از این شش بانک خصوصی فعال در سطح شهر .... (هر شعبه 10 عدد پرسشنامه) توزيع گردید كه از اين تعداد، 328 عدد پرسشنامه قابل قبول استخراج شد که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضمنا در تحقیق حاضر از شیوه نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شده است. در ادامه از مدل یابی معادلات ساختاری جهت آزمون 7 فرضیه مطرح شده در این تحقیق استفاده به عمل آمد. روش تحقیق از نظر هدف، كاربردي و از نوع علّی است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که نگرش، هنجارهای ذهنی و همچنین کنترل رفتاری ادراک شده به طور مستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند. همچنین متغیرهای انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده بطور غیرمستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر می گذارند. بعلاوه مشخص گردید که متغیرهای انگیزش و مهارت های فردی بر نگرش تاثیر مثبت داشته و متغیرهای حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده نیز بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر مثبت دارند.

واژگان کلیدی: کارآفرینی سازمانی، صنعت بانکداری، نوآوری

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه........................................................ 2

1-2- بیان مسأله............................................................. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................. 6

1-4- اهداف تحقیق............................................................ 8

1-4-1- هدف اصلی ....................................................................................................................................8.

1-4-2 - اهداف فرعی .................................................................................................................... .............8

1-4-3 - هدف کاربردی ................................................................................................................. .............8

1-5- چارچوب نظری.................................................................. .9

1-6- فرضیه های تحقیق................................................................... 10

1-7- تعریف متغیرها.......................................................................10

1-7-1- تعریف مفهومی متغیر ها................................................................11

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرها........................................................................13

1-8- قلمرو تحقیق............................................................................... 15

1-8-1- قلمرو موضوعی........................................................... 15

1-8-2- قلمرو مکانی.................................................................. 15

1-8-3- قلمرو زمانی......................................................................................... 15

 

فصل دوم: ادبیاتو پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه......................................................................... 17

2-2- کارآفرینی................................................................................... 17

2-3- ویژگی های کارآفرینان......................................................................... 18

2-4- سه موج در کارآفرینی............................................................................. 20

2-5- انواع كارآفريني................................................................................. 23

2-6- کارآفرینی سازمانی......................................................................... 23

2-7- مدل هاي كارآفريني سازماني................................................................................ 26

2-7-1- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن.................................................................... 26

2-7-2- مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك...................................................................... 27

2-7-3- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران....................................................................... 28

2-7-4-كارآفريني سازماني تامپسون............................................................................................................30

2-8- شاخص هاي مناسب در انتخاب كارآفريني سازماني..................................................................... 31

2-9- فرآیند کارآفرینی سازمانی..................................................................... 32

2-10- موانع و محدودیت های كارآفريني سازماني............................................................. 34

2-11- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی........................................................................... 37

2-11-1- انگیزش.............................................................................. 38

2-11-2- مهارت های فردی...................................................................... 39

2-11-3-حمایت محیطی ادراک شده............................................................................. 40

2-11-4- پویایی محیطی ادراک شده ..........................................................................................................40

2-11-5- نگرش............................................................................ 41

2-11-6- هنجارهای ذهنی...................................................................... 42

2-11-7-کنترل رفتاری ادراک شده..................................................................... 42

2-12- پیشینه تحقیق.......................................................................... 43

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه........................................................................... 47

3-2- فرآیند اجرای تحقیق.................................................................................... 47

3-3- روش تحقیق...................................................................................... 48

3-4- جامعه و نمونه آماری......................................................................... 48

3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها.......................................................................................49

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه............................................................................... 50

3-6-1- روایی................................................................................................... 51

3-6-2- پایایی................................................................................................... 52

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها...............................................................................................................53

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه.................................................................................... 55

4-2- آمار توصیفی.................................................................................... 55

4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان................................................................................................. 56

4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان.......................................................................................... 57

4-2- 3- توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان............................................................................................. 58

4-2-4- توصیف متغیر انگیزش............................................................................................ 59

4-2-5- توصیف متغیر مهارت های فردی................................................................................................ 60

4-2-6- توصیف متغیر حمایت محیطی ادراک شده........................................................................................ 61

4-2-7- توصیف متغیر پویایی محیطی ادراک شده........................................................................................... 62

4-2-8- توصیف متغیر نگرش........................................................................................... 63

4-2-9- توصیف متغیر هنجارهایذهنی......................................................................................... 64

4-2-10- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده...................................................................................................... 65

4-2-11- توصیف متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی....................................................................................... 66

4-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها........................................................................................67

4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها ............................................................................................................68

4-5- شاخص های برازندگی مدل............................................................................................ 69

4-6- آزمون فرضیه های تحقیق................................................................................................ 70

4-7- بررسی فرضیه های تحقیق................................................................................................ 73

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه............................................................................ 76

5-2- نتیجه گیری.................................................................................. 76

5-3- پیشنهادات تحقیق....................................................................................... 77

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی............................................................................................... 78

5-5- محدودیت های تحقیق........................................................................................................ 78

 

منابع و مآخذ

الف- فارسی............................................................................... 79

ب- انگلیسی................................................................................ 84

 

پیوستها و ضمائم .................................................................................................................................88.

چکیده انگلیسی ................................................................................................................... ..98

 

فهرست جداول

جدول 1-1- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.................................................................................. 13

جدول 2-1- جدول پیشینه تحقیق................................................................................................... .43

جدول 3-1- صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه.................................................... 49

جدول 3-2- متغيرها و شماره سوالات پرسشنامه............................................................................... .50

جدول 3-3- جدول پایایی مربوط به سؤالات پرسشنامه...................................................................... .53

جدول 4-1- فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان .................................................................................. .56

جدول 4-2- فراوانی سن پاسخ دهندگان......................................................................................... .57

جدول 4-3- فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ....................................................................... .58

جدول 4-4- جدول توصیفی متغیر انگیزش...................................................................................... .59

جدول 4-5- جدول توصیفی متغیر مهارت های فردی....................................................................... .60

جدول 4-6- جدول توصیفی متغیر حمایت محیطی ادراک شده.......................................................... .61

جدول 4-7 –جدول توصیفی متغیر پویایی محیطی ادراک شده.......................................................... .62

جدول 4-8- جدول توصیفی متغیر نگرش........................................................................................ .63

جدول 4-9- جدول توصیفی متغیر هنجارهای ذهنی......................................................................... .64

جدول 4-10- جدول توصیفی متغیر کنترل رفتاری ادراک شده........................................................... .65

جدول 4-11 –جدول توصیفی متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی....................................................... .66

جدول 4-12- نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف ....................................................... .67

جدول 4-13- ماتریس همبستگی میان متغیرها.................................................................................. .68

جدول 4-14- شاخص های نیکویی برازش مدل............................................................................... .69

جدول 4-15- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق................................................................................. .70

 

فهرست اشکال

شکل 1-1- مدل تحقیق ........................................................................................................... 9

شکل 2-1- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن................................................................... .27

شکل 2-2- مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك....................................................................... .28

شکل 2-3- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران.............................................................. .30

شکل 2-4- ابعاد مختلف شکل گیری کارآفرینی در سازمان............................................................ .31

شکل 2-5- فرآیند کارآفرینی سازمانی فرهنگی و صفرزاده............................................................. .37

شکل 2-6- فرآیند کارآفرینی سازمانی اوکینب............................................................................ .34

شکل 2-7- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی.................................................................. .37

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- نمودار ستونی جنسیت ............................................................................................ 56

نمودار 4-2- نمودار ستونی سن.................................................................................................. 57

نمودار 4-3- نمودار ستونی سطح تحصیلات................................................................................. 58

نمودار 4-4- نمودار هیستوگرام متغیر انگیزش............................................................................... 59

نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام متغیر مهارت های فردی................................................................ 60

نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام متغیر حمایت محیطی ادراک شده................................................... 61

نمودار 4-7- نمودار هیستوگرام متغیر پویایی محیطی ادراک شده..................................................... 62

نمودار 4-8- نمودار هیستوگرام متغیر نگرش................................................................................. 63

نمودار 4-9- نمودار هیستوگرام متغیر هنجارهای ذهنی.................................................................. 64

نمودار 4-10- نمودار هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری ادراک شده.................................................... 65

نمودار 4-11- نمودار هیستوگرام متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی................................................. 66


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 341

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.