تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 273
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332837

بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري و رضايت مندي مشتريان نمايندگي‌هاي شرکت بيمه پاسارگاد در شهرستان ....


بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري و رضايت مندي مشتريان نمايندگي‌هاي شرکت بيمه پاسارگاد در شهرستان ....

چکيده

تحقيق حاضر براي رسيدن به هدف نهايي خود يعني بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري و رضايتمندي مشتريان نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد در شهرستان .... را مورد بررسي قرار داده است. جامعه آماري اين تحقيق را کليه مشتريان اين بيمه در بازه زماني ابتداي بهار1391 تا پايان پائيز 1391 تشکيل‌مي‌دهند. شيوه نمونه گيري استفاده شده در اين تحقيق،روش نمونه گيري تصادفي ساده بوده که حجم نمونه هم پس از بدست آوردن انحراف نمونه و با استفاده از فرمول کوکران 202 نفر بدست آمده است.براي جمع آوري داده‌هاي مورد نظر(وفاداري،رضايتمندي، عدالت در خدمات،دوستي تجاري، کيفيت خدمات، قيمت‌هاي رقابتي، وفاداري شناختي، وفاداري نيت و رفتار) از پرسشنامه محقق ساخته اي که بر اساس مولفه‌هاي پرسشنامه استاندارد سايون‌هان، روبرت ورتنگ و چانچيائو وانگ طراحي شده بود، استفاده شده است. روايي اين پرسشنامه به صورت صوري و محتوايي توسط اساتيد محترم گروه مديريت دانشگاه .... و دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد .... تاييد شده است .همچنين براي سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. که برابر با 942/0 بود. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و استنباطي در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتايج حاصل نشان داد: عدالت خدمات، کيفيت خدمات و دوستي تجاري به صورت غيرمستقيم بر رضايتمندي مشتريان و وفاداري رفتاري تأثير مثبت داشته است، همچنين اعتماد مشتريان بر رضايتمندي آنها به صورت مستقيم تأثير مثبت داشته است و رضايت مندي مشتريان بر وفاداري نيت به طور مستقيم و وفاداري رفتاري بصورت غيرمستقيم تأثير مثبت گذاشته است.

کليد واژه‌ها: وفاداري،رضايت مندي، عدالت در خدمات،کيفيت خدمات،اعتماد

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه


چکيده............................... 1
 

مقدمه........................... 2

فصل اول :کليات پژوهش

مقدمه........................................... 4

1-1- شرح بيان مسأله پژوهشي. ............................................................5

1-2- اهميت و ارزش پژوهش............................... 8

1-3- کاربرد نتايج پژوهش............................ 10

1-4- اهداف پژوهش............................... 10

1-5- فرضيه‌ها ي پژوهش. .................................11

1-6- قلمرو پژوهش................................. 11

1-6-1- قلمرو موضوعي پژوهش.............................. 11

1-6-2- قلمرو مکاني پژوهش.......................................... 11

1-6-3- قلمرو زماني پژوهش.................................. 12

1-7- تعاريف عملياتي و مفهومي‌واژه‌ها.............................. 12

1- 8- خلاصه............................ 13

فصل دوم :ادبيات پژوهش

مقدمه........................................ 16

2-1- بخش اول: مفاهيم مشتري، بازاريابي و وفاداري مشتري................................ 17

2-1-1- مشتري................................................ 17

2-1-1-1 مشتري مداري......................... 17

2-1-1-2- انتظارات مشتري.................................... 18

2-1-2- خدمات......................... 19

2-1-2-1- تفاوت‌هاي خدمات با کالا............................................... 20

2-1-3-بازاريابي................................ 21

الف: نيازها و خواسته‌ها. .......................22

ب: مبـادلـ................................................ه. 22

2-1-4- بازاريابي داخلي............................................ 23

2-1-4-1- بازاريابي داخلي در بيمه..................................... 24

2-1-4-2-گامهاي بازاريابي داخلي................................... 25

2-1-5- پيدايش آميخته بازاريابي............................ 26

2-1-5-1- آميخته بازاريابي p4............................... 26

الف) محصول............................. 27

ج) مكان............................ 27

د) ترفيع............................ 28

2-1-6- الگوي c4 بازاريابي............................................... 28

2-1-7- اﻟﮕﻮي ﻣﺪيريت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت.................................................. 31

2-1-7-1- اﺟﺰاي ﻣﺤﺼﻮل.............................. 31

2-1-7-2- ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن. ................................32

2-1-7-3- ﻓﺮآﻳﻨﺪ.................................. 32

2-1-7-4- ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ................................. 32

2-1-7-5- ارﺗﻘﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺸﺘﺮي............................... 33

2-1-7-6- ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. ................................33

2-1-7-7- ﻗﻴﻤﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت..................................................... 34

2-1-7-8- ﺑﻬﺮه وري و ﻛﻴﻔﻴﺖ............................... 34

2-1-8-1 وفاداري دربيمه......................... 37

2-1-8-2- توالي عوامل و....فاداري مشتري........................................ 40

2-2- بخش دوم: چارچوب نظري تحقيق. ............................41

2-2-1- عدالت در خدمات............................... 41

2-2-2- کيفيت خدمات............................. 42

2-2-2-1- اهميت و نقش کيفيت خدمات............................ 45

2-2-2-2- ابعاد کيفيت خدمات. .............................46

2-2-3 دوستي تجاري و تأثير آن بر اعتماد و رضايت مشتريان ..................................48

2-2-4- اعتماد................................................. 49

2-2-4-1- تعاريف اعتماد............................... 49

2-2-4-2- شيوه‌هاي اعتماد سازي............................ 53

2-2-4-3- رابطه اعتماد با رضايت............................... 54

2-2-5-2- تأثير رضايت مندي بر وفاداري خدمات. ...................................................58

2-2-6- قيمت‌هاي رقابتي............................ 59

2-3- بخش سوم: تحقيقات و تاريخچه موضوع پژوهش............................... 61

2-3-1-تحقيقات داخلي................................ 61

2-3-2- تحقيقات خارجي................................. 63

2-4-2- خلاصه فصل.............................. 65

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه........................................ 67

3-1 مدل مفهومي‌پژوهش............................... 68

3-2 متغيرهاي پژوهش........................... 69

3-3 نوع و روش پژوهش. ...............................................69

3-4 جامعه آماري................................ 70

3-5 شيوهنمونه گيري و حجم نمونه..................................... 70

3-6 روش‌ها و ابزار گردآوري داده‌ها. ............................70

3-7 روايي و پايايي پرسشنامه. ......................................72

3-7-1 روايي................................ 72

3-7-2 پايايي................................. 72

3-8 روشهاي آماري و روش تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش....................................................... 73

3-8-1 آمار توصيفي........................................ 73

4-8-2 آمار استنباطي................................. 73

خلاصه.............................................. 74

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها

مقدمه..................................... 76

4-1 تجزيه و تحليل توصيفي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي .............

4-2 تجزيه و تحليل مدل اندازه گيري متغيرهاي پژوهش................................................... 79

4-2-1 آزمون کولموگروف- اسميرنوف (K-S) و همبستگي پيرسون .............................79

4-2-2 بررسي همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش............................... 80

4-2-3 تحليل مسير قسمت‌هاي مختلف مدل پژوهش............................... 81

الف- مدل تحليل مسير براي وفاداري رفتار.............................. 81

ب- مدل تحليل مسير براي وفاداري نيت................................... 82

ج- مدل تحليل مسير براي وفاداري شناختي........................ 83

چ- مدل تحليل مسير براي قيمت‌هاي رقابتي............................................... 84

ح- مدل تحليل مسير براي رضايتمندي ......................... 85

ت- مدل تحليل مسير براي اعتماد........................ 86

ث- مدل تحليل مسير براي کيفيت خدمات. ..........................................87

پ- مدل تحليل مسير براي دوستي تجاري.......................... 88

4-2-4 آزمون فرضيه‌هاي مدل............................. 88

فرضيه فرعي 1-1..................................... 89

فرضيه فرعي 1-2............................. 89

کيفيت خدمات بر رضايتمندي مشتريان تأثير دارد................................................ 89

فرضيه فرعي 1-3............................. 89

عدالت خدمات بر اعتماد مشتريان تأثير دارد......................................................... 89

فرضيه فرعي 1-4............................... 90

فرضيه فرعي 1-5......................................... 90

عدالت خدمات بر دوستي تجاري ايجاد شده ما بين مشتريان و کارکنان تأثير دارد..................................... 90

فرضيه فرعي 1-6.................................................. 90

دوستي تجاري بر رضايتمندي مشتريان تأثير دارد....................................................... 90

فرضيه اصلي1.................................... 90

عدالت خدمات بر رضايتمندي مشتري تأثير دارد....................................... 90

فرضيه اصلي2................................ 92

رضايتمندي مشتري بر وفاداري شناختي آنان تأثير دارد........................................................ 92

فرضيه اصلي3. ..........................................93

قيمت‌هاي رقابتي مشتريان بر وفاداري شناختي آنان تأثير دارد......................................... 93

فرضيه اصلي4......................................... 93

وفاداري شناختي مشتريان بر وفاداري نيت آنان تأثير دارد............................................... 93

فرضيه اصلي5........................................ 94

وفاداري نيت مشتريان بر وفاداري رفتار آنان تأثير دارد................................................. 94

مدل کلي پژوهش................................... 94

4-3 يافته‌هاي جانبي پژوهش............................................... 95

4-3-1 تعيين سطح متغيرهاي پژوهش............................. 95

4-3-2 بررسي ارتباط ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي با متغيرهاي پژوهش................................. 96

الف) بررسي رابطه متغيرهاي پژوهش با جنسيت مشتريان.................................. 97

ج) بررسي رابطه متغيرهاي پژوهش با سطح تحصيلات مشتريان................................. 99

خلاصه فصل..................................... 100

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري و پيشنهادها............................................................. 101

مقدمه.................................... 102

5-1 خلاصه پژوهش............................. 102

5-2 نتيجه گيري و بحث. ...........................103

5-2-1 نتيجه گيري بر اساس فرضيه‌هاي پژوهش............................................... 103

فرضيه فرعي 1-1................................. 103

فرضيه فرعي 1-2............................ 104

فرضيه فرعي 1-3. .................................................105

فرضيه فرعي 1-4. ................................105

فرضيه فرعي 1-5.................................... 106

فرضيه فرعي 1-6............................. 106

فرضيه اصلي1. .........................................................107

فرضيه اصلي2.............................. 108

فرضيه اصلي3........................ 109

فرضيه اصلي4........................................ 109

فرضيه اصلي5........................ 110

5-2-2 نتيجه گيري بر اساس يافته‌هاي جانبي پژوهش.................................... 110

5-3 محدوديت‌هاي پژوهش....................................... 111

5-4 پيشنهادات پژوهش.......................................... 112

5-4-1 پيشنهادات کاربردي............................... 112

5-4-2 پيشنهادهايي به موازات پژوهش........................... 114

5-4-3 پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي......................................... 114

خلاصه................................... 115

پيوست‌ها................................ 116

الف- مدل تحليل مسير براي وفاداري رفتار...................................... 117

ب- مدل تحليل مسير براي وفاداري نيت......................... 118

ج- مدل تحليل مسير براي وفاداري شناختي.............................. 119

چ- مدل تحليل مسير براي قيمت‌هاي رقابتي......................... 120

چ- مدل تحليل مسير براي قيمت‌هاي رقابتي................................................. 121

ح- مدل تحليل مسير براي رضايتمندي............................................ 121

ث- مدل تحليل مسير براي کيفيت خدمات................................. 122

ح- مدل تحليل مسير براي اعتماد.................................... 123

پ- مدل تحليل مسير براي دوستي تجاري...................................................... 123

ح- آزمون جانبي.......................... t-test124

ح- آزمون جانبي جنسيت tتک نمونه اي.............................................. 125

چ)آزمون جانبي سن و تحصيلات ....................................ANOVA.. 126

پرسشنامه ...........................................

منابع فارسي........................................................................ 129

منابع لاتين.

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1: مدل سايون‌هان و ديگران، 2008................................................ 7

شکل 1-2 : مدل مفهومي‌پژوهش بر گرفته از مدل جامع سايون‌هان و ديگران (محقق ساخته )............................................ 8

شکل 2-1 : سياست‌هاي بازاريابي براي سازمان‌هاي محصول-خدمت................................... 26

شکل 2-2: معيارهاي وفاداري و مفاهيم آن، رندل و همکاران(2001).................................... 38

شکل2-3: مدل Qvc :كيفيت، ارزش، رضايت مندي،( الگوي کو و همکاران 2009)....................................... 38

شکل 2-4: توالي عوامل وفاداري خدمات(اليور، 1999)...................................... 39

شکل 2-5: بر گرفته از مدل جامع وفاداري(سايون‌هان و ديگران، 2008) .....................................40

شکل2-6 : ابعاد کيفيت خدمات(گرونروس، 2000).......................................... 48

شکل 3-1: مدل سايون‌هان و ديگران(2008)............................................... 68

شکل 3-2: مدل مفهومي‌پژوهش بر گرفته از مدل جامع سايون‌هان و ديگران(محقق ساخته)................................... 69

شکل 4-1: مقايسه ميانگين متغير‌هاي پژوهش.......................................... 78

شکل 4-2: ضريب رگرسيوني استاندارد وفاداري نيت بر وفاداري رفتاري............................ 82

شکل 4-3: ضريب رگرسيوني استاندارد رضايتمندي و کيفيت خدمات بر وفاداري نيت.............................. 83

شکل 4-4: ضريب رگرسيوني استاندارد رضايتمندي، کيفيت خدمات و دوستي تجاري بر وفاداري شناختي................................................ 84

شکل 4-5: ضريب رگرسيوني استاندارد رضايتمندي، کيفيت خدمات بر قيمت‌هاي رقابتي................................. 85

شکل 4-6: ضريب رگرسيوني استاندارد اعتماد و کيفيت خدمات بر رضايتمندي.................................... 86

شکل 4-8: ضريب رگرسيوني استاندارد عدالت در خدمات برکيفيت خدمات................................... 88

شکل 4-9: ضريب رگرسيوني استاندارد عدالت در خدمات بر دوستي تجاري............................... 88

شکل 4-10: مدل پژوهش بر اساس شش فرضيه فرعي و فرضيه اصلي اول ...........................................92

شکل 4-11: مدل پژوهش بعد از بررسي فرضيه اصلي اول و دوم.................................... 93

شکل 4-12: مدل نهايي پژوهش......................................... 94


فهرست جدول‌ها

جدول 3-1: شماره گويه‌هاي پرسشنامه. ..................................71 

جدول 3-2. ضرايب آلفاي کرونباخ براي هر يک از متغيرهاي پژوهش .................................73

جدول 3-3: روشها و ابزارهاي تجزيه و تحليل داده ها.................................... 74

جدول 4-1: توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب ويژگيهاي جمعيت شناختي (202n =). 77

جدول 4-2: ميانگين، انحراف معيار و واريانس نمرات مربوط به متغير‌هاي پژوهش................................ 78

جدول 4-3: نتايج آزمون کولموگروف-اسميرنوف. ..................................79

جدول 4-4: ضرايب همبستگي ميان ابعاد متغير عوامل سازماني ....................................80

جدول 4-5: ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مستقل با متغير وابسته وفاداري رفتاري............................. 81

جدول 4-6: ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مستقل با متغير وابسته وفاداري نيت............................ 82

جدول 4-7: ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مستقل با متغير وابسته وفاداري شناختي................................83

جدول 4-8: ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مستقل با متغير وابسته قيمت‌هاي رقابتي. ..............................84

جدول 4-9: ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مستقل با متغير وابسته رضايتمندي................................... 85

جدول 4-10: ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مستقل با متغير وابسته اعتماد........................ 86

شکل 4-7: ضريب رگرسيوني استاندارد عدالت در خدمات، دوستي تجاري و کيفيت خدمات براعتماد.......................... 87

جدول 4-11: ضرايب رگرسيوني متغيرعدالت خدمات بر کيفيت خدمات ....................................87

جدول 4-12: ضرايب رگرسيوني متغيرعدالت خدمات بر دوستي تجاري ...........................88

جدول 4- 13: آزمون t تک نمونه اي براي متغيرهاي مؤثر بر وفاداري مشتريان بيمه ............ ...........................96

جدول 4- 14: نتايج آزمون t دو نمونهاي مستقل مربوط به رابطه بين متغيرهاي پژوهش با جنسيت مشتريان. ..........................................97

جدول 4- 15: نتايج تحليل آنوا مربوط به رابطه بين متغيرهاي پژوهش با سن مشتريان...................................... 99

جدول 4- 16: نتايج تحليل آنوا مربوط به رابطه بين متغيرهاي پژوهش با سطح تحصيلات.................... 100


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 243

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.