تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 290
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332854

بررسي رابطه بين استعداد خستگي شغلي با اشتياق شغلي و ميل به ماندن كاركنان دستگاههاي اجرايي شهر ....


بررسي رابطه بين استعداد خستگي شغلي با اشتياق شغلي و ميل به ماندن كاركنان دستگاههاي اجرايي شهر ....

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين استعداد خستگي شغلي با اشتياق شغلي و ميل به ماندن در دستگاه هاي اجرايي شهر .... بوده است.روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده است.جامعه آماري اين پژوهش دستگاه هاي اجرايي شهر .... بوده است.در اين پژوهش از سه پرسشنامه استعدا خستگي شغلي ،اشتياق شغلي و ميل به ماندن استفاده گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد.يافته هاي مهم پژوهش حاكي از آن بود كه بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی كاركنان در دستگا ه­های اجرایی شهر .... رابطه منفي ومعنی داری وجود دارد،بین استعداد خستگی شغلی با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر .... رابطه منفي ومعنی داری وجود دارد،همچنين بین­اشتیاق شغلی با میل به ماندن كاركنان در دستگاه­ های اجرایی شهر .... رابطه مثبت وجود داردبا توجه به يافته هاي تحقيق وبا توجه به اينكه اشتياق شغلي تا حد زيادي تحت تاثير تطابق بين شخص- شغل است،در صورتيكه كه شغل بتواند به اندازه كافي برانگيرنده باشد مي تواند شور وشوق فرد را بالا ببرد،بنابراين پيشنهاد مي شود كه در سازمانها محيطي چالش انگيز فراهم شود كه به كارمندان فرصت ايده پردازي و بروز خلاقيت را بدهد، و با بالابردن كيفيت كار در هر واحد،مشاركت دادن كارمندان در زمينه اهداف كاري ،ايجاد فرصت پيشرفت وبالا بردن ميزان اختيارات فرد در شغلش با توجه به توانايي هايش،ميل كارمندان به همكاري با سازمان را افزايش دهند.

كلمات كليدي:استعداد خستگي شغلي ، اشتياق شغلي ، ميل به ماندن

 

فهرست مطالب

عنوان.. صفحه

چكيده1

فصـل اول. 2

طرح مسـاله. 2

مقدمه. 3

1-1- عنوان تحقیق.. 3

1-2- بيان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 6

1-4- اهداف تحقيق.. 7

1-5- قلمروتحقيق.. 8

1-5-1- قلمرو مكاني:8

1-5-2- قلمرو زماني.. 8

1-6-تعريف واژه‏ها ، مفاهیم ومتغیرها8

1-6-1-تعریف نظری.. 8

1-7- نوع متغیرها10

1-7-1-متغیر ملاک.. 10

1-7-2-متغیر پیش بین.. 10

خلاصه. 10

فصـل دوم. 11

مروري برادبيات موضوع. 11

مقدمه. 12

2-1- بخش اول:استعداد خستگي شغلي.. 12

2-1-1- ریشه لغوی خستگی.. 12

2-1-2- مفاهيم و تصورات خستگي.. 14

2-1-2-1- ديدگاه روانکاوانه. 14

2-1-2 -2- ديدگاه فيزيولوژيک... 15

2-1-2-3- ديدگاه رشدي.. 17

2-1-2-4 ديدگاه صنعتي ـ انساني.. 18

2-1-3 خستگي شغلي.. 21

2-1-4 مفهوم استعداد خستگي شغلي.. 23

2-2-بخش دوم: اشتياق شغلي.. 24

2-2-1- نظريه هاي اشتياق شغلي.. 25

2-2-1-1- نظريه كان. 25

2-2-1-2-ابعاد اشتياق شغلي از ديدگاه كان. 27

2-2-1-3- بعد فیزیکی:27

2-2-1-4- بعد شناختی:28

2-2-1-5- بعد هیجانی:30

2-2-1-6 پیشایندهای اشتیاق شغلی کان:30

2-2-3- مفهوم اشتياق شغلي.. 43

2-3- بخش سوم :ميل به ماندن. 44

2-3-1- مدل فلاورز. 45

2-4-بخش چهارم. 49

2-4-1 بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با استعداد خستگي شغلي در داخل كشور. 50

2-4-2- بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با اشتياق شغلي در داخل كشور. 50

2-4-3- بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با ميل به ماندن در داخل كشور. 51

2-4-6- بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با ميل به ماندن در خارج از كشور. 54

2-5- چارچوب نظري تحقيق.. 54

2-6- مدل مفهومي تحقيق.. 56

2-7- فرضيه‏هاي تحقیق.. 59

خلاصه. 60

فصـل سوم. 61

روش تحقيق.. 61

مقدمه:62

3-1-روش تحقیق:62

3-2- فرآیند تحقیق:63

3-3-روش جمع آوري اطلاعات... 63

3-4- جامعه آماری.. 64

3-5- نمونه آماری.. 65

3-6- روایی وپایایی ابزار گرد آوری داده ها65

3-7-تجزيه وتحليل اطلاعات... 67

خلاصه. 67

فصـل چهارم. 68

تجزیه و تحلیل دادهها68

مقدمه. 69

4-1- توصيف شاخصهای دموگرافيک (بررسی ويژگیهای عمومی)69

4-2- وضعیت متغیرهای تحقیق.. 73

4-4-فرضیه های تحقیق.. 96

4-5- آیا مؤلفه های استعداد خستگی شغلی(محرکهای بیرونی، محرکهای درونی، واکنش عاطفی و بیقراری)می توانند اشتیاق شغلی در دستگاه های اجرایی شهر .... را پیش بینی کنند.120

4-6- آیا مؤلفه های اشتیاق شغلی(انرژی حرفه ای، فداکاری حرفه ای و شیفتگی حرفه ای)می توانندمیل به ماندن در دستگاه های اجرایی شهر .... را پیش بینی کنند.122

خلاصه. 124

فصـل پنجم. 125

نتیجه گیری ،بحث وپیشنهادها125

مقدمه. 126

5-1- نتايج حاصل از تحليل‌هاي آمار توصيفي.. 126

5-1-1-توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها(بررسی شاخصهای دموگرافیک... 126

5-2- توصيف متغیرهای تحقیق.. 127

5-2-1- توصيف متغیر استعداد خستگی شغلی.. 127

5-2-1-1-توصيف مولفه محركهاي بيروني.. 127

5-2-1-2-توصيف مولفه محركهاي دروني.. 127

5-2-1-3-توصيف مولفه واكنش عاطفي.. 128

5-2-1-4- توصيف مولفه ادراک زمان. 128

5-2-1-5- وضعيت مولفه بیقراری.. 128

5-2-2- توصيف متغير اشتياق شغلي.. 128

5-2-2-1- توصيف مولفه انرژی حرفه ای.. 129

5-2-2-2- توصيف مولفه فداكاري حرفه اي.. 129

5-2-2-3- توصيف مولفه شيفتگي حرفه اي.. 129

5-2-3- توصيف متغير ميل به ماندن. 129

5-3- آمار استنباطی.. 129

5-4- بحث و نتیجه‌گیری.. 134

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 136

5-6پیشنهادات... 136

5-6-1- پیشنهادات بر مبنای فرضیه اول و زیر مجموعه های آن. 137

5-6-2- پیشنهادات بر مبنای فرضیه دوم و زیر مجموعه های آن. 137

5-6-3- پیشنهادات بر مبنای فرضیه سوم و زیر مجموعه های آن. 137

5-7- پیشنهادات به تحقیقات آتی.. 137

خلاصه. 138

منابع.......................................................................................................................................................143

پیوست ها...............................................................................................................................................161

 

فهرست جداول

جدول 2-1رابطه بین رضایت شغلی وعوامل محیطی در گروههای چهارگانه کارکنان......................... 47

جدول 4-1: توزيع فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی­ ها................................................................. 70

جدول 4-2: توزيع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی­ ها..................................................... 71

جدول 4-3: توزيع فراوانی وضعیت سابقه خدمت آزمودنی­ ها......................................................... 72

جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی­ ها.............................................. 73

جدول 4-5: توزيع فراوانی متغیر استعداد خستگی شغلی................................................................ 74

جدول 4-6: توزيع فراوانی متغیر محرک­های بیرونی...................................................................... 75

جدول 4-7: توزيع فراوانی متغیر محرک­های درونی...................................................................... 76

جدول 4-8: توزيع فراوانی متغیر واکنش عاطفی............................................................................ 78

جدول 4-9: توزيع فراوانی متغیر ادراک زمان................................................................................ 79

جدول 4-10: توزيع فراوانی متغیر بی­قراری................................................................................. 80

جدول 4-11­: آماره­ های توصیفی نمره ­استعداد خستگی شغلی و مؤلفه­ های آن.................................... 81

جدول 4-12:توزيع فراوانی متغیر اشتیاق شغلی............................................................................. 85

جدول 4-13:توزيع فراوانی متغیر انرژی حرفه ­ای........................................................................... 87

جدول 4-14:توزيع فراوانی متغیرفداکاری حرفه­ ای........................................................................ 88

جدول 4-15:توزيع فراوانی متغیرشیفتگی حرفه ­ای......................................................................... 89

جدول 4-16­: آماره ­های توصیفی نمره­اشتیاق شغلی و مؤلفه ­های آن.................................................. 90

جدول 4-17:توزيع فراوانی متغیر میل به ماندن............................................................................. 94

جدول 4-18­: آماره­ های توصیفی نمره­میل به ماندن......................................................................... 95

جدول 4-19:آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق................ 96

جدول 4-20:آماره ­های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین استعداد خستگی شغلی با

شتیاق شغلی كاركنان در دستگاه­ های اجرایی شهر ......................................................................... 97

جدول 4-21:آماره ­های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین محرک­های بیرونی با اشتیاق

شغلی كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر ................................................................................... 99

جدول 4-22:آماره ­های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین محرک­های درونی با اشتیاق شغلی كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر............................................................................................................. 101

جدول 4-23:آماره ­های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین واکنش عاطفی با اشتیاق شغلی كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر ............................................................................................................ 102

جدول 4-24:آماره­ های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین ادراک زمان با اشتیاق شغلی كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر ............................................................................................................................. 104

جدول 4-25:آماره ­های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین بی­قراری با اشتیاق شغلی كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر ............................................................................................................................. 105

جدول 4-26:آماره­ های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین استعداد خستگی شغلی با میل به ماندن كاركنان در دستگاه­ های اجرایی شهر ....................................................................................................... 107

جدول 4-27:آماره­ های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین محرک­های درونی با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر ............................................................................................................ 108

جدول 4-28:آماره­ های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین واکنش عاطفی با میل به ماندن كاركنان در دستگاه­ های اجرایی شهر ............................................................................................................ 110

جدول 4-29:آماره ­های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین محرک­های بیرونی با میل به ماندن كاركنان در دستگاه­ های اجرایی شهر ............................................................................................................ 111

جدول 4-30:آماره­ های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین ادراک زمان با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر ............................................................................................................................. 113

جدول 4-31:آماره­ های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین بی­قراری با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر ............................................................................................................................. 114

جدول 4-32:آماره­ های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین اشتیاق شغلی با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر ...................................................................................................................... 115

جدول 4-33:آماره ­های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین انرژی حرفه­ای با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر ............................................................................................................ 117

جدول 4-34:آماره­ های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین فداکاری حرفه­ای با میل به ماندن كاركنان در دستگاه­ های اجرایی شهر ............................................................................................................ 118

جدول 4-35:آماره­ های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین شیفتگی حرفه­ای با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر ............................................................................................................ 120

جدول 4-36: تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین مؤلفه­های استعداد خستگی شغلی (محرک­های بیرونی، محرک­های درونی، واکنش عاطفی و بی­قراری) بااشتیاق شغلی در دستگاه­ های اجرایی شهر ........................................... 121

جدول 4-37: ضرایب مدل رگرسیون روابط مؤلفه­های استعداد خستگی شغلی (محرک­های بیرونی، محرک­های درونی، واکنش عاطفی و بی­قراری) بااشتیاق شغلی در دستگاه ­های اجرایی شهر ...................................................... 122

جدول 4-38: تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین مؤلفه­های اشتیاق شغلی (انرژی حرفه­ای، فداکاری حرفه­ای و شیفتگی حرفه­ای) با میل به ماندن در دستگاه ­های اجرایی شهر ................................................................................. 123

جدول 4-39: ضرایب مدل رگرسیون روابط مؤلفه­های اشتیاق شغلی (انرژی حرفه­ای، فداکاری حرفه­ای و شیفتگی حرفه­ای)بامیل به ماندن در دستگاه­ های اجرایی شهر ........................................................................................... 124

جدول 4-40: سازگاری درونی................................................................................................... 124

جدول 5-1: نتایج اجمالی فرضیات.............................................................................................................................. 135

 

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1: درصد فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها............................................................... 71

نمودار4-2: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ­ها..................................................... 72

نمودار4-3: درصد فراوانی وضعیت سابقه خدمت آزمودنی­ ها.......................................................... 73

نمودار 4-4: درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی­ ها...................................................................... 74

نمودار 4-5: درصد فراوانی متغیر استعداد خستگی شغلی............................................................... 75

نمودار 4-6: درصد فراوانی متغیر محرک­های بیرونی..................................................................... 76

نمودار 4-7: درصد فراوانی متغیر محرک­های درونی...................................................................... 77

نمودار 4-8: درصد فراوانی متغیر واکنش عاطفی........................................................................... 78

نمودار 4-9: درصد فراوانی متغیر ادراک زمان................................................................................ 79

نمودار 4-10: درصد فراوانی متغیر بی­قراری................................................................................. 80

نمودار 4-11:هیستوگرام متغیر استعداد خستگی شغلی................................................................... 81

نمودار 4-12:هیستوگرام متغیرمحرک­های بیرونی........................................................................... 82

نمودار 4-13:هیستوگرام متغیرمحرک­های درونی........................................................................... 82

نمودار 4-14:هیستوگرام متغیرواکنش عاطفی................................................................................. 83

نمودار 4-15:هیستوگرام متغیرادراک زمان..................................................................................... 83

نمودار 4-16:هیستوگرام متغیر بی­قراری....................................................................................... 84

نمودار4-17: نمودار جعبه­ ای برای مقايسه توزیع استعداد خستگی شغلی و مؤلفه­ های آن.................... 84

نمودار 4-18: درصد فراوانی متغیر اشتیاق شغلی........................................................................... 86

نمودار 4-19: درصد فراوانی متغیر انرژی حرفه ­ای......................................................................... 87

نمودار 4-20: درصد فراوانی متغیرفداکاری حرفه­ ای....................................................................... 88

نمودار 4-21: درصد فراوانی متغیرشیفتگی حرفه­ ای....................................................................... 90

نمودار 4-22:هیستوگرام متغیراشتیاق شغلی.................................................................................. 91

نمودار 4-23:هیستوگرام متغیرانرژی حرفه­ ای................................................................................ 91

نمودار 4-24:هیستوگرام متغیرفداکاری حرفه­ ای............................................................................. 92

نمودار 4-25:هیستوگرام متغیرشیفتگی حرفه­ ای............................................................................. 92

نمودار4-26: نمودار جعبه­ای برای مقايسه توزیع اشتیاق شغلی و مؤلفه­ های آن.................................. 93

نمودار 4-27: درصد فراوانی متغیر میل به ماندن............................................................................ 94

نمودار 4-28:هیستوگرام متغیرمیل به ماندن................................................................................... 95

نمودار4-29: نمودار جعبه­ای برای مقايسه توزیع میل به ماندن........................................................

نمودار 4-30: نمودار پراکنش بين استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی كاركنان در دستگاه­ های اجرایی شهر .... 96

نمودار 4-31: نمودار پراکنش بين محرک­های بیرونی با اشتیاق شغلی كاركنان در دستگاه­ های اجرایی شهر .... 98

نمودار 4-32: نمودار پراکنش بين محرک­های درونی با اشتیاق شغلی كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر .... 100

نمودار 4-33: نمودار پراکنش بين واکنش عاطفی با اشتیاق شغلی كاركنان در دستگاه­ های اجرایی شهر .... 101

نمودار 4-34: نمودار پراکنش بين ادراک زمان با اشتیاق شغلی كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر .... 104

نمودار 4-35: نمودار پراکنش بين بی­قراری با اشتیاق شغلی كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر ........ 106

نمودار 4-36: نمودار پراکنش بين استعداد خستگی شغلی با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر .... 107

نمودار 4-37: نمودار پراکنش بين محرک­های درونی با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر .... 109

نمودار 4-38: نمودار پراکنش بين واکنش عاطفی با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر .... 110

نمودار 4-39: نمودار پراکنش بين محرک­های بیرونی با میل به ماندن كاركنان در دستگاه­ های اجرایی شهر .... 112

نمودار 4-40: نمودار پراکنش بين ادراک زمان با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر ..... 113

نمودار 4-41: نمودار پراکنش بين بی­قراری با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر ......... 114

نمودار 4-42: نمودار پراکنش بين اشتیاق شغلی با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر .... 116

نمودار 4-43: نمودار پراکنش بين انرژی حرفه­ای با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر .... 117

نمودار 4-44: نمودار پراکنش بين فداکاری حرفه­ای با میل به ماندن كاركنان در دستگاه­ های اجرایی شهر .... 119

نمودار 4-45: نمودار پراکنش بين شیفتگی حرفه­ای با میل به ماندن كاركنان در دستگاه ­های اجرایی شهر .... 120

 

فهرست اشکال

شکل 2-1: رابطه بین فرسودگی واشتیاق شغلی(شوفلی و باکر،2001)............................................ 36

شکل 2-2 شیوه های مدیریت منابع انسانی كه شامل.................................................................... 49

شکل3-1 فرآیند تحقیق........................................................................................................... 63


مبلغ واقعی 26,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 24,700 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 462

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.