تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 115
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332557

بررسی تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی ....


بررسی تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در  بانکهای ملی ....

چکیده:

امروزه بانکداری موبایلی، مشتریان را قادر می‌سازد تا فعالیتهای مالی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند. نتایج تحقیقات بیانگر این مطلب می‌باشد که ویژگی منحصر به فرد بانکداری موبایلی نظیر سودمندی،سهولت راحتی و سرعت بالا سبب شده تا مشتریان تمایل خود را برای استفاده از موبایل جهت انجام امور بانکی نشان دهند. برای ارتقای خدمات موجود بانکداری موبایلی در ایران به نظر می‌رسد موانعی وجود دارد که موجب شده تا کنون بانکداری موبایلی به جایگاه واقعی خود نرسد.برخی از مشکلات به استفاده کنندگان از این خدمات بر می گردد، در صورتی که کاربران به درستی ندانند چگونه بایستی از این خدمات بهره مند شوند نبایستی انتظار بازدهی خوب از این نظام را داشت. مشتریان از این که استفاده از خدمات بانکداری موبایلی چه مزایایی برای آنها دارد و چگونه می توانند از آن استفاده کنند آگاهی ندارند. بنابراین در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در شعب بانکهای ملی شهر .... می پردازیم. مدل این تحقیق بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی دیویس می باشد(TAM). برای تکمیل مدل ذکر شده ریسک کارآیی و ریسک مالی از تحقیق استون و گرونگهانگ و ریسک امنیت و حریم خصوصی از تحقیق پیککارنین و همکارانش به مدل اضافه شد. که سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، ریسک کارآیی،ریسک مالی،ریسک امنیت و ریسک حریم خصوصی به عنوان متغیر مستقل و قصد استفاده از بانکداری موبایلی به عنوان متغییر وابسته می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است. از لحاظ روش اجرا، تحقیق حاضر از تحقیقات توصیفی – پیمایشی با تأکید بر شاخه همبستگی است و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این تحقیق از نوع میدانی می باشد.جامعه آماری در این تحقیق مشتریان بانکهای ملی شهر .... می باشد. روش نمونه برداری به کاررفته در این تحقیق روش در دسترس می باشد . ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد. در این تحقیق با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، توزیع هریک از متغیرها تشریح می شود. سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نسبت به آزمون آن اقدام می شود. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، ریسک کارآیی، ریسک مالی، ریسک امنیتی و ریسک حریم خصوصی به طور مستقیم روی قصد رفتاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی : بانکداری موبایلی، ریسک ادراک شده، مدل پذیرش تکنولوژی سودمندی، سهولت، قصد استفاده از بانکداری موبایلی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده................................................................................................................................... 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2)بیان مسأله. 4

1-3)اهمیت موضوع. 5

1-4)اهداف تحقیق.. 6

1-5)سؤال اصلی تحقیق.. 7

1-6)چهارچوب نظری تحقیق.. 7

1-7)مبانی تئوریک فرضیه ها8

1-8)فرضیه های تحقیق.. 9

1-9)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته. 10

1-10) قلمرو تحقیق..............................................................................................................................11

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1)مقدمه. 13

بخش اول:بانکداری الکترونیکی

2-1-1) بانکداری الکترونیکی.. 15

2-1-2) انواع بانکداری الکترونیکی.. 15

2-1-3)خدمات بانکداری الکترونیکی... 16

2-1-4) سطوح بانکداری الکترونیکی.. 18

2-1-5 )زیرساخت های مورد نیاز تکنولوژی بانکداری الکترونیکی.. 19

2-1-6)مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی.. 22

2-1-7)بانکداری الکترونیکی در ایران...................................................................................... 23

بخش دوم :بانکداری موبایلی

2-2-1)مقدمه. 25

2-2-2)بانکداری موبایلی.. 26

2-2-3)استانداردهای و پروتکل های مورد استفاده در بانکداری موبایلی.. 26

2-2-4) خدمات ارائه شده در بانکداری موبایلی.. 28

2-2-5) فناوری موبایل.. 29

2-2-6 )روش های ارائه خدمات بانکداری موبایلی.. 30

2-2- 6-1) بانکداری SMS. 31

2-2-6-2) بانکداری WAP. 31

2-2-6-3 ) بانکداری موبایلی PDA.. 32

2-2- 6-4) بانکداری موبایلی با کیت ابزار – SIM... 32

2-2- 6-5 )بانکداری موبایلی با جاوا32

2-2- 7) مزایای بانکداری موبایلی.. 33

2-2-8) معایب بانکداری موبایلی.. 34

2-2-9)چالش‌های بانکداری موبایلی.. 35

2-2 -10 ) مدیریت امنیت اطلاعات ضرورت حیاتی بانکداری موبایلی.. 38

2-2- 11 ) حفاظت سه بعدی از اطلاعات سازمان. 39

2-2 -12 ) تمرکز بر امنیت... 39

2-2 -13 ) تأیید اعتبار مشتری در بانکداری موبایلی.. 40

2-2- 14 ) نظارت برتداوم ارائه خدمات... 40

2-2-15) قصد رفتاری در بانکداری موبایلی.. 40

2-2-16) سودمندی ادراک شده41

2-2-17)سهولت استفاده ادراک شده41

2-2-18) ریسک... 42

2-2-19) ریسک پذیری.. 42

2-2-20) منابع ریسک... 44

2-2- 21) ابعاد ریسک... 44

بخش سوم:مدل وپیشینه تحقیق

2-3-1) مدل پذیرش تکنولوژی(TAM)49

2-3-2)پیشینه تحقیق.. 50

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه. 56

3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 56

3-3) روش تحقیق.. 57

3-3-1) طبقه بندی بر اساس ماهیت و هدف تحقیق.. 58

3-3-2)طبقه بندی بر اساس روش تحقیق.. 58

3-4) جامعه آماری پژوهش... 59

3-5) نمونه آماری پژوهش... 59

3-6) روش جمع آوری اطلاعات... 60

3-7)ابزار جمع آوری داده و اطلاعات... 60

3-8) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 61

3-8-1)روایی پرسشنامه. 62

3-8-2)پایایی پرسشنامه. 62

3-9)روش تجزیه و تحلیل داده ها63

فصل چهارم:روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه. 66

4-2) آمارتوصیفی.. 66

4-2-1) تحلیل جمعیت شناختی نمونه. 66

4-2-1-1) جنسیت... 67

4-2-1-2)سطح تحصیلات... 68

4-2-1-3) سن.. 69

4-2-1-4) وضعیت اشتغال. 70

4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق.. 71

4-2-2-1) سودمندی درک شده72

4-2-2-2) سهولت استفاده درک شده73

4-2-2-3) ریسک کارایی.. 73

4-2-2-4) ریسک مالی.. 74

4-2-2-5) ریسک امنیتی.. 75

4-2-2-6) ریسک حریم خصوصی.. 76

4-2-2-7) قصد استفاده از بانکداری موبایلی.. 77

4-3)آزمون فرضیه های تحقیق.. 78

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات تحقیق

5-1) مقدمه. 82

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 82

5-2-1) توصیف متغیر سودمندی درک شده82

5-2-2) توصیف متغیر سهولت استفاده درک شده82

5-2-3) توصیف متغیر ریسک کارایی.. 82

5-2-4) توصیف متغیر ریسک مالی.. 83

5-2-5)توصیف متغیر ریسک امنیتی.. 83

5-2-6) توصیف متغیر ریسک حریم خصوصی.. 83

5-3)نتایج آمار استنباطی.. 82

5-4)پیشنهادات بر اساس سوال های تحقیق.. 85

5-5)محدودیتهايتحقیق.. 87

5-6)پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 88

منابع و ماخذ. 90

 

فهرست جداول

جدول1-1)تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق.. 10

جدول 2-1) مقایسه ویژگیهای بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی.. 22

جدول شماره 2-2-1) تعریف انواع ریسک... 45

جدول 3-1)صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه. 61

جدول3-2 )سؤالات مربوط به متغیرها61

جدول3-3) پایایی مربوط به سؤالات پرسشنامه. 63

جدول 4-1) جدول فراوانی متغیر جنسیت... 67

جدول 4-2) جدول فراوانی متغیر سطح تحصیلات... 68

جدول 4-3) جدول فراوانی متغیرسن.. 69

جدول 4-4) جدول فراوانی متغیر وضعیت شغلی.. 70

جدول4-5)توصیف متغیر سودمندی درک شده71

جدول4-6) توصیف متغیر سهولت استفاده درک شده72

جدول4-7) توصیف متغیر ریسک کارایی.. 73

جدول4-8 )توصیف متغیر ریسک مالی.. 74

جدول 4-9)توصیف متغیر ریسک امنیتی.. 75

جدول 4-10)توصیف متغیر ریسک حریم خصوصی.. 76

جدول 4-11)توصیف متغیر قصد استفاده از بانکداری موبایلی.. 77

جدول 4-12) همبستگی بین سودمندی درک شده و قصد استفاده از بانکداری موبایلی.. 78

جدول 4-13) همبستگی بین سهولت استفاده درک شده و قصد استفاده از بانکداری موبایلی.. 78

جدول 4-14) همبستگی بین ریسک کارایی و قصد استفاده از بانکداری موبایلی.. 79

جدول 4-15) همبستگی بین ریسک امنیتی و قصد استفاده از بانکداری موبایلی.. 79

جدول 4-16) همبستگی بین ریسک مالی و قصد استفاده از بانکداری موبایلی.. 80

جدول 4-17) همبستگی بین ریسک حریم خصوصی و قصد استفاده از بانکداری موبایلی.. 80

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1) نمودار میله ای جنسیت... 67

نمودار4-2) نمودار میله ای سطح تحصیلات... 68

نمودار4-3) نمودار میله ای سن.. 69

نمودار4-4) نمودار میله ای وضعیت شغلی.. 70

نمودار 4-5) هیستوگرام متغیر سودمندی درک شده71

نمودار 4-6) هیستوگرام متغیر سهولت استفاده درک شده72

نمودار 4-7) هیستوگرام متغیر ریسک کارایی.. 73

نمودار 4-8) هیستوگرام متغیر ریسک مالی.. 74

نمودار 4-9)هیستوگرام متغیر ریسک امنیتی.. 75

نمودار 4-10) هیستوگرام متغیر ریسک حریم خصوصی.. 76

نمودار 4-11) هیستوگرام متغیر قصد استفاده از بانکداری موبایلی.. 77

 

فهرست اشکال

شکل 1-1):مدل مفهومی تحقیق.. 8

شکل 2-3-1):اجزا و روابط مدل پذیرش تکنولوژی دیویس... 49


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 578

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.