تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 69
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333340

بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن


بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

چکیده

در عصر فرا رقابتی سازمانها با محیطی رو برو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است. لذا سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه اند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و توانایی های درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار استفاده می کنند. دانش و سرمایه فکری بعنوان استراتژیهای پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمانها تشخیص داده شده است و لذا در جهان دانش محور کنونی قابلیتهای سازمانی بر اساس دانش و سرمایه فکری بوده است و مدیران بایستی درک کنند که چه قابلیتهایی برای حفظ مزیت رقابتی شدن لازم است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن بوده است که بدین منظور 292 نفر از کارکنان، مدیران و معاونین ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‏های برگرفته از مقاله ماریلینا و ماتیو (2011) پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه‏ های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دو متغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران تأثیر معنی داری (P<0/01) دارند.

کلید واژه‏ ها: سرمایه فکری، رضایت شغلی، حفظ منابع انسانی، بانک مسکن شهر تهران

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه........................................................................................................................... 2

1-2- بیان مساله تحقیق :........................................................................................................... 2

1-3- اهميت پژوهش................................................................................................................ 3

1-4- اهداف پژوهش................................................................................................................ 6

1-5- فرضیات پژوهش............................................................................................................ 6

1-6- چارچوب نظري تحقيق:.................................................................................................... 7

1-7- قلمرو تحقيق................................................................................................................. 10

1-8- تعریف متغیرها............................................................................................................. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه......................................................................................................................... 14

2-2- مبانی نظری سرمایه فکری.............................................................................................. 14

2-2-1- مفهوم سرمایه فکری..............................................................................14

2-2-2-سير تاريخي توسعه مفهوم و كاربرد سرمايه فكري....................................... 18

2-2-3-انواع سرمایه فکری.......................................................................... 19

2-2-4- اهمیت سرمایه فکری در سازمان..............................................................23

2-2-5-مديريت موفق سرمايه فكري................................................................. 24

2-2-6-دلايل اندازه گيري سرمايه فكري توسط شركتها........................................... 25

2-2-7-الگوهای اندازه گیری سرمایۀ فکری........................................................ 25

2-2-8-روش های اندازه گیری سرمایۀ فکری..................................................... 27

2-2-9-بررسی شاخصهای سرمایۀ فکری در ایران............................................... 33

2-2-10-بررسی شاخصهای سرمایۀ فکری در کشورهای دیگر................................ 34

2-3- مبانی نظری حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی.................................................................... 34

2-3-1- تعريف مديريت............................................................................... 34

2-3-2-مديريت منابع انسانى و عملكرد مدير پرسنل............................................... 35

2-3-3-اهداف مديريت منابع انسانى................................................................. 36

2-3-4- وظايف مديريت منابع انسانى.............................................................. 36

2-3-5-وظايف اجرايى مديريت منابع انسانى....................................................... 37

2-3-6-نگهداشت نیروی انسانی...................................................................... 39

2-3-7-رضايت شغلی کارکنان...................................................................... 42

2-4- پیشینه تحقیق................................................................................................................ 54

2-4-1-پیشینه داخلی:.................................................................................. 54

2-4-2-پیشینه خارجی:................................................................................ 57

2-5- مدل تحقيق................................................................................................................... 59

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه.........................................................................................................................79

3-2- روش تحقيق................................................................................................................. 62

3-3- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات :................................................................................... 62

3-4- اعتبار و روایی ابزار تحقیق............................................................................................ 63

3-5- مقياس اندازه گيري........................................................................................................ 66

3-6- جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گیری:.......................................................................... 66

3-7- روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات:................................................................................... 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه......................................................................................................................... 69

4-2- بخش تحلیل توصیفی تحقیق.............................................................................................. 69

4-2-1-جنسیت.......................................................................................... 69

4-2-2-تأهل............................................................................................ 100

4-2-3-تحصیلات.................................................................................... 101

4-2-4-سن..................................................................................................102

4-2-5-سابقه خدمت........................................................................................................... 73

4-3-بخش تحلیل استنباطی تحقیق.......................................................................................... 74

4-3-1-سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.......................75

4-3-2-سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد..................76

4-3-3-سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد....... 77

4-3-5-سرمایه رابطه‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.... 79

4-3-6-سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد....................80

4-3-7-سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‎گذارد...................82

4-3-8-سرمایه رابطه ‏ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد......................83

4-4-اولویت بندی ابعاد تأثیر گذار سرمایه فکری بر روی رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن............ 117

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه......................................................................................................................... 86

5-2- یافته های تحقیق............................................................................................................ 86

5-2-1-سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد............................86

5-2-2-سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد...............................120

5-2-3-سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.........................................87

5-2-4-سرمایه ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد...................................87

5-2-5-سرمایه رابطه ‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد........................87

5-2-6-سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد................................... 88

5-2-7- سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‎گذارد....................88

5-2-8- سرمایه رابطه‏ ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد......................................88

5-3- نتیجه گیری..........................................................................................123

5-4- پیشنهادات تحقیق........................................................................................................... 90

5-4-1-پیشنهادات اجرایی............................................................................. 90

5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی................................................................ 93

5-5- محدودیت‏های تحقیق....................................................................................................131

منابع و مآخذ....................................................................................................................... 115

منابع فارسی.................................................................................................116

ضمائم و پیوست ها................................................................................................................ 96

 

فهرست جداول

جدول 2-1: تعاریف انتخاب سرمایۀ فکری......................................................... 15

جدول 2-2: مقایسۀ تعاریف سرمایه فکری و اجزای آن........................................... 17

جدول 2-3: الگوهای موجود اندازه گیری سرمایۀ فکری......................................... 26

جدول2- 4: مقایسه مدل های اندازه گیری سرمایه فکری.......................................... 33

جدول 3-1: میزان پایایی پرسشنامه ‏های تحقیق...................................................... 66

جدول 3-2: طیف پرسشنامه........................................................................... 66

جدول 4-1: توزیع جنسیت............................................................................. 70

جدول 4-2: توزیع تأهل................................................................................ 71

جدول 4-3: توزیع تحصیلات.......................................................................... 71

جدول 4-4: توزیع سن.................................................................................. 72

جدول 4-5: توزیع سابقه خدمت....................................................................... 73

جدول 4-6: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف................................. 74

جدول شماره 4-7- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمایه فکری بر رضایت شغلی... 75

جدول 4-8- ضریب رگرسیونیِ سرمایه فکری و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن................................75

جدول شماره 4-9- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی....................76

جدول 4-10- ضریب رگرسیونیِ سرمایه فکری و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن..................... 76

جدول شماره 4-11- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمایه انسانی بر رضایت شغلی...............................77

جدول 4-12- ضریب رگرسیونیِ سرمایه انسانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن......................... 77

جدول شماره 4-13- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمایه ساختاری بر رضایت شغلی .......................78

جدول 4-14- ضریب رگرسیونیِ سرمایه ساختاری و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن........................ 78

جدول شماره 4-15- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمایه رابطه‏ای بر رضایت شغلی ...........................79

جدول 4-16- ضریب رگرسیونیِ سرمایه رابطه‏ای و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن..........................80

جدول شماره 4-17- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی...................... 81

جدول 4-18- ضریب رگرسیونیِ سرمایه انسانی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن..................... 81

جدول شماره 4-19- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی...................82

جدول 4-20- ضریب رگرسیونیِ سرمایه ساختاری و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن ........................82

جدول شماره 4-21- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمایه رابطه‏ای بر حفظ منابع انسانی...........................83

جدول 4-23- نتایج مربوط به آزمون فریدمن........................................................ 84

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: فرایند پردازش سرمایه فکری......................................................... 19

نمودار 2-2: انواع سرمایه فکری..................................................................... 20

نمودار 4-1: توزیع جنسیت............................................................................ 70

نمودار 4-2: توزیع تأهل............................................................................... 71

نمودار 4-3: توزیع تحصیلات......................................................................... 72

نمودار 4-4: توزیع سن................................................................................ 73

نمودار 4-5: توزیع سابقه خدمت...................................................................... 74

نمودار 4-6: تأثير رگرسيوني متغير سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن............................... 75

نمودار4-7: تأثير رگرسيوني متغير سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن............................ 77

نمودار4-8: تأثير رگرسيوني متغير سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.............................. 78

نمودار4-9: تأثير رگرسيوني متغير سرمایه ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن....................................... 79

نمودار 4-10: تأثير رگرسيوني متغير سرمایه رابطه‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن............................ 80

نمودار 4-11: تأثير رگرسيوني متغير سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن......................... 81

نمودار 4-12: تأثير رگرسيوني متغير سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن ...............................83

نمودار 4-13: تأثير رگرسيوني متغير سرمایه رابطه‏ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن............................. 84

 

فهرست اشکال

شكل 2-1- دو ديدگاه رضايت شغلي........................................................................50

شكل2-2- طبقه بندی افرادی که در سازمان کار می کنند...................................... 53

شكل 2-3- رابطه بين رضايت با عملكرد (كاركرد).......................................54


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 149

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.