تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 117
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332559

بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان ....


بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان ....

چکیده

اهداف:هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عمکلرد شرکت های تولیدی شهرستان .... است.

روش ها: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی استان گیلان واقع درشهرستان .... می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب شد. پرسشنامه ای شامل 22 سوال برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون هبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد.

یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین ابعاد مدیریت منابع انسانی و عمکلرد شرکت‎های تولیدی شهرستان .... است.

کلید واژه: عملکرد، مدیریت استراتژيک منابع انسانی، شرکت های تولیدی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه3

1-2) بیان مسأله4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

1-4) اهداف تحقیق. 6

١ـ5) چهارچوب نظري تحقيق. 6

1-6) فرضیه های تحقیق. 8

1-7) تعاریف نظری و عملیاتی. 9

1-8) قلمرو تحقیق. 10

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول:مدیریت استراتژيک منابع انسانی

2-1-1) مقدمه. 12

2-1-2) تعریف مدیریت منابع انسانی.. 12

2-1-3) جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی.. 13

2-1-4) جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی.. 13

2-1-5) تاریخچه مدیریت منابع انسانی.. 14

2-1-6) اهداف مدیریت منابع انسانی.. 15

2-1-7) فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی.. 16

2-1-8) عناصر يا اجزاء اصلي سيستم مديريت منابع انساني بر اساس نگرش استرات‍ژيك... 22

2-1-8-1) نظام تامين وتعديل منابع انساني.. 23

2-1-8-2) نظام بهسازی منابع انسانی.. 23

2-1-8-3) نظام نگهداری منابع انسانی.. 24

2-1-8-4) نظام کاربرد منابع انسانی.. 25

2-1-8-5) نظام روابط کار. 26

2-1-9) مفاهيم و تعاريف استراتژي.. 26

2-1-10) واقعیت فرآیند طراحی استراتژی.. 30

2-1-11) نگرش سیستماتیک به طراحی استراتژی.. 31

2-1-12) تعریف مدیریت استراتژیک... 32

2-1-13) مراحل مدیریت استراتژیک... 33

2-1-14) مفهوم برنامه ریزی استراتژیک... 34

2-1-15) خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک... 37

2-1-16) مزایا و محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک... 37

2-1-17) پیوند میان برنامه ریزی راهبردي و منابع انسانی.. 39

2-1-18) تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 41

2-1-19) اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 45

2-1-20) مفهوم برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني.. 46

2-1-21) فرآيند برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني با رويكرد اجرايي.. 47

2-1-22) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی.. 52

2-1-23) روشهای طراحی استراتژی های منابع انسانی.. 53

2-1-23-1) روش جهان شمول (بهترین روش یا روش برتر)53

2-1-23-2) روش بهترین هماهنگی (روش اقتضایی)54

2-1-23-3) روش جمع کردن (ترکیبی)55

2-1-24) مدلهاي های طراحي و تدوین استراتژی منابع انساني.. 55

2-1-24-1) مدلهای عقلایی یا منطقی (مبتنی بر استراتژی سازمان)55

2-1-24-2) مدلهای فزاینده یا واقعی (مبتنی بر عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی)56

2-1-24-3) مدل يكپارچه تدوين استراتژي منابع انساني.. 62

2-1-25) مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 64

2-1-25-1) مدل مدیریت تعهد بالا. 65

2-1-25-2) مدل مدیریت عملکرد بالا. 66

2-1-25-3) مدل مدیریت مشارکت بالا. 66

2-1-25-4) مدل 5Pمدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 67

2-1-25-5) مدل رایت و اسنل. 69

2-1-25-6) مدل نو، هولنبک، گرهارت و رایت.. 71

2-1-25-7) شولر، جکسون و استوری.. 72

2-1-25-8)مدیریت استراتژیک منابع انسانی ملو. 74

2-1-26) مدلهای مدیریت منابع انسانی در عصر جهانی سازی.. 76

2-1-27) مدیریت منابع انسانی سنتی در مقابل مدیریت منابع انسانی استراتژیک... 79

2-1-28) فرآیند ها و کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 82

2-1-29) تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان. 82

2-1-30) ارتباط بین استراتژیهای کسب وکار و مدیریت منابع انسانی.. 84

بخش دوم:عملکرد سازمانی

2-2-1) تشريح مفهوم عملكرد. 86

2-2-2) تعریف عملکرد سازمانی.. 87

2-2-3) سنجش عملکرد سازمانی.. 89

2-2-4) رویکردهای سنجش عملکرد. 90

2-2-5) معیارهایی برای سنجش عملکرد. 90

2-2-6) عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف... 91

2-2-6-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.. 91

2-2-6-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. 92

2-2-6-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.. 93

2-2-7) مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی.. 94

2-2-8) ضرورت ارزیابی عملکرد. 95

2-2-9) مزایایی ارزیابی عملکرد. 96

2-2-10) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد. 96

2-2-11) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی.. 97

2-2-12) سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی.. 98

2-2-13) مدل های ارزیابی عملکرد. 98

2-2-14) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد. 109

2-2-15) مدیریت عملکرد. 110

2-2-16) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی.. 113

2-3-1) تحقیقات داخلی.. 115

2-3-2) تحقیقات خارجی.. 116

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 119

3-2) روش تحقيق.. 119

3-3) جامعه و نمونه آماری.. 120

3-4) روش و ابزار جمع آوری داده ها121

3-5) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری.. 121

3-6) روش تجزیه وتحلیل داده ها124

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده

4-1) مقدمه. 126

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق.. 127

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 136

4-4) آزمون فرضیات تحقیق.. 136

4-5) رتبه بندی ابعاد متغیر مديريت استراتژيك منابع انساني.. 144

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 146

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 146

5-3) نتایج آمار استنباطی.. 148

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.. 150

5-5) محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 151

منابع و ماخذ. 152

ضمائم. 157

 

فهرست جداول

جدول (2-1) چالشهايي‌ تعيين ‌کننده تقاضاي‌ منابع‌ انساني. 51

جدول (2-2) مدل يكپارچه تصميم گيري براي تدوين استراتژي منابع انساني. 62

جدول (2-3) تفاوتهای بین مدیریت منابع انسانی سنتی و مدیریت منابع انسانی استراتژیک.. 81

جدول (2-4) اهداف ارزیابی عملکرد سازمان. 97

جدول (2-5) دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد98

جدول (2-6) ارزیابی دستگاهها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی. 110

جدول (3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد121

جدول (3-2) جدول ضریب آلفای کرونباخ. 123

جدول (4-1) توصیف متغیر تعامل و ارتباط موثر با کارکنان. 127

جدول (4-2) توصیف متغیر کارمنديابي و استخدام128

جدول (4-3) توصیف متغیر جبران خدمات.. 129

جدول (4-4) توصیف متغیر آموزش و توسعه انساني. 130

جدول (4-5) توصیف متغیر ايجاد فرصت هاي شغلي برابر131

جدول (4-6) توصیف متغیر توسعه و بهبود مديريت.. 132

جدول (4-7) توصیف متغیر برنامه ها و زمانبندي منعطف.. 133

جدول (4-8) توصیف متغیر مديريت استراتژيک منابع انساني. 134

جدول (4-9) توصیف متغیر عملکرد135

جدول (4-10) آزمون كولموگروف- اسميرنف.. 136

جدول (4-11) ضریب همبستگی بين مديريت استراتژيک منابع انساني و عملکرد136

جدول (4-12) ضریب همبستگی بين جبران خدمات و عملکرد137

جدول (4-13) ضریب همبستگی بين کارمند يابي و استخدام و عملکرد138

جدول (4-14) ضریب همبستگی بين آموزش و توسعه انساني و عملکرد139

جدول (4-15) ضریب همبستگی بين تعامل و ارتباط موثر با کارکنان و عملکرد140

جدول (4-16) ضریب همبستگی بين ايجاد فرصت هاي شغلي برابر و عملکرد141

جدول (4-17) ضریب همبستگی بين توسعه و بهبود مديريت و عملکرد142

جدول (4-18) ضریب همبستگی بين برنامه ها و زمانبندي منعطف و عملکرد143

جدول (4-19) آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد متغیر مديريت استراتژيك منابع انساني. 144

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1) هیستوگرام متغیر تعامل و ارتباط موثر با کارکنان. 127

نمودار (4-2) هیستوگرام متغیر کارمند يابي و استخدام128

نمودار (4-3) هیستوگرام متغیر جبران خدمات.. 129

نمودار (4-4) هیستوگرام متغیر آموزش و توسعه انساني. 130

نمودار (4-5) هیستوگرام متغیر ايجاد فرصت هاي شغلي برابر131

نمودار (4-6) هیستوگرام متغیر توسعه و بهبود مديريت.. 132

نمودار (4-7) هیستوگرام متغیر برنامه ها و زمانبندي منعطف.. 133

نمودار (4-8) هیستوگرام متغیر مديريت استراتژيک منابع انساني. 134

نمودار (4-9) هیستوگرام متغیر عملکرد135

 

فهرست اشکال

شکل (1-1) مدل پیشنهادی در تحقیق. 7

شکل (2-1) وظایف مدیران منابع انسانی. 20

شکل (2-2) وظایف عمده اجرایی منابع انسانی. 21

شکل (2-3) طرح شماتیک استراتژی از دیدگاه کویین. 27

شکل (2-4) الگوی جامع مدیریت استراتژیک.. 34

شکل (2-5) فرآیند برنامه ریزی استراتژیک.. 36

شکل (2-6) ارتباط برنامه ریزی منابع انسانی و استراتژیک.. 40

شکل (2-7) فرآيند برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني با رويكرد اجرايي. 51

شکل (2-8) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی. 52

شکل (2-9) فرآیند تدوین استراتژی منابع انسانی در الگوهای عقلایی. 55

شکل (2-10) مدل آرمسترانگ برای تدوین استراتژی منابع انسانی. 56

شکل (2-11) فرايند تدوين استراتژي منابع انساني در الگوي فزاينده57

شکل (2-12) چارچوب هاروارد براي تدوين استراتژي. 57

شکل (2-13) مدل داير و هولدر براي تدوين استراتژي منابع انساني. 58

شکل (2-14) استراتژي پيشنهادي مدل شولر و جكسون. 59

شکل (2-15) استراتژي هاي پيشنهادي مدل داير و هولدر59

شکل (2-16) استراتژي هاي پيشنهادي مدل اسنل. 60

شکل (2-17) استراتژي هاي پيشنهادي مدل استرمن. 61

شکل (2-18) استراتژي هاي پيشنهادي مدل دلري وداتي. 61

شکل (2-19) استراتژي هاي پيشنهادي مدل بارون و كرپس.. 61

شکل (2-20) فرآيند تدوين استراتژي هاي منابع انساني در مدل يكپارچه63

شکل (2-21) مدل 5Pمدیریت استرتژیک منابع انسانی. 68

شکل (2-22) مدل تناسب و انعطاف پذیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی. 70

شکل (2-23) مدل فرآیند مدیریت استراتژیک.. 72

شکل (2-24) فرآیند مدیریت استراتژیک و پیامدهایی برای مدیریت منابع انسانی. 73

شکل (2-25) پیامدهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی. 75

شکل (2-26) مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی. 76

شکل (2-27) مدلی از رابطه بین منابع انسانی و ارزش سهامدار84

شکل (2-28) چارچوب روش AMBITE. 100

شکل (2-29) چهار وجه کارت امتیازی متوازن. 102

شکل (2-30) وجه مشتری معیارهای اساسی. 104

شکل (2-31) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج. 107

شکل (2-32) مدل EFQM.. 108

شکل (2-33) اجزاء اصلی مدیریت عملکرد112

شکل (2-34) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی. 114


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 480

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.